Styrelse & ledning

Vasakronans styrelse och ledning

Styrelsens övergripande uppgift är att ansvara för organisation och förvaltning av verksamheten. Medan vd ansvarar för den löpande verksamheten. Till sin hjälp har vd en ledningsgrupp bestående av olika chefer från bolaget.

Styrelse

Med ansvar för organisation och förvaltning

Styrelsens övergripande uppgift är att ansvara för organisation och förvaltning av verksamheten samt den finansiella rapporteringen enligt aktiebolagslagen. Styrelsen ansvarar även för att inrätta effektiva och ändamålsenliga system för styrning, intern kontroll och riskhantering. Arbetet regleras genom en arbetsordning som fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Den innehåller bland annat instruktioner om styrelsens ansvarsområden och avgränsningen mot utskotten och vd. Styrelseordföranden bevakar att styrelsen utför sina uppgifter. Ordföranden följer också verksamheten i dialog med vd och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussioner och beslut. Ordföranden ansvarar även för utvärdering av både styrelsens och vd:s arbete.

Styrelsens sammansättning

Vid årsstämman 2019 omvaldes sju av nio styrelseledamöter. Rolf Lydahl och Jan-Olof Backman avböjde omval och Kia Orback Pettersson och Magnus Meyer valdes in som ordinarie styrelseledamöter. Av de nio styrelseledamöterna är fyra representanter från ägarna och fem är ledamöter som är oberoende av bolaget och ägarna.

Möten under året

Styrelsens arbete följer en årlig cykel med ordinarie möten vid bestämda tidpunkter, anpassade till att styrelsen bland annat ska fastställa den finansiella rapporteringen. Vid de ordinarie mötena lämnar vd även allmän information om verksamheten, kring exempelvis viktiga händelser i den löpande verksamheten, uppföljning av affärsplanen, koncernens ekonomiska och finansiella ställning, större pågående projekt och transaktioner samt vid behov koncernens finansiering. Vanligtvis rapporterar också respektive ordförande i utskotten om utskottens arbete.

Utöver ordinarie styrelsemöten hålls även möten vid behov, till exempel när ett affärsbeslut kräver styrelsens godkännande. Totalt har styrelsen haft åtta ordinarie möten under 2019 varav ett var konstituerande.

Utvärdering av styrelsen

Arbetsordningen anger att styrelsen ska göra en årlig utvärdering av sitt eget arbete. Under 2018 genomfördes utvärderingen med hjälp av en skriftlig enkätundersökning framtagen av en extern aktör. Resultatet från enkäten presenterades för hela styrelsen och följdes därefter upp med att styrelseordförande intervjuade varje enskild styrelseledamot. Syftet med utvärderingen är att säkerställa att styrelsen lägger fokus på rätt områden, att styrelsen har rätt kompetens och är rätt sammansatt. Resultatet av utvärderingen används som underlag för valberedningen i sitt arbete med att ta fram nya kandidater till styrelsen.

Styrelsens utskott

Revisionsutskottet

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som består av fyra av styrelsens ledamöter. Revisionsutskottets ansvarsområden regleras i en arbetsordning som fastställs av styrelsen. Revisionsutskottet ska bereda styrelsens arbete med kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen, vilket bland annat inkluderar att behandla väsentliga redovisningsfrågor. Utskottet har också ett särskilt ansvar för att övervaka företagsledningens arbete med intern kontroll, risk och bolagsstyrningsfrågor.

Under 2019 bestod revisionsutskottet av Ann-Sofi Danielsson, som också var ordförande, Eva Halvarsson samt Ulrika Francke. Rolf Lydahl var ordförande för revisionsutskottet fram till årsstämman i maj 2019 då han lämnade styrelsen.  Ulrika Francke och Ann-Sofi Danielsson är oberoende av bolaget och ägarna. Samtliga medlemmar har den redovisningskompetens som krävs enligt aktiebolagslagen. Under året höll utskottet fem möten.

För mer information om revisionsutskottets arbete se Vasakronans årsredovisning 2019.

Ersättningsutskottet

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som består av två av styrelsens ledamöter. Ersättningsutskottets ansvarsområden regleras i en arbetsordning som fastställs av styrelsen. Utskottet bereder styrelsens arbete med ersättning till ledande befattningshavare samt resultatdelningsprogram till övriga anställda.

Under 2019 bestod ersättningsutskottet av Ulrika Francke, som ordförande, samt Niklas Ekwall. Niklas Ekwall ersatte Johan Magnusson när denne lämnade styrelsen.  Ulrika Francke är oberoende av  bolaget och ägarna. Under året höll utskottet fyra möten där det främst avhandlades frågor om ersättningar till ledande befattningshavare samt principer för resultatdelning till övriga anställda. Vid mötet i januari diskuterades utskottets arbete och vilka frågor som är prioriterade. Vd och HR-chefen, som är sekreterare i utskottet, medverkade vid samtliga möten, och bolagets revisor lämnade vid mötet i maj sin rapport från granskningen av ersättningar till ledande befattningshavare.

 

Styrelsens ledamöter

Ulrika Francke

Ulrika Francke (1956), styrelseordförande

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Knightech, Hexagon, SIS (Swedish Standrads Institute), Formas forskningsprogram Hållbart samhällsbyggande samt Sven Tyréns stiftelse.
Tidigare erfarenhet: VD och koncernchef Tyréns AB, VD och koncernchef SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB, Förvaltningschef och borgarråd Stockholms stad, VD och koncernchef Fastighets AB Brommastaden.
Invald: 2018
Oberoende: Oberoende i förhållande till ägarna, bolaget och bolagsledningen.

Kristin Magnusson Bernard (1979), vd Första AP-fonden
Doktor i nationalekonomi

Tidigare erfarenhet: ledande positioner på Internationella Valutafonden, Europeiska centralbanken och Nordea.
Invald: 2020
Oberoende: Inte oberoende mot ägaren.

Ann-Sofi Danielsson

Ann-Sofi Danielsson (1959), CFO Bonava
Civilekonom

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Pandox AB och Nordomatic AB.
Tidigare erfarenhet: CFO och andra ledande befattningar inom NCC-koncernen.
Invald: 2017
Oberoende: Oberoende i förhållande till ägarna, bolaget och bolagsledningen.

Niklas Ekvall

Niklas Ekvall (1963), vd Fjärde AP-fonden 
Docent i finansiell ekonomi, Ek. Dr. och Civilingenjör

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Hans Dahlborgs Stiftelse
för Bank- och Finansforskning, placeringskommittén KVA och Polhem Infra.
Tidigare erfarenhet: Vd Nordea Investment Management, vvd Tredje AP-Fonden, ledande befattningar inom Nordea, Carnegie och Handelsbanken.
Invald: 2016
Oberoende: Inte oberoende mot ägaren.

Eva Halvarsson

Eva Halvarsson (1962), vd Andra AP-fonden
Civilekonom

Andra uppdrag: Vd Andra AP-fonden. Styrelseuppdrag i UN-PRI, Kungliga Operan, IWF Sweden, FinansKompetensCentrum, WIN WIN Award samt Misum.
Tidigare erfarenhet: Skatterevisor och chef statliga ägarförvaltningen.
Invald: 2006
Oberoende: Inte oberoende mot ägaren.

Kerstin Hessius

Kerstin Hessius (1958), Vd Tredje AP-fonden
Civilekonom

Andra uppdrag: Vd Tredje AP-fonden. Styrelseuppdrag i Hemsö, Trenum samt Handelsbanken.
Tidigare erfarenhet: Vd Stockholmsbörsen, vice riksbankschef, ledande befattningar inom Östgöta Enskilda Bank och Alfred Berg. Ordförande i Finansmarknadsrådet.
Invald: 2004
Oberoende: Inte oberoende mot ägaren.

Christel Kinning

Christel Kinning (1962), egen verksamhet
Ekonomi och marknadsföring

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Stadium, Reima, Zoundindustries, Venue Retailgroup, Björn Borg och Lagerhaus.
Tidigare erfarenhet: Vd Polarn O. Pyret, vd RNB Retail and Brands samt ledande befattningar i Kellermann Scandinavia.
Invald: 2014
Oberoende: Oberoende i förhållande till ägarna, bolaget och bolagsledningen.

Magnus Meyer (1967), vd WSP Europe
Tekn. lic. i Byggandets ekonomi och organisation samt Civilingenjör

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Kinnarps, Slättö Förvaltning samt HiQ.
Tidigare erfarenhet: Teknisk attaché i Los Angeles samt ledande befattningar i Ljungberggruppen, GE Real Estate samt Tengbom.
Invald: 2019
Oberoende: Oberoende i förhållande till ägarna, bolaget och bolagsledningen.

Kia Orback Pettersson (1959), styrelsearbetare på heltid
Civilekonom

Andra uppdrag: Ordf. i Friskis&Svettis samt ledamot i Knowit, Karl Adam Bonnier Stiftelse samt SVT.
Tidigare erfarenhet: Markn. dir. Dagens Nyheter, v vd Guldfynd och vd Sturegallerian.
Invald: 2019
Oberoende: Oberoende i förhållande till ägarna, bolaget och bolagsledningen.

Ledning

Ansvarar för den löpande verksamheten

Styrelsen utser vd och fastställer årligen en instruktion som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och vd. Där anges att vd ansvarar för att leda företagets verksamhet samt svara för den ekonomiska rapporteringen. Sedan 2008 är Fredrik Wirdenius vd för Vasakronan.

Vd har bildat en ledningsgrupp med direkt underställda chefer. De sammanträder regelbundet för att behandla koncernövergripande och strategiska frågor. Under 2018 hölls tio möten. Vid fyra av dem avhandlades delårsboksluten och den operativa uppföljningen, och två av mötena var längre strategimöten.

Ersättning vd och ledningsgrupp

Årsstämman beslutar om principer för ersättning till verkställande direktören och övriga i ledningsgruppen. Löner och andra ersättningar till ledningsgruppen, inklusive verkställande direktören, utgörs enbart av fast lön utan rörliga ersättningar.

Vasakronan ska tillämpa regeringens ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande vad gäller ersättning och andra anställningsvillkor” för företagsledningen. Bolaget kan dock frångå riktlinjerna om det finns skäl för detta. Vasakronan gör två avsteg från regeringens riktlinjer. Vd:s uppsägningstid uppgår till tolv månader istället för sex månader, som riktlinjerna anger, och ersättningar till ledningsgruppen, förutom ersättning till vd, redovisas inte på individnivå i årsredovisningen. Vid revisorernas granskning av gällande principer, inför årsstämman 2019, har konstaterats att riktlinjerna som fastställts på årsstämman 2018 har följts. För mer detaljerad information om ersättningar till ledningsgruppen, se not 2.4 på sidan 78 i Vasakronans årsredovisning 2018.

Ledningsgrupp

Johanna Skogestig (1974), VD
Civilingenjör

Anställd sedan: 2015
Inträde i ledningsgruppen: 2015
Tidigare erfarenhet: AP Fastigheter, Sveafastigheter, Areim
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i CIBUS och Idun Real Estate Solutions.

 

Ronald Bäckrud

Ronald Bäckrud (1958), Regionchef Stockholm
Civilingenjör

Anställd sedan: 1995
Inträde i ledningsgruppen: 2008
Tidigare erfarenhet: J&W, Vattenbyggnadsbyrån, Skandia och Arne Johnson Förvaltning.
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Byggherrarna.

 

Bo de Besche (1967), Regionchef Uppsala
Civilingenjör

Anställd sedan: 2002
Inträde i ledningsgruppen: 2020
Tidigare erfarenhet: Linköpings kommunala fastigheter AB

 

Sheila Florell

Sheila Florell (1965), Chef juridik
Jur.kand. och fastighetsmäklarexamen

Anställd sedan: 2005
Inträde i ledningsgruppen: 2006
Tidigare erfarenhet: If Skadeförsäkring och Mäklarsamfundet.
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i SSM Holding, Tmpl Work och Beyond Us.

 

Christian Fredrixon (1977)
Civilekonom

Anställd sedan: 2020
Inträde i ledningsgruppen: 2020
Tidigare erfarenhet: ICA Fastigheter, Catella Corporate Finance, CLS Holdings plc, HSBC Investment Bank.
Andra uppdrag:  Styrelseuppdrag i Ancore Fastigheter AB, Långeberga Logistik AB

 

Jan-Erik Hellman (1975), Chef fastighetsutveckling Stockholm
Civilingenjör

Anställd sedan: 2010
Inträde i ledningsgruppen: 2017
Tidigare erfarenhet: JLL, ICA Fastigheter
Styrelseuppdrag i Citysamverkan AB.

Christer Nerlich

Christer Nerlich (1961), Chef ekonomi och finans
Civilekonom

Anställd sedan: 1995
Inträde i ledningsgruppen: 1998
Tidigare erfarenhet: Newsec och FastighetsRenting.
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag  i samt ordf. för Finans- och  revisionsutskottet Akademiska Hus.

 

Kristina Pettersson Post

Kristina Pettersson Post (1964), Regionchef Göteborg
Civilingenjör

Anställd sedan: 1993
Inträde i ledningsgruppen: 2011
Tidigare erfarenhet: Byggnadsstyrelsen
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Nordstans Samfällighet, Trophi Fastighets AB, CMB Chalmers, Fastighetsägarna Göteborg, Göteborg citysamverkan ideell förening och Beyond Us.

 

Anna Stenkil (1968), Regionchef Malmö
Ekonom

Anställd sedan: 2011
Inträde i ledningsgruppen: 2016
Tidigare erfarenhet: Proffice, Newsec, Wihlborgs.
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Fastighetsägarna Syd och Fastighetsägarna Sverige.

 

Cecilia Söderström

Cecilia Söderström (1962), Chef HR
Socionom

Anställd sedan: 2008
Inträde i ledningsgruppen: 2008
Tidigare erfarenhet: Svenska Spel och Ericsson
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Almega Fastighetsarbetsgivarna och Almega tjänsteförbunden.

 

Nicklas Walldan

Nicklas Walldan (1971), Chef teknik, service och utveckling
Civilingenjör

Anställd sedan: 2001
Inträde i ledningsgruppen: 2008
Tidigare erfarenhet: Tyréns
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Svensk Byggtjänst och Samhällsbyggnadslänken vid KTH.

Peter Östman

Peter Östman (1961), Chef kommunikation och IT
Civilekonom
Anställd sedan: 1998
Inträde i ledningsgruppen: 1998
Tidigare erfarenhet: Storstaden
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Idun Real Estate Solutions, Accessy och Tmpl Work.