Vision

Visionen för Södra city är en tät, grön och levande del av Uppsala innerstad. En blandning av kontor, service, handel, hotell, verksamheter och bostäder. Södra city ska vara en attraktiv stadsdel med hög kvalitét och stort upplevelsevärde oavsett om man besöker, bor eller arbetar i området. Området kommer att binda samman centrala Uppsala i norr med Kungsängens bostadsområde i söder och sträcka sig mellan Uppsala C i öst och Fyrisån i väst.

Den goda staden innehåller fler delar än det byggda. En tät innerstadsbebyggelse kräver rekreativa, stimulerande miljöer i form av offentliga platser som gaturum, torg och parker där man kan vistas. Södra city ska med sina många olika sorters stadsrum och målpunkter vara en mötesplats som inkluderar och tilltalar olika grupper av människor. Nya publika platser ska underlätta möten och få människor att känna trygghet och tillhörighet till platsen.

Ambitionerna är högt ställda och med lösningar i absolut framkant är målet att Södra city ska vara ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. Området utvecklas i etapper där vissa delar redan står klara. Hela området planeras vara klart 2028 och sker i nära samarbete mellan Vasakronan och Uppsala kommun.

Läs mer om Södra city här

Södra city i siffror

De viktigaste faktorerna för att nå målet

Mårten Thorstensson, affärschef kontor på Vasakronan och verksam i utvecklingen av Södra city, om vad som krävs för att lyckas med stadsutveckling av större områden.

Mårten Thorstensson,
affärschef kontor på Vasakronan

Behålla fokus på den långsiktiga målbilden som vi målat upp från första början

– A och O i ett stadsutvecklingsprojekt av den här magnituden är en väl genomarbetad och långsiktig målbild som vi satt upp och sedan övergripande styra mot den. Samtidigt som vi behöver finjustera och anpassa målet utifrån de förändringar som sker i omvärlden. Ett stadsutvecklingsprojekt löper över lång tid och mycket kommer att hända under resans gång.

Utvecklingen måste ske i konsensus med alla intressenter i området

En avgörande faktor för att nå slutmålet är att ha en samsyn med kommunen kring målbilden. Att båda parter har förståelse för varandras behov och har ett nära samarbete. Även samverkan med andra fastighetsägare och externa aktörer måste fungera vid större stadsutvecklingsprojekt. Den tänkta Green line, ett 500 meter långt grönt stråk som utvecklas av Uppsala kommun, är ett exempel på utveckling som måste ske i konsensus med alla intressenter i området.

– I projektet Södra city omvandlar vi trista, stängda 70-talskvarter till en modern del av Uppsalas innerstad. Vi länkar ihop Kungsängen med city och skapar förutsättning för kontor, handel, service och platser där folk faktiskt vill vara, säger Mårten Thorstensson.

Ett långsiktigt perspektiv

Södra city är ett av Vasakronans mest prioriterade stadsutvecklingsområden och ett viktigt bidrag i utvecklingen av de centrala delarna i Uppsala. Men det krävs såväl tålamod som resurser för att driva ett så omfattande projekt.

– Bara detaljplanarbetet för kvarteret Hugin tog lång tid, men så har vi också en solid grund att stå på och det förtroende vi fått från Uppsala kommun kommer vi att förvalta. Vi kommer att skapa förutsättningar för att stärka Uppsalas näringsliv vilket vi redan bevisligen gjort på andra platser i Uppsala, exempelvis genom stråkstrategier i de centrala delarna, men även med nya byggnader som Hubben och Celsius i Uppsala Science Park som verkligen skapar värde för det områdets besökare och hyresgäster samt stärker attraktionskraften i ett redan moget kluster.

Höga hållbarhetsambitioner

Landmärket Juvelen, köptes 2019, och var då banbrytande ur ett hållbarhetsperspektiv. Två år senare stod Magasin X klart, Sveriges största kontorsbyggnad med en stomme helt i trä, som lyfte hållbarhetsarbete ytterligare.

– I maj 2024 flyttar de första hyresgästerna in i Lumi och återigen kan vi konstatera att vi driver oss själva, såväl som branschen, framåt i våra hållbarhetsambitioner. Men vi är lika engagerade i att skapa levande, trygga kvarter i ögonhöjd för folk som ska bo, jobba och besöka området. Vi fortsätter därför utvecklingen av Södra city med Hjärta, en byggnad med socialt fokus, och till sist bostadskvarter och förskola längst ner mot Fyrisån, säger Mårten.

Vi bygger för att förvalta

– Mycket kommer hinna hända innan vi har nått vårt slutmål och vi måste hela tiden skapa produkter som är relevanta, attraktiva och som efterfrågas av marknaden. Men någonting som särskiljer oss från många andra aktörer är vår långsiktighet. Vi bygger för att förvalta och eftersom vi avser att äga byggnaderna över lång tid så har vi stort fokus på detaljer och omsorgsfulla val av tekniska lösningar som påverkar drift och skötsel i kommande skeden.

Skapa samband mellan byggnader och stråk

Den framtida överdäckningen vid Uppsala C kommer att skapa en unik tillgänglighet för Södra city både genom sitt stationsnära läge, men även kopplingen till Uppsalas citykärna. Det är ingen liten uppgift att gifta samman de olika delarna för att skapa ett sammanhängande område som i mångt och mycket omdanar och skapar en attraktiv del av Uppsala.

– Vi har stor nytta av att vi har en gedigen vana att jobba med hela förvaltningsområden och vårt långsiktiga strategiarbete med våra handelsstråk. Där ligger mycket fokus på att skapa samband mellan byggnader och stråk. Vi skapar mervärde för enskilda delar genom att sätta dem i ett sammanhang. Och här i Södra city har vi verkligen möjlighet att göra en historisk skillnad, avslutar Mårten Thorstensson.

Stadsutveckling på allvar

Som stadsutvecklare vill Vasakronan skapa de bästa förutsättningarna för aktörer som vill synas och verka i staden. Det gör vi på olika sätt. Dels genom större strukturella förändringar, dels genom att skapa en bra mix av innehåll i området samt aktivitet, service, handel och kultur i gatuplanen. Det som händer i ögonhöjd har stor betydelse för den totala upplevelsen av området.

När vi utvecklar våra områden tar vi avstamp i vår vision om den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vi jobbar långsiktigt och utgår från insikten att varje stråk eller område har sina unika förutsättningar och sin potential. Vi tar ett aktivt ansvar för att skapa trivsamma och gröna stadsmiljöer som också är tillgängliga och inkluderande. De ska kännas trygga och säkra under dygnets alla timmar och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Ofta äger vi flera fastigheter inom ett och samma område vilket ger oss goda möjligheter att ta ansvar för och aktivt utveckla hela stadsdelar. På egen hand och i samverkan med andra som till exempel fastighetsägare, kommuner och andra aktörer i området. Exempel på sådana områden är Sergelstan, Garnisonen, Kista och Albydal i Stockholm, Lilla Bommen i Göteborg, Södertull i Malmö eller Uppsala Science Park och Södra city i Uppsala.

”För oss är det viktigt att vårt kontor speglar våra värderingar. Magasin X är en byggnad med högt ställda krav på både den arkitektoniska gestaltningen och på hållbarheten vilket underlättar för oss att nå de högt ställda hållbarhetsmål vi har för vår egen verksamhet. Våra projekt finns över hela landet och med tåget som förstahandsval är läget precis vid Resecentrum ett stort plus.”

Magdalena Koistinen, kontorschef White, Uppsala, Umeå och Västerås.

Ett flerbostadshus i korsningen Dragarbrunnsgatan 77 och Strandbodgatan 8. Bilden är tagen av Alfred Dahlgren, året är 1901.

Fokus på området

Det vi idag kallar Södra city var redan på 1800-talet en levande plats. Strategiskt belägen mellan järnvägsstationen och Fyrisån var platsen fylld med verksamheter. Här fanns verkstäder, sågverk, bagerier, vårdhem, väverier, magasin och en ångkvarn. Sedan 70-talet har flera myndigheter etablerat sig i området.

I takt med att Uppsala växer har ett behov av att ge plats för bostäder och arbetsplatser vuxit fram, inte minst i ett attraktivt sammanhang. Utvecklingen av Södra city svarar på det behovet och bildar en ny aktiverad nod i centrala Uppsala som tillåter stadskärnan att växa och förflyttar innerstadens gräns söderut. Som en del av ett större sammanhang elimineras den nuvarande barriären mellan city och Kungsängen. Sammantaget bidrar Södra city till Uppsalas stadsutveckling och skapar nya samband i centrala Uppsala i såväl öst/västlig som i nord/sydlig riktning.

Gång- och cykeltrafik prioriteras generellt i stadsdelen, vilket underlättar rörlighet inom och genom området. Södra city ska vara lätt att besöka och orientera sig i, samtidigt som man som besökare ska mötas av en trivsam och upplevelserik miljö.

Södra city möter:

1

Innerstaden

Södra city spelar en viktig roll för Uppsala innerstads utveckling. Via Kungsängsgatan och Dragarbrunnsgatan möter Södra city innerstadens kommersiella puls, vilken förlängs genom Södra City med aktiva bottenvåningar, där mötet med besökare till området i ögonhöjd är av väsentlig betydelse. Kungsgatan och Stationsgatan i öster är de mest storskaliga gatorna med tågspårets närhet som präglande faktor.

2

Uppsala C

Södra city blir en del av Uppsala C i och med att stadsdelen spänner över spåren mellan Juvelen och Magasin X. Läget gör att Södra city har en unik tillgång till en av Europas bästa kollektivtrafiknoder med flera olika trafikslag och nya tjänster för mobilitet. Dagligen passerar 100 000 personer Resecentrum och härifrån når man Arlanda på 17 minuter och Stockholm på 30 minuter.

3

Fyrisån

Östra Ågatan och Årummet blir en del av ett större rekreationsstråk med stadsliv, restauranger och levande bottenvåningar samt en bred möblerbar trottoar. Trädplantering ska finnas på den sida av gatan som vetter mot Hamnplan och Fyrisån.

4

Green line

Green Line är ett nytt parkstråk som sträcker sig längs med hela Södra city – från Juvelen i öst, ända ner till Hamnplan. Green Line ska bli en oas full av liv och grönska med plats för en mängd olika utomhusaktiviteter. Kungsängstorg utförs som ett väldefinierat och grönt torg inom Green Line och blir en viktig knutpunkt för Södra citys koppling till innerstaden, men även kontakten till bostadskvarteret och huvudentrén till Hjärta.

Vi finns redan på plats!

Vi har redan många spännande hyresgäster och varumärken på plats eller på väg till Södra city. För att bara nämna några företag som har etablerat sig i Juvelen, Magasin X, Sleipner och Lumi:

SEB – Viva Media – SMHI – Skatteverket – White – Gyros –
Ramböll – Försäkringskassan – Viedoc Technologies AB – JM.

Hållbarhet

Målet är att Södra City ska vara en förebild för hållbart byggande och innovativa klimatsamarta lösningar. Förnybart, återvunnet eller återbrukat material används i så stor utsträckning som möjligt. Byggmetoder och byggsystem strävar mot att innefatta en cirkulär process, hitta effektiva lösningar som skapar energieffektiva byggnader och minska materialåtgång och byggavfall.

Byggnaderna i Södra City utformas ändamålsenligt och flexibelt för att hålla över tid, utan att medföra större miljöpåverkan. Materialen ska åldras vackert och i så hög grad som möjligt gå att återbruka eller återvinna på nytt.

Gröna miljöer är en viktig del av vår stadsdel och bidrar till välmående. I Södra City arbetar vi för en stark biologisk mångfald och naturelement som vatten, luft och växtlighet spelar en viktig roll i upplevelsen. Växtväggar kommer att finnas på fasader på vissa ställen i Södra City, vilket skapar ett trivsamt möte med grönstråket Green Line. Detta skapar bättre förutsättningar för ekosystemtjänster och bidrar till att miljöer för rekreation och kontemplation når djupare in i staden.

Det är en plats som ger utrymme för barn, unga, vuxna och gamla att vistas, umgås och ta plats i de centrala offentliga rummen. Med lång erfarenhet av miljöarbete vill vi alltid ligga i framkant och i Södra City utvecklar vi långsiktiga lösningar på en helt ny nivå. Södra City blir ett föredöme inom hållbar stadsutveckling, både ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. En plats som gör det enkelt för människor att må bra.

Tre värdeord ligger till grund för och ska genomsyra hela stadsdelen.

Visionärt

Den byggda miljön i Södra City ska i så många avseenden som möjligt vara nytänkande och ligga i framkant med visionära metoder och lösningar för ett klimatsmart byggande och en hållbar framtid. Den visionära tanken ska genomsyra alla områden och skeden. För att säkerställa ett bra utförande ska metoder och lösningar understödjas av utredningar och forskning. Med hjälp av pilotprojekt kan obeprövade lösningar våga genomföras och fungera som förebild för andra vilket gynnar vidare hållbar utveckling både för Södra City och samhället i stort.

Grön hälsa

Estetiskt tilltalande miljöer, utformade för att främja trygghet, säkerhet, hälsa och välmående ska känneteckna Södra City. Med närhet till gröna miljöer skapas goda förutsättningar för människor att leva ett hälsosamt och klimatsmart liv. Miljöerna ska präglas av mångfald och ha en inkluderande kultur. För att skapa en stadsmiljö som kan möta kommande klimatförändringar behöver ekosystemtjänster finnas. Exempelvis kan växtväggar hjälpa till att sänka temperaturen, fördela dagvattenhantering, rena luften och skapa förstärkt biologisk mångfald i staden.

 Urbant livfullt

De offentliga rummen planeras för att aktivera staden med liv och rörelse under hela året. Rummens användning ska kunna förändras med temporära tillställningar och evenemang baserade på årstidens växlingar. Södra city blir en dynamisk stadsdel med många möjligheter både för företag i framkant och människor som vill bo i ett attraktivt och citynära läge. Området ska präglas av varierad och tydlig arkitektur och grönska med människan och miljön i fokus.

”Vi är stolta över det fina samarbete vi har med Uppsala kommun och andra aktörer i området. Med Södra city
växer och utvecklas innerstaden söderut – vi skapar nya spännande mötesplatser.”

– Jens Skoglund, chef Uppsala, Vasakronan

Samarbetspartners

Vi tror att samarbete för oss framåt. Därför arbetar vi aktivt med olika samarbetspartners i våra stadsutvecklingsprojekt. För Södra city är Uppsala kommun en viktig samarbetspartner. Flera delar av Södra city binds ihop med kommunens utvecklingsområden, exempelvis Uppsala C, å-stråket och Greenline. Dessutom sker nära samarbete med övriga Fastighetsägare längs med Greenline; Uppsala Auktionskammare, Diakonistiftelsen Samariterhemmet och Lindvalls kaffe.

För detaljplaner och mer information se Uppsala kommuns hemsida

Södra city innehåller:

75 000 kvm kommersiella ytor:

  • Juvelen: 8500 kvm
  • Magasin X: 11 500 kvm
  • Sleipner (nuvarande + ev kommande): 10 000 + 10 000 kvm
  • Lumi: 15 000 kvm
  • Hjärta (kommande): 20 000 kvm

30 000 kvm bostäder (kommande)

105 000 kvm total yta

Juvelen

Stationsgatan 21–29/Yta 9 000 kvm/Färdigställt 2019/Miljöcertifiering LEED Platina

Juvelen är redan idag ett arkitektoniskt och visionärt landmärke som markerar starten för Södra City. Inte bara i tidslinjen utan också med sin strategiska placering vid Uppsala C som Södra Citys östra nod. Läs mer om Juvelen

Magasin X

Sidenvävargatan 17/Yta 11 000 kvm/Färdigställt 2022/Miljöcertifiering LEED Platina

Prisbelönta Magasin X, Sveriges största kontorshus med en stomme helt byggd i trä och innovativa lösningar för hållbarhet. Här finns flexibla kontorslösningar granne med Uppsala C. Läs mer om Magasin X

Kvarteret Sleipner

Dragarbrunnsgatan 78/Yta 11 000 kvm i förvaltning/LEED guld 

Ett kvarter som har en blandning av äldre och nyare byggnader vilket inrymmer framförallt kontor. Planbesked där vi ska undersöka möjligheterna till att skapa bättre förutsättningar för ett livfullt gatuplan och ett bättre möte med utvecklingen av Uppsala C och Green line.

Lumi

Dragarbrunnsgatan 75/Yta 15 000 kvm/Inflytt 2024/Ansöker om miljöcertifiering LEED Platina

Lumi är en hållbar fastighet med kontor och labbytor som bjuder på puls, paus och inspiration i en arbetsmiljö med lågt klimatavtryck och estetiskt återbruk. Ljuset flödar i den generösa ljusgården och här får taket en inbjudande terrass med stor utsikt. Läs mer om Lumi

Green line

Uppsalas nya ambitiösa parkprojekt växer fram och löper genom hela Södra city. Parkstråket kommer att bjuda på möjligheter för utomhusaktiviteter, paus, lek, träning och kanske närodlat. Green line kommer att bidra till återhämtning och upplevelser för varje årstid.

Hjärta

Kungsängsgatan 60/Yta 20 000 kvm /inflytt 2027

Ett möteshotell, en social hubb, livfullt bottenplan som möter greenline. Kontor och hotell gifts samman och skapar mervärden.

Bostäder

Yta 30 000 kvm/300-400 lägenheter/förskola/möjligt färdigställande 2028-2030

Bostäder byggda för långsiktig hållbarhet. Här är det lätt att trivas och må bra. Unikt centralt bostadsläge med närhet till såväl Green line, Fyrisån, Stadsträdgården som till Uppsala C.

Vi valde Juvelen båda för den unika byggnaden och den unika lokalen längst upp, vilket ligger i linje med vårt varumärke. Närheten till Resecentrum är ett stort plus för våra internationella medarbetare och kunder som regelbundet besöker oss. Vi ser också fram emot utvecklingen av Södra city.

Mats Klaar, CEO på Viedoc

Vasakronan i siffror

Få en snabb överblick eller djupdyk i alla våra rapporter.
Under finansiell info hittar du allt du behöver.

Till finansiell info

Nyfiken på Södra city?

Hör av dig till Marcus. Intresserad av kontor? Kontakta Petra.

Marcus Levin

Fastighetsutvecklare 076-320 30 40 · 018-489 20 42

Petra Stråle

Uthyrare 070-382 17 23 · 018-489 20 36

Läs mer om hur Magasin X visar vägen inom hållbarhet.

Till artikeln

Utvecklingsområden och projekt hos Vasakronan