Kaj 16

Detta landmärke i trä och glas, signerad Dorthe Mandrup, tar plats på kajkanten vid Hisingsbrons fäste och med utsikt mot Göta Älv.

Vision

Med Kaj 16 vill vi skapa en kreativ, öppen arena för företagare, besökare, innovatörer och entreprenörer. Ett landmärke för dig som vill vara en medskapare i det nya, innovativa Göteborg. Vi har en vision om att en blandstad ger en långsiktigt mer attraktiv stadsdel, och därmed mer bestående värden, än en stadsdel med ensidigt innehåll. Vi vill här skapa attraktiva gatuplan med liv och service, effektiva inbjudande kontor med stora flexibla plan i en unik träbyggnad med en spännande hållbarhetsprofil. Kaj 16 utmanar och blir ett av de större träbyggnadsprojekten i Sverige där 12 av 16 våningar byggs i trä. Detta kommer att märkas även på utsidan där fasaderna till stora delar är i trä. Visionen är att med arkitektur i världsklass skapa en ny destination i Göteborg – Kaj 16.

I detta projekt är tanken att vi ska använda så mycket återbrukat som möjligt. Fokus ligger på stomkomplettering men även komplettering av byggdelar och smarta installationer som bidrar stort till att minska klimatpåverkan från byggnationen. Den tidigare byggnaden som stod på platsen bidrar med mycket material till Kaj 16 bland annat med sina karakteristiska fasadplåtar som kommer att få en ny användning i Kaj 16.

Här hittar du aktuell bygginformation

Snabbfakta

  • Fastighet – Gullbergsvass 16:1
  • Kommun – Göteborg
  • Byggstart – Planerat 2023
  • Inflytt/Klart – 2027
  • Yta – 30 000 kvm
  • Miljöcertifieras enligt LEED med målsättningen att nå Platina. Läs mer om miljöcertifiering
  • Arkitektkontor – Dorte Mandrup

Arkitektens vision

”Kaj16 er et landemærke på kajkanten. Vi har arbejdet med et højt ambitionsniveau og kompromisløst fokus på bæredygtighed. Kaj16 er et træbyggeri i stor skala, der står som en lysende og levende destination på kajen – et møde mellem floden og det pulserende urbane liv. Med sin rige grønne facade og ægtheden i materialiteten skaber vi med Kaj16 et inspirerende mødested for mennesker, der binder bymidten og kajkanten sammen”.
Dorte Mandrup-Poulsen, arkitekt

Parallellt uppdrag

Att Lilla Bommen är under utveckling har knappast undgått någon. När det var dags att  utforska möjligheterna för utformningen av kvarteret närmast kajkanten genomfördes under hösten 2019 och våren 2020 parallella uppdrag tillsammans med Sveriges Arkitekter och Göteborgs Stad. Fyra team valdes ut att och förslaget från Team Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll var det bidrag som sammantaget bäst uppfyllde bedömningskriterierna och önskemålen i programmet.

Läs mer om Lilla Bommen

Dorte Mandrup-Poulsen, arkitekt

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Vill du veta mer om Kaj 16?

Hör av dig till Magnus. Är du intresserad av lokal? Kontakta Daniel.

Magnus Tengberg

Chef stads- och fastighetsutveckling Gbg, Mlm, Upp 070-562 11 94 · 031-743 42 11

Daniel Jighede

Uthyrningschef 070-453 01 42 · 031-743 42 24