Ett stabilt bolag med en hållbar affärsmodell

Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Ägarna ska säkerställa pensionssystemets finansiering på lång sikt och placerar sitt kapital i olika tillgångsslag och placering i fastigheter sker bland annat via Vasakronan. Våra ägare ställer höga krav och vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och riskavvägd avkastning, utan att det skadar människor, de samhällen där vi verkar eller miljön. Vår vision är ”Den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas”.

Vår ambition

Utöver uppdraget från ägarna är Vasakronans ambition att vara Sveriges ledande fastighetsbolag.

Dit når vi genom att:

 • Ha en hög totalavkastning som dessutom ska vara högre än för branschen i övrigt.
 • Vara förstahandsvalet för alla som söker kontors- eller butikslokaler.
 • Uppfattas som den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.
 • Driva vår verksamhet på ett hållbart sätt utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

För att lyckas med detta krävs att vi skapar långsiktigt hållbara värden i verksamheten. Det gör vi genom god förvaltning och utveckling av våra fastigheter, stråk och områden kompletterat med en aktiv transaktionsverksamhet.

Långsiktiga mål

Vasakronan har högt satta mål för sin verksamhet, både på kort och på lång sikt. Det är Vasakronans vd och ledningsgrupp som har det övergripande ansvaret för att verksamheten styr mot målen och utfallet följs upp både kvartalsvis och genom uppföljning av interna styrparametrar.

Ekonomiskt

 • En totalavkastning på minst 6,5 procent per år (rullande snitt över 10 år).
 • En totalavkastning på minst 0,5 procentenheter högre än branschen.
 • All vår finansiering är grön.

Miljö

 • Vi är klimatneutrala i hela värdekedjan 2030.
 • Vi är självförsörjande på bolagsnivå och behöver inte köpa någon energi.
 • 100 procent cirkulär materialanvändning.
  (Vi använder endast förnybart, återvunnet eller återbrukat material i våra byggprojekt).
 • 100 procent cirkulär avfallshantering.
  (Vår och kundernas verksamhet genererar inget avfall som inte går att återvinna eller återbruka).
 • 100 procent fossilfria transporter.
  (Våra och kundernas transporter är inte beroende av fossila bränslen).

Socialt

 • Alla som arbetar för Vasakronan har godtagbara arbetsvillkor och en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö där inga arbetsolyckor förekommer.
 • Vårt företag och våra leverantörer präglas av mångfald, har en inkluderande företagskultur och bidrar till att fler personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete.
 • Våra områden och fastigheter är estetiskt tilltalande och utformade så att de främjar:
  -Trygghet och säkerhet.
  -Hälsa och välmående.
  -Att alla känner sig inkluderade.
 • Vi har engagerade medarbetare och är en av marknadens mest attraktiva arbetsgivare.

Strategier

För att leverera på uppdraget från våra ägare samt fortsätta vara relevanta och skapa värde för övriga intressenter har vi tydliga strategier för investeringar, kunder, finansiering och medarbetare. Dessa anger den långsiktiga inriktningen och syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för erbjudanden, fastigheter och områden som är hållbara både idag och i framtiden.

Investeringsstrategi

Vasakronans innehav är fokuserat på moderna, hållbara, flexibla och välbelägna kontors- och butiksfastigheter på platser i Sverige med god ekonomisk tillväxt. Vår strategi är att göra hållbara investeringar i marknader och områden som är attraktiva över tid.

 • Marknader med tillväxt
  Vårt fokus ligger på områden och platser med stark ekonomisk tillväxt och hög likviditet i transaktionsmarknaden.
 • Attraktiva områden
  Vårt innehav ska bestå av centralt belägna och hållbara fastigheter i områden med goda kommunikationer.
 • Arbetsplatser, handel och service
  Fastighetsinnehavet är fokuserat på attraktiva lokaler för kontor, cityhandel och närservice.
 • Stadsutveckling och aktiv förvaltning
  Vi ska kontinuerligt utveckla våra områden och vårt fastighetsbestånd för att möta efterfrågan och förbättra kvaliteten.
 • Transaktioner och projektutveckling
  Storleken på vår projektportfölj samt köp och försäljningar av fastigheter styrs utifrån marknadsläge.

Våra lägen – kontor
Våra lägen – cityhandel

Kundstrategi

Grunden i Vasakronans erbjudande utgörs av flexibla lokaler i fina fastigheter, i attraktiva områden och goda kommunikationslägen. Med kundens behov i centrum utforskar och utvecklar vi löpande nya lösningar för att nå vårt mål att vara förstahandsvalet för alla som söker kontors- eller butikslokaler.

 • Attraktiva produkter
  Våra erbjudanden ska möta alla kunders behov, allt från skräddarsydda till fullt färdiga lokaler.
 • Hållbarhet
  Att välja en lokallösning hos Vasakronan ska vara det mest hållbara alternativet på marknaden. Både socialt och miljömässigt.
 • Tekniklösningar
  Våra tekniklösningar ska förenkla kundernas vardag och bidra till ökad resurseffektivitet.
 • Rådgivning
  Kunderna ska få aktivt stöd och inspiration för att kunna utforma sina lokaler på bästa sätt utifrån hur deras utmaningar och behov av utveckling ser ut.
 • Tjänster
  Vi ska ta fullt ansvar för leverans av lokallösningar med paketerade tjänster.

Vårt kontorserbjudande
Vårt handelserbjudande

Finansieringsstrategi

Tillgång till finansiering med goda villkor är avgörande för att kunna driva fastighetsverksamhet med långsiktigt hög avkastning över tid. Vår strategi fokuserar på låg finansiell risk genom aktiv skuldförvaltning och en långsiktig grön finansieringsstrategi.

 • Balanserad ränterisk
  Vi ska aktivt arbeta med vår räntebindningsstruktur för att nyttja rådande marknadsläge.
 • Spridda låneförfall
  Genom att sprida låneförfallen över tid ska vi minska risken för refinansiering.
 • Diversifierade finansieringskällor
  Vi ska ha en diversifierad finansieringsstruktur med god spridning när det gäller både finansieringskällor och marknader.
 • Grön finansiering
  Andelen grön finansiering ska successivt öka och vi ska ständigt höja kraven i bolagets gröna ramverk.
 • Stark rating
  Vi ska aktivt arbeta för att upprätthålla kreditbetyget A3, stabila utsikter, från Moody’s.

Läs mer om Grön finansiering

Medarbetarstrategi

Vasakronan strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och högt motiverade medarbetare. Att skapa engagemang och motivation är inte bara en nyckel till framgång, det är också vårt ansvar som arbetsgivare. Hos oss växer våra medarbetare i takt med att vi utvecklas som företag.

 • Starka värderingar
  Våra starka värderingar ska länka oss samman och ge ett sammanhang som tar fram det bästa hos var och en.
 • Bra erbjudande
  Vi ska erbjuda moderna arbetsplatser och arbetssätt samt schyssta villkor för att ge medarbetarna rätt förutsättningar att prestera på topp och må bra.
 • Engagemang
  Engagemang och motivation ska skapas genom att vi har en stark innovationskraft med hög hållbarhetsambition i allt.
 • Ständigt lärande
  Vi ska erbjuda förutsättningar för alla att bidra med sin personlighet och kompetens till en större gemensam kunskap.
 • Modernt ledarskap
  Vi ska ha ett nyfiket ledarskap som sätter tydliga mål och bygger starka team.

Läs mer – Att arbeta på Vasakronan

Har du frågor kring vår affärsmodell eller våra mål?

Kontakta Stina Carlson så får du hjälp.

Stina Carlson

Chef koncern- och verksamhetscontrolling 076-784 88 43

Kanske är du också intresserad av:

Finansiella rapporter
Bolagsstyrning