Vårt ansvar

Illustration Hållbarhetskarta

Vår vision om den goda staden…

… förutsätter ett hållbart samhälle

Vasakronan vill bidra till ett samhälle där alla företag tar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Därför jobbar vi tillsammans med våra intressenter. Vi tror nämligen på samarbete och att vi tillsammans med bland andra våra kunder och leverantörer når större effekt än om vi driver varje fråga var och en för sig. Det gör vi på ett sätt som är alltigenom hållbart.

Vårt hållbarhetsarbete vilar på ett ramverk av FN:s Global Compact, tio principer riktade till företag kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Vi utgår även från FN:s globala hållbarhetsmål och har identifierat de mål som är väsentliga för vår verksamhet. Vi har två uppförandekoder – en för medarbetare och en för leverantörer – som våra anställda och leverantörer ska följa. Vi har även en miljöpolicy som omfattar samtliga medarbetare på Vasakronan:

Uppförandekod medarbetare

Uppförandekod leverantörer

Miljöpolicy

Världen står inför många utmaningar. Klimatfrågan är den tveklöst största. Löser vi inte den så är det många andra utmaningar som inte heller går att lösa. Därför behöver alla, både individer, politiker och företag, göra vad vi kan för att drastiskt minska våra utsläpp så fort som möjligt. Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn för drygt 20 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Dessa utsläpp genereras av t. ex. energianvändning och avfall från hyresgästernas verksamhet samt byggverksamhet.

Vi samverkar med våra hyresgäster för att hjälpa dem att minska sin egen energianvändning. 2010 var vi först i branschen med gröna hyresavtal, som innebar att vi tillsammans med hyresgästen såg till att en rad konkreta åtgärder genomfördes. Till exempel minska energianvändningen och sortera avfall. Dessutom förband sig hyresgästen att välja grön el. I dag är alla hyresavtal gröna och åtgärder som är bra för miljön ingår som en självklar del.

Vi är även engagerade i många olika sammanhang för att bidra till en positiv utveckling, exempelvis Sweden Green Building Council och Byggvarubedömningen. När dessa båda organisationer bildades var Vasakronan en av initiativtagarna. Vi deltar även i FN:s klimatinitiativ Caring for Climate, Klimatpakten i Stockholm och Uppsala klimatprotokoll och i många olika forsknings- och utvecklingssamarbeten.

I 2019 års upplaga av GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark, placerade sig Vasakronan återigen som ett av de mest hållbara fastighetsbolagen i världen. Av de knappt 1 000 bolag som valde att delta i jämförelsen av sitt hållbarhetsarbete rankas Vasakronan som nummer 12. Tittar man på vår jämförelsegrupp, dvs. icke börsnoterade bolag i norra Europa som jobbar huvudsakligen med kontor, så rankas vi som etta och följaktligen även etta i Sverige. I vår jämförelsegrupp ingår totalt 24 bolag.

Vårt ekonomiska ansvar

Vasakronan utgör en del av AP-fondernas placeringar och ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Uppdraget från ägarna är att ge en långsiktigt hög och riskavvägd avkastning från svenska fastigheter som kan komma nuvarande och blivande pensionärer tillgodo. Men aldrig på bekostnad av miljö och människor.

Vi tar vårt ekonomiska ansvar på flera sätt:

 • Vi ska leverera den avkastning som våra ägare förväntar sig att få
 • Vi ska redovisa vår ekonomiska ställning på ett öppet, tydligt och relevant sätt
 • Vi ska betala lagstadgade avgifter och skatter
 • Vi ska sköta våra finansiella åtaganden och affärsuppgörelser med leverantörer, långivare och medarbetare.

Det övergripande långsiktiga finansiella målet är:

Avkastningen ska, i förhållande till risken, vara högre än den avkastning som våra ägare kan få från jämförbara placeringsalternativ. Läs mer om våra mål och strategier här.

För att klara vårt uppdrag måste vi skapa värden i verksamheten. Det gör vi genom god förvaltning och utveckling av fastigheterna, kompletterat med en aktiv transaktionsverksamhet, det vill säga att vi köper och säljer fastigheter. Strategin bygger på att vi har attraktiva fastigheter som motsvarar marknadens efterfrågan, står för ett gott värdskap, är det givna förstahandsvalet för alla som söker lokaler och har engagerade och motiverade medarbetare.

Vårt ansvar för miljön och klimatet

Fastigheter påverkar miljön och klimatet under hela sin livscykel. Från planering och byggskede till förvaltning, ombyggnad och underhåll. Därför jobbar vi systematiskt och målinriktat med att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och siktar på klimatneutralitet till 2030. I hela värdekedjan.

Energi

Fastigheter står för nästan 40 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ska vi minska energianvändningen i våra fastigheter genom att driftoptimera och göra energiinvesteringar.
Det åstadkommer vi genom att:

 • Ligga långt under Boverkets föreskrifter i nybyggnadsreglerna när vi bygger nya hus.
 • Samverka med våra hyresgäster och hjälpa dem att minska sin elenergianvändning i lokalen.
 • Minska våra utsläpp av växthusgaser genom att använda förnyelsebar energi och fasa ut den fossila.
 • Själva producera så mycket el som är möjligt av vår elanvändning.

Minskad energianvändning

Tillsammans med våra hyresgäster har vi sedan 2009 avsevärt lyckats minska energianvändningen i våra fastigheter. Sedan drygt fem år tillbaka förser vi våra fastigheter med klimatneutral värme och kyla samt förnyelsebar el. Den minskade energianvändningen i kombination med övergången till förnybara bränslen gör att vi lyckats minska våra utsläpp av klimatgaser med drygt 95 procent. De koldioxidutsläpp som ännu inte kunnat tas bort kompenserar vi för genom att köpa andelar i CDM-projekt (Clean Development Mechanism), som ska leda till minskade utsläpp av motsvarande mängd någon annanstans i världen.

Transporter

I dag vet vi att transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Därför ska vi minska vårt behov av transporter. Det gör vi bland annat genom att ersätta resor med videomöten. De resor och transporter som ändå görs ska ske på ett miljövänligt sätt. Till exempel genom att använda tåg istället för flyg och genom att vi fasar ut de fordon som går på fossil energi.

Vi ställer krav på våra leverantörer att även de ska minska antalet transporter som görs för vår räkning och att de transporter som ändå görs ska ske på ett miljövänligt sätt. Vi hjälper våra hyresgäster att förändra sina transport- och resvanor genom att arbeta för bättre kollektivtrafik, installera laddstolpar för elfordon, förbättra infrastrukturen för cyklar i och runt våra byggnader samt erbjuda bilpooler.

Materialanvändning

Materialanvändningen i våra byggprojekt påverkar miljön i stor utsträckning. Därför ska vi minska mängden material vi använder och i första hand använda återbrukat material och/eller material som har tillverkats av förnybar eller återvunnen råvara. För att minska klimatpåverkan har vi ambitionen att i större utsträckning använda trä som konstruktionsmaterial.

De byggmaterial vi använder ska inte innehålla några farliga ämnen som riskerar att skada människor som ska vistas inne i byggnaden eller ekosystemet utanför. Vi använder Byggvarubedömningen för att få information om vad en byggvara innehåller så att vi kan välja ut rätt produkter.

I projekt Hubben har vi kartlagt vår materialanvändning. Här läser du rapporten.

Miljöcertifierade byggnader

Att ha miljöcertifierade fastigheter är viktigt ur flera perspektiv. Certifieringen är ett bevis från tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan, vilket gör att vi kan tillmötesgå våra hyresgästers växande miljökrav. Att våra byggnader är miljöcertifierade är också en förutsättning för vår finansiering med gröna obligationer.

Vårt mål är att alla våra fastigheter ska miljöcertifieras.  Vi använder i första hand LEED som är ett internationellt certifieringssystem för byggnader. Fastigheterna bedöms i sex huvudkategorier: energi, hållbar lokalisering, inomhusmiljö, effektiv vattenanvändning samt material och resurser. Vid utgången av 2019 var drygt 85 procent av beståndet miljöcertifierat varav 72 procent enligt LEED Guld eller högre.

 

Klimatneutralitet

För Vasakronan är de affärsmässiga fördelarna att jobba med klimatfrågan uppenbara och vi ser ingen konflikt mellan lönsamhet och hållbarhet. Redan 2006 gjorde vi vår första klimatredovisning och sedan dess har vi minskat våra direkta utsläpp med över 95 procent. 2008 började vi kompensera för de kvarvarande utsläppen och blev därmed klimatneutrala. Nu höjer vi ambitionsnivån och har bestämt oss för att bli klimatneutrala i hela värdekedjan. Till 2030.

Läs mer om vårt arbete för att uppnå klimatneutralitet i Färdplan 2030.

Avfall

Det uppstår stora mängder avfall i ny- och ombyggnadsprojekt och en stor del av det avfallet går i dagsläget till förbränning eller deponi. Vi tar även hand om stora mängder avfall från våra hyresgästers verksamhet och många gånger är det vi som avgör hur väl det avfallet sorteras eftersom det är vi som ansvarar för utrymmen och utrustning för källsortering i fastigheten.

Därför ska vi minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på avfallstrappan:

 1. Minimera – där det är möjligt vill vi förhindra att avfall uppstår över huvud taget. Till exempel genom att inte skriva ut på papper i onödan.
 2. Återanvända – det avfall som ändå uppstår ska vi försöka återanvända, till exempel genom att sälja eller skänka bort.
 3. Återvinna material – papper, wellpapp samt glas- och plastförpackningar är bara några exempel på material som kan återvinnas och omvandlas till nya produkter.
 4. Utvinna energi – brännbart avfall är en resurs som kan användas för att utvinna energi och bli till el och/eller värme. Organiskt avfall kan omvandlas till biogas genom rötning.
 5. Deponera – det avfall som inte kan återanvändas, återvinnas eller användas för energiutvinning ska tas om hand, deponeras, på ett miljöriktigt sätt.

Vårt sociala ansvar

Vi tar ansvar för de människor som påverkas av vår verksamhet. Det betyder alla som utför arbete för Vasakronans räkning och de människor som vistas i och runt våra fastigheter.

Medarbetare

Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen och ha medarbetare som är nöjda med sin arbetsplats och personliga utveckling. Vi ska vara ett inkluderande företag där vi tar tillvara olika kompetenser och åsikter. Därför har vi mål om att ha en jämn könsbalans samt fler medarbetare med utländsk bakgrund. Vår likabehandlingspolicy innebär att ingen ska diskrimineras. Vår verksamhet ska präglas av mångfald och vara fri från främlingsfientlighet och trakasserier. I vår uppförandekod för medarbetare finns en utförlig beskrivning av hur vi ska förhålla oss till varandra, till våra hyresgäster, leverantörer och andra människor som påverkas av vår verksamhet.

UUA

Vi är en av de drivande parterna i projektet UUA, Universellt utformade arbetsplatser. Vårt mål är att starta processen för morgondagens kontor som ska vara inkluderande arbetsplatser där människors olikheter och kompetens tas tillvara. Läs mer om projektet här.

Människor i och runt våra fastigheter

Vi tar ansvar för de människor som vistas i och runt våra fastigheter genom att skapa hälsosamma, trivsamma och säkra inomhus- och närmiljöer. Det handlar om goda ljud-, ljus- och luftförhållanden och annat som bidrar till människors hälsa och välmående. Dessutom jobbar vi för att våra hus och närmiljöer ska vara tillgängliga för alla människor. Ingen ska stängas ute.

Leverantörer

Vi ställer krav på att även våra leverantörers medarbetare, de som utför arbete på uppdrag av oss, ska ha en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och en miljö som är fri från diskriminering. För att se till att det blir så måste alla leverantörer och deras underleverantörer acceptera vår Uppförandekod leverantörer.

Har du frågor?
Prata med vår hållbarhetschef Anna Denell.

Anna Denell
Hållbarhetschef Anna Denell 070-968 15 81 · 08-566 205 81 anna.denell@vasakronan.se