Välkommen till
Kista entré

Knarrarnäsgatan 1-11 / Hanstavägen 2 / Isafjordsgatan 1 / Kista Entré

Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

I fastigheten finns det två miljöstationer för återvinning av avfall – på plan 3 Hus 1 och på plan 3 Hus 3, access sker med passerbricka.

Fraktioner:
-Icke brännbart
-Organiskt
-Wellpapp
-Batterier
-Kontorspapper
-Tidningar
-Hushållsavfall (Pentrysopor)
-Glödlampor/lysrör
-Metallförpackningar
-Metall blandskrot
-Hårdplast
-Mjukplast
-Toner
-Färgat glas
-Ofärgat glas
-Elektronik
-Blandskrot
-Farligt avfall
-Deponi

Hyresgästen transporterar själv eller med hjälp av Coor ner sitt avfall till fastighetens miljöstation, där det sorteras av hyresgästen i rätt fraktioner för vidare transport och återvinning av Ragn-Sells.

För att köpa tjänsten av Coor, kontakta Hyresgästservice på 08-522 910 40.

Det åligger varje hyresgäst att följa de anvisningar som Coor ger för att bibehålla en väl fungerande och ren miljöstation, felsorterade sopor kan förorsaka sorteringskostnader hos Ragn-Sells på upp till 15 000 kr.

Vasakronan är miljöcertifierad sedan år 2000.

Tack för att du källsorterar !

Snöröjning & istappstelefon

Hyresvärden ombesörjer snöröjning på fastigheten vid behov. Omkringliggande gator ansvarar kommunen (Stockholms stad) för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring till Felanmälan
08-566 20 600.

Istappstelefonen, telefon 08-653 68 39, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:

– att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

– att släckutrustning finns till hands

– att utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

– att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

Vem ansvarar för vad?

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Stockholms brandförsvars hemsida.

Ytan framför huset är avsedd för brandförsvaret därmed får återsamlingsplats inte läggas så att det försvårar brandförsvarets arbete och åtkomst till fastigheten.

Vid ljudande brandlarm kommer hissarna att gå ner till entréplanet och stanna där.

Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos ett antal leverantörer. Kontakta husansvarig fastighetstekniker för vidare information, se rubriken Kontaktuppgifter.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet

Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.

Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll

Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal

Alla Vasakronans hyresavtal är gröna avtal. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el

Som hyresgäst i Kista Entré tillhandahåller Vasakronan miljömärkt el från Energi Sverige i er lokal. Den miljömärkta elen produceras av förnybar energi.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd

På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete

Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

I fastigheten finns två receptioner. Den stora receptionen finns i hus 1 på Knarrarnäsgatan 7. Den är öppen vardagar mellan 08.00 och 17.30. Den mindre receptionen ligger i hus 3, Isafjordsgatan 1. Den är öppen mellan 07.30 och 17.30

Vasakronan ansvarar för hantering av passerkort och tilldelning av behörigheter på dessa.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

Inpasseringssystem

Hyresgästerna svarar själva för sin anläggning in till och i den egna lokalen. Detta gäller både lås, cylindrar, nycklar och eventuellt kodlås och brickor.

Huset är utrustat med ett inpasseringssystem med kort/kodläsare vid husets entréer, vid trapphus i garage- och markplan, samt till de flesta fastighetsutrymmen.
 
Under kvällstid (se tider) och på helger krävs att du dessutom slår in din personliga kod för att du skall få tillträde till huset. Tänk på att inte hålla den lilla brickan i samma hand som du slår koden med, för då läser kortläsaren brickan flera gånger och då blir det fel. Då röd diod blinkar, => obehörig eller fel kod.

Huset är alltid larmat, inga dörrar får ställas upp mer än max 30 sekunder därefter piper det och larmet går till bevakningsbolaget, som kommer då skalskyddet bryts. Onödiga larm som beror på slarv eller fel handhavande debiteras med ca 3 000 Kr.

Samtliga kortinnehavare ansvarar för att inte obehöriga passar på att gå in samtidigt med Er, både i huset och i garaget. Detta för att bibehålla en hög säkerhet i Kista Entré.

Inpasseringskorten lämnas över till ditt företag i samband med er inflyttning och är då programmerade enligt de uppgifter som fastighetsteknikern fått av ditt företag. 

Om kortet behöver ändras eller bytas skall du vända dig till den person som är kortansvarig på ditt företag, som i sin tur kontaktar Vasakronan. För varje borttappad bricka debiterar Vasakronan en kostnad om 250 kr per bricka.

Lastkaj & leveranser

Lastinfartens gatuadress är Knarrarnäsgatan 5 (maxhöjd 2,5 m).

Varutransporter till och från Kista Entré sker vid fastighetens lastkaj (höjd 1,3 m).  Av säkerhetsskäl släpps inga leverantörer in i huset från lastkajen. Hyresgäster i Kista Entré kan välja om man själv vill ta emot och hantera inkommande gods nere vid lastkajen eller om detta ska utföras av Coor. Inget gods får levereras via receptionen.

Godsmottagningen är bemannad 08.00-16.30. Ankommet gods aviseras via mail och hämtas på godsmottagningen inom ett dygn. Därefter debiteras 300 kr/dygn.

Godsmottagningen nås per telefon 08-5229 10 40 alt. hyresgastseervice.entre@coor.com

Allmänna uteplatser & terrasser

Hyresvärden ombesörjer hantering av planteringar och städning av hårdgjorda ytor på fastigheten vid behov. Omkringliggande gator ansvarar kommunen (Stockholms stad) för.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör.

För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.

Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
Beställning av Internetaccess: Advania
www.advania.se

Telefoni
Inom telefoni erbjuder Coor flera olika lösningar, både gällande teknik och bemanning, se fliken Tjänster på Vasakronans hemsida www.vasakronan.se

TV
Hyresgäster som önskar TV-uttag i den egna lokalen kan beställa detta mot självkostnad. Vasakronan kan erbjuda följande kanaler

 • TV3
 • Kanal 5
 • CNN
 • BBC World
 • Eurosport

Inomhusklimat

Kontorslokalerna kyls med bafflar placerade i undertak. Vid fasader med stor glasandel är konvektorer/radiatorer installerade för att motverka kallras. Cellkontor är försedda med individuell rumsreglering. För att uppnå en bra effekt av klimatanläggningen i de öppna ytorna är det viktigt att alla/samtliga reglerdon i lokalen står på samma inställning (+ eller -) så att full effekt kan uppnås på klimatanläggning.

Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenät samt till fjärrkylanät.

OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll, utförs i fastigheten vart tredje år. Kontrollen har som syfte att kontrollera ventilationens status och säkerställa kvalitén på systemen.

Fjärrkyleanläggningen är inte dimensionerad för att klara av de stora värmelasterna som kommer av solinstrålningen via de stora fasadfönstren. Där är det den utvändiga och invändiga solavskärmningen (persiennerna) som skall ta hand om det.

I Kista Entré gäller generellt rökförbud. Observera att det även är rökförbud i nödutrymningstrappor, hissar garage och övriga utrymmen. Tänk på att inte stå för nära entréer (>10 m) och passager mm där övriga hyresgäster passerar, samt att slänga fimpar i askkoppar.

Ett bra inomhusklimat

Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat.

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

Nyckeln till en stressfri kontorsvardag
Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster via våra samarbetspartners. För mer information och kontaktuppgifter se sidan vasakronan.se/tjanster/servicetjanster/kontorsservice/

Besöksreception – Knarrarnäsgatan 7
Hjälper hyresgästerna med all typ av service som t ex besöksmottagning, taxibokning, roomservice m.m. Öppen mellan 07:30- 17:30.

Tel:08-5229 10 02, mail kistaentre@coor.com

Besöksreception – Isafjordsgatan 1
Hjälper hyresgästerna med all typ av service som t ex besöksmottagning, taxibokning, roomservice m.m. Öppen mellan 07:30- 17:30.

Tel:08-562 552 21, mail isafjordkistaentre@coor.com

Konferensanläggning
Vår välutrustade konferensanläggning innehåller ett auditorium för 200 personer i biosittning. Det finns även två stora konferensrum som har plats för allt från 20 till 60 personer, samt 10 konferensrum. Samtliga rum är utrustade med den senaste tekniken och kan bokas för kortare eller längre möten. Vi kan även erbjuda ytor för mässor, fester och andra arrangemang. Läs mer på www.kistakonferens.se

För bokning av konferens, ring 08-5229 10 10 eller maila kistakonferens@coor.com Bokningsreceptionen är öppna vardagar mellan 08:00-17:00.

Restauranger och Catering
Restaurang FOOD by Coor är en konferens- och lunchrestaurang med ett stort och varierat utbud på olika luncher. Den ligger i direkt anslutning till konferensanläggningen och erbjuder även middagar och festarrangemang för upp till 400 personer. Cateringservice med leverans direkt till kontoret går också att välja.

För att kontakta FOOD by Coor ringer du 08-5229 10 20.

Intill entrén vid Isafjordsgatan finns även Café Livet. De erbjuder lättare luncher, catering och kaffemeny.

Träning/Naprapati/Massage
Friskis & Svettis i Kista Entré erbjuder ett stort antal träningsformer. De erbjuder även massage och naprapati via Rehabkliniken.

Vaktmästeri
Coors vaktmästeri har utvecklats till en modern servicecentral. De hjälper till med alltifrån att sätta upp tavlor, montera möbler, byta lampor andra vaktmästeritjänster. De tar även hand om post- och godshantering, budtjänster, flytt och montering samt miljöhantering. Allmänna vaktmästerisysslor debiteras med 359 kr/arbetstimme.

Vaktmästeriet nås på 08-522 910 40 eller hyresgastservice.entre@coor.com

Hotellrum
I Kista Entré finns 7 st hotellrum, vilka kan bokas av kontorshyresgästerna i huset. Frukost kan bokas mot en kostnad på www.foodbycoor.se. Rummen bokas via receptionen, kontaktuppgifter enligt ovan.         

Service i närområdet

I Kista kan ni shoppa, träna, gå ut och äta eller ta en bio efter jobbet. Det finns ett brett utbud av restauranger, caféer, butiker, hotell och biosalonger med mera i närområdet.

Kista Galleria
I Kista Galleria finns cirka 180 butiker med allt från mode till inrednings-, teknik- och livsmedelsbutiker. Dessutom erbjuds ett av Sveriges största utbud inom food & beverage. I gallerian finns hotell och en större biograf med 11 salonger.

Träning och hälsa
Det finns gott om träningsmöjligheter i kvarteren. Här finns flera gym som:

 • Friskis & Svettis
 • Fitness24Seven i grannhuset Kista Science Tower
 • SATS i Kista Galleria

Dessutom ligger Igelbäckens naturreservat alldeles intill med mängder av löpspår och naturstigar.

Hotell
I Kista finns flera hotell, bland annat:

 • Scandic Victoria Tower
 • Scandic Kista
 • Memory Hotel
 • Connect Hotel Kista
 • Comfort Hotel Kista
 • The Studio Hotel
 • AC by Marriott i Stockholm Kista (hotellet planeras vara färdigställt Q2, 2023)

I Kista Entré finns dessutom 7 hotellrum att hyra, främst för er som hyresgäster i huset. Kontakta receptionen i Kista Entré för bokning på 08-5229 1002.

Bio
SF-biografen i Kista är den näst största biografen i Stockholm med 11 salonger, totalt cirka 1 500 platser. Alla salongerna håller högsta klass med digitalt ljud, stor duk och bekväma fåtöljer med extra stort benutrymme.

Bibliotek
Kista bibliotek och lärcenter är Stockholms näst största bibliotek och invigdes 2014.

Kistamässan
Med sin strategiska placering och geografiska lättillgänglighet i Kista Science City blir Kistamässan ett perfekt forum för professionella möten och kreativa evenemang.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

BIL

Kista ligger nära de stora trafiklederna med smidig access till E4:an och E18. Till centrala Stockholm tar resan cirka 15 minuter. Förbifart Stockholm kommer, när den är färdig runt 2030 ha en anslutning nära Kista Science City.
TUNNELBANA

Till tunnelbanan i Kista är det cirka 5 minuters promenad genom Kista Galleria och till T-centralen tar sedan resan cirka 15 minuter. Norrut kommer 2026 linjen vara förlängd och ihopkopplad med Barkarby Station, där även pendeltåg finns.
PENDELTÅG

Till Helenelunds pendeltågstation är det en promenad på ca 12 minuter. Med tåget tar det sedan cirka 12 minuter till Stockholms central, eller cirka 25 minuter till Arlanda.
BUSSAR

Från Kista Centrum går cirka 15 busslinjer. Med bussarna når du exempel Barkarby, Spånga, Bromma, Täby, Sollentuna och Danderyd.
FLYGBUSSAR

Flygbussen mellan Arlanda och Brommaplan har en hållplats utanför Kista Science Tower på Danmarksgatan/Ärvingevägen samt vid Kista centrum.

TVÄRBANA

Tvärbanan norrgående är under utveckling och sträckningen till Helenelund via Kista Galleria beräknas vara klar 2025, då spårvägen kommer gå bland annat till Bromma flygplats.

Parkering & laddplatser

Parkera i Kista Entré
Kista Entré erbjuder er som hyresgäster besöksparkering med laddplatser (varav en snabbladdare med DC snabbladdning på 50 kW).

Vid frågor om parkering och garage
Vi samarbetar med Parkman som svarar på frågor angående uthyrning, parkeringstillstånd, avisering eller det automatiska parkeringssystemet:
Telefon: 08-734 90 00
E-post: uthyrning@parkman.nu

Cykelparkering

Cykelparkering finns på utomhusparkeringen samt låsbart utrymme inomhus. För att få tillgång till det låsbara utrymmet kontaktar du Vasakronans kundtjänst för att få access på din befintliga passerbricka. 

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.

Vi erbjuder även våra hyresgäster att duscha gratis hos Friskis & Svettis mellan kl 07.00 till 09.00. Erbjudandet gäller enbart dusch och ombyte på morgonen i samband med utkvitterad cykelbricka.

Du som är intresserad av att utnyttja denna möjlighet kan kvittera ut ett duschkort i vår reception i Kista Entré.