Albydal - Solnas framtida stadsdel

I takt med att Stockholms innerstan växer och spränger tullarna går Albydal från en slumrande bortglömd del av Solna till att bli en aktiv del i Södra Hagalund.

Vision

På en historisk plats som gått från åkermark och teg till en plats där industrialiseringens verksamheter blomstrat, blåser vi nu nytt liv i platsen och tar nästa steg mot ett smart och upplevelserikt Albydal.

I det framtida Albydal vill vi erbjuda en blandning av kontor, bostäder och platser för handel, service, restaurangliv, kultur, träning och vila. En plats med målsättning att i etapper åstadkomma en tät, varierad stadsdel utifrån höga hållbarhetsambitioner. Fyllt av verksamheter och platser med intention att skapa sammanhang, attraktivitet och trygghet till området för boende, verksamma och besökare.

Men utvecklingen av Albydal och hela Södra Hagalund är också en del av Solnavägens omdaning till en mer urban stadsgata. De byggnader som planeras visar upp en ny identitet för området och står i visuell kontakt med storskaliga landmärken i hela norra Stockholm. Det ska bli en tät, flexibel och robust struktur med tålighet för framtida förändringar och långsiktig klimatanpassning. Vi ska bygga med minsta möjliga klimatpåverkan och för längsta möjliga livscykel.

En plats där samverkande mötesplatser och ett cirkulärt tänk är lika viktigt som hunddagis och en idrottshall. En smart och upplevelserik stadsdel, där människor vill vara.

Utvecklingen av Albydal och Södra Hagalund är i tidigt skede. Just nu arbetar vi, tillsammans med Solna stad, på en ny detaljplan för området som beräknas vara klar 2025. Därefter kan ett successivt genomförande/utbyggnad påbörjas. Det kommer ta många år innan det är klart. Vi tror att det tar minst tio år.

Vy över Promenaden västerut, Link Arkitektur.

Albydal i siffror

De viktigaste faktorerna för att nå målet

Emma Färje Jones, fastighetsutvecklare på Vasakronan och verksam i utvecklingen av Albydal, om vad som krävs för att lyckas med stadsutveckling av större områden.

Emma Färje Jones,
fastighetsutvecklare på Vasakronan

Skapa förutsättningar för framtiden

–  Vi ska göra Albydal i Södra Hagalund till en stadsdel där människor vill vara. Det betyder att vi skapar intressanta miljöer, såväl för de som ska jobba på platsen, som för de som ska bo här och för de som besöker områdets många allmänna platser.

–  Just nu handlar det främst om att skapa förutsättningar för att forma och bygga en hållbar stadsdel, utifrån våra tre grundtankar; ett smart erbjudande, en attraktiv plats och ett enkelt sätt att leva. Genom att jobba under en längre tid med en plats kan vi redan tidigt införliva och framtidssäkra arbetet med en hållbar stadsutveckling, såväl miljömässigt som socialt, säger Emma Färje Jones.

Minska vår klimatpåverkan

Genom hållbar stadsutveckling skapas värden för människan, samhället och miljön. Vägen dit innefattar aktiviteter som att planera, involvera, utveckla och förädla. Syftet är att forma städer som är lätta att leva i och ger en god livskvalitet, samtidigt som vi stärker städernas resiliens och sänker vår klimatpåverkan.

– För Albydal i Södra Hagalund betyder det exempelvis att vi skapar förutsättningar för att bygga med så liten klimatpåverkan som möjligt genom att bygga med trästomme, använda oss av främst återbrukat material och minimera konstruktioner under mark. Det betyder också att vi blandar arbetsplatser och service med bostäder, kultur och idrott för att skapa ett tryggt och levande område som kan utvecklas över tid.

Sammankopplingar och det hållbara resandet

En viktig del är också att koppla samman befintliga stadsdelar och skapar ett mer sammanhållet Solna. Det görs exempelvis genom stråket Promenaden som går genom området och som utformas för att ta hand om dagvatten, förstärka biologisk mångfald och vara en plats för utomhusvistelse.

– Ett uttryck vi utgår ifrån är ”Det är i bryn som liv uppstår” – mötet mellan olika platser bidrar till rörelse och utveckling. Dessutom är närheten till både kollektivtrafik och huvudcykelstråk, en nyckelingrediens för platsen. Detta främjar hållbart resande och kopplar även det samman platsen med andra stadsdelar.

Det långsiktiga perspektivet

– Allt det här ger oss förutsättningar att skapa intressanta, attraktiva stadsmiljöer där både företag, boende och besökare trivs. Arbetsplatserna här kommer finnas i ett sammanhang där stadsliv pågår, i alla dess former. Det blir en plats för många liv och många energier.

– Albydal är ett område vi kommer arbeta med och utveckla under många år. Det här gör att vi har möjlighet att uppdatera det vi har idag och successivt bygga vidare på en plats utifrån en långsiktig vision. Vi tar alltså det långsiktiga ansvaret för att skapa en stadsdel där man vill bo, arbeta och vara, avslutar Emma Färje Jones.

Stadsutveckling på allvar

Som stadsutvecklare vill Vasakronan skapa de bästa förutsättningarna för aktörer som vill synas och verka i staden. Det gör vi på olika sätt. Dels genom större strukturella förändringar, dels genom att skapa en bra mix av innehåll i området samt aktivitet, service, handel och kultur i gatuplanen. Det som händer i ögonhöjd har stor betydelse för den totala upplevelsen av området.

När vi utvecklar våra områden tar vi avstamp i vår vision om den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vi jobbar långsiktigt och utgår från insikten att varje stråk eller område har sina unika förutsättningar och sin potential. Vi tar ett aktivt ansvar för att skapa trivsamma och gröna stadsmiljöer som också är tillgängliga och inkluderande. De ska kännas trygga och säkra under dygnets alla timmar och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Ofta äger vi flera fastigheter inom ett och samma område vilket ger oss goda möjligheter att ta ansvar för och aktivt utveckla hela stadsdelar. På egen hand och i samverkan med andra som till exempel fastighetsägare, kommuner och andra aktörer i området. Exempel på sådana områden är Sergelstan, Garnisonen, Kista och Albydal i Stockholm, Lilla Bommen i Göteborg, Södertull i Malmö eller Uppsala Science Park och Södra city i Uppsala.

Interiörbild från Esseltes kontor. Fotograf: Burnäs, Tore, 1953. Stadsmuseet i Stockholm

Fokus på området

I området har det länge funnits verksamhet och rörelse. Innan 1920-talet fanns ett Kronobränneri på platsen och efter detta bedrevs mejeriverksamhet här. Det idag befintliga kontorskomplexet uppkom i slutet av 1970-talet och togs i bruk när Kjessler Esselte (då Sveriges Litografiska Tryckerier, SLT) flyttade in. Företaget tillverkade bland annat förpackningar och pärmar, och var ett av Sveriges största företag inom produktion av tryckalster. Under 90-talet sålde Esselte det stora kontorshuset i Albydal. I och med försäljningen genomgick huset en omfattande renovering och ombyggnad där bland annat huvudentrén byggdes ut med ytterligare en huskropp som innehöll en restaurang.

Idag finns fortfarande kontorsfastigheten från 70- talet kvar, vilken nu ägs av Vasakronan. Bebyggelsen ligger fritt, kringgärdat av mindre grönytor och parkeringsytor i öst. Läget utmed järnvägsspåren, med Solnavägen i nordost och Sundbybergsvägen i nordväst, gör platsen relativt avskild från omgivande bebyggelse och befintliga rörelsemönster.

Regionens och Solna stads planer för ny infrastruktur och bebyggelse i närområdet möjliggör en utveckling av området med mer stadsmässiga kvalitéer. Exempelvis öppnar år 2028 nya tunnelbanan med två uppgångar vid Albydal och Södra Hagalund, en vid Gelbjutarvägen och en utmed Solnavägen. Med tunnelbanan blir det sedan 5 minuters resa in till Odenplan. Ambitionen är att utveckla området till en ny målpunkt i Solna med ytterligare bostäder, kontor och service. Området förtätas och ges en ny karaktär och identitet med flera samlande stråk som ska underlätta människors rörelser i området och inbjuda till vistelse.

 

Albydal möter:

Liv uppstår och utvecklas ofta i bryn, det är i möten som något nytt kan uppstå. Med en ny täthet av bostäder och verksamheter finns förutsättningar för Albydal att erbjuda ett pärlband av mötesplatser som sammanfogar områden som idag är separerade.

1

Sundbybergsvägen, Solnavägen och T-banan

Promenaden kopplar ihop Sundbybergsvägen och entréplatsen vid Solnavägen och tunnelbanestationen på andra sidan gatan. Ett grönt stråk där alla som bor och arbetar i området kan vistas i en lummig stadsmiljö kantad av entréer, service och uteserveringar. Stråket finns främst till för gående och cyklister och kommer att ha bänkar och liknande möjligheter för att slå sig ner, men även vara tillgängligt för transporter.

2

Promenadens västra del och Gröna torget

Gröna torget är Promenadens helt bilfria västra del. Torget utformas som en samlande punkt, med plats för ett vårdträd att breda ut sig. En solig plats för vistelse där besökaren ska kunna sitta på en bänk omsluten av grönska och blicka ut på vattenspegeln och de förbipasserande. Planteringsytorna är nedsänkta för att ta hand om dag- och skyfallsvatten.

3

Solnavägen och tunnelbanetorget

I anslutning till Solnavägen och tunnelbanetorget ligger entréplatsen. Det är ett helt bilfritt torg där man når entréer till målpunkter av betydelse för hela denna del av Solnavägen. Från torget kommer man att få en överblick över flera riktningar på väg in eller ut från området. Entréplatsen utgör en sammanhängande del av Promenaden.

4

Solna access

Solna access/restaurangplatsen i kvarter 2 skapar ett diagonalt stråk och sammanbinder promenadstråket med Hedvigdalsvägen. Platsen är skapad för mycket aktivitet och rörelse. Bottenvåningarna i kvarteret utformas för att inrymma mer publika delar så att dessa kan samnyttjas maximalt och bidra till gatulivet i och kring kvarteret. Vistelseytorna planeras generellt med hänsyn till järnvägens riskzoner.

5

Hagastaden

Albydal ligger längs Solnavägen, strax norr om Hagastaden – innerstadsdelen där Stockholm och Solna möts. Området sträcker sig från Vasastan och Norra Stationsgatan in över Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Hållbarhet

Hållbarhet genomsyrar allt vårt arbete i våra stadsutvecklingsprojekt. Vi strävar alltid efter att uppnå högsta möjliga sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet. Vårt mål är att tidigt kunna identifiera och prioritera hållbarhetsfrågorna inom stadsutvecklingsprocessen baserat på projektets nuläge och utmaningar och kunna sätta ambitiösa mål inom exempelvis cirkulär design, klimatanpassning, mötesplatser, hållbar mobilitet med mera.

Vasakronan har som mål att vara helt klimatneutrala i hela värdekedjan till 2030 vilket givetvis omfattar de stadsdelar och områden vi utvecklar. Utvecklingen av Albydal och hela Södra Hagalund är en del av Solnavägens omdaning till en mer urban stadsgata. Detaljplanen skapar förutsättningar för byggnadsvolymer med en låg klimatpåverkan och längsta möjliga livscykel. Byggnadsstrukturen och landskapet i området planeras med en tålighet för framtida förändringar och långsiktig klimatanpassning. Val av material och struktur görs utifrån framtida flexibilitet med möjligheter till konvertering och återbruk. Det innebär att i planering och utförande säkra att det går att bygga med en så låg klimatpåverkan som möjligt genom att minimera konstruktioner under mark, använda trä och återbrukat material samt bygga resurseffektivt och flexibelt.

Vi ska stärka områdets ekosystemtjänster, gynna den biologiska mångfalden, ta hand om dagvatten, bidra till skyfallshanteringen i området samt inspirera till social interaktion och en hållbar livsstil. Gator planeras bli blandalléer med både barr- och lövträd. Träd som bidrar till att filtrera och rena luften från föroreningar samt skapa en lugn miljö. Nedsänkta planteringar renar dagvatten samt möjliggör kretslopp av vatten, kol och näringsämnen. Dessa reglerar även skyfallsvatten mot att fortsätta till omgivande lågpunkter. Området planeras med riklig vegetation där fjärilsplanteringar, blommande, bär- och fruktgivande arter primärt används.

Platsen utformas för att bli ett motståndskraftigt stadsrum. Det ska vara omsorgsfullt gestaltat med mycket växtlighet. Platsens ska locka till lek och upptäckarglädje, kontemplation och lugn. Befolkade stråk, aktiva bottenvåningar samt bostäder ska stärka känslan av närvaro och trygghet.

För Albydal är tre grundtankar särskilt viktiga och genomsyrar hela stadsdelen. De är en central del av vårt hållbarhetsarbete på plats:

Ett smart erbjudande

Albydal ska innehålla mer än ett vanligt bostads- eller kontorskvarter. Här ska människor arbeta, bo, gå ut och äta, träna, handla och bara vara. Initiativ och innovation är både nödvändigt och välkommet. Exempel på frågor vi fokuserar på är: Vad vill unga och äldre ha? Hur kan näringsliv och idrottsliv mötas? Vad längtar framtidens kontorshyresgäster efter? Vad kan vi göra idag för en bättre morgondag? Det mesta ska vara möjligt och utvecklingen av Albydal görs tillsammans.

En attraktiv plats

Att människor trivs är en del av hur vi ser på hållbarhet. Våra områden och fastigheter är gestaltade med omsorg om människa och miljö. Alla ska känna sig välkomna och vi strävar alltid efter att utforma våra platser så att det främjar trygghet, säkerhet, hälsa och välmående. I Albydal skapar vi en hållbar och varierad arkitektur som skänker ett extra värde till platsen. Fokus är livet mellan husen, exempelvis olika platser att mötas på, grönska att vila ögonen på och miljöer att vistas i.

Ett enkelt sätt att leva och arbeta

Albydal ska välkomna en blandning av människor i olika åldrar – unga, äldre och barnfamiljer. Alla ska känna sig trygga och vilja ta del av de upplevelser som erbjuds i stadsmiljön. Med exempelvis dygnet runt-service, omfattande närservice, cykelvänliga stråk, snabb kollektivtrafik som gör det möjligt att leva bilfritt och nya typer av delningsekonomi är tanken att göra det enklare att leva ett hållbart liv.

”Vi ser fram emot den gemensamma utvecklingen av Albydal. Tillsammans med Vasakronan som har mycket höga hållbarhetsambitioner kommer vi att skapa en tät, varierad stadsdel. Vi tillför verksamheter och platser som skapar sammanhang, attraktivitet och trygghet till området.”

 

Ann-Christine Källeskog, tf. Stadsutvecklingschef på Solna stad

Samarbetspartner

Vi tror att samarbete för oss framåt. Därför arbetar vi aktivt med olika samarbetspartners i våra stadsutvecklingsprojekt. För Albydal är Solna Stad en viktig samarbetspartner. Andra viktiga partners för området är NordR och Humlegården.

Läs mer om Albydal på Solna kommuns webbplats

Innehåll:

1a Kvarter Separatorn – bostäder

1b Kvarter Separatorn – kontor

2 Kvarter Albydal (Solna Access) – kontor

3 Kvarter Mejeriet – kontor

4 Kvarter Pastören – kontor

5 T-banetorget

6 Entréplatsen

7 Promenaden – huvudgångstråk

8 Gröna torget

9 Västra gatan

10 Östra gatan

11 Hedvigdalsvägen

12 Ny T-banestation

1. Kvarter Separatorn: Kontor 19 000 kvm och bostäder 14 000 kvm

Utmed Solnavägen skapas ett kvarter med blandade funktioner och höga hållbarhetsambitioner. Bottenvåningen bidrar med lokaler för service och skapar trygghet för de som passerar längs omgivande gator. Kvarterets indelning i tre huskroppar syftar till att skapa en variation i skala längs med Solnavägen och Sundbybergsvägen. Kvarteret innehåller runt 140 bostadslägenheter fördelat på två huskroppar och en högre byggnad om 12 våningar med kontor och andra verksamheter.

2. Kvarter Albydal (Solna Access): Kontor och verksamheter 35 000 kvm

För att ge plats åt en mer ändamålsenlig stadsstruktur, demonteras den mittersta av de tre befintliga kontorshusen ner med målet att återbrukas och återvinnas till nya byggnader. Den ändrade strukturen är en del i att skapa en sammanhängande stadsdel, där ett promenadstråk länkar samman tunnelbanan med området väster ut. Ett diagonalt stråk med trappa sammanbinder promenadstråket och Hedvigsdalsvägen, via kvarterets gård och är öppen för alla i området. Gården planeras bli områdets hjärta med restaurang och uteservering. Kvarterets tydliga 70-talsidentitet ska få sig ett lyft och lokalerna successivt renoveras. Total yta i kvarteret är cirka 35 000 kvm. Byggrätten är även anpassad för att vid behov kunna konverteras från kontor till andra verksamheter som till exempel studentboende och hotell i ett senare skede.

3. Kvarter Mejeriet: Kontor och verksamheter 34 000 kvm

Detta kvarter är främst avsett för kontorsverksamhet med publikt utbud i bottenvåningen. Det triangulära kvarteret består av tre volymer i tre olika nivåer som visu­ellt kopplas samman mot omgivande gator. På så sätt bildas tre kontorsblock, ett i varje hörn av kvarteret. Byggnaden ska vara flexibel med variation i möjliga storlekar på lokalytor. Totalt är kvarteret cirka 34 000 kvm. Centralt, väl synligt från tunnelbanetorget och Solnavägen. I kvarteret kommer även områdets mobilitetshubb att placeras och takterrasser kommer att bidra till byggnadens attraktion.

4. Kvarter Pastören: Kontor och verksamheter 16 500 kvm

I planområdets sydöstra utkant mellan Solnavägen och spårområden i öster och söder planeras ett kontorshus i tio våningar mot Solnavägen. I marknivå ges förutsättningar för att bygga en träningshall för idrott eller kulturverksamhet med en förhöjd sockelvåning. En trappa öster om huset förbinder Hedvigsdalsvägen med Solnavägen för gående. Runt byggnaden går cykelstråk som korsar platsen från väster längs Sundbybergsvägen och i nordsydlig riktning utmed Solnavägen. Kvarter 4 är det första som möter den som kommer till den nya stadsdelen söderifrån, från Stockholms innerstad. Kvarteret är cirka 16 500 kvm stort.

För oss på LINK arkitektur har samarbetet varit kul och utmanande. I det här skedet lägger vi premisserna för de stora effekterna inom klimatmässig och social hållbarhet som är så viktigt. Vasakronan har höga ambitioner kring hur alla platser ska utvecklas och användas över tid, inne och ute. Av alla konkreta mål och intressen är ju platsens härlighetsfaktor huvudsaken - det skall vara härligt att vara i Albydal. Fokus har varit på de som i framtiden jobbar, bor och vistas just här, men också ett område som knyter ihop Solna och tillför något nytt.

Karin Hammarskiöld, arkitekt och ansvarig för urbanism på LINK Arkitektur AB

Vasakronan i siffror

Få en snabb överblick eller djupdyk i alla våra rapporter.
Under finansiell info hittar du allt du behöver.

Till finansiell info

Nyfiken på Albydal?

Hör av dig till Emma eller Susan.

Emma Färje Jones

Fastighetsutvecklare 073-432 57 65 · 08-566 205 65

Susan Strömbäck

Affärschef kontor 073-920 10 49 · 08-782 04 02

Utvecklingsområden och projekt hos Vasakronan