KUNDSERVICE & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
 • Dra filer hit eller

Dina kontaktpersoner

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

I Kista Science Tower tillämpas källsortering av avfallet. I fastigheten finns det en miljöstation för återvinning av avfall som sköts av Coor.

Fraktioner:
-Icke brännbart
-Wellpapp
-Batterier
-Kontorspapper
-Tidningar
-Hushållsavfall (Pentrysopor)
-Glödlampor/lysrör
-Metallförpackningar
-Metall blandskrot
-Plast
-Toner
-Färgat glas
-Ofärgat glas
-Elektronik
-Deponi

Hyresgästen transporterar själv eller med hjälp av Coor ner sitt avfall till fastighetens miljöstation för vidare transport och återvinning av Ragn-Sells. För att köpa tjänsten av Coor, kontakta Hyresgästservice på 08-562 55 230.

I det fall hyresgästen själv sköter tranporten så sorteras det av hyresgästen i rätt fraktioner.

Det åligger varje hyresgäst att följa de anvisningar som Coor ger för att bibehålla en väl fungerande och ren miljöstation, felsorterade sopor kan förorsaka sorteringskostnader hos Ragn-Sells på upp till 15 000 kr.

Vasakronan är miljöcertificerat sedan år 2000.

Tack för att du källsorterar!

Utomhusmiljö & snöröjning

Hyresvärden ombesörjer hantering av planteringar, städning av hårdgjorda ytor samt snöröjning på fastigheten vid behov. Omkringliggande gator ansvarar kommunen (Stockholms stad) för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till husansvarig drifttekniker eller förvaltare, se nedan.

Istappstelefonen, telefon 08-653 68 39, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Brandskyddet och utrymningstryggheten i byggnaderna uppfyller gällande svensk lagstiftning. Utöver detta har vissa tillägg gjorts för att kunna möta krav från internationella företag beträffande brand och utrymning. Till exempel har sprinklersystemet utförts enligt det amerikanska regelverket NFPA. Sammantaget gör detta att säkerhetsnivån är högre än normal svensk nivå.

Byggnaderna har flera av varandra oberoende brandskyddssystem såsom:
· vattensprinkler för att släcka bränder
· brand- och utrymningslarm kopplat till brandförsvaret
· nödbelysning
· brandgasventilation
· trycksatta trapphus
· speciell brandhiss
· vattenförsörjning för brandförsvarets bruk

Vid strömavbrott strömförsörjs dessa system med fastighetens egna reservkraftaggregat. Trapphusen i kontorshusen är av högsta brandsäkerhetsklass (Tr 1) enligt svenska regler vilket innebär att de omges av brandavskiljande betongväggar och ståldörrar samt brandslussar som skyddar mot rök. Dessutom trycksätts trapphusen som ett extra skydd så att rök inte kan tränga in i trapphusen när dörrar öppnas.

Alla trapphus och utrymningsvägar är utrustade med nödbelysning och de intilliggande brandslussarna (hisshallarna) kan utnyttjas som säker plats för den som vill vila en stund på väg ner. Trapphusen leder direkt ner till marknivå där passage kan ske ut till det fria genom brandsäkert avskilda gångar. I trapphusen och dess utrymningsgångar finns inget brännbart material. I en utrymningssituation kommer de våningsplan där brandlarmet gått att utrymmas först för att undvika köbildning och trängsel i trapphusen.

Vid brandlarm i Kista Science Tower sänds larmet automatiskt till brandförsvaret som genast får information om exakt var larmet gått. I trapphusen finns brandpostuttag på alla våningsplan. I det högsta huset finns dessutom en särskild brandhiss som gör det möjligt för brandförsvaret att snabbt ta sig upp i huset. Stockholms Brandförsvar har deltagit i projekteringen av husen för att deras insats ska kunna utföras snabbt, effektivt och säkert.

Vasakronan rekommenderar hyresgästen att inte använda levande ljus på kontoren på grund av den höga risken för brandlarmsutlösning. Om brandlarmet löses ut debiteras hyresgästen 9 500 kr plus moms från Räddningstjänsten.

Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos ett antal leverantörer. Kontakta husansvarig drifttekniker för vidare information, se rubriken Kontaktuppgifter.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:

– att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

– att släckutrustning finns till hands

– att utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

– att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Stockholms brandförsvars hemsida.

Skyltning

Skyltning

Hänvisningsskyltning i fastigheten i enlighet med fastighetens skyltprogram ingår då hyresgästen flyttar in i lokalerna. Skyltning på dörr till lokalen eller i direkt anslutning bekostas av hyresgästen. Tillstånd om håltagning och elanslutning skall alltid inhämtas från fastighetsägaren.

Utvändiga skyltar på Kista Science Tower

Kontakta fastighetschefen för att få en kopia på skyltmanualen för skyltning på Kista Science Tower. Plats för skylt är på tegelfasad mot Danmarksgatan.

Miljö & energi

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/ 

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.

Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll

Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal

Alla Vasakronans hyresavtal är gröna avtal. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el

Som hyresgäst i Kista Science Tower tillhandahåller Vasakronan miljömärkt el från Energi Sverige i er lokal. Den miljömärkta elen produceras av förnybar energi.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd

På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete

Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Receptionen på Färögatan 33 är öppen vardagar 07:30 – 17:30. De ansvarar för hantering av passerkort och tilldelning av behörigheter på dessa. Porttelefoner finns på samtliga entréer och med dessa kan du ringa receptionen. För ökad säkerhet är ett antal bevakningskameror kopplade till dessa.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m. i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

I Kista Science Tower finns ett skalskydd med direktlarm till Stanley Security. Skaldörrar är larmade och måste passeras med passerkort eller tryckknapp. I de fall en dörr forceras med nödutrymningsvredet kommer larmet att utlösas och utryckning att ske.

Utöver skalskyddet kan varje hyresgäst ha ett eget larm.
Dörrar i fastighetens allmänna entréer är öppna under kontorstid men kräver kort och kod under övrig tid. Dörrar till trapphus, garageplan samt vissa specifika ytor dit inte allmänheten har tillträde kräver kort dygnet runt.

Beställning av nya passerkort, ändring av behörigheter eller anmälan om försvunna kort görs till receptionen. Vid strömavbrott strömförsörjs passersystemet med fastighetens egna reservkraftaggregat.

Posthantering

Om ni köpt posttjänsten av Coor får ni posten hämtad och lämnad morgon och kväll till er egen lokal. De hjälper er med posthanteringen enligt era specifika behov. Tjänsten kan delas upp i flera individuella tjänster för att anpassas till just er. Det kan exempelvis innefatta hämtning, lämning av post, frankering och intern postservice.

För att beställa posttjänst av Coor, kontakta hyresgästservice på 08-562 55 230 eller hyresgastservicekst@coor.com.

Adress till Coor kund i fastigheten:
Företaget AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
164 51 KISTA

Företag med egen boxadress:
Företaget AB
Box XXXXX
164 XX KISTA

Närmaste uthämtningsställe är ICA i Kista Galleria. I gallerian finns även Svensk Kassaservice.

Godshantering

Godsmottagningens infartsadress är Hanstavägen 31 (maxhöjd 4,2 m).

Coor bemannar godsmottagningen och hanterar gods som inkommer. Godsmottagningens öppettider är 8.00-16.30. För att kontakta vaktmästeri/godsmottagning, ring 08-562 55 230.

Önskar ni få hjälp med godsleveranser till ert våningsplan kan tjänsten godshantering köpas av Coor. Kontakta hyresgästservice på 08-562 55 230 eller hyresgastservicekst@coor.com

Kontorshotell

Kontorshotellet

Kontorshotellet är särskilt anpassat för dig som söker en kostnadseffektiv lösning med hög servicenivå. Här hyr du ett eget låsbart rum med 1-4 arbetsplatser och delar mötesrum, pentry, foajé och toaletter med övriga hyresgäster på samma våning.

I hyran ingår det mesta. Bland annat bredband, kontorsmöbler, posthantering och städning. Du har också tillgång till konferensrum med projektor, modernt pentry med mikrovågsugn och diskmaskin, samt kopiator. Dessutom tar vår stora reception i Kista Science Tower hand om dina besökare.

Din lokal

El & belysning

El & belysning

Hyresgästen köper miljövänlig (grön) el via Vasakronan till självkostnadspris.

Hyresgästen betalar sin egen elförbrukning. Varje hyresgästlokal har egen elmätare och Vasakronan står för abonnemanget med el-leverantören.

Belysningen styrs centralt inom respektive hyresgästs lokal.

Den allmänna belysningen på kontoren är tidsstyrd och påslagen .
-”- korridorbelysning 07 till 22.
-”- kontorsbelysning 07 till 20.

Med hjälp av särskilda strömbrytare på kontorsplanen kan du sektionsvis tända allmänbelysningen på andra tider. Belysningen är då påslagen i två timmar.
I garage och på toaletter är belysningen närvarostyrd.
Ledbelysning finns alltid på kontorsplanen.

Belysningen styrs centralt inom respektive hyresgästs lokal.

Alla utrymningsvägar är försedda med nödljusarmaturer som vid strömavbrott drivs med batteri.

Data, telefoni & TV

Data

Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Varje våningsplan i byggnaden har ett spridningsnät utfört som kategori 6 installerat ovan undertak. Varje rumsmodul ansluts till stomnätet i korskopplingsrum på varje våningsplan. Stomnätet är utfört både som vanlig optofiber samt även som redundant optofiber. Det är även förberett för ytterliggare fiberanslutningar genom tomrör till varje våningsplan. Hyresgästen ansvarar själv för anslutning av eget spridningsnät och stomnät via patchpanel i korskopplingsrum. Passiva delar såsom spridningsnät och nedföringsstavar hyrs av fastighetschefen.

Telefoni

Fast telefoni kan erbjudas genom Coor men även andra operatörer är välkomna.

   
Fastighetens fiber och svagströmsnät (tele) underhålls och kompletteras endast  av Emil Lundgren Stockholm AB. Kontaktperson är Torgny Johansson, torgny.johansson@emillundgren.se , 070 899 25 93.  

TV

Varje våningsplan är anslutet till UPC:s kabel-tv nät. Om TV-uttag i den egna lokalen önskas så kan det beställas mot självkostnad. Ett analogt grundutbud finns tillgängligt med SVTs kanalutbud och TV4. Om utökning önskas, ta kontakt med www.canaldigital.se.

För mer information kontakta fastighetschefen.

Inomhusklimat & rökning

Inomhusklimat & rökning

Kontorslokalerna kyls med bafflar placerade i undertak. Vid fasader med stor glasandel är konvektorer/radiatorer installerade för att motverka kallras. Cellkontor är försedda med individuell rumsreglering.

Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenät samt till fjärrkylanät.

OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll, utförs i fastigheten vart tredje år. Kontrollen har som syfte att kontrollera ventilationens status och säkerställa kvalitén på systemen.

Rökning

I Kista Science Tower gäller generellt rökförbud. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat

Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat.

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Solskydd

På Kista Science Tower finns solskydd i form av persienner markiser och solfilm. Läs mer hur dessa fungerar i dokumentet nedan ”Solskyddet Kista Science Tower”.

Skötsel & underhåll av lokalen

Hyresgästerna ansvarar för underhåll i den egna lokalen, till exempel golvvård, inoljning av köksbänkar och lampbyten. Se även hyreskontraktet eller kontakta fastighetschefen för detaljfrågor kring detta.

Coor kan erbjuda hjälp med upphandling av städning till hyresgästerna.

 

Service i närområdet

Det finns ett brett utbud av restauranger, caféer, butiker, hotell och biosalonger m.m. i närområdet till Kista Science Tower.


Kista Galleria
I Kista Galleria finns det ca 180 butiker med alltifrån mode till inrednings-, teknik- och livsmedelsbutiker. Vidare erbjuds ett av Sveriges största utbud inom food & beverage. I gallerian finns även hotell och en större biograf med 11 salonger.

För mer information besök deras hemsida, www.kistagalleria.se


Kistamässan
Med sin strategiska placering och geografiska lättillgänglighet i Kista Science City blir Kistamässan ett perfekt forum för professionella möten och kreativa evenemang. Planerar du ett företagsevent, en internationell kongress, bankett eller kanske ett styrelsemöte? På Kistamässan hittar du moderna, flexibla lokaler för både det lilla och det stora mötet.

För mer information, www.kistamassan.com


Bibliotek
Kista bibliotek och lärcenter.
För mer information, besök: Kista bibliotek


Bio
Biografen i Kista är SF Bio:s näst största i Stockholm med 11 salonger, totalt ca 1 500 platser. Alla salongerna håller högsta klass med digitalt ljud, stor duk och bekväma fåtöljer med ett extra stort benutrymme för att erbjuda besökarna bästa möjliga film- och biografupplevelse.

För mer information, besök: SF Bio Kista


Hotell
I Kista finns ett antal olika hotell bl.a:

Scandic Victoria Tower

Scandic Kista
Stayat Hotel Apartments

 • Mer än bara ett kontor. Välkommen till Kista Science Tower med all tänkbar service!

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Bil

Kista ligger nära de stora trafiklederna E4 och E18. Till centrala Stockholm tar resan cirka 15 minuter. Förbifart Stockholm kommer när den är klar om några år att ha en anslutning nära Kista Science City.

Tunnelbana

Till Kista T-banestation är det cirka 3 minuters promenad genom Kista Galleria och till T-centralen tar resan cirka 15 minuter. Norrut kommer linjen att förlängas och kopplas ihop med Barkarby Station.


Pendeltåg

Till Helenelunds pendeltågstation är det en promenad på ca 12 minuter. Med pendeltåget tar det sen cirka 12 minuter till Stockholms central, eller ca 25 minuter till Arlanda.


Bussar

Från Kista Centrum går flertalet bussar (ca 15-tal busslinjer) som medför mycket bra tvärkommunikation. Med bussarna når du exempel Barkarby, Spånga, Bromma, Täby, Sollentuna och Danderyd.

Exempel på busslinjer genom Kista:

155 Brommaplan   
627 Täby – Mörby  
518 Vällingby/Barkarby  
178 Mörby/Helenelund   
179 Sollentuna–Vällingby  
514 Sollentuna–Spånga  
603 Danderyd/Mörby–Helenelund 
537 Upplands Väsby  
554 Bro/Kungsängen  
197 Centralen–Solna (natt)  
517 Spånga/Tensta  
554 Råby    
683 Mörby C –Jakobsberg

Flygbussar

Flygbussen till Arlanda och Bromma har en hållplats utanför Kista Science Tower på Danmarksgatan samt vid Kista centrum.

Tidtabeller och övrig info framgår av SL:s hemsida.

Tvärbana

Tvärbanan norrgående är under utveckling och en station invid Kista Galleria är planerad till 2021, då man därmed får access via spårväg till bl.a Bromma flygplats.

Parkering

I Kista Science Tower finns totalt ca 1 100 parkeringsplatser fördelade på en utomhusparkering och en inomhusparkering i garageplan 0, 1 och 2. Garageinfarten ligger på Hanstavägen 29 samt Danmarksgatan 7 (maxhöjd garageinfart 2,25 m).

Genom ett samarbete med Kista Galleria ingår även Kista Gallerias parkeringsanläggning i parkeringspoolen under kontorstid.

Allmänt om parkeringssystemet
Parkeringsanläggningen är ihopkopplad med ett automatiskt parkeringssystem. Systemet läser med kameror av registreringsnumret på bilen och med detta avgör om bilen är registrerad på ett avtal eller om parkeringsavgift ska betalas. 

Man kan stå på samtliga platser i Kista Science Tower mellan 05.00 och 23.00, övrig tid gäller parkeringsförbud.

Garatet är öppet alla dagar mellan 05:00 och 23:00, övrig tid sker infart från Hanstavägen nyckelkort måste blippas vid infart. Utfart kan ske dygnet runt utan kort.

Vid frågor angående uthyrning, parkeringstillstånd, avisering med mera kontakta ParkingPartner på tel 08-120 305 94, uthyrning@parkingpartner.se

Vid frågor angående det automatiska parkeringssystemet med registrering av bilens registreringsnummer kontakta Parkman på tel 08-734 90 00, info@parkman.nu

Poolparkering
Poolparkering innebär att hyresgästen hyr ett antal platser i pool d v s inga bestämda platser utan man ställer sig där det finns plats. Det innebär också att hyresgästen kan koppla fler nyttjare av platserna än de platser som hyrs.

Fasta platser på plan 2
Hyresgästen hyr en bestämd plats som Vasakronan märker upp som reserverad på plan 2. Detta plan har allmänheten inte tillgång till.

Markparkering poolplatser
Hyresgästen hyr poolplats på mark. Infart till markparkering sker från Danmarksgatan. Inga motorvärmaruttag ingår. I Kista Galleria kan man endast parkera vardagar mellan 06.00 – 18.00.

Poolparkering i garage plan 0, 1
Hyresgästen hyr poolplats i garaget plan 0, 1 och markparkering. I Kista Galleria kan man endast parkera vardagar mellan 06.00 – 18.00.

Laddparkering plan 2

Hyresgästen hyr en bestämd plats med el-laddare. Laddaren startas genom appen EpSpot.

Laddparkering Plan 0

Laddparkeringen på plan 0 hanteras utöver poolparkeringen.

För att nyttja laddparkeringen måste man ladda ner appen EpSpot för att starta laddningen.

Vilka får hyra parkeringsplatser?
Vasakronan hyr endast ut till de företag som är hyresgäster i antingen Kista Science Tower eller i Kista Entré.

Start av laddare på laddparkering

Alla laddstolpar startas i appen EpSpot. Appen hittas i APP store/Google play och finns både för IOS och Android.
I appen startar man ett konto, därefter kan man börja ladda. På laddaren finns det en QR-kod som man scannar via appen för att starta laddningen.

Inpassering
När ett avtal om parkering har tecknats kontakta Parkman på info@parkman.nu eller 08-734 90 00 för att registrera en användare för att administrera accessen till era parkeringsplatser.

Den garageansvarige på företaget bestämmer vilka som skall ha access till de hyrda parkeringsplatserna genom att skicka ut en länk för registrering till mitt.parkman.nu. Där får man ett digitalt tillstånd för parkering och lägger till den eller de registreringsnummer för bilar som man nyttjar.

Priser
Markparkering med tillgång till Kista Galleria, 12 000 kr per plats och år plus moms.

Poolparkering plan 0,1 och med tillgång till markparkering och Kista Galleria, 16 800 kr per plats och år plus moms.

Fasta platser plan 2, 21 000 kr per plats och år plus moms.

Laddplatser plan 2, 30 000 kr per plats och år plus moms.

Laddplatser plan 0, 8 kr per timme plus moms, betalas direkt i appen.

Det går även att hyra platser med enbart tillgång till Kista Galleria för 12 000 kr per plats och år plus moms.

Cyklar

Cykelparkering finns utomhus på plan 3 mellan hus D och E (utanför Fitness 24/7). Det finns även möjlighet att ställa sin cykel under arbetstid i cykelförrådet på plan 1. För att få tillgång till cykelförrådet kontaktar du receptionen för att erhålla acess.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer. Kom ihåg att låsa din cykel! Vasakronan ansvarar inte i något fall för eventuella stölder.

Du som cyklar till jobbet kan duscha gratis på SATS. Kontakta receptionen i Kista Science Tower för utlämning av duschkort.