Ett stabilt bolag med en hållbar affärsmodell

Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Ägarna ska säkerställa pensionssystemets finansiering på lång sikt och placerar sitt kapital i olika tillgångsslag och placering i fastigheter sker bland annat via Vasakronan. Våra ägare ställer höga krav och vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och riskavvägd avkastning, men aldrig på bekostnad av miljö och människor. För att lyckas med vårt uppdrag, vår ambition att vara Sveriges ledande fastighetsbolag och ytterst nå vår vision ”Den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas” krävs det att vi skapar långsiktigt hållbara värden. Både i verksamheten och för våra intressenter.

Vision

Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att ge våra ägare, Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, en långsiktigt hög och riskavvägd avkastning. Men aldrig på bekostnad av miljö och människor. En avkastning som kommer Sveriges nuvarande och blivande pensionärer tillgodo.

Affärsidé

Vi äger fastigheter och utvecklar områden och stadsmiljöer till levande platser som är attraktiva och hållbara över tid. Vårt lokalerbjudande skapar förutsättningar för människor och verksamheter att prestera på topp.

Ambition

Vi är Sveriges ledande fastighetsbolag genom att vara:

 • Den bästa stadsutvecklaren för långsiktigt ägande.
 • Förstahandsvalet för alla som söker kommersiella lokaler.
 • Ett av världens mest hållbara fastighetsbolag.
 • Den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.

Strategier

Vår verksamhet styrs av fyra strategier:

 • Investeringsstrategi
  Hållbara investeringar i marknader och områden som är attraktiva över tid.
 • Finansieringsstrategi
  Låg finansiell risk genom aktiv skuldförvaltning och en långsiktigt grön finansiering.
 • Kundstrategi
  Vi följer våra kunder i deras utveckling och erbjuder lösningar som möter deras behov.
 • Medarbetarstrategi
  Engagerade medarbetare som växer i takt med att vi utvecklas som företag.

Vår affärsmodell

Affärsidén är utgångspunkten i vår affärsmodell. Vi förhåller oss till uppdraget från ägarna, resurserna vi behöver och de omvärldsfaktorer som påverkar oss, liksom de förväntningar som våra intressenter har.

Värde skapar vi genom att hyra ut lokaler för kontor och cityhandel samt aktivt utveckla och komplettera beståndet. På så sätt tillgodoser vi kundernas behov och höjer attraktiviteten i området runt våra fastigheter. Det ökar intjäningen samtidigt som vi verkar för vår vision om den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vi jobbar strategiskt långsiktigt och hållbart, och tar ansvar för att skapa miljöer där människor vill vara.

För att lyckas i vårt värdeskapande har vi effektiva processer för förvaltning, transaktioner samt utveckling av såväl fastigheter, områden och stadsmiljöer som kunderbjudandet. Hållbarhet är en central del i affärsmodellen och genomsyrar hela vår verksamhet.

Övergripande mål

För att säkerställa en långsiktigt hög avkastning till ägarna förväntas Vasakronan leverera en genomsnittlig totalavkastning på minst 6,5 procent per år. Totalavkastningen ska också vara 0,5 procenten heter över branschsnittet, exklusive Vasakronan, och mäts över en rullande tioårsperiod.

Utöver en ekonomisk avkastning ingår i uppdraget från ägarna även att ta ansvar för miljö och människor. Vasakronan ska vara ett föredöme och branschledare inom hållbarhet.

En närmare beskrivning av hållbarhetsmål som satts för verksamheten för att säkerställa uppdraget från ägarna, samt utfall för dessa mål, finns i vår hållbarhetsredovisning.

Års- och hållbarhetsredovisning

Har du frågor kring vår affärsmodell eller våra mål?

Kontakta Stina Carlson

Stina Carlson

Chef koncern- och verksamhetscontrolling 076-784 88 43

Kanske är du också intresserad av:

Finansiella rapporter
Bolagsstyrning