GDPR

GDPR – Din integritet

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), gäller som lag i alla EU:s medlemsländer sedan den 25 maj 2018. GDPR innebär stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På den här sidan hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Våra huvudprinciper

Vasakronan AB (publ), 556061-4603, (”Vasakronan”) är personuppgiftsansvarig för alla bolag som ingår i Vasakronan-koncernen. När det gäller behandling av personuppgifter så följer Vasakronan  dataskyddsförordningens och övriga kompletterande dataskyddsregler. Denna information gäller generellt och i många fall  lämnas mer specifik information i  ett avtal eller på annat sätt vid annat engagemang med Vasakronan-koncernen. Sådan information gäller i tillägg till, och i förekommande fall med ändring av, informationen nedan.

Vasakronan har även en intern dataskyddspolicy, baserad på dataskyddsförordningen och övriga dataskyddsregler. Den interna dataskyddspolicyn gäller hela Vasakronan-koncernens verksamhet och samtliga anställda.

Dataskyddspolicy

Behandling av personuppgifter

Insamlande

De personuppgifter som Vasakronan behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att ett avtal tecknas eller vid annan kontakt med Vasakronan-koncernen. Vasakronan kan även komma att inhämta personuppgifter från din arbetsgivare, din bank, kreditupplysningsföretag etc. Dessutom hämtar vi personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register för att försäkra oss om att uppgifterna är uppdaterade. Vi kan även inhämta personuppgifter från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register för information om potentiella hyresgäster, intressenter och andra samarbetspartners av både generell och riktad karaktär.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter om dig som behandlas kan vara namn, kontaktuppgifter, adress, personnummer (om så krävs för säker identifiering), registreringsnummer, ekonomiska förhållanden, kontoinformation, bilder och eventuellt ytterligare uppgifter i enligt med vad som anges i tillämpliga avtal eller information. Vasakronan behandlar även online-identifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare.

Utlämnande

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag som Vasakronan-koncernen samarbetar med, inom och utom EU- och EES-området. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till myndigheter som bolag inom Vasakronan-koncernen har skyldighet att lämna uppgifter till.

Om Vasakronan lämnar ut dina uppgifter till mottagare utanför EU- och EES-området, vidtas lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina rättigheter och friheter tas tillvara genom till exempel ingående av standardiserade dataskyddsavtal eller annan åtgärd i enlighet med tillämpliga avtalsvillkor. Vill du ha en kopia av handlingar som avser sådana åtgärder kan du göra en förfrågan till Vasakronans dataskyddsombud.

Syfte

Det huvudsakliga ändamålet med Vasakronans behandling av personuppgifter är att kunna uppfylla förpliktelser och utöva rättigheter enligt avtal, vidta åtgärder som begärts innan eller efter det att ett avtal har träffats samt uppfylla krav som ställs på Vasakronan enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Vasakronan behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, statistik, systemtester, marknads- och kundanalyser, detta för att ge en helhetsbild av kunders och medlemmars engagemang i koncernen samt för tillvaratagande av rättsliga anspråk. Därutöver behandlas uppgifterna i syfte att samla och analysera information om nuvarande och potentiella hyresgäster, intressenter och andra samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter kan även användas för besöksregistrering, service- och andra receptionstjänster, kundundersökningar, inbjudningar till events/evenemang  samt i övrigt behandla frågor eller ärenden.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen enligt ovan är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran i samband med eller inför ingåendet av sådant avtal eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Därutöver utgörs den rättsliga grunden för behandlingen av en intresseavvägning, där Vasakronans berättigade intressen utgörs av till exempel marknadsföring, analys och produktutveckling. I de fall den rättsliga grunden utgörs av samtycke kommer särskild information om detta att ges. I tillämpliga avtal eller information kan ytterligare ändamål och rättsliga grunder anges.

Gallring

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet. Det innebär t.ex. att personuppgifterna sparas så länge som avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och Vasakronan kan göras gällande. Därutöver kan personuppgifter lagras för marknadsföringsändamål, statistik, marknads- och kundanalyser med mera. under en period om upp till 2 år efter avslutat avtalsförhållande. Har vi inget avtal, och inte har varit i kontakt med varandra för mer än 1 år sedan, kommer vi att gallra dina uppgifter. I de fall det förekommer andra lagringsperioder så kommer vi att informera om detta i avtal eller på annat sätt.

Marknadsföring

Om personuppgifter samlas in eller används för marknadsförings- eller direktmarknadsföringsändamål följer Vasakronan vad som anses vara god sed på området. Personuppgifterna får användas för marknadsföring för Vasakronans egna tjänster eller annans tjänst som har ett nära samband med avtalsförhållandet. God sed är i detta fall SWEDMA:s regler som har utarbetats tillsammans med Datainspektionen.

Speciellt för lokaler

Personuppgifter som krävs för att administrera avtal med juridiska personer inhämtas med intresseavvägning som rättslig grund. Det gäller även till exempel passersystem. 

Speciellt för bostäder

I syfte att skapa en gemensam god sed för behandling av personuppgifter på bostadshyresmarknaden har Fastighetsägarna tagit fram en vägledning som kommer att granskas av Datainspektionen. Denna följs av Vasakronan och är att betrakta som god sed på marknaden.

Speciellt angående kameror

Vasakronan har laglig grund i ett berättigat intresse med all kamerabevakning som sker i och runt sina fastigheter, bland annat med hänsyn till säkerhet, ordning och att förebygga brott. Vasakronan följer Fastighetsägarna och SABO:s vägledning för kamerabevakning som anses vara god sed på marknaden. Detta innebär bland annat att vi som huvudregel gallrar inspelat material efter max fyra veckor. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss.

Om ni kontaktar oss i andra frågor

Oavsett om ni har ett avtalsförhållande med Vasakronan eller inte kan kontakt komma att ske, från Vasakronans eller ert håll, via exempelvis e-post, i olika syften. Beroende på anledningen till kontakten kan de personuppgifter som ni uppger i denna kontakt komma att sparas hos Vasakronan. I största möjliga mån kommer detta i aktuellt fall att klargöras direkt i kommunikationen med oss. Vill du ha närmare information om, eller önskar att eventuella personuppgifter raderas, se nedan för länk och kontaktuppgifter.

Om du anser att vi har handlat felaktigt i fråga om dina personuppgifter kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen.

Har du fått ett utskick från oss och vill bli borttagen?
Mejla oss på Avregistrera utskick

 

Finns du hos oss?

Via länken nedan kan du få information om Vasakronan behandlar dina personuppgifter. Du kan även, efter att vi har kontrollerat om du finns hos oss och du har fått ett registerutdrag, begära ändring eller radering av dina uppgifter. Du kan även återkalla ett tidigare lämnat samtycke.
Klicka här

Är du personuppgiftsbiträde till Vasakronan och vill anmäla personuppgiftsincident?

Klicka här för hjälp.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Vasakronans dataskyddsombud Karl-Fredrik Björklund följer nedan.
E-post: karl-fredrik.bjorklund@wikstrompartners.se
Telefon: +46 (0)8 410 613 40
Adress: Wikström & Partners Advokatbyrå AB
Kornhamstorg 53
111 27 Stockholm

For information in English. Please click here.

Har du andra frågor om Vasakronan och GDPR?
Tveka inte att kontakta Sheila Florell.

Sheila Florell