Med tydliga mål i fokus

Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Ägarna ska säkerställa pensionssystemets finansiering på lång sikt och placerar sitt kapital i olika tillgångsslag för en hög och stabil avkastning. Placering i fastigheter sker bland annat via Vasakronan. I de bolag där AP-fonderna investerar ställer de inte bara krav på avkastning, utan också på att verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt.

Vår ambition

Utöver uppdraget från ägarna är Vasakronans ambition att vara Sveriges ledande fastighetsbolag. Det når vi genom att:

 • Ha en hög totalavkastning som dessutom ska vara högre än för branschen i övrigt.
 • Vara förstahandsvalet för alla som söker kontors eller butikslokaler.
 • Uppfattas som den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.
 • Driva vår verksamhet på ett hållbart sätt utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

För att lyckas med detta krävs att vi skapar långsiktigt hållbara värden i verksamheten. Det gör vi genom god förvaltning och utveckling av våra fastigheter, stråk och områden kompletterat med en aktiv transaktionsverksamhet.

Långsiktiga mål

Vasakronan har högt satta mål för sin verksamhet, både på kort och på lång sikt. Det är Vasakronans vd och ledningsgrupp som har det övergripande ansvaret för att verksamheten styr mot målen och utfallet följs upp både kvartalsvis och genom uppföljning av interna styrparametrar.

Ekonomiskt

 • En totalavkastning på minst 6,5 procent per år (rullande snitt över 10 år)
 • En totalavkastning på minst 0,5 procentenheter högre än branschen
 • All vår finansiering är grön.

Miljö

 • Vi är klimatneutrala i hela värdekedjan 2030
 • Våra fastigheter är självförsörjande och behöver ingen köpt energi
 • Vår och kundernas verksamhet genererar inget avfall som inte går att återvinna eller återbruka
 • Vi använder endast förnybart, återvunnet eller återbrukat material i våra byggprojekt.
 • Våra och kundernas transporter är inte beroende av fossila bränslen.

Socialt

 • Alla som arbetar för Vasakronan har en god arbetsmiljö där inga arbetsplatsolyckor förekommer
 • Vårt företag och våra leverantörer präglas av mångfald och har en inkluderande företagskultur
 • Våra områden och fastigheter är estetiskt tilltalande och utformade så att de främjar:
  – trygghet och säkerhet
  – hälsa och välmående
  – att alla känner sig inkluderade.

Strategier

För att leverera enligt uppdraget från våra ägare samt fortsätta vara relevanta och skapa värde för övriga intressenter tar ledningen årligen fram en strategisk plan. Den fastställs därefter av styrelsen. Planen anger riktningen för de kommande åren och ramas in av sju strategier.

Produktstrategi

Vi erbjuder en bred produktpalett för både arbetsplatser och gatuplan med allt från skräddarsydda eller nyckelfärdiga lokaler till Arena för delade kontor och tjänster. Våra tekniklösningar i husen bidrar till enkelhet och ökad effektivitet för våra kunder.

Kundstrategi

Vi följer våra kunder i deras utveckling och erbjuder lösningar som möter deras behov. Vi delar aktivt med oss av vår kunskap om hur lokalytor och andra resurser kan användas mer effektivt.

Teknikstrategi

Våra tekniklösningar förenklar våra kunders vardag och bidrar till ökad effektivitet och lönsamhet för bolaget. Vi ligger i framkant och vågar testa ny teknik.

Hållbarhetsstrategi

Vi ska driva vår verksamhet på ett hållbart sätt och våra hållbarhetsambitioner påverkar bolagets alla beslut. Vi tar ansvar för vår påverkan på miljö.

Investeringsstrategi

Vi fokuserar primärt på kontor och cityhandel på tillväxtorter i Sverige och våra fastigheter och områden ska vara överlevare på hyresmarknaden. Vi anpassar och utvecklar fastighetsbeståndet utifrån hur marknaden bedöms komma att förändras.

Finansieringsstrategi

Vi har låg finansiell risk genom olika finansieringskällor, säkerställda kreditlimiter samt spridda låneförfall. Vi ökar vår andel grön finansiering och höjer successivt kraven i vårt ramverk.

Medarbetarstrategi

Vi är en organisation som anpassas i takt med att omvärlden förändras och har ett ledarskap som skapar förutsättningar för att våra medarbetare ska lyckas och må bra i sitt arbete.

Har du frågor kring vår affärsmodell eller våra mål?
Kontakta Stina Carlson så får du hjälp.

Chef koncern- och verksamhetscontrolling Stina Carlson 076-784 88 43 stina.carlson@vasakronan.se