Vasakronans styrelse och ledning

Styrelsens övergripande uppgift är att ansvara för organisation och förvaltning av verksamheten. Medan vd ansvarar för den löpande verksamheten. Till sin hjälp har vd en ledningsgrupp bestående av olika chefer från bolaget.

Vasakronans styrelse

Med ansvar för organisation och förvaltning

Styrelsens övergripande uppgift är att ansvara för organisation och förvaltning av verksamheten samt den finansiella rapporteringen. Den beslutar även om bolagets strategi, fastställer ekonomiska, sociala och miljörelaterade mål samt ansvarar för att det inrättas effektiva och ändamålsenliga system för styrning, intern kontroll och riskhantering. Arbetet regleras genom en arbetsordning som fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Den innehåller bland annat instruktioner om styrelsens ansvarsområden och avgränsningen mot utskotten och vd.

Styrelseordföranden bevakar att styrelsen utför sina uppgifter. Ordföranden följer också verksamheten i dialog med vd och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för att upprätthålla hög kvalitet i diskussioner och beslut. Ordföranden ansvarar även för utvärdering av både styrelsens och vd:s arbete.

Styrelsens sammansättning

Vid årsstämman 28 april 2021 omvaldes samtliga ordinarie styrelseledamöter. Av de nio styrelseledamöterna är fyra representanter från ägarna och fem är ledamöter som är oberoende av bolaget och ägarna.

Möten under året

Styrelsens arbete följer en årlig cykel med ordinarie möten vid bestämda tidpunkter, anpassade till att styrelsen bland annat ska fastställa den finansiella rapporteringen. Vid de ordinarie mötena lämnar vd även allmän information om verksamheten, kring exempelvis viktiga händelser i den löpande verksamheten, uppföljning av affärsplanen, koncernens ekonomiska och finansiella ställning, större pågående projekt och transaktioner samt vid behov koncernens finansiering. Vanligtvis rapporterar också respektive ordförande i utskotten om utskottens arbete.

Utöver ordinarie styrelsemöten hålls även möten vid behov, till exempel när ett affärsbeslut kräver styrelsens godkännande. Totalt har styrelsen haft tio ordinarie möten under 2021 varav ett var konstituerande. Utöver detta har ett extra styrelsemöte hållits under året.

Utvärdering av styrelsen

Enligt arbetsordningen ska styrelsen årligen utvärdera sitt arbete. Under 2021 har utvärdering genomförts genom att varje enskild styrelseledamot fått svara på en webbenkät som styrelseordförande har ansvarat för. Resultatet har därefter följts upp i styrelsen. Syftet med utvärderingen är att säkerställa att styrelsen lägger fokus på rätt områden, att styrelsen har rätt kompetens och är rätt sammansatt. Resultatet av utvärderingen används även som underlag för valberedningen i deras arbete med att ta fram nya kandidater till styrelsen samt som underlag för styrelsen för utveckling av arbetet.

Styrelsens utskott

Revisionsutskottet

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som består av tre av styrelsens ledamöter. Revisionsutskottets ansvarsområden regleras i en arbetsordning som fastställs av styrelsen. Revisionsutskottets övergripande ansvar innefattar bland annat att bereda styrelsens arbete med kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen och övervaka företagsledningens arbete med intern kontroll, skattehantering, risk och bolagsstyrningsfrågor. Revisionsutskottet ansvarar också för att  utvärdera revisionsarbetet samt bereda val av revisor och utfärda riktlinjer rörande godkännande av icke-revisionsrelaterade tjänster som utförs av vald extern revisor

Under 2021 bestod revisionsutskottet av Ann-Sofi Danielsson, som också var ordförande, Eva Halvarsson samt Ulrika Francke. Samtliga medlemmar har den redovisningskompetens som krävs enligt aktiebolagslagen. Under året höll utskottet sex möten.

För mer information om revisionsutskottets arbete se Vasakronans årsredovisning 2021.

Ersättningsutskottet

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som består av två av styrelsens ledamöter. Ersättningsutskottets ansvarsområden regleras i en arbetsordning som fastställs av styrelsen. Utskottet bereder styrelsens arbete med ersättning till ledande befattningshavare samt resultatdelningsprogram till övriga anställda.

Under 2021 bestod ersättningsutskottet av Ulrika Francke, som ordförande, samt Niklas Ekwall. Under året höll utskottet fyra möten där det främst avhandlades frågor om ersättningar till ledande befattningshavare samt principer för resultatdelning till övriga anställda. Vid mötet i januari diskuterades utskottets arbete och vilka frågor som är prioriterade. Vd och HR-chefen, som är sekreterare i utskottet, medverkade vid samtliga möten, och bolagets revisor lämnade vid mötet i maj sin rapport från granskningen av ersättningar till ledande befattningshavare.

Styrelsens ledamöter

Ulrika Francke (1956), styrelseordförande

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Knightech,Hexagon, CIrcura, SIS, Sven Tyréns stiftelse, SGBC, VREF, Liquid Wind AB och President Elect ISO.
Tidigare erfarenhet: Vd och koncernchef Tyréns, koncernchef SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum), Förvaltningschef och borgarråd Stockholms stad, vd och koncernchef Fastighets AB Bromma staden.
Invald: 2018
Oberoende: Oberoende i förhållande till ägarna, bolaget och bolagsledningen.

Kristin Magnusson Bernard (1979), vd Första AP-fonden
Doktor i nationalekonomi

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Swedish House of Finance, medlem av Europeiska Centralbankens kontaktgrupp för finansiell stabilitet (FSCG).
Tidigare erfarenhet: ledande positioner på Internationella Valutafonden, Europeiska centralbanken och Nordea.
Invald: 2020
Oberoende: Inte oberoende mot ägaren.

Ann-Sofi Danielsson (1959), styrelsearbetare på heltid
Civilekonom

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Pandox och Nordomatic.
Tidigare erfarenhet: CFO i Bonava, CFO och andra ledande befattningar inom NCC-koncernen.
Invald: Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i revisionsutskottet sedan 2018 och ordförande sedan 2019.
Oberoende: Oberoende i förhållande till ägarna, bolaget och bolagsledningen.

Niklas Ekvall (1963), vd Fjärde AP-fonden 
Docent i finansiell ekonomi, Ek. Dr. och Civilingenjör

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Hans Dahlborgs Stiftelse för Bank- och Finansforskning, placeringskommittén KVA,
Polhem Infra och Swedish House of Finance.
Tidigare erfarenhet: Vd Nordea Investment Management, vvd Tredje AP-Fonden, ledande befattningar inom Nordea, Carnegie och Handelsbanken.
Invald: 2016
Oberoende: Inte oberoende mot ägaren.

Eva Halvarsson (1962), vd Andra AP-fonden
Civilekonom

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i UN-PRI, Kungliga Operan, IWF Sweden, FinansKompetens-Centrum, WIN WIN Award och Misum.
Tidigare erfarenhet: Skatterevisor och chef statliga ägarförvaltningen.
Invald: Styrelseledamot sedan 2006 och ledamot i revisionsutskottet sedan 2008.
Oberoende: Inte oberoende mot ägaren.

Hannes Hasselrot (1980), Vd Oriola Sverige samt koncern-CCO Oriola
Universitetsstudier i Biokemi

Tidigare erfarenhet: Peak Performance, Liberty London och H&M.
Invald: 2022
Oberoende: Oberoende i förhållande till ägarna, bolaget och bolagsledningen.

 

Pablo Bernengo (1974), CIO (Chief Investment Officer) Tredje AP-fonden
Civilekonom

Tidigare erfarenhet: Vd Öhman Fonder, CIO Öhman Fonder, Portfolio Manager DNB, Skandia. Carlson Investment Management.
Invald: 2022
Oberoende: Inte oberoende mot ägaren

Magnus Meyer (1967), styrelsearbetare på heltid
Tekn. lic. i Byggandets ekonomi och organisation samt Civilingenjör

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Kinnarps, Coor, HiQ, Slättö Förvaltning och Svenskt Näringsliv.
Tidigare erfarenhet: Teknisk attaché i Los Angeles samt ledande befattningar i Ljungberggruppen, GE Real Estate, Tengbom och WSP.
Invald: 2019
Oberoende: Oberoende i förhållande till ägarna, bolaget och bolagsledningen.

Kia Orback Pettersson (1959), styrelsearbetare på heltid
Civilekonom

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i SVT, ÅWL Arkitekter,ChefAkademin, Knowit,Karl Adam Bonnier Stiftelse, AquaDental och RO-gruppen.
Tidigare erfarenhet: Marknadsdirektör Dagens Nyheter,vvd Guldfynd och vd Sturegallerian samt mångårig erfarenhet från styrelse uppdrag inom fastighets-, detaljhandels-, tjänste- och vårdsektorn.
Invald: 2019
Oberoende: Oberoende i förhållande till ägarna, bolaget och bolagsledningen.

Vasakronans ledning

Ansvarar för den löpande verksamheten

Styrelsen utser vd och fastställer årligen en instruktion som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och vd. Där anges att vd ansvarar för att leda företagets verksamhet samt svara för den ekonomiska rapporteringen. Sedan 2019 är Johanna Skogestig vd för Vasakronan.

Vd har bildat en ledningsgrupp som 2021 bestod av vd och 11 direkt underställda chefer. Ledningsgruppen möts regelbundet för att behandla koncernövergripande och strategiska frågor. Under 2021 hölls sju ordinarie möten. Vid fyra av dem avhandlades delårsboksluten och den operativa uppföljningen. Därutöver har ledningen haft två längre strategimöten.

Ersättning vd och ledningsgrupp

Årsstämman beslutar om principer för ersättning till verkställande direktören och övriga i ledningsgruppen. Löner och andra ersättningar till ledningsgruppen, inklusive verkställande direktören, utgörs enbart av fast lön utan rörliga ersättningar.

Vasakronan tillämpar regeringens ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande vad gäller ersättning och andra anställningsvillkor” för företagsledningen. Bolaget kan dock frångå riktlinjerna om det finns skäl för det. Vasakronan gör ett avsteg från regeringens riktlinjer då ersättningar till ledningsgruppen, förutom ersättning till vd, inte redovisas på individnivå i årsredovisningen. För mer detaljerad information om ersättningar till ledningsgruppen, se not 2.4 på sid 103 Vasakronans årsredovisning 2021.

Ledningsgrupp

Johanna Skogestig (1974), VD.
Civilingenjör.

Anställd sedan: 2015.
Inträde i ledningsgruppen: 2015.
Tidigare erfarenhet: AP Fastigheter, Sveafastigheter, Areim.

Bo de Besche, (1967) Chef kund och marknad.
Civilingenjör.

Anställd sedan: 2002.
Inträde i ledningsgruppen: 2020.
Tidigare erfarenhet: Linköpings kommunala fastigheter AB.
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Uppsala Citysamverkan.

Anna Denell (1972), Hållbarhetschef
Civilingenjör.

Anställd sedan: 1999.
Inträde i ledningsgruppen: 2022.
Tidigare erfarenhet: Locum, Haninge Bostäder, AP Fastigheter.
Andra uppdrag: Ordförande i Håll Nollan, styrelsemedlem i Mistra Carbon Exit, LFM30 samt Fria Byggakademien.

Sheila Florell (1965), Chef juridik.
Jur.kand. och fastighetsmäklarexamen.

Anställd sedan: 2005.
Inträde i ledningsgruppen: 2006.
Tidigare erfarenhet: If Skadeförsäkring och Mäklarsamfundet.
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i SSM Holding och Hydda.

Jan-Erik Hellman (1975), Chef investeringar och projekt.
Civilingenjör.

Anställd sedan: 2010.
Inträde i ledningsgruppen: 2017.
Tidigare erfarenhet: JLL, ICA Fastigheter.
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Stora Ursvik AB och KB, Järvastaden AB med dotterbolag, Kista Limitless AB samt Stads utvecklarna i Värtahamnen.

Sandra Jonsson (1980), Chef teknik och fastighet.
Civilingenjör.

Anställd sedan: 2017.
Inträde i ledningsgruppen: 2022.
Tidigare erfarenhet: Scneider Electrics.
Andra uppdrag: Styrelsemedlem i BIM Alliance.

Christer Nerlich (1961), Chef ekonomi och finans.
Civilekonom.

Anställd sedan: 1995.
Inträde i ledningsgruppen: 1998.
Tidigare erfarenhet: Newsec och FastighetsRenting.
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Akademiska Hus.

Cecilia Söderström (1962), Chef HR.
Socionom.

Anställd sedan: 2008.
Inträde i ledningsgruppen: 2008.
Tidigare erfarenhet: Svenska spel, Ericsson.
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Almega tjänsteförbunden och Almega AB.

Nicklas Walldan (1971), Utvecklingschef.
Civilingenjör.

Anställd sedan: 2001.
Inträde i ledningsgruppen: 2008.
Tidigare erfarenhet: Tyréns.
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Svensk Byggtjänst.

Har du frågor om styrelse eller ledning?
Hör av dig till Johanna Skogestig.

Verkställande direktör Johanna Skogestig 073-068 75 17 johanna.skogestig@vasakronan.se