Risker och riskhantering

Vasakronans uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning till ägarna. Samtidigt som hänsyn ska tas till människor och miljö och gott affärsmannaskap ska efterlevas. För att på bästa sätt nå målen måste en mängd externa och interna faktorer som påverkar verksamheten beaktas och hanteras.

Rimlig och önskvärd nivå på risktagande

All affärsverksamhet är förenad med risktagande. Rätt hanterade kan dessa risker leda till möjligheter, fel hanterade kan de få stora negativa konsekvenser i form av lägre intäkter, högre kostnader eller minskad trovärdighet.

Arbetet med att identifiera, analysera, hantera och följa upp risker är därför ett prioriterat område inom Vasakronan.

Ytterst är det styrelsens ansvar att upprätta ändamålsenliga och effektiva system för riskhantering och intern kontroll. Styrelsen har delegerat ansvaret för det löpande arbetet till vd och fastställt riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas.

Till sitt stöd har vd en styrgrupp för internkontroll som förutom vd består av chef ekonomi och finans, chefsjurist samt koncerncontrollers. Styrgruppen ansvarar bland annat för uppföljning och löpande utveckling av den interna kontrollen. Vasakronans dagliga riskarbete involverar samtliga medarbetare och följer en strukturerad process.

Process för hantering av risker

  • Riskinventering – Väsentliga risker fastställs genom inventering av ledningsgrupp och styrelse i samverkan med styrgrupp för intern kontroll.
  • Riskbedömning – Ledningsgruppen bedömer de väsentliga riskerna utifrån sannolikhet och påverkan. Väsentliga risker delges revisionsutskott och styrelse.
  • Riskhantering – Workshops hålls med ansvariga representanter för respektive riskområde för att fastställa orsaker, påverkan och hantering. Övergripande handlingsplaner tas fram och integreras i bolagets affärsplan.
  • Uppföljning – Löpande uppföljning inom ledningsgruppen. Årlig rapportering av riskarbetet till revisions utskott och styrelse.

Våra riskområden

Vasakronans väsentliga risker delas in i tio riskområden. Områdena är högprioriterade och har stor påverkan på möjligheten att nå bolagets mål. För mer ingående information om risker och riskhantering se Årsredovisningen 2021.

Konjunktur

Riskbeskrivning
En konjunkturnedgång med ökad arbetslöshet, minskad tillväxt, sämre lönsamhet för företag och svårighet att få finansiering som följd kan resultera i minskad efterfrågan på kontors- och butikslokaler, sjunkande marknadshyror, ökad vakans och dyrare finansieringskostnader.

Bedömning, analys och exponering
En nedgång i ekonomin kan påverka hela eller delar av verksamheten genom sänkta hyror och ökad vakans. Vasakronans bestånd med moderna fastigheter i centrala lägen samt en spridd kontraktsportfölj på ett flertal olika branscher och kontraktslängder begränsar risken för kraftig påverkan vid en lågkonjunktur. Bolagets starkare ägare och ett kreditlöfte om 18 mdkr borgar för bolagets fortsatta drift även vid en lågkonjunktur.

Klimatförändringar

Riskbeskrivning
Höjda temperaturer, extrema väderförhållanden och höjda vattennivåer innebär risk för att fastigheter och/eller byggnader skadas. På lång sikt löper fastigheter nära havet risk att svämmas över permanent.

Bedömning, analys och exponering
Förändringar i klimatet ställer nya krav på fastigheter, som är vår största tillgång. Vasakronan måste beakta klimatfrågan och arbeta proaktivt för att minimera risken för att vissa fastigheter i framtiden ska bli obrukbara eller att kostnaden för att åtgärda skadorna blir höga.

Otrygga områden

Riskbeskrivning
Områden som upplevs som otrygga på grund av bland annat kriminalitet, skadegörelse, omgivningens utformning eller negativt rykte minskar i attraktivitet.

Bedömning, analys och exponering
Områden som upplevs som otrygga tappar i attraktivitet, vilket i sin tur leder till ökad vakans och minskade fastighetsvärden. Vasakronan arbetar aktivt med områdes- och stråkstrategier där handlingsplaner för olika områden och gator tas fram. Målsättningen är att aktivera platser och skapa områden där människor vill vara alla tider på dygnet.

Uthyrning

Riskbeskrivning
Teknikutveckling, konjunkturläge, ändrade arbetssätt och nya konsumtionsmönster leder till att hyresgästers behov ständigt utvecklas. Möter inte bolaget marknadens efterfrågan leder detta till förlorade hyresgäster och därmed minskade hyresintäkter och ökad vakans.

Bedömning, analys och exponering
Vasakronans bestånd är primärt fokuserat i centrala delar på tillväxtorter. Bolaget erbjuder en bred produktpalett som ska passa olika typer av företag i olika faser. Kundernas behov kan ändras snabbt och konkurrensen om kunderna är stor. För att säkra kunderna krävs tät och proaktiv dialog med såväl befintliga som potentiella hyresgäster. Genom en stor spridning på bransch, hyresgäster och kontraktslängd begränsas uthyrningsrisken ytterligare.

Digitala satsningar

Riskbeskrivning
Den tekniska utvecklingen går snabbt och vår omgivning är under konstant förändring. Digitala lösningar ersätter gammal teknik, nya aktörer kommer in på marknaden och kunder efterfrågar nya lösningar och tjänster. Företag som inte anpassar verksamhet och erbjudande till nya förhållanden riskerar att bli olönsamma samt förlora kunder, leverantörer och medarbetare. Nya erbjudanden och satsningar som inte är rätt för marknaden riskerar att bli kostsamma och resurskrävande.

Bedömning, analys och exponering
Vasakronans ambition är att ligga i framkant när det gäller moderna tekniska lösningar samt service- och produkterbjudande. Investeringar i nya och oprövade lösningar ställer höga krav på kravställning och styrning. Felaktig hantering kan leda till ogynnsamt resursutnyttjande. Vasakronan arbetar för att knyta till sig kompetens antingen internt eller externt i kombination med nära samarbeten med kunder, leverantörer och andra företag.

Projektutveckling

Riskbeskrivning
Om-, till- och nybyggnadsprojekt innebär risker i samtliga faser och ökar ju mer komplexa projekten är. Riskerna i byggprojekten är främst ekonomiska, tekniska eller tidsmässiga.

Bedömning, analys och exponering
Vasakronan har ett stort antal pågående projekt, där flera är komplexa, pågår över lång tid och involverar ett stort antal parter. Felaktiga kalkyler, förseningar i leverans, resurs- och kompetensbrist, eller fördyringar på grund av oförutsedda händelser eller slarv kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Informations- och datasäkerhet

Riskbeskrivning
I takt med att fastighetsbranschen blir allt mer digitaliserad ökar sårbarheten för dataintrång, virusangrepp och bedrägerier.

Bedömning, analys och exponering
Väl fungerande informations- och datasäkerhet är kritisk för verksamheten. Utvecklingen inom dessa områden går fort och blir allt mer komplex. Om kritisk information går förlorad eller hamnar i fel händer till följd av datahaveri, dataintrång eller bristande IT-säkerhet kan de ekonomiska konsekvenserna bli stora och förtroendet för företaget skadas.

Hållbarhetsarbete

Riskbeskrivning
Hållbarhetsområdet är förhållandevis omoget. Vedertagna begrepp och definitioner saknas. Lagkraven förändras och ökar ständigt. Detta ställer höga krav på såväl intern som extern kommunikation samt på solid uppföljning.

Bedömning, analys och exponering
Vasakronan har höga ambitioner och mål vad gäller hållbarhet. En stor andel av bolagets finansiering är grön, vilket ställer höga krav på rätt information och redovisning. Det är av högsta vikt att Vasakronan vid var tid efterlever gällande lagkrav samt själva efterlever de krav som ställs på andra samarbetspartners. Lever bolaget inte upp till kraven, uttalade löften och mål finns risk för skadat anseende och förlorat förtroende från intressenter. Det leder även till högre räntekostnader i fall bolaget ej längre uppfyller villkoren för grön finansiering.

Leverantörer

Riskbeskrivning
Brott mot mänskliga rättigheter, oetiskt beteende eller verksamhet som inte bedrivs enligt god affärssed hos någon samarbetspart eller någon som agerar på uppdrag åt Vasakronan kan leda till minskat förtroende för Vasakronan och därmed ekonomisk skada och skadat varumärke.

Bedömning, analys och exponering
Vasakronan är ett av Sveriges största fastighetsbolag och det allmänna intresset för verksamheten är stort. Antalet leverantörer och samarbetspartners är många och inte sällan i flera led. Brott mot mänskliga rättigheter eller oetiskt beteende hos någon av dessa kan leda till minskat förtroende från intressenter och därmed till ekonomisk skada.

Medarbetare

Riskbeskrivning
Medarbetarna sitter på unika kompetenser och är oerhört viktiga för att verksamheten ska fungera och leverera önskvärda resultat. Kan inte rätt medarbetare eller tillräckligt med personal behållas och/eller rekryteras riskerar verksamheten att underprestera.

Bedömning, analys och exponering
För att utveckla verksamheten och vara relevant på marknaden krävs att företaget kontinuerligt tillför ny kompetens i form av vidareutbildning och rekrytering. Vasakronan strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för kvalificerad personal. Det starka varumärket och den innovativa, värdestyrda företagskulturen gör att intresset att arbeta på företaget är stort.

Har du fortfarande funderingar kring risker och riskhantering?
Hör av dig till Stina så hjälper hon dig.

Chef koncern- och verksamhetscontrolling Stina Carlson 076-784 88 43 stina.carlson@vasakronan.se