Kort om oss

Vasakronan på lite mer än 60 sekunder

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag, men vad är vårt uppdrag, vilka äger oss och vad äger vi?

Vår ambition är att vara Sveriges ledande fastighetsbolag

 • Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som omfattar 170 fastigheter och en total area om 2,3 miljoner kvadratmeter.
 • Vi äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Merparten av beståndet ligger i Stockholm.
 • Marknadsvärdet på vårt fastighetsbestånd uppgår till cirka 173 miljarder kronor.
 • Antalet anställda är cirka 300.

Dit når vi genom att:

 • Ha en hög totalavkastning som dessutom ska vara högre än för branschen i övrigt.
 • Vara förstahandsvalet för alla som söker kontors eller butikslokaler.
 • Uppfattas som den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.
 • Ta ansvar och sträva efter att bedriva vår verksamhet på ett alltigenom hållbart sätt.
Shopping & Handel karta

Vasakronans uppdrag

är att se till att våra ägare Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden får en hög och riskavvägd avkastning. Men aldrig på bekostnad av miljö och människor. En avkastning som kommer Sveriges nuvarande och blivande pensionärer tillgodo.

Vi tar ansvar

för de människor som påverkas av vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att tillämpa schyssta arbetsvillkor samt skapa goda arbets- och stadsmiljöer. Självklart säger vi också nej till alla former av diskriminering.

Vi skapar värde

För att klara vårt uppdrag måste vi skapa värden i verksamheten. Det gör vi genom god förvaltning  och utveckling av fastigheterna, kompletterat med en aktiv transaktionsverksamhet. I verksamhetens alla delar står hållbarhet i fokus.

Fastighetsbeståndet

Vasakronans strategiska inriktning är att koncentrera vårt fastighetsinnehav till marknader med förutsättningar för stark ekonomisk tillväxt och god likviditet för transaktioner.

Fastighetsbeståndet ska bestå av fastigheter som över tiden är attraktiva på hyresmarknaden, både produkt- och lägesmässigt. Bedömningen är att kontors- och butiksfastigheter i bra lägen på de utvalda orterna har de bästa förutsättningarna. Den 30 september 2021 utgjordes 75 procent av den kontrakterade hyran av kontorslokaler och 18 procent av handel, hotell och restaurang. Resterande del var bostäder och övriga lokaler.

Vill du veta mer om en enskild fastighet? Gå gärna vidare till Vasakronans fastigheter.

Vasakronan och pensionssystemet

2008 sålde svenska staten Vasakronan till dåvarande AP Fastigheter. Det nya bolaget behöll namnet Vasakronan som idag ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att se till att de får en hög och riskavvägd avkastning, en avkastning, som genom AP-fonderna, kommer Sveriges nuvarande och blivande pensionärer tillgodo.

Om det svenska pensionssystemet

I Sverige får alla som arbetat eller bott i landet allmän pension. Den allmänna pensionen kommer från staten och administreras av Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension och grundas på alla inkomster en individ betalar skatt för under ett yrkesliv.

De flesta får även en så kallad tjänstepension från sin arbetsgivare. Utöver den allmänna pensionen och tjänstepensionen kan man också ha ett eget privat pensionssparande.

Om den allmänna pensionen

Det man tjänar in till sin allmänna pension kallas pensionsrätt. Den sammanlagda pensionsrätten är 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten varav 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen. Det är arbetsgivaren som står för inbetalningarna.

Som pensionsgrundande inkomst räknas inkomst av arbete och ersättningar från socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.
Den allmänna pensionen betalas ut tidigast från 62 års ålder och så länge man lever.

Om inkomstpensionen

Det svenska inkomstpensionssystemet är i huvudsak ofonderat. Det innebär att inbetalda pensionsavgifter används för att finansiera samma års pensionsutbetalningar. För att hantera skillnaden mellan de löpande pensionsavgifterna och pensionsutbetalningarna finns det reservkapital i form av buffertfonder.

AP-fonderna ger inkomstpensionssystemet styrka och stabilitet

I Sverige finns totalt fem så kallade buffertfonder, Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-Fonden (AP1, AP2, AP3, AP4 och AP6). Det är statliga allmänna pensionsfonder som har funnits i Sverige sedan 1960-talet då kapital tillfördes till fonderna från statsbudgeten. Hit förs kapital vid överskott och härifrån tas kapital vid underskott i pensionsutbetalningarna. Fonderna förvaltar buffertkapital i inkomstpensionssystemet och bidrar till det svenska pensionssystemets långsiktiga finansiering.

Sveriges aktuella demografi gör att pensionsavgifterna sedan 2009 inte räcker för att täcka de årliga pensionsutbetalningarna. Den är ett av huvudskälen till dagens system med buffertfonder. Kapitalet, cirka 15 procent av pensionssystemets totala tillgångar, används nu till att finansiera det årliga underskott som förväntas bestå till ca år 2040.

Fonderna är statliga myndigheter vars verksamheter regleras av AP-fondslagen. AP-fondslagen ändrades senast 1 januari 2019 då fonderna bland annat fick större möjlighet att investera i onoterade tillgångar. Fondernas respektive styrelser utses av regeringen genom Finansdepartementet.

Uppdraget, att förvalta pensionskapital inom det allmänna pensionssystemet för dagens och morgondagens pensionärer, är detsamma för fonderna. Men, det finns skillnader mellan dem när det gäller hur investeringar fördelas på olika tillgångsklasser. Det beror på att respektive fondstyrelse fattar egna fördelningsbeslut inom ramen för AP-fondslagen.

Det finns även en sjunde AP-fond (AP7). Den skiljer sig från de andra då den förvaltar kapital i premiepensionssystemet.

Ägarklausul kvitto på långsiktigt ägande

Vasakronan ägs av AP1, AP2, AP3 och AP4 och är fondernas största investering i fastighetsmarknaden. Vasakronan är också det enda bolag som ägs av de fyra fonderna gemensamt.

Ett kvitto på ägarnas långsiktighet är den ägarklausul som Vasakronans långivare erbjuds. Klausulen säger bland annat att den som lånat ut pengar till Vasakronan har rätt att få sina pengar återbetalade om AP-fonderna upphör att äga 51 procent av aktierna i bolaget.

Vasakronan har även ett lånelöfte gentemot ägarna om 18 mdkr som kan utnyttjas för att täcka kortsiktigt lånebehov.

 

Mer om
Första AP-fonden

Mer om
Andra AP-fonden

Mer om
Tredje AP-fonden

Mer om
Fjärde AP-fonden

 

Vår historia

Den 1 september 2008 gick Vasakronan och AP Fastigheter samman och bildade ett nytt gemensamt bolag under namnet Vasakronan. Det skedde sedan AP Fastigheter den 3 juli 2008 köpt samtliga aktier i Vasakronan av svenska staten. Köpeskillingen för Vasakronan motsvarade ett fastighetsvärde på 41,1 miljarder kronor. Genom förvärvet skapades Sveriges i särklass, och ett av Europas, största fastighetsbolag.

AP Fastigheter 1998 – 2008

AP Fastigheter bildades under 1998 med uppdraget att äga och förvalta de svenska fastigheter som tidigare ägdes av dåvarande Första till Tredje fondstyrelserna. Det var 274 fastigheter till ett värde av ca 20,5 mdkr. I maj 2000 ombildades Första till Femte fondstyrelserna till mer fristående Första, Andra, Tredje respektive Fjärde AP-fonden, som fick friare placeringsregler för förvaltning av kapital. AP Fastigheter ägdes till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Fastighetsbeståndet förändrades kontinuerligt genom köp och försäljningar. Några av de större affärerna var förvärvet av Diös 2001 och Position Stockholm 2005 samt försäljningarna av hela beståndet i Umeå 2003 och beståndet i Gävle, Falun, Mora och Borlänge 2005.

Vasakronan 1993 – 2008

Vasakronan bildades 1993 då fastigheter för totalt 17,2 miljarder köptes från staten. Dessförinnan hade fastigheterna förvaltats av Byggnadsstyrelsen. 1992 hade riksdagen fattat beslut om att avveckla dåvarande Byggnadsstyrelsen och bilda fyra nya enheter; Vasakronan, Akademiska Hus, Statens Fastighetsverk och Statens Lokalförsörjningsverk.

Fastigheterna fanns över hela Sverige, från Trelleborg till Karesuando, och innehöll utöver kontor även specialanpassade lokaler för till exempel Sveriges Lantbruksuniversitet, sameskolor och fängelser.

Vid bildandet av Vasakronan inleddes en omfattande strukturomvandling och fastighetsbeståndet renodlades till att bestå av kommersiella fastigheter, kontors- och butikslokaler. Samtidigt fokuserades innehavet i portföljen till storstadsregionerna. Under perioden 1994-2007 köpte Vasakronan fastigheter för 21,1 miljarder kronor och sålde för 22,4 miljarder kronor.

Milstolpar 2008 – 2019

 • AP-Fastigheter köper Vasakronan av svenska staten
 • Miljöfrågan identifieras som en av de viktigaste strategiska frågorna i det nya bolaget
 • Vi miljöcertifierar bolaget enligt ISO 14001.
 • Fastigheten på Vasagatan 7 i Stockholm blir Sveriges första LEED-certifierade byggnad
 • Tillsammans med 12 andra företag grundar vi Sweden Green Building Council.
 • Vasakronan renodlar beståndet och säljer merparten av bostäderna
 • Vi lanserar och tecknar det första gröna hyresavtalet i Sverige.
 • Fastigheten Riga i Stockholm vinner EU-pris för sin låga energianvändning.
 • Som ett av de första bolagen i branschen utser vi en hållbarhetschef
 • Gröna hyresavtal blir branschstandard.
 • Vasakronan utses till branschens mest attraktiva arbetsgivare enligt undersökningen Branschbarometern
 • Vi blir den enda gröna stjärnan i Sverige i GRESB, en global hållbarhetsundersökning för fastighetsbolag
 • Vi emitterar världens första gröna företagsobligation.
 • Vasakronan blir först i Europa att certifiera befintliga byggnader enligt LEED Volume
 • Vi blir återigen branschens mest attraktiva arbetsgivare enligt undersökningen Branschbarometern.
 • Bolagets fastighetsvärde passerar 100 mdkr
 • Vi tilldelas Sweden Green Building Award för vårt sätt att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt.
 • Vasakronan öppnar upp Hötorgsterrassen i Stockholm, en terrass som varit stängd i 40 år
 • Premiär för Cykel & Service på Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm
 • Vi prisas för vårt banbrytande arbete med Gröna obligationer och tilldelas utmärkelsen Green Bond Award.
 • Samlastningsinitiativet Älskade stad rullar igång och vinner Transportföretagens hållbarhetspris
 • Vasakronan utses till Sveriges mest hållbara fastighetsbolag i studien Sustainable Brand Indes B2B
 • Vi lanserar ett nytt, skarpare ramverk för gröna obligationer som även omfattar befintliga fastigheter.
 • Vi emitterar världens första gröna företagscertifikat
 • Vasakronans hållbarhetschef, Anna Denell, tilldelas 2018 Greenbuild Europe Leadership Award
 • Vasakronan rankas som det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa och nummer nio i världen enligt den internationella hållbarhetsundersökningen GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark.
 • Anna Denell, hållbarhetschef, tilldelas priset Årets bästa hållbarhetschef av Aktuell Hållbarhet.
 • Fredrik Wirdenius, vd, tilldelas priset Hållbart Ledarskap av NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv.

Och till sist – namnet Vasakronan

Den 6 juni 1523 kröns Gustav Vasa till kung av Sverige. Han förblir kung fram till sin död i september 1560 och ses alltjämt som grundaren av den moderna nationalstaten Sverige.

Under hans tid enas Sverige till ett land under en krona och han reformerar Sverige från katolicism till protestantism. Under hans tid som regent införs ett starkt centralstyre och han stärker både statens inflytande och ekonomin. Han bygger också upp och samlar statens fastighetsinnehav under en ledning och på det sättet förblir det fram till i början av 1990-talet.

Då beslutas att merparten av statens fastigheter ska bolagiseras och 1993 bildas Akademiska Hus med ansvar för universitets- och högskolefastigheter.  De fastigheter som lämpar sig för privat ägande överförs till ett annat bolag som får namnet Vasakronan till minne av den kung som la grunden för tillkomsten av statens fastighetsinnehav.

I maj 1997 avyttrar Vasakronan  sitt innehav av fastigheter anpassade till verksamheter med höga krav på säkerhet (däribland domstolar, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten) till ett nybildat statligt ägt bolag – Specialfastigheter.

2008 säljer staten Vasakronan till AP-fondernas fastighetsbolag AP Fastigheter som beslutar att behålla namnet, Vasakronan.

 

Vi svarar gärna på frågor!
Kontakta Stina Carlson för mer information.

Chef koncerncontroller Stina Carlson 076-784 88 43 stina.carlson@vasakronan.se