Lumi

Lumi är latin och betyder ”light of life”. Något som väldigt väl fångar filosofin i det här projektet. Här utvecklar vi sju våningar ljusa, öppna kontor och en bas för ett hållbart arbetsliv.
PÅGÅENDE

Vision

Efter Juvelen och Magasin X fortsätter vi att utveckla Södra City, en attraktiv central stadsdel som är visionär, livfull och har hållbarhet i fokus.

Den befintliga byggnaden byggdes på 70-talet lite som en barriär för att markera ett tydligt avslut av innerstaden. Kvarteret har även förhöjda våningsplan vilket omöjliggör butiker och ett levande gatuplan. Genom att få ned butiker, restauranger och service till gatunivå ges möjlighet för att skapa flöden, liv och rörelse. Där ljuset från lokalerna flödar ut på trottoaren uppstår en varm och välkomnande miljö.

Lumi är latin och betyder ”light of life”. Något som väldigt väl fångar filosofin i det här projektet. Här utvecklar vi sju våningar ljusa, öppna kontor och en bas för ett hållbart arbetsliv. Vi vill att fastigheten ska bjuda på puls, paus och inspiration i en arbetsmiljö med lågt klimatavtryck och estetiskt återbruk.

Läs mer om Lumi här (pdf)

Snabbfakta

 • Fastighet – Kungsängen 16:6
 • Kommun – Uppsala
 • Byggstart – 2022
 • Inflytt – 2024
 • Lokalytor – Cirka 21 000 kvm BTA, 15 000 kvm LOA inklusive påbyggnad
 • Miljöcertifieras enligt LEED med målsättningen att nå nivå Platina. Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitekt – Anders Tväråna
 • Arkitektkontor – White arkitekter
 • Entreprenad – Delad entreprenad
 • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer om vår gröna finansiering

Lumi – en bas för hållbart arbetsliv

Lumi ligger mellan Resecentrum och Fyrisån. Det är det tredje fastighetsutvecklingsprojektet i Södra city, ett område som utvecklas i snabb takt av Vasakronan i nära samarbete med Uppsala kommun. Målet är en hållbar stadsdel, ett nytt grönt stadsstråk och lösningar i framkant.

Om projektet

Stora delar av Lumi demonteras i sin helhet. Vi kommer att behålla tre byggnadskroppar som vi kopplar samman med en ljusgård. Genom att binda samman dessa byggnadskroppar med ljusgården skapas en struktur som lämpar sig för moderna och flexibla kontor. Vi ändrade detaljplanen i sent skede för att möjliggöra att ta till vara på de befintliga betongstommarna och undvika att riva dessa.

En utmaning är det förhöjda entréplanet som vi får anpassa med lokala sänkningar i hörnlokaler för att skapa service och utbud i gatunivå.

Det unika är att vi utöver betongstommen tänjer på vad som går att återbruka. Det ingen har gjort tidigare är att göra detta i denna storskalighet som vi nu gör. Normalt sker det i lokalanpassningar på några hundra kvadratmeter. Men vi försöker att göra det för hela bygget.

Hållbarhet

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

 • Ett aktivt arbete med återbruk i hela bygget – exempelvis blir stålbalkar från stommen belysningsstolpar och nya väggar byggs upp av demonterat tegel. 100 procent av skåpinredning, dörrar och glaspartier ska enligt målsättningen även de vara återbrukade.
 • Husets stomme återanvänds i sin helhet och tegelväggar i källaren bevaras där det är möjligt. Genom att återbruka betongstommen och grundläggningen, som har störst klimatpåverkan, fortsätter vi vårt arbete med att hitta metoder för att minska klimatpåverkan i nyproduktioner.
 • Kommer utrustas med tak- och fasadintegrerade solceller som bidrar till att minska energianvändningen.
 • Regnvattenåtervinning kommer att finnas för att återvinna regnvatten för att spola toaletterna med.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Följ med in i Lumi

Uthyrningen pågår och de första grundläggande arbetena för Lumi har startat. Men själva inflyttningsdatumet ligger en bit bort. Många är ändå nyfikna på hur Lumi kommer att bli. Här bjuder vi på en första titt.

Allting kanske inte blir exakt så som i filmen, men nästan! Häng med oss in.

Besök sodracity.se/lumi

Spana in Södra City

Om du promenerar runt i det område som vi kallar för Södra City idag så kan det kanske vara svårt att förstå hur det kommer att se ut i framtiden. Utvecklingen pågår för fullt och Södra City kommer inte att visa sin vackraste sida än på ett tag. För att du ska förstå hur fint det kommer att bli har vi tagit fram den här filmen. Följ med till Södra City redan nu.

Besök sodracity.se

Ladda ner presentationen för Södra city (pdf)

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Visionärt återbruk och ett spännande cityläge

Lumi präglas av ljus, rymd och estetiska materialval varav flera återbrukade. Läget med parker och Uppsalas nya grönstråk precis intill gör det enkelt att komma ut på lunchpromenad eller joggingtur under arbetsdagen, och takterrassen bjuder in till utomhusmöten eller bara en andningspaus. Närheten till Resecentrum, Centrala Uppsala och större infartsvägar gör vägen till och från jobbet lite enklare.

Vill du veta mer om Lumi och Södra Citys?

Hör av dig till Marcus!

Marcus Levin

Fastighetsutvecklare 076-320 30 40 · 018-489 20 42

Vi motverkar alla former av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt Vasakronans riktlinjer och uppförandekoder. Misstänker du att någonting inte går rätt till kan du göra en anmälan till vår externa visselblåsarfunktion.

Klicka här för att läsa mer eller göra en anmälan.