Projekt Sergelhusen 

Projekt Sergelhusen omfattar tre huskroppar som vetter mot fyra olika gator – Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan. Det är ett av Stockholm citys största ombyggnadsprojekt i modern tid och motsvarar en investering om cirka 4 mdkr. Sergelhusen har efter flera års om- och nybyggnation (2017-2020) tagits i bruk under 2020.

I utvecklingen av Sergelhusen har Stockholms kanske allra bästa läge tagits tillvara för att skapa ett aktivt och levande city. Det är en historisk förändring av stadens mest centrala plats, där kvarteren runt Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan har fått ny funktionalitet, nytt utseende och nytt innehåll.

Det var redan år 1960 som Kvarteret Hästskon 12 byggdes, i samband med Norrmalmsregleringen och utvecklingen av Sergels torg, för Skandinaviska Enskilda Banken. Sommaren 2017 – cirka 50 år senare – flyttade banken ut och möjliggjorde då tillfälle att modernisera och anpassa fastigheten vilket öppnade upp för att utveckla ett nytt nav av kontor och mötesplatser, i hjärtat av Stockholm. Initialt benämndes projektet för Sergelhuset, men eftersom projektet omfattar tre hus döptes projektet om till Sergelhusen.

Arkitekter: Marge Arkitekter har ansvarat för volymer och det exteriöra helhetskonceptet samt arbetet med fasaderna mot Sveavägen och Hamngatan samt Sergelpaviljongen. Arkitektbyrån Equator Stockholm står för gestaltningen av det interiöra arbetet och de tre fasaderna ut mot Malmskillnadsgatan

Huvudentreprenader: Zengun, Veidekke, NCC

Sergelhuset

Sveavägen 2-10, Malmskillnadsgatan 9-17

Sergelhuset, Fotograf: Sara Danielsson för Equator arkitekter, Stockholm 2020.

Hästskon 12 har fått ett helt nytt utseende, flera nya funktioner och mervärden som inte enbart kommer de nya hyresgästerna till godo, utan alla de människor som rör sig i området.

En ny moderniserad fasad i återbrukad granit och glas ger ett nytt ansikte ut mot Sergels torg. Den nya fasaden är byggd på en återbrukad betongstomme och är ett bevis på att återbruk och återanvändning inte behöver vara tråkigt. En ny takterrass med pollinerande växter ger nya landningsplatser för bin i staden och rekreationsytor för de (mänskliga) hyresgästerna i huset, och en ny utomhustrappa binder samman Malmskillnadsgatan och Sergels torg. Ett tidigare stängt och slutet gatuplan har öppnats upp med butiker och restauranger med glasade fasader längs med både Sveavägen och Malmskillnadsgatan.

Flera innovativa energi- och hållbarhetslösningar har byggts in som exempelvis regnvattenbesparing för spolning av wc, akvifär för energiåtervinning.

 

Sergelpaviljongen och Soltrappan

Sergels torg / Malmskillnadsgatan 9

Sergelpaviljongen 2020. Fotograf: Viktoria Nilsson
Virvelvind, Sergelpaviljongen. Fotograf: Gustav Kaiser, 2020

En tidigare tillbyggnad som gjordes i hörnet Sveavägen och Hamngatan under 90-talet har rivits helt för att ge plats åt Sergelpaviljongen och en bred trappa, kallad Soltrappan, som binder ihop Sveavägen och Malmskillnadsgatan. Det har återskapat möjligheten att röra sig mellan de tre gatunivåer som huset angränsar till och skapat helt nya folkflöden i kvarteret.

Sergelpaviljongen är en del av Sergelhusen och en ny byggnad i Stockholms absoluta city. Dess fasad är platsgjuten i röd betong med ett fasadkonstverk av Gunilla Klingberg. Virvelvind heter fasadkonstverket som är ingjutet i Sergelpaviljongens fasad och reflekterar händelserna runt Sergels torg. Sergelpaviljongen rymmer en studio på övre plan och en restaurang och cocktailbar på nedre. Allt med Stockholm som fond.

Hamngatspalatset

Hamngatan 24-32, nybyggt med kakelfasad

Hamngatans keramikfasad. Fotograf: Gustav Kaiser 2020

Längs med Hamngatan har ett tidigare hus ersatts av ett nybyggt hus med vacker grön fasad av 5 600 keramikplattor i 220 olika storlekar. Särskilt förtjusta är vi i det vackra välvda entrétaket på Hamngatan 26. Ansvarig arkitekt för fasadutformning är Marge Arkitekter. Fastigheten innehåller butiksytor i gatuplan och kontor i de övre planen. Högst upp i huset finns en takterrass med pollinerande växter och utsikt över Stockholm.

Malmskillnadsgatan 34-40

Restauranger, kontor, takbar och takterrass

Sergelhusen, Malmskillnadsgatan. Fotograf: Gustav Kaiser, 2020

Fastigheten som vetter med sin fasad mot Malmskillnadsgatan 34-40 är en del av Sergelhusen. Den tidigare enformiga och slutna fastigheten har nu fått ett helt nytt utseende och flera nya funktioner. Nu har den långa fasaden brutits ner i tre delar, som klätts med olika material så att byggnaden uppfattas som tre i stället för en. I gatunivå öppnar den tidigare slutna bankbyggnaden upp sig och välkomnar restaurangbesökare och flanerare.

En nyansering längs med gatan genom variation i material, vinklar, röd granit, lackad plåt och linjeglas. Bostadsfasaden i korsningen Mäster Samuelsgatan / Malmskillnadsgatan är uppbyggd av fasadelement i cederträspån. Spån av cederträ har mycket lång hållbarhet och kräver minimalt med underhåll. Bränd gran, en traditionell teknik från Japan, ger ett bra skydd mot mögel. Trä är ett mycket ovanligt fasadmaterial mitt inne i stadskärnan och ger byggnaden en värme som välkomnas.

Högst upp ligger takterrassen med takbar, utsikt över Stockholm, pollinerande växter och rekreation för besökare såväl som företagen i husen.

 

Takterrass och takbar, Malmskillnadsgatan. Fotograf: Gustav Kaiser, 2020
Fasaden vid Mäster SAamuelsgstan / Malmskillnadsgatan. Fotograf: Gustav Kaiser 2020
Malmskillnadsgatan. Fotograf: Sara Danielsson, 2020

Hållbart byggande

Avfallshantering

Vasakronan och entreprenörerna har lagt stor vikt vid avfallshanteringen. Målet har varit att max fem procent av avfallet ska hamna på deponi, vilket är mycket tufft för ett ombyggnadsprojekt. För Sergelhusen har man lyckats få ner mängden deponi till 0,5 procent tack vare målmedveten sortering i inte mindre än tolv fraktioner för bland annat gips, betong, metall och brännbart.

Materialanvändning

Dessutom har material och inredning från de invändiga rivningarna tagits till vara så mycket som möjligt. Det har genererat att 41 ton dörrar, pentry, inredning, undertak mm har återanvänts i Vasakronans egna fastigheter eller sålts. Ett annat exempel på återanvändning är att granitfasaden på fastigheten mot Sveavägen plockats ner, rengjorts och satts upp igen.

Energianvändning

Sergelhusen är miljöklassat LEED Platina, vilket ställer höga krav på energiåtgången. Den befintliga byggnaden var i sig ganska energisnål. Men efter ombyggnaden är den ännu bättre. Vi ligger nästan 50 procent under gällande nybyggnadskrav. Det goda resultatet har vi lyckats med tack vare ett mycket lågt energibehov samt att vi försörjer byggnaden genom att nyttja värmen i det grundvatten som finns i en akvifer i Brunkebergsåsen under byggnaderna. Energiåtgången blir därmed extremt låg, säger Anna Denell, Hållbarhetschef på Vasakronan. Sergelhusen. Sergelhusen certifierades med en poängplacering i världsklass. Det finns bara två andra fastigheter i världen som nått högre poäng enligt LEED v4/v4.1 BDC (Building Design and Construction) vilket är den senaste och mest omfattande versionen av LEED. Läs mer om det här

Komplext och samordnat

Tre huvudentreprenader

Sergelhusen består av tre byggnader sammanbundna under mark. Ombyggnaden omfattade tre entreprenader där Zengun ansvarde för den största som innebar om- och tillbyggnad av hörnhuset mot Malmskillnadsgatan samt rivning och nybyggnad av Hamngatspalatset utmed Hamngatan. Veidekke hade uppdraget att bygga om fronthuset på Sveavägen mot Sergels Torg. I både Veidekkes och Zenguns entreprenader handlade det om kontor. NCC hade uppdraget att, förutom kontor, bygga om den delen som ligger i hörnet Malmskillnadsgatan och Mäster Samuelsgatan till bostäder med balkonger.

Stor etablering

Att bygga om ett stort kvarter mitt i centrala Stockholm innebär stora utmaningar. Etableringen har varit stor med byggbodar delvis i fem plan utefter Sveavägen och Hamngatan. De tre entreprenaderna har pågått parallellt och när produktionen var som mest intensiv var uppemot 700 yrkesarbetare och tjänstemän samtidigt på arbetsplatsen.

Omfattande samordning

Ett projekt av den här storleken innebar även en omfattande samordning mellan entreprenörerna och deras underentreprenörer såväl som materiallogistik med transporter i tid och returer med fyllda flak.

Ett banbrytande projekt med flera hållbarhetsinitiativ

Sergelhuset vid Sergels torg i Stockholm, är ett banbrytande projekt med flera hållbarhetsinitiativ, från omfattande bevarande av betongstommen till regnvattenbesparing och innovativa energilösningar. Hör Vasakronans hållbarhetschef, Anna Denell, berätta om Sergelhuset och varför Vasakronan satsar på att LEED-certifiera sina fastigheter.

Kommer du ihåg hur det var då?

Några bilder från området – innan ombyggnationen och renoveringen startade.

Kort om Sergelhusen

Fastighet
Hästskon 12

Kommun
Stockholm

Adress
Sveavägen 2-10, Malmskillnadsgatan 9-17, 34-40, Hamngatan 24-32

Byggt/ombyggt
1962-70 / 2016-2018

Lokalytor
Cirka 85 000 kvadratmeter BTA

En del av Sergelstan
Sergelhusen är en del av Sergelstan. Läs mer här

Urval av priser och utmärkelser

Sergelhusen har fått flera fina nomineringar, priser och utmärkelser. Det är ett resultat av många aktörers fina samverkan och insatser. Här presenteras ett urval:

Vill du veta mer om Sergelhusen eller hur vi jobbar med stadsutveckling?
Prata med Jan-Erik.

Chef investeringar och projekt Jan-Erik Hellman 076-844 19 20 · 08-566 205 30 jan-erik.hellman@vasakronan.se