Sergelhusen

Ett av Stockholm city största ombyggnadsprojekt i modern tid. Ett projekt som förändrade Stockholms hjärta, öppnade upp stängda platser och skapade plats för folkliv all tid.

Vision

I utvecklingen av Sergelhusen har vi tagit tillvara på ett av Stockholms bästa lägen för att skapa ett aktivt och levande city. Vår vision har varit att skapa en välkomnande plats, för alla människor, som lever dygnet runt. Med ett innehåll som lever med och speglar sin nutid – hela tiden. Det är en historisk förändring av stadens mest centrala plats där kvarteren runt Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan har fått ny funktionalitet, nytt utseende och nytt innehåll. Här skapas förutsättningar för de möten och det folkliv som förväntas finnas i en stadskärna.

Den anonyma, slutna byggnaden från 1960-talet har byggts om från grunden. Stommen fick stå kvar, men i övrigt är allting nytt. Huset har fått en uppdaterad fasad där den ursprungliga graniten återanvänds, men uttrycket har blivit ett helt annat. Nu flirtar den ljusa, lätta och öppna fasaden med de ursprungliga tankarna från 60-talet. Det var oerhört viktigt att öppna upp gatuplan med stora glaspartier för att få ”ögon mot gatan” och skapa bättre tillgänglighet och större trygghet. Här har gjorts plats för handel, upplevelser och aktiviteter. Helt enkelt en plats för folkliv.

Snabbfakta

 • Fastighet – Hästskon 12
 • Kommun – Stockholm
 • Byggstart – Ombyggnation startade 2017
 • Inflytt – 2022
 • Lokalytor – Ca 85 000 kvm BTA
 • Miljöcertifierad enligt LEED, nivå Platina. Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitekt – Kjell Ödeen
 • Arkitektkontor – Marge Arkitekter och arkitektbyrån Equator Stockholm
 • Entreprenad – Huvudentreprenader i samverkan med Zengun, Veidekke och NCC
 • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer om vår gröna finansiering

Projekt Sergelhusen – ett av Stockholm citys största ombyggnadsprojekt i modern tid

Sammanlagt 57 000 kvadratmeter kontor, butikslokaler, bostäder, eventytor och mötesplatser skapades. Och alltid utifrån ambitionen att öppna upp stängda gatuplan, skapa bättre tillgänglighet och större trygghet. Här har gjorts plats för handel, upplevelser och aktiviteter. Helt enkelt en plats för folkliv.

 

Om projektet

Projektet Sergelhusen omfattade tre huskroppar med fasad mot fyra olika gator: Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan. Det är ett av Stockholm citys största ombyggnadsprojekt i modern tid. Om- och nybyggnationerna pågick mellan 2017 – 2020 och Sergelhusen togs i bruk under 2020.

Fastigheterna i Kvarteret Hästskon 12 stod klara i början på 1960-talet och byggdes för att inrymma Skandinaviska Enskilda Bankens huvudkontor. Sommaren 2017, cirka 50 år senare, flyttade banken från city vilket skapade ett unikt tillfälle att modernisera och anpassa fastigheten. Initialt benämndes projektet för Sergelhuset, men döptes om till Sergelhusen eftersom flera hus ingick i projektet.

Att bygga om ett stort kvarter mitt i centrala Stockholm innebär stora logistiska och säkerhetsmässiga utmaningar. När produktionen var som mest intensiv var uppemot 700 yrkesarbetare och tjänstemän aktiva samtidigt på arbetsplatsen.

Hållbarhet

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

 • Husets befintliga betongstommar har bevarats vid ombyggnaden.
 • Innovativa energilösningar har installerats. Exempelvis en så kallad akvifer som utvinner värme och kyla till byggnaden från grundvattenmagasin som finns i rullstensåsen under byggnaden. Detta ger en väldigt låg energianvändning. Smart effektstyrning gör dessutom att belastningen på elnätet minskar.
 • Stora takterrasser med växter som bidrar till den biologiska mångfalden i staden samt till välmående hos de människor som vistas där.
 • Uppsamlingstankar för att lagra regnvatten. Vattnet används för att bevattna takterrasserna men även för att spola toaletterna i fastigheten med.
 • Vid omdaningen av kvarteret skapades en ny trappa, Soltrappan, som binder samman Malmskillnadsgatan med Sergels torg. Ett sätt att bidra till en tryggare stad och skapa mer plats för människan.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Resultat

Sergelhusen erbjuder idag sammanlagt cirka 57 000 kvadratmeter moderna kontor, butikslokaler, bostäder, eventytor och mötesplatser. Ett tidigare stängt och slutet gatuplan har öppnats upp med butiker och restauranger med glasade fasader längs med både Sveavägen och Malmskillnadsgatan.

Fastigheten har fått ett helt nytt utseende, flera nya funktioner och mervärden som inte enbart kommer de nya hyresgästerna till godo, utan alla de människor som rör sig i området. Sergelhusen certifierades med en poängplacering i världsklass. Det finns bara två andra fastigheter i världen som nått högre poäng enligt LEED v4/v4.1 BDC (Building Design and Construction) (2020).

Några av Sergelhusens priser, nomineringar och utmärkelser:

Sergelhusens entréer nomineras till Svenska Ljuspriset 2021

Sergelhusen nomineras till Årets Stockholmsbyggnad 2021 

Sergelhusen i  Världstoppen för miljöcertifieringar

Vilka byggnader ingår i projekt Sergelhusen?

Projekt Sergelhusen omfattade tre huskroppar med fasad mot fyra olika gator: Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan. Och tack vare skapandet av trappan som förbinder Sveavägen med Malmskillnadsgatan fanns det plats för en paviljong med utsikt över Sergels torg.

Sergelhuset

Sveavägen 2-10, Malmskillnadsgatan 9-17

Hästskon 12 har fått ett helt nytt utseende, flera nya funktioner och mervärden som inte enbart kommer de nya hyresgästerna till godo, utan alla de människor som rör sig i området. En ny moderniserad fasad i återbrukad granit och glas ger ett nytt ansikte ut mot Sergels torg. Den nya fasaden är byggd på en återbrukad betongstomme och är ett bevis på att återbruk och återanvändning inte behöver vara tråkigt. En ny takterrass med pollinerande växter ger nya landningsplatser för bin i staden och rekreationsytor för de (mänskliga) hyresgästerna i huset, och en ny utomhustrappa binder samman Malmskillnadsgatan och Sergels torg. Ett tidigare stängt och slutet gatuplan har öppnats upp med butiker och restauranger med glasade fasader längs med både Sveavägen och Malmskillnadsgatan. Flera innovativa energi- och hållbarhetslösningar har byggts in som exempelvis regnvattenbesparing för spolning av wc, akvifär för energiåtervinning.

 • Återbrukad betongstomme och fasadgranit
 • Ny trappa mellan Malmskillnadsgatan och Sergels torg
 • Innovativa energi- och hållbarhetslösningar

Sergelpaviljongen och Soltrappan

Sergels torg / Malmskillnadsgatan 9

En tidigare tillbyggnad som gjordes i hörnet Sveavägen och Hamngatan under 90-talet har rivits helt för att ge plats åt Sergelpaviljongen och en bred trappa, kallad Soltrappan, som binder ihop Sveavägen och Malmskillnadsgatan. Det har återskapat möjligheten att röra sig mellan de tre gatunivåer som huset angränsar till och skapat helt nya folkflöden i kvarteret.

Sergelpaviljongen är en del av Sergelhusen och en ny byggnad i Stockholms absoluta city. Dess fasad är platsgjuten i röd betong med ett fasadkonstverk av Gunilla Klingberg. Virvelvind heter fasadkonstverket som är ingjutet i Sergelpaviljongens fasad och reflekterar händelserna runt Sergels torg. Sergelpaviljongen rymmer en studio på övre plan och en restaurang och cocktailbar på nedre. Allt med Stockholm som fond.

Hamngatspalatset

Hamngatan 24-32, nybyggt med kakelfasad

Längs med Hamngatan har ett tidigare hus ersatts av ett nybyggt hus med vacker grön fasad av 5 600 keramikplattor i 220 olika storlekar. Särskilt förtjusta är vi i det vackra välvda entrétaket på Hamngatan 26. Ansvarig arkitekt för fasadutformning är Marge Arkitekter. Fastigheten innehåller butiksytor i gatuplan och kontor i de övre planen. Högst upp i huset finns en takterrass med pollinerande växter och utsikt över Stockholm.

Malmskillnadsgatan 34-40

Restauranger, kontor, takbar och takterrass

Fastigheten som vetter med sin fasad mot Malmskillnadsgatan 34-40 är en del av Sergelhusen. Den tidigare enformiga och slutna fastigheten har nu fått ett helt nytt utseende och flera nya funktioner. Nu har den långa fasaden brutits ner i tre delar, som klätts med olika material så att byggnaden uppfattas som tre i stället för en. I gatunivå öppnar den tidigare slutna bankbyggnaden upp sig och välkomnar restaurangbesökare och flanerare.

En nyansering längs med gatan genom variation i material, vinklar, röd granit, lackad plåt och linjeglas. Bostadsfasaden i korsningen Mäster Samuelsgatan / Malmskillnadsgatan är uppbyggd av fasadelement i cederträspån. Spån av cederträ har mycket lång hållbarhet och kräver minimalt med underhåll. Bränd gran, en traditionell teknik från Japan, ger ett bra skydd mot mögel. Trä är ett mycket ovanligt fasadmaterial mitt inne i stadskärnan och ger byggnaden en värme som välkomnas.

Högst upp ligger takterrassen med takbar, utsikt över Stockholm, pollinerande växter och rekreation för besökare såväl som företagen i husen.

 

Ett banbrytande projekt med flera hållbarhetsinitiativ

Sergelhuset vid Sergels torg i Stockholm, är ett banbrytande projekt med flera hållbarhetsinitiativ, från omfattande bevarande av betongstommen till regnvattenbesparing och innovativa energilösningar.

Hör Vasakronans hållbarhetschef, Anna Denell, berätta om Sergelhuset och varför Vasakronan satsar på att LEED-certifiera sina fastigheter.

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Psst…kommer du ihåg hur det såg ut innan?

Vill du veta mer om Sergelhusen eller hur vi jobbar med stadsutveckling?

Prata med Martin. Är du intresserad av kontor? Prata med Philip. Är du intresserad av coworking? Prata med Madeleine.

Martin Kron

Chef investeringar och projekt 070-796 88 05 · 070-796 88 05

Philip Lagelius

Uthyrningschef 070-602 87 73 · 08-566 207 73

Madeleine Rudefors

Arenachef 073-999 87 98 · 073-999 87 98

Några exempel på lokaler som finns tillgängliga:

Alla lediga lokaler