GDPR

GDPR – din integritet

Din integritet är viktig för oss på Vasakronan. På den här sidan hittar du information om Vasakronans behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Särskilt för våra hyresgäster och kunder

Om ni kontaktar oss i andra frågor

Finns du i våra register?

Kontakt

Våra huvudprinciper

Vasakronan AB (publ), org.nr 556061-4603, (”Vasakronan”) är personuppgiftsansvarig för alla bolag som ingår i Vasakronan-koncernen. När det gäller behandling av personuppgifter följer Vasakronan  dataskyddsförordningen, med det engelska namnet General Data Protection Regulation (”GDPR”), och övriga dataskyddsregler. Denna information gäller generellt och i många fall lämnas mer specifik information i ett avtal eller på annat sätt vid annat engagemang med Vasakronan-koncernen. Sådan information gäller som tillägg till, och i förekommande fall med ändring av, informationen nedan. Du hittar riktad information under särskilda rubriker nedan.

Vasakronan har även en intern integritetspolicy baserad på dataskyddsförordningen och övriga dataskyddsregler. Den interna integritetspolicyn gäller för hela Vasakronan-koncernens verksamhet och samtliga anställda. Vasakronan har även en registerförteckning över koncernens samtliga personuppgiftsbehandlingar. Önskar du ytterligare och/eller mer specifik information utöver vad som anges på denna sida är du välkommen att kontakta oss.

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Insamlande

De personuppgifter som Vasakronan behandlar inhämtas ofta direkt från dig i samband med att ett avtal tecknas eller vid annan kontakt med Vasakronan-koncernen. Vasakronan kan även komma att inhämta personuppgifter från din arbetsgivare, bank, kreditupplysningsföretag etc. Dessutom hämtar Vasakronan personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor, såsom privata och offentliga register, för att säkerställa att uppgifterna är uppdaterade.

Vasakronan kan även inhämta personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, såsom privata och offentliga register, för information om potentiella hyresgäster, intressenter och andra samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Vasakronan kan även hämta personuppgifter från leverantörer som tillhandahåller mätare, molntjänster och liknande system inom och omkring Vasakronan fastigheter.

Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter som kan behandlas är namn, kontaktuppgifter, personnummer (om så krävs för säker identifiering), bild, ekonomiska förhållanden, registreringsnummer, kontoinformation och eventuellt ytterligare uppgifter i enlighet med vad som anges i tillämpliga avtal eller information. Vasakronan behandlar även online-identifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare samt platsuppgifter.

Syften

Vasakronans huvudsakliga syften är att uppfylla förpliktelser och utöva rättigheter enligt avtal, vidta åtgärder som har begärts innan eller efter det att ett avtal har träffats samt uppfylla krav som ställs på Vasakronan enligt lag, annan författning, övriga regler och myndighetsbeslut. Vasakronan behandlar även personuppgifter för marknadsföringssyfte, statistik, systemtester, marknads- och kundanalyser, för att ge en helhetsbild av kunders engagemang i koncernen och för att tillvarata rättsliga anspråk.

Vasakronan behandlar anonymiserad/krypterad platsinformation inom och kring fastigheterna i syfte att analysera besöksflöden och hantera bokningar av resurser samt för att optimera och effektivisera tjänsteerbjudanden, resursfördelning och drift av fastigheterna. Därutöver behandlas uppgifterna för att samla in och analysera information om nuvarande och potentiella hyresgäster, intressenter och andra samarbetspartners. Personuppgifter kan även användas för kundundersökningar, besöksregistrering och receptionstjänster och inbjudningar till evenemang.

Vi använder också personuppgifter för kommunikation om nyheter eller annan viktig information, exempelvis säkerhetsmeddelanden, inom eller kring våra fastigheter samt för att behandla frågor eller ärenden i övrigt.

Rättsliga grunder

Den rättsliga grunden för behandling är, i många fall, att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran i samband med eller inför ingåendet av sådant avtal. Därutöver är den rättsliga grunden för behandling i vissa fall baserad i en intresseavvägning där Vasakronans berättigade intresse utgörs av t.ex. säkerhets-, ordnings- och trygghetsintressen, marknadsföring och kommunikation, analys och produktutveckling. Det är också med stöd av ett berättigat intresse som personuppgifter behandlas för att administrera de avtal som Vasakronan har med andra juridiska personer. Även avseende kamerabevakning, passersystem och besöksregistrering är den rättsliga grunden ett berättigat intresse för Vasakronan. En rättslig grund för behandling kan även vara att fullgöra rättsliga förpliktelser som Vasakronan har. I de fall den rättsliga grunden utgörs av samtycke lämnar Vasakronan särskild information om detta. Genom specifik information eller avtal kan ytterligare syften och rättsliga grunder anges.

Utlämnande

Personuppgifter kan komma att lämnas till andra bolag som Vasakronan-koncernen samarbetar med, inom och utanför EU- och EES-området. Personuppgifter kan också komma att lämnas  till myndigheter som bolag inom Vasakronan-koncernen har skyldighet att lämna uppgifter till.

Om Vasakronan lämnar ut dina uppgifter till mottagare utanför EU- och EES-området, vidtas lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina rättigheter och friheter tas tillvara genom t. ex. ingående av standardiserade dataskyddsavtal eller annan åtgärd i enlighet med tillämpliga avtalsvillkor. Vill du ha en kopia av handlingar som avser sådana åtgärder så kan du göra en förfrågan till Vasakronans dataskyddsombud.

Gallring

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för syftet. Det innebär t.ex. att personuppgifter sparas så länge som avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk kan göras gällande i förhållande till dig. Dessutom kan personuppgifter lagras för marknadsföringssyften, statistik, marknads- och kundanalyser m.m. under en period om upp till två år efter avslutat avtalsförhållande. Om vi inte har något avtal med dig, och inte heller haft kontakt med dig under en tidsperiod på ett år, kommer Vasakronan att gallra dina uppgifter. I de fall det förekommer andra lagringsperioder kommer Vasakronan att informera dig om detta i avtal eller på annat sätt. Vasakronan har specifika gallringsrutiner för respektive personuppgiftsbehandling vilka anges i en registerförteckning.

Marknadsföring

Om personuppgifter samlas in eller används för marknadsförings- eller direktmarknadsföringssyften följer Vasakronan vad som anses vara god sed. Personuppgifter får användas för marknadsföring för Vasakronans egna tjänster eller annans tjänst som har ett nära samband med avtalsförhållandet. God sed är i detta fall SWEDMA:s regler som har utarbetats tillsammans med Datainspektionen.

 

Särskilt för våra hyresgäster och kunder

Lokaler och Arenan

Vasakronan behandlar personuppgifter för vissa av hyresgästers och Arena-medlemmars anställda och företrädare för att bland annat fullgöra och administrera rättigheter och skyldigheter enligt hyres- och medlemsavtalet. Övriga syften är att utföra löpande förvaltning och underhåll av lokal och fastighet, vilket bland annat omfattar kommunikation med kontaktpersoner hos hyresgäster och Arena-medlemsföretag.

Personuppgifter som krävs för att administrera avtal med juridiska personer behandlas med intresseavvägning som rättslig grund. Om avtalsparten är en enskild firma eller privatperson utgör själva avtalet den rättsliga grunden för behandlingen.

Om du bjuds in i egenskap av dagspassanvändare behandlar Vasakronan kontaktuppgifter till dig för att administrera ditt besök, huvudsakligen för att ge dig tillgång till wi-fi, lokalen och hantera kommunikation oss emellan med ett berättigat intresse som rättslig grund.

Särskilt för bostäder

Fastighetsägarna har tagit fram en vägledning avseende behandling av personuppgifter på hyresmarknaden. Denna följs av Vasakronan och är att betrakta som god sed på marknaden. Vägledningen finns på Fastighetsägarnas hemsida www.fastighetsagarna.se

Särskilt angående kameror

Vasakronans syfte med kamerabevakning är ordning, säkerhet och att förebygga eller upptäcka brott. Den rättsliga grunden för all kamerabevakning som sker i och runt fastigheter är ett berättigat intresse. Vasakronan följer Fastighetsägarna och SABOs vägledning för kamerabevakning som anses vara god sed på marknaden.  Vägledningen finns på Fastighetsägarnas webbplats, www.fastighetsagarna.se.

Vasakronans mobilapplikation

Vasakronan behandlar kontaktuppgifter avseende användare av Vasakronans mobilapplikation för att fullgöra och administrera rättigheter och skyldigheter inom ramen för tjänsten, då den rättsliga grunden utgörs av själva användaravtalet. Vasakronan kan även – om du väljer att lägga till det – behandla dina bilder, yrkesprofil och betalningsuppgifter med anledning av följande syften:

  • För kommunikation mellan Vasakronan och användare rörande information om vad som händer i fastigheten och området omkring. Vidare möjliggörs kommunikation mellan aktiva användare i så kallade communities, det vill säga frivilligt deltagande i nätverk mellan personer som arbetar i samma fastighet.
  • För marknadsföring och erbjudanden av tjänster relaterade till Vasakronans mobilapplikation, Vasakronan Arena, fastigheten och området som erbjuds av Vasakronan och/eller andra aktörer.
  • För att erbjuda och möjliggöra tillhandahållande av tjänster från Vasakronans samarbetspartners och tredjepartsleverantörer. Detta omfattar, men är inte begränsat till, tillgång till wi-fi, besökshantering och access till utrymmen inom Vasakronans fastigheter, bokningar av resurser, tjänster, varor och dagspass inom Vasakronan Arena, mat och dryck, concierge-tjänster och övrigt vid var tid gällande serviceutbud för alla som arbetar i Vasakronans fastigheter.
  • För att analysera hur resurser används i syfte att optimera fastighetens användning och drift för användarnas behov och effektivisera energiförbrukning.
  • För att analysera kundapplikationen och resurser används i syfte att kunna utveckla erbjudandet av funktioner och tjänster i kundapplikationen, för användarnas behov och vidareutveckla plattformen. Denna behandling sker med gemensamt personuppgiftsansvar tillsammans med TMPL Work AB.
  • För att tillhandahålla betalningstjänster avseende resurser, tjänster och varor.

För ovan punkter utgör de rättsliga grunderna av ett berättigat intresse och rättsliga förpliktelser. I de fall som Vasakronan kommer att behandla personuppgifter för betalningstjänster via Vasakronans mobilapplikation hanteras personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla betalningstjänsterna. I de fall den rättsliga grunden utgörs av samtycke lämnar Vasakronan särskild information om detta, till exempel om du beställer lunch och meddelar en allergi. Du kan återkalla ditt samtycke genom att använda länken längst ner på denna sida. Du har, under vissa förutsättningar, rätt att få ut och överföra dina personuppgifter från Vasakronans mobilapplikation vilket du kan begära enligt samma länk.

Vill du ha mer information om personuppgiftsbehandlingen inom ramen för Vasakronans mobilapplikation får du gärna kontakta oss.

Om du använder en tjänst i/via Vasakronans mobilapplikation som inte direkt tillhandahålls av Vasakronan gäller den information som lämnas av respektive tjänsteleverantör.

Om ni kontaktar oss i andra frågor

Oavsett om ni har ett avtalsförhållande med Vasakronan eller inte kan kontakt komma att ske, från Vasakronans eller ert håll, via exempelvis e-post, i olika syften. Beroende på anledningen till kontakten kan de personuppgifter som ni uppger i denna kontakt komma att sparas hos Vasakronan. I största möjliga mån kommer detta i aktuellt fall att klargöras direkt i kommunikationen med oss. Vill du ha närmare information om, eller önskar att eventuella personuppgifter raderas, se nedan för länk och kontaktuppgifter.

Om du anser att vi har handlat felaktigt i fråga om dina personuppgifter kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen.

Har du fått ett utskick från oss och vill bli borttagen?
Mejla oss på Avregistrera utskick

Finns du hos oss?

Via länken nedan kan du få information om Vasakronan behandlar dina personuppgifter. Du kan även, efter att vi har kontrollerat om du finns hos oss och du har fått ett registerutdrag, begära ändring eller radering av dina uppgifter. Du kan även återkalla ett tidigare lämnat samtycke.
Klicka här

Är du personuppgiftsbiträde till Vasakronan och vill anmäla personuppgiftsincident? Klicka här för hjälp.

For information in English. Please click here.

Har du andra frågor om Vasakronan och GDPR?
Tveka inte att kontakta Sheila Florell.

Sheila Florell