Vasakronan – 2023 i korthet

Här hittar du en översiktlig presentation av Vasakronans verksamhet och en kort summering av året som gått. För en fördjupad rapportering, se års- och hållbarhetsredovisningen 2023 som finns tillgänglig som en sök- och klickbar pdf.

Sveriges ledande fastighetsbolag

Vasakronan är ett av Sveriges största och ett av världens mest hållbara fastighetsbolag. Bolaget ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vi äger, utvecklar och förvaltar 2,4 miljoner kvadratmeter fördelat på 166 fastigheter av högsta kvalitet i de bästa lägena och områdena i Sveriges fyra största tillväxtregioner – Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö.

Vasakronans uppdrag

Är att ge våra ägare, Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, en långsiktigt hög och riskavvägd avkastning. Men aldrig på bekostnad av miljö och människor. En avkastning som kommer Sveriges nuvarande och blivande pensionärer tillgodo

Vi tar ansvar

För vår miljöpåverkan och alla de människor som påverkas av vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att skapa goda arbets- och stadsmiljöer samt tillämpa schyssta arbetsvillkor. Självklart säger vi också nej till alla former av diskriminering.

Vi skapar värde

Genom att utveckla våra fastigheter, stråk och områden med målet att de ska vara attraktiva och hållbara. Vi jobbar strategiskt långsiktigt och tar ansvar för att skapa miljöer där människor vill vara. Det skapar stora värden, för våra kunder, våra ägare och samhället i stort.

A3 stabila utsikter
Kreditbetyg Moody's
9,5 mdkr
Kontrakterad årshyra
93 %
Miljöcertifierade fastigheter
175 mdkr
Fastighetsvärde

Vd-ord

Vasakronan redo för nya satsningar

2023 var ännu ett händelserikt år som präglades av osäkerhet och turbulens i omvärlden. Vasakronans vd, Johanna Skogestig konstaterar att bolaget, trots det, har visat motståndskraft.

– Vi är naturligtvis inte opåverkade av varken lågkonjunktur eller ett högre ränteläge men vi har ett bestånd och ett erbjudande som väl möter marknadens efterfrågan. Vår stabilitet och finansiella styrka ger oss möjlighet att fokusera på verksamheten för att rusta oss för framtiden och satsa när våra konkurrenter inte kan.

Läs hela vd-ordet här

2023 i korthet

Vi har alltid haft höga ambitioner för vår verksamhet. Det har gett resultat, men vi vill hela tiden bli ännu lite bättre. Vi jobbar på bred front och strävar efter att driva bolagets verksamhet på ett alltigenom hållbart sätt. För människa och miljö och för att det är lönsamt.

Starkt kreditbetyg

Moody’s bekräftade under året Vasakronans rating med betyget A3 stabila utsikter. Betyget motiveras bland annat av den starka ägarbilden, god tillgång till likviditet samt beståndets höga kvalitet med en hög andel hyresgäster inom offentlig verksamhet.

Ratingen är en viktig förutsättning för att säkerställa tillgången till finansiering samt uppnå målet om en diversifierad finansieringsstruktur, och under året lånades totalt 10 miljarder kronor upp på obligationsmarknaden. Trots att räntekostnaderna ökade till följd av det högre ränteläget uppgick räntetäckningsgraden till 3,8 gånger med en belåningsgrad på 42 procent.

Nytt grönt ramverk

I november var det tio år sedan Vasakronan emitterade världens första gröna företagsobligation. Under de tio åren har både marknaden och Vasakronan utvecklats och EU-taxonomin tillkommit. Under året valde vi därför att lansera ett nytt grönt ramverk. Det är anpassat till taxonomins tuffare kriterier för energieffektivitet i befintligt bestånd, men inkluderar även tröskelvärden för koldioxidutsläpp från byggfasen i ny- och ombyggnadsprojekt.

Förbättrat förvaltningsresultat

Året påverkades av en nervös finansmarknad, ett högt inflationstryck och ett högre ränteläge, i kombination med geopolitisk turbulens i omvärlden. Trots den stora osäkerheten hos många verksamheter och individer har efterfrågan på Vasakronans produkter varit god. Det har medfört att vi fortsatt leverera stabila siffror i den underliggande verksamheten, med en ökning av driftöverskottet med 15 procent och förvaltningsresultatet med 8 procent.

Hållbar stadsutveckling

Projektverksamheten är fortsatt en viktig del av affären och vi har arbetat vidare med våra större utvecklingsområden. I Göteborg ligger fokus på Lilla Bommen där vi gjort flera fina uthyrningar. Inte minst uthyrningen till SEB som möjliggjorde byggstarten av projektfastigheten Kaj 16. Med tolv av sexton våningar helt i trä blir Kaj 16 Vasakronans andra, och hittills största, nybyggnadsprojekt med fokus på träbyggnation.

Södra City i Uppsala är ett annat av våra stora stadsomvandlingsprojekt. Där pågår uppförandet av fastigheten Lumi, den första etappen som nu är fullt uthyrd och kommer att stå klar under 2024. Lumi är ett av Sveriges mest ambitiösa återbruksprojekt där vi framgångsrikt utforskat möjligheterna med storskaligt återbruk för att driva marknaden mot mer cirkulära affärsmodeller.

Vår vision – Den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas.

Vi äger fastigheter och utvecklar områden och stadsmiljöer till levande platser som är attraktiva och hållbara över tid. Vårt lokalerbjudande skapar förutsättningar för människor och verksamheter att prestera på topp. Med tydliga strategier för investeringar, kunder, finansiering och medarbetare skapas de bästa förutsättningarna för erbjudanden, fastigheter och områden som är hållbara både idag och i framtiden.

För att lyckas med vårt uppdrag och ytterst nå vår vision krävs det att vi skapar långsiktigt hållbara värden. Både i verksamheten och för våra intressenter.

Läs mer om vår affärsmodell

Fastigheter i bästa lägen

Högkvalitativt bestånd och största fastighetsägaren i city

Vårt fastighetsinnehav är fokuserat på moderna, hållbara, flexibla och välbelägna fastigheter med kontor och cityhandel på platser i Sverige med god ekonomisk tillväxt. Beståndet är koncentrerat till attraktiva områden i bra kommunikationslägen med goda möjligheter att utveckla fastigheter, stråk och områden som en helhet. På samtliga orter – Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö – är Vasakronan den största fastighetsägaren i city.

Vid årsskiftet bestod fastighetsinnehavet av 166 fastigheter med ett marknadsvärde om 175 miljarder kronor.

Översikt av våra delmarknader och vårt fastighetsbestånd per ort

Förstahandsvalet för våra kunder

Med kundens behov i centrum utforskar och utvecklar vi löpande nya lösningar för att nå vårt mål att vara förstahandsvalet för alla som söker lokaler för kontor och cityhandel.

Grunden i Vasakronans erbjudande utgörs av flexibla lokaler i fina fastigheter, i attraktiva områden och goda kommunikationslägen.

Risken i kontraktsportföljen begränsas genom stor diversifiering av hyresgäster, branscher och förfallostruktur. Ingen hyresgäst står för mer än tre procent av den kontrakterade hyran och de tio största hyresgästerna står endast för 18 procent. Fördelat per bransch utgör hyresgäster inom offentlig verksamhet 24 procent av den kontrakterade hyran.

Läs mer om vårt kontorserbjudande

Läs mer om vårt handelserbjudande

9,5 mdkr
Kontrakterad årshyra
3,3 år
Genomsnittlig återstående kontraktslängd
91 %
Uthyrningsgrad
76 %
Återköpsgrad

God tillgång till finansiering

Tillgång till finansiering med goda villkor är avgörande för att kunna bedriva fastighetsverksamhet med långsiktigt hög avkastning över tid. Vår upplåningsstrategi är att ha en diversifierad finansiering med upplåning både i kapital- och bankmarknad med goda reserver i form av en kreditfacilitet från bolagets ägare.

Vi är Sveriges största emittent av gröna företagsobligationer och certifikat, och andelen grön finansiering uppgick till 83 procent av låneportföljen.

En viktig förutsättning för att säkerställa tillgången till finansiering är ett starkt kreditbetyg. Under 2023 bekräftade Moody’s Vasakronans rating med betyget A3 stabila utsikter. Betyget motiveras bland annat av det starka ägarbilden, god tillgång till likviditet samt beståndets höga kvalitet med en hög andel hyresgäster inom offentlig verksamhet.

76 mdkr
Total lånevolym
3,8 ggr
Räntetäckningsgrad
42 %
Belåningsgrad
2,7 %
Genomsnittlig ränta

Hållbar stadsutveckling – platser där människor vill vara

Som stadsutvecklare vill Vasakronan skapa de bästa förutsättningarna för aktörer som vill synas och verka i staden. Det gör vi på olika sätt. Dels genom större strukturella förändringar, dels genom att skapa en bra mix av innehåll i området samt aktivitet, service, handel och kultur i gatuplanen.

När vi bygger om och bygger nytt gör vi det hållbart med målet att utveckla de bästa produkterna, i de bästa lägena och alltid som en helhet. Som en av de stora fastighetsaktörerna bidrar Vasakronan i många fall till utvecklingen av hela stadsdelar eller områden på de orter där vi är verksamma. Exempel på sådana områden är Sergelstan i Stockholm, Lilla Bommen i Göteborg och Södra city i Uppsala.

Under året färdigställdes projekten Sperlingens Backe 45 och Sergelgatan i centrala Stockholm. Sperlingens Backe 45, som ligger vid Stureplan, har byggts om och rustats upp till nybyggnadsskick för en total investeringsvolym om 430 mkr. Sergelgatan har genomgått en total ombyggnad med uppgraderade lokaler för mat, möten och shopping samt helt nya kontorslokaler och en konferensanläggning. Ombyggnaden omfattar de nedre planen i Hötorgshus 1-4 och investeringen uppgick till 1 925 mkr.

Vid utgången av 2023 uppgick den totala investeringsvolymen i pågående fastighetsprojekt till 6 831 mkr (5 680), varav 3 230 mkr (3 388) eller 45 procent (59) var upparbetat. Uthyrningsgraden i de större projekten uppgick till 66 procent.

Läs mer om hur vi utvecklar städer

Vårt ansvar

Att vi gör allt vi kan för att bli mer hållbara är en förutsättning för att uppfylla uppdraget från våra ägare och för att nå vår vision om den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vi har därför under lång tid jobbat med hållbarhetsfrågorna och integrerat hållbarhetsarbetet i vår löpande verksamhet. Vår ambition att vara ett av världens mest hållbara fastighetsbolag är hög och för det krävs att alla bidrar hela tiden.

Till grund för det arbete vi gör ligger en omfattande analys av vår verksamhet. Den har under 2023 utförts utifrån kraven från ESRS för att förbereda bolaget för det nya EU lagkravet, CSRD. I analysen har vi identifierat de hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga för vår verksamhet. Vi har sedan tidigare antagit en Färdplan om klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2030. För att klara det behöver vi samarbeta med våra kunder och leverantörer.

Vi påverkar tusentals människor med vår verksamhet, såväl egna medarbetare som leverantörer och alla som rör sig i och runt våra fastigheter. Vår verksamhet är bara hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras.

 

Läs mer om vårt ansvar

93 %
Miljöcertifierade fastigheter
73 kWh/kvm
Specifik energianvändning
10,1 %
Cirularitetsindex (andel återbrukat, förnybart och återvunnet material)
10,4
Olycksfallsfrekvens i större projekt (per miljon arbetade timmar)

Vill du djupdyka i vår års- och hållbarhetsredovisning?

Års- och hållbarhetsredovisning 2023