Vasakronan på lite mer än 60 sekunder

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag, men vad är vårt uppdrag, vilka äger oss och vad äger vi?

Vår ambition är att vara Sveriges ledande fastighetsbolag

 • Vasakronan är ett av Sveriges största och ett av världens mest hållbara fastighetsbolag. Bolaget ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.
 • Vi äger, utvecklar och förvaltar 2,4 miljoner kvadratmeter fördelat på 167 kontors- och butiksfastigheter i de bästa lägena och områdena i Sveriges fyra största tillväxtregioner – Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Merparten av beståndet ligger i Stockholm.
 • Marknadsvärdet på vårt fastighetsbestånd uppgår till cirka 175 miljarder kronor.
 • Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas.
 • Antalet anställda är cirka 300.

Dit når vi genom att:

 • Ha en hög totalavkastning som dessutom ska vara högre än för branschen i övrigt.
 • Vara förstahandsvalet för alla som söker kommersiella lokaler.
 • Uppfattas som den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.
 • Ta ansvar och vara ett av världens mest hållbara fastighetsbolag.
 • Vara den bästa stadsutvecklaren för långsiktigt ägande.
Shopping & Handel karta

Vårt uppdrag

är att ge våra ägare, Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, en långsiktigt hög och riskavvägd avkastning. Men aldrig på bekostnad av miljö och människor. En avkastning som kommer Sveriges nuvarande och blivande pensionärer tillgodo.

Vi tar ansvar

för vår miljöpåverkan och alla de människor som påverkas av vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att skapa goda arbets- och stadsmiljöer samt tillämpa schyssta arbetsvillkor. Självklart säger vi också nej till alla former av diskriminering.

Vi skapar värde

genom att utveckla våra fastigheter, stråk och områden med målet att de ska vara attraktiva och hållbara. Vi jobbar strategiskt långsiktigt och tar ansvar för att skapa miljöer där människor vill vara. Det skapar stora värden, för våra kunder, våra ägare och samhället i stort.

Fastigheter i bästa lägen

Högkvalitativt bestånd och största fastighetsägaren i city

Vårt fastighetsinnehav är fokuserat på moderna, hållbara, flexibla och välbelägna fastigheter med kontor och cityhandel på platser i Sverige med god ekonomisk tillväxt. Beståndet är koncentrerat till attraktiva områden i bra kommunikationslägen med goda möjligheter att utveckla fastigheter, stråk och områden som en helhet. På samtliga orter – Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö – är Vasakronan den största fastighetsägaren i city.

Vid årsskiftet bestod fastighetsinnehavet av 166 fastigheter med ett marknadsvärde om 175 miljarder kronor.

Vill du veta mer om en enskild fastighet? Gå gärna vidare till Vasakronans fastigheter.

Vasakronan och pensionssystemet

2008 sålde svenska staten Vasakronan till dåvarande AP Fastigheter. Det nya bolaget behöll namnet Vasakronan som idag ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att se till att de får en hög och riskavvägd avkastning, en avkastning, som genom AP-fonderna, kommer Sveriges nuvarande och blivande pensionärer tillgodo.

Om det svenska pensionssystemet

I Sverige får alla som arbetat eller bott i landet allmän pension. Den allmänna pensionen kommer från staten och administreras av Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension och grundas på alla inkomster en individ betalar skatt för under ett yrkesliv.

De flesta får även en så kallad tjänstepension från sin arbetsgivare. Utöver den allmänna pensionen och tjänstepensionen kan man också ha ett eget privat pensionssparande.

Om den allmänna pensionen

Det man tjänar in till sin allmänna pension kallas pensionsrätt. Den sammanlagda pensionsrätten är 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten varav 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen. Det är arbetsgivaren som står för inbetalningarna.

Som pensionsgrundande inkomst räknas inkomst av arbete och ersättningar från socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.
Den allmänna pensionen betalas ut tidigast från 62 års ålder och så länge man lever.

Om inkomstpensionen

Det svenska inkomstpensionssystemet är i huvudsak ofonderat. Det innebär att inbetalda pensionsavgifter används för att finansiera samma års pensionsutbetalningar. För att hantera skillnaden mellan de löpande pensionsavgifterna och pensionsutbetalningarna finns det reservkapital i form av buffertfonder.

AP-fonderna ger inkomstpensionssystemet styrka och stabilitet

I Sverige finns totalt fem så kallade buffertfonder, Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-Fonden (AP1, AP2, AP3, AP4 och AP6). Det är statliga allmänna pensionsfonder som har funnits i Sverige sedan 1960-talet då kapital tillfördes till fonderna från statsbudgeten. Hit förs kapital vid överskott och härifrån tas kapital vid underskott i pensionsutbetalningarna. Fonderna förvaltar buffertkapital i inkomstpensionssystemet och bidrar till det svenska pensionssystemets långsiktiga finansiering.

Sveriges aktuella demografi gör att pensionsavgifterna sedan 2009 inte räcker för att täcka de årliga pensionsutbetalningarna. Den är ett av huvudskälen till dagens system med buffertfonder. Kapitalet, cirka 15 procent av pensionssystemets totala tillgångar, används nu till att finansiera det årliga underskott som förväntas bestå till ca år 2040.

Fonderna är statliga myndigheter vars verksamheter regleras av AP-fondslagen. AP-fondslagen ändrades senast 1 januari 2019 då fonderna bland annat fick större möjlighet att investera i onoterade tillgångar. Fondernas respektive styrelser utses av regeringen genom Finansdepartementet.

Uppdraget, att förvalta pensionskapital inom det allmänna pensionssystemet för dagens och morgondagens pensionärer, är detsamma för fonderna. Men, det finns skillnader mellan dem när det gäller hur investeringar fördelas på olika tillgångsklasser. Det beror på att respektive fondstyrelse fattar egna fördelningsbeslut inom ramen för AP-fondslagen.

Det finns även en sjunde AP-fond (AP7). Den skiljer sig från de andra då den förvaltar kapital i premiepensionssystemet.

Ägarklausul kvitto på långsiktigt ägande

Vasakronan ägs av AP1, AP2, AP3 och AP4 och är fondernas största investering i fastighetsmarknaden. Vasakronan är också det enda bolag som ägs av de fyra fonderna gemensamt.

Ett kvitto på ägarnas långsiktighet är den ägarklausul som Vasakronans långivare erbjuds. Klausulen säger bland annat att den som lånat ut pengar till Vasakronan har rätt att få sina pengar återbetalade om AP-fonderna upphör att äga 51 procent av aktierna i bolaget.

Vasakronan har även ett lånelöfte gentemot ägarna om 18 mdkr som kan utnyttjas för att täcka kortsiktigt lånebehov.

Mer om
Första AP-fonden

Mer om
Andra AP-fonden

Mer om
Tredje AP-fonden

Mer om
Fjärde AP-fonden

Vår historia

Den 1 september 2008 gick Vasakronan och AP Fastigheter samman och bildade ett nytt gemensamt bolag under namnet Vasakronan. Det skedde sedan AP Fastigheter den 3 juli 2008 köpt samtliga aktier i Vasakronan av svenska staten. Köpeskillingen för Vasakronan motsvarade ett fastighetsvärde på 41,1 miljarder kronor. Genom förvärvet skapades Sveriges i särklass, och ett av Europas, största fastighetsbolag.

AP Fastigheter 1998 – 2008

AP Fastigheter bildades under 1998 med uppdraget att äga och förvalta de svenska fastigheter som tidigare ägdes av dåvarande Första till Tredje fondstyrelserna. Det var 274 fastigheter till ett värde av ca 20,5 mdkr. I maj 2000 ombildades Första till Femte fondstyrelserna till mer fristående Första, Andra, Tredje respektive Fjärde AP-fonden, som fick friare placeringsregler för förvaltning av kapital. AP Fastigheter ägdes till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Fastighetsbeståndet förändrades kontinuerligt genom köp och försäljningar. Några av de större affärerna var förvärvet av Diös 2001 och Position Stockholm 2005 samt försäljningarna av hela beståndet i Umeå 2003 och beståndet i Gävle, Falun, Mora och Borlänge 2005.

Vasakronan 1993 – 2008

Vasakronan bildades 1993 då fastigheter för totalt 17,2 miljarder köptes från staten. Dessförinnan hade fastigheterna förvaltats av Byggnadsstyrelsen. 1992 hade riksdagen fattat beslut om att avveckla dåvarande Byggnadsstyrelsen och bilda fyra nya enheter; Vasakronan, Akademiska Hus, Statens Fastighetsverk och Statens Lokalförsörjningsverk.

Fastigheterna fanns över hela Sverige, från Trelleborg till Karesuando, och innehöll utöver kontor även specialanpassade lokaler för till exempel Sveriges Lantbruksuniversitet, sameskolor och fängelser.

Vid bildandet av Vasakronan inleddes en omfattande strukturomvandling och fastighetsbeståndet renodlades till att bestå av kommersiella fastigheter, kontors- och butikslokaler. Samtidigt fokuserades innehavet i portföljen till storstadsregionerna. Under perioden 1994-2007 köpte Vasakronan fastigheter för 21,1 miljarder kronor och sålde för 22,4 miljarder kronor.

Milstolpar 2008 – 2021

 • AP Fastigheter köper Vasakronan av svenska staten för 41,1 mdkr.
 • Miljöfrågan identifieras som en av de viktigaste strategiska frågorna i det nya bolaget.
 • Vi miljöcertifierar bolaget enligt ISO 14001.
 • Fastigheten på Vasagatan 7 i Stockholm blir Sveriges första LEED-certifierade byggnad
 • Tillsammans med 12 andra företag grundar vi Sweden Green Building Council.
 • Vasakronan renodlar beståndet och säljer merparten av bostäderna
 • Vi lanserar och tecknar det första gröna hyresavtalet i Sverige.
 • Fastigheten Riga i Stockholm vinner EU-pris för sin låga energianvändning.
 • Stockholm Handelskammares stadsmiljöpris går till förskolan Paletten på Telefonplan.
 • Vasakronan börjar delta i den globala hållbarhetsrankingen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark).
 • Som ett av de första företagen i branschen utser vi en hållbarhetschef.
 • Gröna hyresavtal blir branschstandard.
 • Kista Entré blir Vasakronans första befintliga byggnad att LEED-certifieras.
 • Huvudkontoret på Klara Zenit invigs och Vasakronan går som ett av de första företagen i Sverige över till aktivitetsbaserat arbetssätt.
 • Vasakronan utses till branschens mest attraktiva arbetsgivare enligt undersökningen Branschbarometern
 • Vi blir en Green Star i den globala hållbarhetsrankingen GRESB, och blir därmed den enda gröna stjärnan i Sverige.
 • Vi emitterar världens första gröna företagsobligation.
 • Vasakronan blir först i Europa att certifiera befintliga byggnader enligt LEED Volume.
 • Vi blir återigen branschens mest attraktiva arbetsgivare enligt undersökningen Branschbarometern.
 • Bolagets fastighetsvärde passerar 100 mdkr.
 • Hötorgsterrassen i Stockholm öppnas för allmänheten efter att ha varit stängd sedan 1970-talet.
 • Vi tilldelas Sweden Green Building Award för vårt sätt att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt.
 • Första gröna lånet om 750 mkr tas upp med NIB, Nordiska Investeringsbanken.
 • Vasakronan prisas av Climate Bonds Initiative och London Stock Exchange som årets Corporate Green Bond Pioneer.
 • Premiär för Cykel & Service på Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm
 • Vasakronan är en av initiativtagarna till Håll Nollan, ett samverkansinitiativ för noll olyckor i byggbranschen.
 • Samlastningsinitiativet Älskade stad rullar igång och vinner Transportföretagens hållbarhetspris.
 • Vasakronan gör sitt första gröna lån med EIB, Europeiska Investeringsbanken.
 • Vi lanserar ett utvidgat grönt ramverk. Ramverket omfattar även befintliga fastigheter och erhåller det högsta omdömet, Dark Green, av klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero.
 • Green Finance Framework etableras för alla typer av gröna instrument och vi emitterar världens första gröna certifikat.
 • RealEstateCore prisas som årets framtidsföretag av Energieffektiviersingsföretagen.
 • Vasakronan utämns till sektorledare i GRESB.
 • Vi erhåller rating från Moody’s – A3 stabila utsikter.
 • Medgrundare till UUA, Universellt Utformade Arbetsplatser.
 • Antar Färdplan 2030 för klimatneutralitet i hela värdekedjan.
 • Medgrundare av Centrum för AMP för ökad trygghet i svenska städer.
 • I Uppsala byggstartas Magasin X, Sveriges största kontorshus med en stomme helt i trä och vi anlägger en solcellspark i samma stad.
 • Johanna Skogestig tillträder som vd och Anna Denell får utmärkelsen Årets bästa hållbarhetschef 2019.
 • Solcellsparken i Uppsala tas i drift. Anläggningen omfattar 11 000 solpaneler fördelade på en yta om sju hektar, har en total effekt på 4,4 MW och en leverans som motsvarar cirka 4 GWh/år.
 • Bevarandet av betongsstommen gör Sergelhusen i Stockholm till vinnare av Årets Miljöpris på Sveriges betonggala. Fastigheten prisas även av Sweden Green Building Council (SGBC), tilldelas priset i kategorin Årets LEED-byggnad/projekt.
 • Vasakronan i världstoppen för både befintliga fastigheter och projektutveckling enligt GRESB.
 • Sergelhusen når LEED Platina med en poängplacering i världsklass. Bara två andra fastigheter i världen har högre poäng.
 • Hötorgshus 3 och 4 i Stockholm får pris av SGBC för årets befintliga LEED-byggnad.
 • 92% av fastighetsbeståndet är miljöcertifierat.
 • Vi gör Europas första digitala gröna NSV (Namensschuldverschreibung).
 • Sedan 2008 har vi delat ut 33 mdkr till våra ägare.

Och till sist – namnet Vasakronan

Den 6 juni 1523 kröns Gustav Vasa till kung av Sverige. Han förblir kung fram till sin död i september 1560 och ses alltjämt som grundaren av den moderna nationalstaten Sverige.

Under hans tid enas Sverige till ett land under en krona och han reformerar Sverige från katolicism till protestantism. Under hans tid som regent införs ett starkt centralstyre och han stärker både statens inflytande och ekonomin. Han bygger också upp och samlar statens fastighetsinnehav under en ledning och på det sättet förblir det fram till i början av 1990-talet.

Då beslutas att merparten av statens fastigheter ska bolagiseras och 1993 bildas Akademiska Hus med ansvar för universitets- och högskolefastigheter.  De fastigheter som lämpar sig för privat ägande överförs till ett annat bolag som får namnet Vasakronan till minne av den kung som la grunden för tillkomsten av statens fastighetsinnehav.

I maj 1997 avyttrar Vasakronan  sitt innehav av fastigheter anpassade till verksamheter med höga krav på säkerhet (däribland domstolar, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten) till ett nybildat statligt ägt bolag – Specialfastigheter.

2008 säljer staten Vasakronan till AP-fondernas fastighetsbolag AP Fastigheter som beslutar att behålla namnet, Vasakronan.

Vi svarar gärna på frågor!

Kontakta Stina Carlson för mer information.

Stina Carlson

Chef koncern- och verksamhetscontrolling 076-784 88 43

Är du nyfiken på hur Vasakronan styrs?

Här hittar du mer information