Vasakronans bolagsstyrning

Med hänsyn till det allmänna intresset för vår verksamhet och eftersom våra obligationer är noterade på Stockholmsbörsen tillämpar vi svensk kod för bolagsstyrning. Tydliga interna strukturer och processer säkerställer också att vår verksamhet drivs effektivt och ändamålsenligt.

I Vasakronans bolagsstyrningsrapport framgår hur bolaget har tillämpat koden under det senaste räkenskapsåret, vilka avvikelser som gjorts och i så fall varför. Bolagsstyrningsrapporterna för de senaste tio åren finns i Vasakronans årsredovisningar.

Det övergripande uppdraget från ägarna är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning från svenska fastighetstillgångar, där verksamheten även bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att säkerställa detta krävs en styrning av bolaget där ansvaret är tydligt fördelat mellan ägare, styrelse, ledning och andra intressenter. Det behövs också tydliga strukturer och processer för att styra verksamheten.

Bolagsordning

Utgångspunkt för verksamheten

Bolagsordningen anger att verksamheten är ”att – direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda bolag, eller genom inköpta tjänster – äga, utveckla och förvalta fast egendom samt driva annan därmed förenlig verksamhet, inkluderande bland annat tillhandahållande av servicetjänster.”

Bolagsordningen anger vidare att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm och bestå av minst tre och högst tio ledamöter. Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår. Årsstämma ska hållas senast inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Gällande bolagsordning

Bolagsstyrningsrapport 2023

Valberedning

Valberedningen i Vasakronan består av representanter från respektive ägare och har i uppgift att till bolagsstämman lägga fram förslag som avser:

  • Antal styrelseledamöter
  • Val av styrelseledamöter och styrelse ordförande
  • Arvode till styrelse och medlemmar i styrelsens utskott
  • Revisorer och revisionsarvode
  • Instruktion för valberedningen

Valberedningen tillsätts enligt instruktionen för valberedningen och består av följande representanter från de fyra ägarna:

  • Johan Temse (ordförande), Första AP-fonden
  • Helena Olin, Andra AP-fonden
  • Maria Björklund, Tredje AP-fonden
  • Jenny Askfelt Ruud, Fjärde AP-fonden

Bolagsstämma

Kallelse

Aktieägarnas inflytande sker genom deltagande vid bolagsstämmor som är det högsta beslutande organet. Enligt bolagsordningen hålls årsstämman, senast inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman väljs styrelse och revisor, och beslutas om ersättningar till dessa samt principer för ersättning och andra anställningsvillkor för vd och bolagsledning. Extra bolagsstämma hålls om någon av ägarna begär det eller om styrelsen anser att det finns skäl för det.

Senaste årsstämman

Den senaste årsstämman hölls den 26 april 2024. Samtliga aktier och revisorer var representerade. Räkenskaperna för 2023 fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Beslut fattades också om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvode till styrelse- och utskottsledamöter och revisorer. Vidare valdes ledamöter till revisions- och ersättningsutskottet. Dessutom fastställdes principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt en instruktion för valberedningen.

Styrning och kontroll

En kontinuerlig process

Planering, styrning och uppföljning av verksamheten följer organisationsstrukturen, med tydlig delegering av ansvar och befogenheter. Den affärsplanering som genomförs varje år skapar tydliga och förankrade planer för hur verksamheten ska drivas i alla delar. Affärsplaner tas fram både för bolaget som helhet och för de enheter som är underställda vd.

Affärsplaneringen startar med ledningsgruppens strategidagar under våren och avslutas med att styrelsen beslutar om planen på sitt decembermöte. Däremellan tas affärsplaner fram för såväl underliggande enheter som bolaget som helhet. I planerna formuleras både kort- och långsiktiga mål inom områdena ekonomi, miljö och socialt. Uppföljning av affärsplanen görs därefter löpande under det efterföljande året.

Inför affärsplaneringen genomförs varje år en riskinventering och riskbedömning. De väsentliga risker som identifieras hanteras i enheternas affärsplaner. Arbetet med riskhantering beskrivs närmare i årsredovisningen. Ett ramverk av riktlinjer, policyer och instruktioner som fastställts av styrelsen och vd styr organisationen och dess medarbetare. Ramverket ska följas av samtliga medarbetare och uppföljning sker regelbundet. Ansvaret för uppföljningen bärs av en särskild styrgrupp som har utsetts av vd och som utgörs av vd, chef juridik, chef ekonomi och finans samt chef koncerncontrolling. Styrgruppen ansvarar också för att löpande utveckla arbetet med styrning, intern kontroll och risk. Det sker i nära samarbete med revisionsutskottet, som har ansvar för att riskarbetet och den interna kontrollen löpande testas och utvärderas. Eftersom befintliga strukturer för utvärdering och uppföljning hittills bedömts som tillräckliga för att ge underlag för styrelsens utvärdering, har ingen särskild enhet för internrevision inrättats. Beslutet tas dock årligen upp för ny prövning.

Intern kontroll i den finansiella rapporteringen

Styrelsen avger en rapport som beskriver hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad. Rapporten innefattar inte några uttalanden om hur väl den interna kontrollen har fungerat under det gångna räkenskapsåret och den har inte granskats av bolagets revisorer.

Hela styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen finns i den senaste årsredovisningen.

Finansiella rapporter

Riktlinjer för skattehantering

Revisor

Extern revision

Den valda revisorn granskar årsredovisning, koncernredovisning och bokföring, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och dotterbolagens årsredovisningar samt avger revisionsberättelse. Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, internationella revisionsstandarder och god revisionssed i Sverige.

Vid årsstämman 2024 valdes KPMG AB till revisionsbolag, med Johanna Hagström Jerkeryd som huvudansvarig revisor.

Funderingar kring bolagsstyrningen?

Hör av dig till Stina Carlson.

Stina Carlson

Chef koncern- och verksamhetscontrolling 076-784 88 43

Nu har du läst om principerna för Vasakronans bolagsstyrning, men vem är det egentligen som styr?

Här kan du läsa mer om styrelse och ledning för Vasakronan