Platinan

Med sina 60 000 kvm står Platinan stadigt vid nya Hisingsbrons södra fäste. Känslan är modern och framåtlutad.

Vision

Projektet Platinan ingår i Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt, där målet är att skapa en levande och attraktiv innerstad. Platinan blir först ut i den del av Älvstaden som heter Gullbergsvass/Lilla Bommen. En profilbyggnad att tala om, som binder samman staden över älven, ger tillbaka vattnet till göteborgarna och förlänger citykärnan.

Ambitionen är att Platinan både gestaltningsmässigt och innehållsmässigt ska bidra till att vitalisera området. Med Platinan ville vi skapa en profilbyggnad som erbjuder något annorlunda.

Läs mer om Lilla Bommen här

Snabbfakta

 • Fastighet – Platinan, Gullbergsvass 3:3
 • Kommun – Göteborg
 • Byggstart – 2017 April
 • Inflytt – 2022
 • Lokalytor – 60 000 kvm BTA varav 25 000 kvm hotell
 • Miljöcertifiering enligt LEED, nivå Platina. Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitektkontor – Erik Giudice Architects, EGA
 • Entreprenad – Totalentreprenad i samverkan med PEAB
 • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar.Läs mer om vår gröna finansiering

Platinan – Ett annorlunda hus, ett annorlunda projekt

Med Platinan tog vi ut riktningen i Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Det blev en profilbyggnad att tala om, som binder samman staden över älven, ger tillbaka vattnet till göteborgarna och förlänger citykärnan. Platinan, en samlingsplats med 60 000 kvm hotell, kontor och event är den första fastigheten i utvecklingen av området Lilla Bommen.

Om projektet

I samband med utvecklingen av Hisingsbron aktiverades en befintlig byggrätt i kvarteret Platinan. Den tidigare byggnaden demonterades och den nya, Platinan, utvecklades för att möta dagens krav på stora sammanhängande kontorsplan och attraktiva mötesplatser. Platinan är den första pusselbiten i utvecklingen av Lilla Bommen-området.

Projektgenomförandet har bitvis präglats av hög komplexitet. Grundläggningsarbetet på lermark samt flera pågående infrastrukturprojekt med avstängda gator, byggnation av den nya Hisingsbron samt överdäckningen av riksväg E45 i närområdet krävde ett mycket nära samarbete med Göteborgs stad och Trafikverket. Projektet genomfördes även i pandemi vilket skapade utmaningar i testrutiner och materialleveranser.

Projektet genomfördes i totalentreprenad tillsammans med Peab. Hela projektet har präglats av ett positivt och lösningsfokuserat samarbete samt nära samverkan med flera intressenter och sakägare.

Hållbarhet

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

 • Fastigheten har ett centralt luftbehandlingsaggregat som skapar god ventilation och bidrar till effektivare energiförbrukning.
 • Solpaneler på terrassytor och högeffektiva glas i fasaden för ett bra inomhusklimat och låg energiförbrukning.
 • ”Gröna” tak i form av biotoptak, bikupor och altaner med lokala växter.
 • 800 cykelplatser samt omklädningsrum och duschar i fastigheten, för att premiera hållbart resande.
 • En del av projektet ”Platinans Plantskola”. Närmare 200 högstadieelever från två skolor i Göteborg har arbetat med att ta fram kreativa förslag på hur området Lilla Bommen ska utformas med syfte att engagera unga och öka intresset för stadsutveckling och fastighetsbranschen. I området finns det idag möbler som eleverna har tillverkat.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Resultat

Platinan är en plats för möten och erbjuder förutom 25 000 kvm kontor även hotell, konferens, eventytor, coworking, restauranger, takterrasser och en skybar med utsikt över älven och hamninloppet. Det varierade utbudet skapar flöden till fastigheten och området och bidrar till liv och rörelse utöver klassiska kontorstider. Platinan är ett viktigt bidrag till utvecklingen av området med målet att skapa en blandstad, och en länk för att binda samman de båda älvstränderna.

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Platinan – en central del av Lilla Bommen

Lilla Bommen är en av få platser i Göteborg där den urbana staden når ända fram till älvens kant. Endast några hundra meter bort ligger Västlänkens uppgång, Centralstationen, Nils Ericsonterminalen liksom direkt påfart till E45. Här får du nära till såväl älven som centralstationen.

Vill du veta mer om projektet?

Hör av dig till Stefan. Intresserad av att hyra lokal i Platinan? Kontakta Fanny.

Stefan Eriksson

Projektchef 072-234 53 15 · 031-743 42 16

Fanny Hansson

Uthyrare 072-208 40 25 · 031-743 42 95

Några exempel på lokaler som finns tillgängliga.