Vasakronans styrelse och ledning

Styrelsens övergripande uppgift är att ansvara för organisation och förvaltning av verksamheten. Medan vd ansvarar för den löpande verksamheten. Till sin hjälp har vd en ledningsgrupp bestående av olika chefer från bolaget.

Vasakronans styrelse

Med ansvar för organisation och förvaltning

Styrelsens övergripande uppgift är att ansvara för organisation och förvaltning av verksamheten samt den finansiella rapporteringen. Den beslutar även om bolagets strategi, fastställer bolagsövergripande mål samt ansvarar för att det inrättas effektiva och ändamålsenliga system för styrning, intern kontroll och riskhantering. Arbetet regleras genom en arbetsordning som fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Den innehåller bland annat instruktioner om styrelsens ansvarsområden och avgränsningen mot utskotten och vd.

Styrelseordföranden bevakar att styrelsen utför sina uppgifter. Ordföranden följer också verksamheten i dialog med vd och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för att upprätthålla hög kvalitet i diskussioner och beslut. Ordföranden ansvarar även för utvärdering av både styrelsens och vd:s arbete.

Styrelsens sammansättning

Av de nio styrelseledamöterna är fyra representanter från ägarna och fem är ledamöter som är oberoende av bolaget och ägarna. Vid årsstämman 28 april 2023 valdes Staffan Hansén in som ny ledamot i styrelsen. Staffan Hansén ersatte Pablo Bernengo som avböjde omval.

Möten under året

Styrelsens arbete följer en årlig cykel med ordinarie möten vid bestämda tidpunkter, anpassade till att styrelsen bland annat ska fastställa den finansiella rapporteringen. Vid de ordinarie mötena lämnar vd även allmän information om verksamheten, kring exempelvis viktiga händelser i den löpande verksamheten, uppföljning av affärsplanen, koncernens ekonomiska och finansiella ställning, större pågående projekt och transaktioner samt vid behov koncernens finansiering. Vanligtvis rapporterar också respektive ordförande i utskotten om utskottens arbete.

Utöver ordinarie styrelsemöten hålls även möten vid behov, till exempel när ett affärsbeslut kräver styrelsens godkännande. Totalt har styrelsen haft nio ordinarie möten under 2023 varav ett var konstituerande. Utöver detta har ett extra styrelsemöte hållits under året. Förutom styrelsemötena har styrelsen även haft en strategikonferens som hållits tillsammans med delar av ledningsgruppen.

Utvärdering av styrelsen

Enligt arbetsordningen ska styrelsen årligen utvärdera sitt arbete. Under 2023 har utvärdering genomförts genom att varje enskild styrelseledamot fått svara på en webbenkät som styrelseordförande har ansvarat för. Resultatet har därefter följts upp i styrelsen. Syftet med utvärderingen är att säkerställa att styrelsen lägger fokus på rätt områden, att styrelsen har rätt kompetens och är rätt sammansatt. Resultatet av utvärderingen används även som underlag för valberedningen i deras arbete med att ta fram nya kandidater till styrelsen samt som underlag för styrelsen för utveckling av arbetet.

Styrelsens utskott

Revisionsutskottet

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som består av tre av styrelsens ledamöter. Revisionsutskottets ansvarsområden regleras i en arbetsordning som fastställs av styrelsen. Revisionsutskottets övergripande ansvar innefattar bland annat att bereda styrelsens arbete med kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen och övervaka företagsledningens arbete med intern kontroll, skattehantering, risk och bolagsstyrningsfrågor. Revisionsutskottet ansvarar också för att utvärdera revisionsarbetet samt bereda val av revisor och utfärda riktlinjer rörande godkännande av icke-revisionsrelaterade tjänster som utförs av vald extern revisor

Under 2023 bestod revisionsutskottet av Ann-Sofi Danielsson, som också var ordförande, Eva Halvarsson samt Ulrika Francke. Samtliga medlemmar har den redovisningskompetens som krävs enligt aktiebolagslagen. Under året höll utskottet sex möten. Bolagets revisorer har närvarat vid fyra av dessa möten, varav två för avrapportering av revisionen.

För mer information om revisionsutskottets arbete se Vasakronans årsredovisning 2022.

Ersättningsutskottet

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som består av två av styrelsens ledamöter. Ersättningsutskottets ansvarsområden regleras i en arbetsordning som fastställs av styrelsen. Utskottet bereder styrelsens arbete med ersättning till ledande befattningshavare samt resultatdelningsprogram till övriga anställda.

Under 2023 bestod ersättningsutskottet av Ulrika Francke, som ordförande, samt Niklas Ekwall. Under året höll utskottet fyra möten, varav tre per capsulam, där det främst avhandlades frågor om ersättningar till ledande befattningshavare, pensioner samt principer för resultatdelning till övriga anställda. Vd och HR-chefen, som är sekreterare i utskottet, medverkade vid samtliga möten, och bolagets revisor lämnade vid mötet i maj sin rapport från granskningen av ersättningar till ledande befattningshavare.

Styrelsens ledamöter

Ulrika Francke (1956), styrelseordförande

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Circura, SiS, Sven Tyréns stiftelse, SGBC, VREF, Liquid Wind AB och KREAB.
Tidigare erfarenhet: Vd och koncernchef Tyréns, koncernchef SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum), Förvaltningschef och borgarråd Stockholms stad, vd och koncernchef Fastighets AB Brommastaden.
Invald: 2018
Oberoende: Oberoende i förhållande till ägarna, bolaget och bolagsledningen.

Kristin Magnusson Bernard (1979), vd Första AP-fonden

Doktor i nationalekonomi

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Swedish House of Finance, medlem av Europeiska Centralbankens kontaktgrupp för finansiell stabilitet (FSCG).
Tidigare erfarenhet: ledande positioner på Internationella Valutafonden, Europeiska centralbanken och Nordea.
Invald: 2020
Oberoende: Inte oberoende mot ägaren.

Ann-Sofi Danielsson (1959), styrelsearbetare på heltid

Civilekonom

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Pandox, Building Automation, Netel och Rusta.
Tidigare erfarenhet: CFO i Bonava, CFO och andra ledande befattningar inom NCC-koncernen.
Invald: Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i revisionsutskottet sedan 2018 och ordförande sedan 2019.
Oberoende: Oberoende i förhållande till ägarna, bolaget och bolagsledningen.

Niklas Ekvall (1963), vd Fjärde AP-fonden

Docent i finansiell ekonomi, Ek. Dr. och Civilingenjör

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Hans Dahlborgs Stiftelse för Bank- och Finansforskning, placeringskommittén KVA och Swedish House of Finance.
Tidigare erfarenhet: Vd Nordea Investment Management, vvd Tredje AP-Fonden, ledande befattningar inom Nordea, Carnegie och Handelsbanken.
Invald: 2016
Oberoende: Inte oberoende mot ägaren.

Eva Halvarsson (1962), vd Andra AP-fonden

Civilekonom

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Advisory Board Handelshögskolan Göteborg, FinansKompetens Centrum, Stiftelsen Korsvägen och Misum.
Tidigare erfarenhet: Skatterevisor och chef statliga ägarförvaltningen.
Invald: Styrelseledamot sedan 2006 och ledamot i revisionsutskottet sedan 2008.
Oberoende: Inte oberoende mot ägaren.

Hannes Hasselrot (1980), Vd Oriola Sverige samt koncern-CCO Oriola

Universitetsstudier i Biokemi

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Doktor.se
Tidigare erfarenhet: VD Kronans Apotek, Peak Performance, Liberty London, Bestseller och H&M.
Invald: 2022
Oberoende: Oberoende i förhållande till ägarna, bolaget och bolagsledningen.

Staffan Hansén (1965), vd Tredje AP-fonden

Civilekonom

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag WaterAid Sweden och Hemsö.
Tidigare erfarenhet: Vd för SPP Pension & Försäkring, vd för Storebrand Asset Management.
Invald: 2023
Oberoende: Inte oberoende mot ägaren.

Magnus Meyer (1967), styrelsearbetare på heltid

Tekn. lic. i Byggandets ekonomi och organisation samt Civilingenjör

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i HiQ, Fagerhult, Infranord, Coor, Kinnarps och Slättö Förvaltning.
Tidigare erfarenhet: Teknisk attaché i Los Angeles samt ledande befattningar i Ljungberggruppen, GE Real Estate, Tengbom och WSP.
Invald: 2019
Oberoende: Oberoende i förhållande till ägarna, bolaget och bolagsledningen.

Kia Orback Pettersson (1959), styrelsearbetare på heltid

Civilekonom

Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i SVT, ÅWL Arkitekter, ChefAkademin, Knowit, Karl Adam Bonnier Stiftelse, RO-gruppen och Aqua Dental.
Tidigare erfarenhet: Marknadsdirektör Dagens Nyheter, vvd Guldfynd och vd Sturegallerian samt mångårig erfarenhet från styrelse uppdrag inom fastighets-, detaljhandels-, tjänste- och vårdsektorn.
Invald: 2019
Oberoende: Oberoende i förhållande till ägarna, bolaget och bolagsledningen.

Vasakronans ledning

Ansvarar för den löpande verksamheten

Styrelsen utser vd och fastställer årligen en instruktion som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och vd. Där anges att vd ansvarar för att leda företagets verksamhet samt svara för den ekonomiska rapporteringen. Sedan 2019 är Johanna Skogestig vd för Vasakronan.

Vd har bildat en ledningsgrupp som förutom vd vid utgången av 2023 bestod av åtta direkt underställda chefer. Ledningsgruppen möts regelbundet för att behandla koncernövergripande och strategiska frågor. Under 2023 hölls sex ordinarie möten. Vid fyra av dem avhandlades delårsboksluten och den operativa uppföljningen. Därutöver har ledningen haft två längre strategimöten.

Under hösten 2022 har vd även bildat en affärsledning som förutom vd består av CFO samt cheferna för Kund och marknad, Teknik och fastighet, Investeringar och projekt samt Utveckling. Affärsledningen träffas månatligen för att diskutera affärsnära frågeställningar.

Ersättning vd och ledningsgrupp

Årsstämman beslutar om principer för ersättning till verkställande direktören och övriga i ledningsgruppen. Löner och andra ersättningar till ledningsgruppen, inklusive verkställande direktören, utgörs enbart av fast lön utan rörliga ersättningar.

Vasakronan tillämpar regeringens ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande vad gäller ersättning och andra anställningsvillkor” för företagsledningen. Bolaget kan dock frångå riktlinjerna om det finns skäl för det. Vasakronan gör ett avsteg från regeringens riktlinjer då ersättningar till ledningsgruppen, förutom ersättning till vd, inte redovisas på individnivå i årsredovisningen. För mer detaljerad information om ersättningar till ledningsgruppen, se not 2.4 på sid 54 Vasakronans årsredovisning 2023.

Ledningsgrupp

Johanna Skogestig (1974), vd

Civilingenjör

Anställd sedan: 2015
Inträde i ledningsgruppen: 2015
Tidigare erfarenhet: AP Fastigheter, Sveafastigheter, Areim
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Hemsö

Bo de Besche (1967), chef kund och marknad

Civilingenjör

Anställd sedan: 2002
Inträde i ledningsgruppen: 2020
Tidigare erfarenhet: Linköpings kommunala fastigheter AB
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Uppsala Citysamverkan

Anna Denell (1972), hållbarhetschef

Civilingenjör

Anställd sedan: 1999
Inträde i ledningsgruppen: 2022
Tidigare erfarenhet: Locum, Haninge Bostäder, AP Fastigheter
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Håll Nollan, Mistra Carbon Exit, LFM30 samt Fria Byggakademien

Johnny Engman (1977), chef ekonomi och finans

Civilekonom

Anställd sedan: 2024
Inträde i ledningsgruppen: 2024
Tidigare erfarenhet: Byggfakta Group, Cloetta och Nordic Capital
Andra uppdrag:

Sheila Florell (1965), chef juridik

Jur.kand. och fastighetsmäklarexamen

Anställd sedan: 2005
Inträde i ledningsgruppen: 2006
Tidigare erfarenhet: If Skadeförsäkring och Mäklarsamfundet
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Hydda AB, Hydda Holding AB och Idun Real Estate Solutions.

Sandra Jonsson (1980), chef teknik och fastighet

Civilingenjör

Anställd sedan: 2017
Inträde i ledningsgruppen: 2022
Tidigare erfarenhet: Schneider Electrics
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i BIM Alliance

Martin Kron (1982), chef investeringar och projekt

Civilingenjör

Anställd sedan: 2024
Inträde i ledningsgruppen: 2024
Tidigare erfarenhet: Skanska
Andra uppdrag:

Cecilia Söderström (1962), chef HR

Socionom

Anställd sedan: 2008
Inträde i ledningsgruppen: 2008
Tidigare erfarenhet: Svenska spel, Ericsson
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Almega Tjänsteförbunden och Almega AB

Nicklas Walldan (1971), utvecklingschef

Civilingenjör

Anställd sedan: 2001
Inträde i ledningsgruppen: 2008
Tidigare erfarenhet: Tyréns
Andra uppdrag: Styrelseuppdrag i Svensk Byggtjänst, Idun Real Estate Solutions, Accessy, Byggherrarna Sverige och Samhällsbyggnadslänken KTH.

Har du frågor om styrelse eller ledning?

Hör av dig till Johanna Skogestig.

Johanna Skogestig

Verkställande direktör 073-068 75 17

Intresserad av att läsa mer om Vasakronans bolagsstyrning?

Då klickar du här.