Ibland säger vi att vi inte har något hållbarhetsarbete. Det stämmer naturligtvis inte. Däremot har vi inte en särskild enhet som jobbar med hållbarhetsfrågor. Istället har vi valt att integrera frågorna i vår löpande verksamhet genom att engagera varenda en av våra medarbetare. Oavsett var i organisationen vi jobbar. Vi har nämligen en hög ambition: att driva vår verksamhet på ett alltigenom hållbart sätt, ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. För det krävs att alla bidrar hela tiden.

Till grund för vår höga ambition ligger det uppdrag vi har från våra ägare, Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden; att leverera en hög och långsiktigt riskavvägd avkastning, utan att det skadar miljön, människorna eller de samhällen där vi verkar. För att klara det krävs att vi gör vårt yttersta.

Vår vision om den goda staden

Att vi gör allt vi kan för att bli mer hållbara är en förutsättning för att nå vår vision om den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas.

Till grund för det arbete vi gör ligger en omfattande analys av vår verksamhet där vi har identifierat de aspekter där vår påverkan är störst, hur stor den är och vad vi behöver göra för att minska den. I analysen har vi bland annat utgått från de tio principerna i Global Compact, FN:s hållbarhetsmål samt våra intressenters förväntningar på oss. Läs mer om vår väsentlighetsanalys och intressentdialog i vår årsredovisning.

Men trots att vi har jobbat systematiskt i över tio års tid för att bli alltigenom hållbara och trots att vi i GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark, rankas som ett av de mest hållbara bolagen i världen, så är vi de första att erkänna att vi inte är det. Helt hållbara alltså. Däremot sätter vi varje år lite mer ambitiösa mål för att minska vår negativa påverkan och öka våra positiva bidrag. På så sätt säkerställer vi att vi hela tiden förflyttar oss närmare vårt långsiktiga mål; att bli helt hållbara.

Läs mer om våra mål inom respektive område nedan samt i vår årsredovisning. Där finns även en redovisning av den årliga måluppfyllelsen samt vem inom organisationen som ansvarar för vad.

Är du hyresgäst hos Vasakronan och behöver uppgifter om lokalen/fastigheten relaterat till EU:s Taxonomi eller CSRD?
Mer än hälften av Vasakronans byggnader uppfyller kraven i EU:s gröna Taxonomi och uppgifter som ni kan behöva för er CSRD-redovisning finns tillgängliga för alla våra fastigheter. Vänd dig till din kontaktperson på Vasakronan för mer information.
Du hittar kontaktpersoner för våra fastigheter via Hyresgästinfo.

Långsiktiga mål

Ekonomiskt

 • En totalavkastning på minst 6,5 procent per år (rullande snitt över 10 år)
 • En totalavkastning på minst 0,5 procentenheter högre än branschen

Miljö

 • Vi är klimatneutrala i hela värdekedjan 2030.
 • Vi är självförsörjande och behöver inte köpa någon energi.
 • 100 procent cirkulär materialanvändning.
  (Vi använder endast förnybart, återvunnet eller återbrukat material i våra byggprojekt).
 • 100 procent cirkulär avfallshantering.
  (Vår och kundernas verksamhet genererar inget avfall som inte går att återvinna eller återbruka).
 • 100 procent fossilfria transporter.
  (Våra och kundernas transporter är inte beroende av fossila bränslen).
 • Vi är naturpositiva i hela värdekedjan.

Socialt

 • Alla som arbetar för Vasakronan har godtagbara arbetsvillkor och en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö där inga arbetsolyckor förekommer.
 • Vårt företag och våra leverantörer präglas av mångfald, har en inkluderande företagskultur och bidrar till att fler personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete.
 • Våra områden och fastigheter är estetiskt tilltalande och utformade så att de främjar:
  -Trygghet och säkerhet.
  -Hälsa och välmående.
  -Att alla känner sig inkluderade.

En grundförutsättning för att vi ska nå våra högt uppsatta mål är att vi samarbetar med våra olika intressenter. Vi är nämligen övertygade om att vi genom samarbete når större effekt än om vi driver arbetet var och en för sig. Därför har Vasakronan tagit initiativet till flera branschsamarbeten. Några av dessa är Sweden Green Building Council , Byggvarubedömningen och Håll Nollan.

Vi deltar även i FN:s klimatinitiativ Caring for Climate, Klimatpakten i Stockholm, Uppsala klimatprotokoll, Lokal färdplan Malmö 2030 samt i många olika forsknings- och utvecklingssamarbeten med universitet, högskolor och näringslivet.

Ett annat viktigt verktyg vi använder för att styra mot de långsiktiga målen är våra uppförandekoder; en för medarbetare och en för leverantörer, samt ett antal olika policyer som fastställer de principer som ska gälla inom respektive område.

Uppförandekod medarbetare

Uppförandekod leverantörer

Miljöpolicy

Vårt ekonomiska ansvar

Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden och är en av fondernas största fastighetsinvesteringar. Uppdraget från ägarna är att leverera en långsiktigt hög och riskavvägd avkastning, utan att det skadar människor, de samhällen där vi verkar eller miljön.

För att klara vårt uppdrag

måste vi skapa långsiktigt hållbara värden i verksamheten. Det gör vi genom god förvaltning och utveckling av våra fastigheter, stråk och områden kompletterat med en aktiv transaktionsverksamhet. Strategin bygger på att vi har attraktiva fastigheter som motsvarar marknadens efterfrågan, står för ett gott värdskap, är det givna förstahandsvalet för alla som söker lokaler och har engagerade och motiverade medarbetare.

I vårt ekonomiska ansvar ingår att sköta våra finansiella åtaganden och affärsuppgörelser med leverantörer, långivare och medarbetare samt betala lagstadgade avgifter och skatter. Vi måste även redovisa vår ekonomiska ställning på ett öppet, tydligt och relevant sätt. Det gör vi bland annat i kvartalsvisa rapporter samt i vår årsredovisning. Rapporterna hittar du här.

En viktig fråga som kommer att ha en påverkan på vår långsiktiga lönsamhet är klimatförändringarna. Genom att utvärdera och tänka igenom vilka möjliga effekter olika klimatscenarier kommer att ha på vår verksamhet har vi utvärderat klimatrelaterade risker och möjligheter och anpassat vår strategi och våra fastigheter efter dem.

TCFD vägleder

Sedan 2017 beskriver Vasakronan klimatarbetet med utgångspunkt i TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, och ambitionen är att följa rekommendationerna i största möjliga utsträckning. TCFD riktar sig till både bolag och investerare. Beskrivningen hjälper intressenterna att skapa sig en bild av hur verksamheten kommer att påverkas av klimatförändringarna. TCFDs rekommendationer utgår från de fyra områdena styrning, strategi, riskhantering samt nyckeltal och mål.

Syftet är framför allt att ge information om de risker och möjligheter som en övergång till ett samhälle med krav på lägre koldioxidutsläpp och ett ändrat klimat innebär.

Rekommendationerna syftar även till att ge en beskrivning av bolagets styrning och strategi kring klimatfrågan. Vår TCFD-rapport hittar du i årsredovisningen.

Vårt ansvar för miljön och klimatet

Världen står inför många utmaningar. Klimatfrågan är en av de största. Löser vi inte den så är det många andra utmaningar som inte heller går att lösa. Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn för drygt 20 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige, en stor del av energianvändningen samt påverkar miljön genom att alstra mycket avfall som inte återvinns eller återanvänds.

Vasakronans miljöarbete tar avstamp i ägarnas krav på en hög avkastning utan negativ påverkan på miljö och människor. Arbetet grundar sig på en genomgripande analys av våra betydande miljöaspekter, i hela värdekedjan, och anger var vi har vår största påverkan samt vad vi kan göra för att minska den. För att säkerställa en ständig förbättring sätter vi årliga mål och följer upp dem.

I första hand påverkar vi miljön genom vår energianvändning, materialanvändning, det avfall vi och våra kunder alstrar samt genom transporter relaterade till vår, våra kunders och leverantörernas verksamhet.

Energi

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ska vi reducera vårt energibehov genom driftoptimering av våra befintliga fastigheter och ställa mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt.

Vi strävar även efter att minska vårt effektbehov, bland annat genom att bli mer flexibla i när vi köper energi från nätet samt genom egen lagringskapacitet i byggnaderna.

För att minska vår påverkan ytterligare så ska vi fasa ut all fossil energianvändning kopplat till våra fastigheter samt producera egen förnybar energi.

Vi samarbetar med våra hyresgäster och hjälper dem att minska sin energianvändning i lokalen. 2010 var vi först i branschen med att teckna gröna hyresavtal, som bland annat innebär att vi tillsammans med hyresgästen arbetar för att minska energianvändningen. Dessutom förband sig båda parter att enbart använda energi från förnybara energikällor. Sedan 2017 är alla Vasakronans hyresavtal gröna och åtgärder som är bra för miljön ingår som en självklar del.

Vasakronan köper in värme, kyl- och elenergin till alla gemensamma funktioner i våra fastigheter, och ibland även elen som används inne i lokalerna för exempelvis datorer, belysning och annan hyresgästspecifik utrustning.

Elen som Vasakronan köper in till samtliga fastigheter är förnybar och producerad enligt svenska Naturskyddsföreningens märkning för Bra Miljöval el.

Fjärrvärmen och fjärrkylan levereras av olika leverantörer, beroende på var fastigheten ligger. Vissa leverantörer levererar värme och kyla som är märkt ”Bra miljöval” medan andra inte har någon sådan produkt. Vasakronan köper alltid den renaste produkten som går att köpa av leverantören och klimatkompenserar sedan i efterskott för de utsläpp som är hänförliga till fastigheternas energianvändning.

Via länken nedan hittar du information om vilka leveranser som gäller i respektive stad.

Energiinköp för Vasakronans fastigheter

Genom arbetet med att minska vår energianvändning, samt genom utfasning av fossila bränslen från energiförsörjningen till våra fastigheter och fordon, har vi sedan 2006 minskat koldioxidutsläppen i scope 1 och 2 med närmare 90 procent.

Avfall

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny- och ombyggnadsprojekt och en stor del av det avfallet går i dagsläget till förbränning eller deponi.

Det uppstår även stora mängder avfall i våra hyresgästers verksamheter. För att få kontroll även över den avfallshanteringen tar vi hand om den. För trots att det kan vara svårt att påverka vilken typ av avfall och hur stora mängder avfall som uppstår hos våra hyresgäster så kan vi  genom att ansvara för system, utrymmen och utrustning ändå säkerställa att avfallet sorteras och att det sorteras väl.

Oavsett om avfallet genereras i vår egen eller i våra hyresgästers verksamhet så är det övergripande målet detsamma – att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på avfallstrappan:

 • Minimera – där det är möjligt vill vi förhindra att avfall uppstår över huvud taget. Till exempel genom att inte bygga om i onödan.
 • Återanvända – det avfall som ändå uppstår ska vi försöka återanvända, till exempel genom att sälja.
 • Återvinna material – metaller, wellpapp samt glas- och plastförpackningar är exempel på material som kan återvinnas och omvandlas till nya produkter.
 • Utvinna energi – brännbart avfall är en resurs som kan användas för att utvinna energi och bli till el och/eller värme. Organiskt avfall kan omvandlas till biogas genom rötning.
 • Deponera – det avfall som inte kan återanvändas, återvinnas eller användas för energiutvinning ska tas om hand, deponeras, på ett miljöriktigt sätt.

Transporter

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

En annan påverkan kommer från våra hyresgästers resor och transporter till och från fastigheterna. Vi underlättar därför våra hyresgäster att förändra sina transport- och resvanor bland annat genom att arbeta för bättre kollektivtrafik, installera laddstolpar för elfordon, förbättra infrastrukturen för cyklar i och runt våra byggnader samt erbjuda bilpooler.

Vi vill vara ett föredöme. Därför arbetar vi systematiskt även med att minska vårt eget behov av transporter. Det gör vi bland annat genom en smart lokalisering av våra egna kontor. Det ska vara lätt att ta sig dit med kollektivtrafik samt genom att ersätta tjänsteresor med videomöten. De resor och transporter som ändå görs ska ske på ett miljövänligt sätt. Till exempel genom att använda tåg istället för flyg på kortare distanser och genom att inte använda några fossilfordon.

Material

Materialanvändningen i våra byggprojekt påverkar miljön i stor utsträckning. Och det går åt mycket stora mängder material för att bygga nytt och underhålla fastigheter. I vårt projekt Hubben, i Uppsala Science Park, kartlade vi hur mycket material som faktiskt går åt för att bygga ett hus. I det projektet krävdes det 1 018 kilo material för varje kvadratmeter som byggdes. En mycket stor andel av dessa material kom dessutom från icke förnybara naturresurser. Här läser du rapporten.

Vårt mål är att minska mängden material vi använder och i första hand använda återbrukat material och/eller material som har tillverkats av förnybar eller återvunnen råvara.

De byggmaterial vi använder får inte heller innehålla några farliga ämnen som riskerar att skada människor som ska vistas inne i byggnaden eller ekosystemet utanför. För att få information om vad en byggvara innehåller och därmed kunna fatta kloka beslut använder vi Byggvarubedömningen.

Miljöcertifierade byggnader

Att ha miljöcertifierade fastigheter är viktigt ur flera perspektiv. Certifieringen är ett bevis från tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan, vilket gör att vi kan tillmötesgå våra hyresgästers växande miljökrav. Att våra byggnader är miljöcertifierade är också en förutsättning för vår finansiering med gröna obligationer.

Vårt mål är att alla våra fastigheter ska vara miljöcertifierade. Vi använder i första hand LEED som är ett internationellt certifieringssystem för byggnader. Fastigheterna bedöms i sex huvudkategorier: energi, hållbar lokalisering, inomhusmiljö, effektiv vattenanvändning samt material och resurser. Vid utgången av 2023 var 93 procent av förvaltningsbeståndet miljöcertifierat baserat på marknadsvärde, varav 84 procentenheter var certifierade enligt LEED Guld eller högre.

Klimatneutralitet 2030

För Vasakronan är de affärsmässiga fördelarna att jobba med klimatfrågan uppenbara och vi ser ingen konflikt mellan lönsamhet och hållbarhet. Redan 2006 gjorde vi vår första klimatredovisning och sedan dess har vi minskat våra direkta utsläpp med cirka 90 procent. 2008 började vi årligen kompensera för de kvarvarande utsläppen och blev därmed klimatneutrala avseende våra direkta samt indirekta utsläpp avseende energianvändningen.

2019 höjde vi ambitionsnivån och har bestämt oss för att bli klimatneutrala i hela värdekedjan. Till 2030. Läs mer om vårt arbete för klimatneutralitet i vår färdplan 2030.

Färdplan 2030

Vårt ansvar för människor och samhälle

Vi påverkar tusentals människor med vår verksamhet. Egna medarbetare, leverantörer och alla som rör sig i och runt våra fastigheter. Vår verksamhet är bara hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras.

Goda arbetsmiljöer

Det finns arbetsmiljörisker i alla verksamheter, men storleken och allvarlighetsgraden kan variera.

Som arbetsgivare är målet att vara den mest attraktiva i branschen och ha medarbetare som är nöjda med sin arbetsplats och personliga utveckling. En dålig arbetsmiljö för våra medarbetare kan leda till sjukfrånvaro med onödigt mänskligt lidande som konsekvens. Det kan även leda till direkta kostnader i form av sjuklön och indirekta kostnader i form av produktionsbortfall för oss som företag. När det kommer till vår egen organisation ser vi dock att riskerna för olyckor eller långvarig ohälsa är relativt små.

I våra bygg- och serviceentreprenader är däremot riskerna större. Av de ungefär 300 000 människor som arbetar i den svenska byggbranschen skadas mellan 1 500 och 2 000 allvarligt varje år. Därför har vi varit med och tagit initiativ till Håll Nollan, ett branschgemensamt samarbete med visionen att alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag. Läs mer om Håll Nollans arbete för noll olyckor i byggbranschen.

Trygghet och säkerhet

Att känna sig trygg och säker i sin närmiljö är viktigt för alla människor. I sin roll som arbetsgivare vill våra hyresgäster försäkra sig om att deras medarbetare har en trygg och säker arbetsplats samt en trygg och säker väg till och från jobbet. Det blir en allt viktigare fråga för företag när de ska välja kontorsläge. Även våra butikshyresgäster är beroende av att miljön runtomkring deras butiker uppfattas som trygg och säker. Därför arbetar vi kontinuerligt med olika typer av säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder, alltifrån larm och bevakning till utformningen av hela områden där vi jobbar med bland annat utomhusbelysning, planteringar och gångvägar. Vi har även en rad olika samarbeten med andra aktörer i de städer där vi verkar, till exempel City i Samverkan och Centrum för AMP

Hälsa och välmående

De flesta människor tillbringar mycket tid inomhus och byggnadernas utformning har stor påverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande. Det handlar bland annat om att skapa goda ljus-, ljud- och luftförhållanden samt att jobba med byggnadens fysiska utformning för att främja rörelse och ett aktivt liv.

En annan viktig aspekt för hälsa och välmående är att byggnaderna inte består av byggmaterial som innehåller farliga ämnen eller andra substanser som kan skada människors hälsa. Vi arbetar därför aktivt med att förbättra våra hyresgästers inomhusmiljöer.

Mångfald och likabehandling

Alla människor har rätt att kunna leva sina liv utan att diskrimineras, på jobbet och på fritiden såväl som i hemmet. Vi har analyserat risken att människor diskrimineras på grund av vår verksamhet. Risken ser lite olika ut beroende på vilken grupp av människor det handlar om.

Som arbetsgivare handlar det dock inte uteslutande om att förhindra risker. Det handlar även om vår övertygelse att en verksamhet präglad av mångfald och som är fri från diskriminering, är mer innovativ och klarar utmaningar bättre än vad en alltför homogen verksamhet gör. Vi har därför skarpa mål om att vår egen organisation ska präglas av mångfald samt vara fri från diskriminering, främlingsfientlighet och trakasserier. Vårt eget mångfalds- och likabehandlingsarbete styrs av vår Likabehandlingspolicy.

Den fysiska utformningen av områden och byggnader kan också innebära risker för att människor diskrimineras, trots att lagar och regler följs. Vi är övertygade om att våra fastigheter och närområden blir mer attraktiva om vi ser till att utforma dem så att de är bra för alla, så kallat universellt utformade. Vi har därför varit en drivande parter i projektet UUA, Universellt utformade arbetsplatser. Vårt mål är att morgondagens arbetsplatser ska vara inkluderande och ta till vara människors olikheter och kompetenser. Läs mer om projektet här.

Vi ställer även krav om att ingen diskriminering får förekomma hos våra leverantörer. Samtliga krav på våra leverantörer är sammanfattade i vår uppförandekod för leverantörer.

I vår uppförandekod för medarbetare finns en utförlig beskrivning av hur vi ska förhålla oss till varandra, till våra hyresgäster, leverantörer och andra människor som påverkas av vår verksamhet.

Antikorruption

Korruptionen i den svenska bygg- och fastighetsbranschen anses vara utbredd och omfattande. Därför måste vi ha ett arbetssätt som i alla situationer eliminerar risken för korruption och andra oegentligheter. Det handlar i första hand om att förhindra alla former av korruption inom bolaget, men även att ställa krav på våra leverantörer så att de har ett systematiskt arbetssätt för att motverka korruption i sina verksamheter. Överträdelser godtas inte och kan resultera i disciplinåtgärder, uppsägning eller åtal.

För att göra det enkelt för medarbetare och utomstående att anmäla misstankar om korruption eller andra missförhållanden finns det en visselblåsarfunktion. Klicka här för att läsa mer om visselblåsarfunktionen.

Har du frågor eller funderingar kring vår verksamhet?

Prata med vår hållbarhetschef Anna Denell.

Anna Denell

Hållbarhetschef 070-968 15 81 · 08-566 205 81