Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
 • Dra filer hit eller

Dina kontaktpersoner

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

I fastigheten finns det två miljöstationer för återvinning av avfall – på plan 3 Hus 1 och på plan 3 Hus 3, access sker med passerbricka.

Fraktioner:
-Icke brännbart

-Organiskt
-Wellpapp
-Batterier
-Kontorspapper
-Tidningar
-Hushållsavfall (Pentrysopor)
-Glödlampor/lysrör
-Metallförpackningar
-Metall blandskrot
-Hårdplast

-Mjukplats
-Toner
-Färgat glas
-Ofärgat glas
-Elektronik

-Blandskrot

-Farligt avfall
-Deponi

Hyresgästen transporterar själv eller med hjälp av Coor ner sitt avfall till fastighetens miljöstation, där det sorteras av hyresgästen i rätt fraktioner för vidare transport och återvinning av Ragn-Sells.

För att köpa tjänsten av Coor, kontakta Hyresgästservice på 08-522 910 40

Det åligger varje hyresgäst att följa de anvisningar som Coor ger för att bibehålla en väl fungerande och ren miljöstation, felsorterade sopor kan förorsaka sorteringskostnader hos Ragn-Sells på upp till 15 000 kr.

Vasakronan är miljöcertificerad sedan år 2000.

Tack för att du källsorterar.

Snöröjning & istappstelefon

Hyresvärden ombesörjer hantering av planteringar, städning av hårdgjorda ytor samt snöröjning på fastigheten vid behov. Omkringliggande gator ansvarar kommunen (Stockholms stad) för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring till Felanmälan
08-566 20 600.

Istappstelefonen, telefon 08-653 68 39, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:

– att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

– att släckutrustning finns till hands

– att utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

– att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Stockholms brandförsvars hemsida.

Ytan framför huset är avsedd för brandförsvaret därmed får återsamlingsplats inte läggas så att det försvårar brandförsvarets arbete och åtkomst till fastigheten.

Vid ljudande brandlarm kommer hissarna att gå ner till entréplanet och stanna där.

Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos ett antal leverantörer. Kontakta husansvarig fastighetestekniker för vidare information, se rubriken Kontaktuppgifter.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet

Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.

Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll

Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal

Alla Vasakronans hyresavtal är gröna avtal. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el

Som hyresgäst i Kista Entré tillhandahåller Vasakronan miljömärkt el från Energi Sverige i er lokal. Den miljömärkta elen produceras av förnybar energi.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd

På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete

Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

I fastigheten finns två receptioner. Den stora receptionen finns i hus 1 på Knarrarnäsgatan 7. Den är öppen vardagar mellan 08.00 och 17.30. Den mindre receptionen ligger i hus 3, Isafjordsgatan 1. Den är öppen mellan 07.30 och 17.30

Vasakronan ansvarar för hantering av passerkort och tilldelning av behörigheter på dessa.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

Inpasseringssystem

Hyresgästerna svarar själva för sin anläggning in till och i den egna lokalen. Detta gäller både lås, cylindrar, nycklar och eventuellt kodlås och brickor.

Huset är utrustat med ett inpasseringssystem med kort/kodläsare vid husets entréer, vid trapphus i garage- och markplan, samt till de flesta fastighetsutrymmen.
 
Under kvällstid (se tider) och på helger krävs att du dessutom slår in din personliga kod för att du skall få tillträde till huset. Tänk på att inte hålla den lilla brickan i samma hand som du slår koden med, för då läser kortläsaren brickan flera gånger och då blir det fel. Då röd diod blinkar, => obehörig eller fel kod.

Huset är alltid larmat, inga dörrar får ställas upp mer än max 30 sekunder därefter piper det och larmet går till bevakningsbolaget, som kommer då skalskyddet bryts. Onödiga larm som beror på slarv eller fel handhavande debiteras med ca 3 000 Kr.

Samtliga kortinnehavare ansvarar för att inte obehöriga passar på att gå in samtidigt med Er, både i huset och i garaget. Detta för att bibehålla en hög säkerhet i Kista Entré.

Inpasseringskorten lämnas över till ditt företag i samband med er inflyttning och är då programmerade enligt de uppgifter som fastighetsteknikern fått av ditt företag. 

Om kortet behöver ändras eller bytas skall du vända dig till den person som är kortansvarig på ditt företag, som i sin tur kontaktar Vasakronan. För varje borttappad bricka debiterar Vasakronan en kostnad om 250 kr per bricka.

Lastkaj & leveranser

Lastinfartens gatuadress är Knarrarnäsgatan 5 (maxhöjd 2,5 m).

Varutransporter till och från Kista Entré sker vid fastighetens lastkaj (höjd 1,3 m).  Av säkerhetsskäl släpps inga leverantörer in i huset från lastkajen. Hyresgäster i Kista Entré kan välja om man själv vill ta emot och hantera inkommande gods nere vid lastkajen eller om detta ska utföras av Coor. Inget gods får levereras via receptionen.

Godsmottagningen är bemannad 08.00-16.30. Ankommet gods aviseras via mail och hämtas på godsmottagningen inom ett dygn. Därefter debiteras 300 kr/dygn.

Godsmottagningen nås per telefon 08-5229 10 40 alt. hyresgastseervice.entre@coor.com

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer i produktbladet (eNet) nederst på denna sida eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Telefoni
Inom telefoni erbjuder Coor flera olika lösningar, både gällande teknik och bemanning, se fliken Tjänster på Vasakronans hemsida www.vasakronan.se

TV
Hyresgäster som önskar TV-uttag i den egna lokalen kan beställa detta mot självkostnad. Vasakronan kan erbjuda följande kanaler
· TV3
· Kanal 5
· CNN
· BBC World
· Eurosport

Inomhusklimat

Kontorslokalerna kyls med bafflar placerade i undertak. Vid fasader med stor glasandel är konvektorer/radiatorer installerade för att motverka kallras. Cellkontor är försedda med individuell rumsreglering. För att uppnå en bra effekt av klimatanläggningen i de öppna ytorna är det viktigt att alla/samtliga reglerdon i lokalen står på samma inställning (+ eller -) så att full effekt kan uppnås på klimatanläggning.

Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenät samt till fjärrkylanät.

OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll, utförs i fastigheten vart tredje år. Kontrollen har som syfte att kontrollera ventilationens status och säkerställa kvalitén på systemen.

Fjärrkyleanläggningen är inte dimensionerad för att klara av de stora värmelasterna som kommer av solinstrålningen via de stora fasadfönstren. Där är det den utvändiga och invändiga solavstkärmningen (persiennerna) som skall ta hand om det.

I Kista Entré gäller generellt rökförbud. Observera att det även är rökförbud i nödutrymningstrappor, hissar garage och övriga utrymmen. Tänk på att inte stå för nära entréer (>10 m) och passager mm där övriga hyresgäster passerar, samt att slänga fimpar i askkoppar.

Ett bra inomhusklimat

Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat.

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

https://vasakronan.se/tjanster/servicetjanster/kontorsservice/Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster via våra samarbetspartners. För mer information och kontaktuppgifter se sidan Servicetjänster på vasakronan.se.

Besöksreception – Knarranäsgatan 7
Hjälper hyresgästerna med all typ av service som t ex besöksmottagning, taxibokning, roomservice m.m. Öppen mellan 07:30- 17:30.

Tel:08-5229 10 02, mail kistaentre@coor.com

Besöksreception – Isafjordsgatan 1

Hjälper hyresgästerna med all typ av service som t ex besöksmottagning, taxibokning, roomservice m.m. Öppen mellan 07:30- 17:30.

Tel:08-562 552 21, mail isafjordkistaentre@coor.com

Konferensanläggning
Vår välutrustade konferensanläggning innehåller ett auditorium för 200 personer i biosittning. Det finns även två stora konferensrum som har plats för allt från 20 till 60 personer, samt 10 konferensrum. Samtliga rum är utrustade med den senaste tekniken och kan bokas för kortare eller längre möten. Vi kan även erbjuda ytor för mässor, fester och andra arrangemang. Läs mer på www.kistakonferens.se

För bokning av konferens, ring 08-5229 10 10 eller maila kistakonferens@coor.com Bokningsreceptionen är öppna vardagar mellan 08:00-17:00.

Restauranger och Catering
Restaurang FOOD by Coor är en konferens- och lunchrestaurang med ett stort och varierat utbud på olika luncher. Den ligger i direkt anslutning till konferensanläggningen och erbjuder även middagar och festarrangemang för upp till 400 personer. Cateringservice med leverans direkt till kontoret går också att välja.

För att kontakta FOOD by Coor ringer du 08-5229 10 20.

Intill entrén vid Isafjordsgatan finns även Café Livet. De erbjuder lättare luncher, catering och kaffemeny.

Träning/Naprapati/Massage
Friskis & Svettis i Kista Entré erbjuder ett stort antal träningsformer. De erbjuder även massage och naprapati via Rehabkliniken.

Vaktmästeri
Coors vaktmästeri har utvecklats till en modern servicecentral. De hjälper till med alltifrån att sätta upp tavlor, montera möbler, byta lampor andra vaktmästeritjänster. De tar även hand om post- och godshantering, budtjänster, flytt och montering samt miljöhantering. Allmänna vaktmästerisysslor debiteras med 359 kr/arbetstimme.

Vaktmästeriet nås på 08-522 910 40 eller hyresgastservice.entre@coor.com

Hotellrum
I Kista Entré finns 7 st hotellrum, vilka kan bokas av kontorshyresgästerna i huset. Frukost kan bokas mot en kostnad på www.foodbycoor.se. Rummen bokas via receptionen, kontaktuppgifter enligt ovan.         

Service i närområdet

Kongress och evenemang

Kistamässan ligger mitt i den företagsexpansiva regionen Kista Science City som är ett av världens ledande ICT-kluster. I regionen finns i dagsläget drygt 1400 företag med viktiga aktörer som bland annat Ericsson, Nokia, Microsoft och IBM som nära grannar till Kistamässan.  

Kistamässan, med sin strategiska placering och geografiska lättillgänglighet i hjärtat av Kista Science City, blir det självklara forumet för professionella möten och kreativa evenemang.

Kistamässan ligger centralt placerad i norra Stockholm och dess närhet till flygplatserna Arlanda och Bromma skapar gynnsamma förutsättningar även för internationella kontakter.

Med närhet till E4:an, tunnelbana, pendeltåg och bussar tar man sig enkel till och från mässan oavsett destination.

I direkt anslutning till anläggningen finns ca 500 parkeringsplatser att tillgå samt ytterligare drygt 3000 platser i närområdet.

För mer information, www.kistamassan.com

Hotell

I Kista finns ett antal olika hotell bl a:

Scandic Victoria Tower
Scandic Kista
Stayat Hotel Apartments
STHLM Hotell

I Kista Entré finns det 7 st hotellrum att hyra, främst för hyresgästerna i huset. För bokning kontakta receptionen i Kista Entré, 08-5229 1002.

Restauranger

I området finns flera restauranger för både snabbluncher och respresentationsmidddagar. Det största utbudet finns i närliggande Kista Galleria.

I Vasakronans fastigheter i Kista finns ett flertal olika restauranger, bl.a:

FOOD by Coor och LIVET i Kista Entré

Zenit, Glaze och EasyCoffee i Kista Science Tower

Träning och hälsa

Friskis & Svettis finns i Kista Entré, vidare hittas Fitness 24/7 i Kista Entré och SATS finns i Kista Galleria.

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Bil

Kista ligger nära de stora trafiklederna E4 och E18. Till centrala Stockholm tar resan cirka 15 minuter. Förbifart Stockholm kommer när den är klar om några år att ha en anslutning nära Kista Science City.

Tunnelbana
Till Kista T-banestation är det cirka 5 minuters promenad genom Kista Science Tower och Kista Galleria och till T-centralen tar resan cirka 15 minuter. Norrut kommer linjen att förlängas och kopplas ihop med Barkarby Station.

Pendeltåg

Till Helenelunds pendeltågstation är det en promenad på ca 12 minuter. Med pendeltåget tar det sen cirka 12 minuter till Stockholms central, eller ca 25 minuter till Arlanda.

Bussar

Från Kista Centrum går flertalet bussar (ca 15-tal busslinjer) som medför mycket bra tvärkommunikation. Med bussarna når du exempel Barkarby, Spånga, Bromma, Täby, Sollentuna och Danderyd.
Exempel på busslinjer genom Kista:
155 Brommaplan
627 Täby – Mörby
518 Vällingby/Barkarby
178 Mörby/Helenelund
179 Sollentuna–Vällingby
514 Sollentuna–Spånga
603 Danderyd/Mörby–Helenelund
537 Upplands Väsby
554 Bro/Kungsängen
197 Centralen–Solna (natt)
517 Spånga/Tensta
554 Råby
683 Mörby C –Jakobsberg

Flygbussar
Flygbussen till Arlanda och Bromma har en hållplats utanför Kista Science Tower på Danmarksgatan samt vid Kista centrum.
Tidtabeller och övrig info framgår av SL:s hemsida.

Tvärbana
Tvärbanan norrgående är under utveckling och en station invid Kista Galleria är planerad till 2021, då man därmed får access via spårväg till bl.a Bromma flygplats.

Bilpool
På besöksparkeringen finns två poolbilar från Sunfleet, varav en laddhybrid, tillgänglig för alla. För medlemskap och villkor se www.sunfleet.se

Parkering & laddplatser

Parkeringsinformation Kista Entré

Besöksparkering
Ca 85 platser utomhus framför Kista Entré för besökande.

Besöksparkeringarna betjänas av tre stycken
betalautomater och betalning sker i förskott. Följ anvisningarna på
biljettautomaten.

Besökstaxan är 20 kr/ timme för vanlig plats och 35 kr/timme för laddplats.

Ca 70 parkeringsplatser på baksidan av Kista Entré. Oreserverad plats kan hyras per månad eller kvartalsvid, pris 1000 kr/månad/plats plus moms.

På besöksparkeringen finns 10 parkeringsplatser utrustade med laddstolpar för laddning av elfordon. Laddstolparna erbjuder laddeffekt på 7,4 kW och har Typ 2 uttag. Laddplatsbiljett från parkeringsautomaten eller parkeringstillstånd från Parking Partner gäller på platserna.

På besöksparkeringen finns även en snabbladdare som erbjuder DC laddning på 50 kW med uttag för CCS resp. Chademo samt ett Typ 2 uttag för AC laddning på 22 kW. Betalning görs via RFID-kort, sms eller webbapp. Instruktioner för de olika betalmetoderna finns att läsa på snabbladdaren. 

Kista Entré garage
Under Kista Entré finns ett stort varmgarage där möjlighet finns att hyra plats, inpassering sker till garaget med ”bricka” och kod och obehöriga äger ej tillträde hit.

Platser i garaget kan hyras per månad eller kvartal, pris 1 500 kr/månad/plats plus moms.

I garaget finns ytterligare 50 parkeringsplatser utrustade med laddstolpar för laddning av elfordon. Laddstolparna erbjuder laddeffekt på 7,4 kW och har Typ 2 uttag. Ett tilläggsavtal till parkeringsavtalet tecknas för dessa platser och kostar 2 500 kr/månad/plats plus moms.

Laddstolparna i hus 3 startas genom appen EpSpot.

Start av laddare i hus 3 
Alla laddstolpar i hus 3 startas i appen EpSpot. Appen hittas i APP store/Google play och finns både för IOS och Android.
I appen startar man ett konto, därefter kan man börja ladda. På laddaren finns det en QR-kod som man scannar via appen för att starta laddningen.

Kv Bredbandet 1, Isafjordsgatan 2-4
Platserna förhyrs per månad eller kvartal, pris 1 000 kr/månad/plats plus moms.

Uthyrning av samtliga platser sker via ParkingPartner, tel 08-120 305 94, uthyrning@parkingpartner.se
Felanmälan, t ex vid felparkerade bilar, kontakta Felanmälan 08-120 305 98

Cykelparkering

Cykelparkering finns på utomhusparkeringen samt låsbart utrymme inomhus. För att få tillgång till det låsbara utrymmet kontaktar du Vasakronans kundtjänst för att få access på din befintliga passerbricka. 

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.

Vi erbjuder även våra hyresgäster att duscha gratis hos Friskis & Svettis mellan kl 07.00 till 09.00. Erbjudandet gäller enbart dusch och ombyte på morgonen i samband med utkvitterad cykelbricka.

Du som är intresserad av att utnyttja denna möjlighet kan kvittera ut ett duschkort i vår reception i Kista Entré.