Affärsmodell, strategier & mål

Med tydliga mål i fokus

Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Ägarna ska säkerställa pensionssystemets finansiering på lång sikt och placerar sitt kapital i olika tillgångsslag för en hög och stabil avkastning. Placering i fastigheter sker bland annat via Vasakronan. I de bolag där AP-fonderna investerar ställer de inte bara krav på avkastning, utan också på att verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt.

Vår ambition

Utöver uppdraget från ägarna är Vasakronans ambition att vara Sveriges ledande fastighetsbolag. Det når vi genom att:

 • Ha en hög totalavkastning som dessutom ska vara högre än för branschen i övrigt.
 • Vara förstahandsvalet för alla som söker kontors eller butikslokaler.
 • Uppfattas som den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.
 • Driva vår verksamhet på ett hållbart sätt utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

För att lyckas med detta krävs att vi skapar långsiktigt hållbara värden i verksamheten. Det gör vi genom god förvaltning och utveckling av våra fastigheter, stråk och områden kompletterat med en aktiv transaktionsverksamhet.

Långsiktiga mål

Vasakronan har högt satta mål för sin verksamhet, både på kort och på lång sikt. Det är Vasakronans vd och ledningsgrupp som har det övergripande ansvaret för att verksamheten styr mot målen och utfallet följs upp både kvartalsvis och genom uppföljning av interna styrparametrar.

Miljö

Vi är klimatneutrala i hela värdekedjan 2030.

Våra fastigheter är självförsörjande och behöver ingen köpt energi.

Vår och kundernas verksamhet genererar inget avfall som inte går att återvinna eller återbruka.

Vi använder endast förnybart, återvunnet eller återbrukat material i våra byggprojekt.

Ekonomi

En totalavkastning på minst 6,5 procent per år (rullande snitt över 10 år).

En totalavkastning på minst 0,5 procentenheter högre än branschen.

All vår finansiering är grön. Läs mer om grön finansiering.

Socialt

Alla som arbetar för Vasakronan har en god arbetsmiljö där inga arbetsplatsolyckor förekommer.

Vårt företag och våra leverantörers företag präglas av mångfald och har en inkluderande företagskultur.

Våra områden och fastigheter är estetiskt tilltalande och utformade så att de främjar:

 • trygghet och säkerhet
 • hälsa och välmående
 • att alla känner sig inkluderade

 

Strategier

För att säkerställa att Vasakronan lever upp till uppdraget från ägarna och samtidigt möter förutsättningarna på marknaden antar styrelsen varje år en strategisk plan. Planen föregås av en analys över vilka marknadstrender som bedöms ha störst påverkan på bolaget och dess verksamhet inom en femårsperiod. De trender som identifierats i årets strategiska plan beskrivs närmare i Vasakronans årsredovisning. Utifrån trendanalysen fastställs sedan vilken riktning bolaget ska ha de närmaste 1–3 åren. Den långsiktiga inriktningen hanteras av sju strategier.

1. Investeringarna

Vi fokuserar primärt på kontor och cityhandel på tillväxtorter i Sverige och våra fastigheter ska vara överlevare på hyresmarknaden. Vi anpassar och utvecklar fastighetsbeståndet utifrån bedömd klimatpåverkan.

Beståndet ska bestå av fastigheter med lokaler som är attraktiva på hyresmarknaden över tid. Därför är innehavet i nuläget koncentrerat till Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala dvs. marknader med stark ekonomisk tillväxt. På dessa orter är  också efterfrågan på fastigheter god med en hög omsättning och likviditet.

Fastigheterna ska vara belägna i attraktiva kontors och butikslägen med goda kommunikationer, och erbjuda moderna och effektiva lokaler. Butiksfastigheterna är koncentrerade till cityhandel. Fastigheterna inom beståndet ska också ha kvaliteter som möter höga hållbarhetskrav.

2. Finansieringen

Genom  att nyttja olika finansieringskällor, säkerställda kreditlimiter samt spridda låneförfall har Vasakronan  säkrat en låg risknivå.

Att vi säkerställer tillgången till kapital är en förutsättning för vår finansiella stabilitet. Det gör vi på olika sätt genom att till exempel prognostisera upplåningsbehovet i god tid, sprida låneförfallen och eftersträva en effektiv kapitalstruktur. Sammantaget gör detta att vi minskar risken och ökar möjligheterna att hålla finansieringen inom finanspolicyns ramar med god marginal.  För att ytterligare minska risken ser vi till att ha en bred upplåningsstruktur från flera finansieringskällor. Vi träffar proaktivt investerare och andra finansiärer och håller oss ständigt uppdaterade på förändringar i marknaden.

Men vi är också måna om att driva utvecklingen i marknaden. Det gör vi bland annat genom att driva utvecklingen inom grön finansiering där vi deltar i samarbeten med andra aktörer på kapitalmarknaden. 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 världens första gröna företagscertifikat. En betydande andel av vår finansiering är redan grön och målet är att all vår finansiering ska vara det. Genom att ha höga krav på oss själva höjer vi standarden i marknaden.

3. Medarbetarna

Att skapa engagemang och motivation hos medarbetarna är inte bara en nyckel till framgångsrik fastighetsverksamhet, utan också ett ansvar Vasakronan har som arbetsgivare.  Därför har vi en organisation som anpassas i takt med att omvärlden förändras och ett ledarskap som skapar förutsättningar för att våra medarbetare ska lyckas och må bra i sitt arbete.

Vasakronans fem värderingar ska genomsyra hela organisationen:

 • Öppenhet kopplar oss samman
 • Glädje driver oss framåt
 • Vi får saker gjorda
 • Schysst och ärligt
 • Vi tar ansvar för helheten

Det är också dessa värderingar tillsammans med FN:s Global Compact-principer som ligger till grund för bolagets uppförandekod. Den innebär bland annat att alla anställda och arbetssökande ska behandlas på ett likvärdigt sätt, ges lika möjligheter till utveckling och befordran samt få lika lön för lika arbete.

4. Kunderna 

Vi följer våra kunder i deras utveckling och erbjuder lösningar som möter deras behov. Vi delar aktivt med oss av vår kunskap om hur lokalytor och andra resurser kan användas mer effektivt.

På de utvalda marknaderna ska Vasakronan vara det givna förstahandsvalet för alla som söker lokaler. Erbjudandet omfattar därför ett brett utbud av attraktiva och miljöanpassade lokaler i kombination med en högre servicegrad än andra fastighetsbolag. Genom det stora utbudet ökar också möjligheterna för hyresgästerna att vid förändrade lokalbehov hitta en ny lokal utan att byta hyresvärd.

En nära och öppen dialog med våra kunder är en förutsättning för långa och goda relationer. Det ger oss också en stor kunskap om både fastigheterna och hyresgästernas lokalbehov. För kunder som vill ha en enklare vardag erbjuds olika servicetjänster. Genom ett aktivt hållbarhetsarbete kan Vasakronan också hjälpa kunderna att nå sina hållbarhetsmål.

Det blir allt vanligare att se lokalen som ett verktyg för förändring och utveckling av en verksamhet. Vasakronan kan agera rådgivare när potentiella eller befintliga hyresgäster ska besluta om utformning och anpassning av sina lokaler. Rätt utformad kan lokalen bidra till såväl ökad produktivitet och kreativitet som högre trivsel.

5. Tekniken

Våra tekniklösningar förenklar kundernas vardag och bidrar till ökad effektivitet och lönsamhet för Vasakronan. Vi ligger i framkant och vågar testa ny teknik.

Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin. Det ger oss nya och goda förutsättningar att förändra hela vår verksamhet på ett genomgripande sätt. På Vasakronan jobbar vi ständigt med nya tekniska lösningar, på egen hand och tillsammans med andra parter. Vi testar ny teknik med piloter och vi involverar kunder och andra parter i utvecklingen av nya lösningar. Vi använder tekniken för att för att bland annat minska energianvändningen i våra hus och vi producerar en allt större andel energi själva med hjälp av till exempel solceller och akvifärer.

Smarta tekniska lösningar, där vi kombinerar kunskap och data för att koppla upp våra fastigheter på ett säkert sätt, ger oss full kontroll över data i våra hus och gör det möjligt för oss att leverera nya tjänster till våra hyresgäster. Genom att dela data med andra och ta en aktiv del i att utveckla gemensamma lösningar som till exempel logistik, flöden och accesshantering, bidrar vi aktivt till utvecklingen av smartare städer.

6. Husen och lokalerna, produkterna

VI erbjuder en bred produktpalett för både arbetsplatser och gatuplan med allt från skräddarsydda eller nyckelfärdiga lokaler till Arena för delade kontor och tjänster. Våra tekniklösningar i husen bidrar till enkelhet och ökad effektivitet för våra kunder.

Våra fastigheter bidrar till en positiv stadsmiljö och varje projekt, område och stråk har ett tydligt koncept som fungerar som ledstjärna när vi utvecklar ett hus, kvarter eller en gata. Vi tar ansvar för att våra områden är trygga och välskötta.

7. Hållbar affärsmodell

Vi ska driva vår verksamhet på ett hållbart sätt och våra hållbarhetsambitioner påverkar alla bolagets beslut. Vi tar
ansvar för vår påverkan på miljö, människor och det samhälle där vi verkar.

Vi har högt ställda målsättningar för miljöarbetet och 2030 ska vi vara klimatneutrala. I hela värdekedjan. För att klara det jobbar vi med klimatmål som utmanar och engagerar hela näringslivet. Klimatmålen påverkar alla bolagets beslut och kräver att samtliga medarbetare såväl som kunder och leverantörer är involverade.  Vi ökar hela tiden vår andel grön finansiering och vi skärper successivt kraven i vårt gröna ramverk.

Har du frågor kring vår affärsmodell eller våra mål?
Kontakta Stina Carlson så får du hjälp.

Chef koncerncontroller Stina Carlson 076-784 88 43 stina.carlson@vasakronan.se