KUNDSERVICE & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
 • Dra filer hit eller

Dina kontaktpersoner

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – på din arbetsplats
Vasakronan AB är numera miljöcertifierat enligt ISO 14001. Vi har försökt utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera hyresgästernas miljöpåverkan. Källsortering är en del av det Naturliga Stegets systemvillkor för ett uthålligt samhälle och en viktig bit i vårt miljöarbete.

Avfallshanteringen i Uppfinnaren 2 går till på följande sätt:
För de fraktioner som är mest frekventa (tex. papper, wellpapp, plast och batterier) kan en miljöstation placeras centralt hos varje hyresgäst. Antingen ordnar hyresgästen detta själv alternativt kan en möbel för ändamålet köpas av Coor.

Avfallet transporteras sedan direkt till återvinningsrummet  på övre källarplanet (K1), där ska avfallet sorteras efter uppmärkta fraktioner.

Transport av avfallet till återvinningscentral/återvinningsrum kan även köpas som en tjänst av Coor (kontakta Coor på telefon 08-783 10 07).

Från återvinningsrummet hämtas de olika fraktionerna och körs till de ställen som tar hand om, sorterar, återvinner, utvinner eller deponerar avfallet.

I de fall ert företag ska byta ut möbler eller IT-utrustning ska Ragnsells kontaktas för bortforsling direkt från lokalen. 

Utomhusmiljö & snöröjning

Hyresvärden ombesörjer hantering av planteringar, städning av innergårdar samt snöröjning omkring fastigheten vid behov. Omkringliggande gator ansvarar kommunen (Stockholms stad) eller andra fastighetsägare för.

Dammen på innergården fylls på i början av maj och töms ungefär i slutet av september.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 20 600.

Istappstelefonen, telefon 08-653 68 39, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Brandlarm går direkt till brandkåren. Utrymningslarm finns i fastighetens trapphus och ljuder på samtliga våningsplan. Vasakronan anordnar inte några gemensamma brandövningar men uppmuntrar dock hyresgästerna till att ha egna övningar årligen.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:

– att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

– att släckutrustning finns till hands

– att utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

– att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Stockholms brandförsvars hemsida.

Utrymning
Återsamlingsplats bestäms av respektive hyresgäst i samråd med hyresvärden.

Innergården får inte användas som återsamlingsplats då utrymning måste ske så smidigt som möjligt.

För att underlätta utrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen hållas fria från varuleveranser och skräp.

Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 2004.01.01 läs mer på Räddningsverkets hemsida.  www.srv.se

Skyltning

Hyresvärden ansvarar för hänvisningsskyltning, det vill säga skyltning i och vid entréer och hissar. På skylten på gården får endast Vasakronans hyresgäster stå med, inte ev. andrahandshyresgäster eller dotterbolag.

Skyltning på fasad är inte tillåtet eftersom fastigheten är ett byggnadsminne. Skyltning i trapphus skall ske i samråd med Vasakronan.

Miljö & energi

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

Vardagar 06:30 – 18:30 är entréer och lilla grinden öppna. Övrig tid gäller bricka och kod, gäller även helger och röda dagar.

Porttelefon finns för besökare bredvid gallergrinden.

Utvändig rondering med väktare sker nattetid samt helger.

Släpp inte in obehöriga i fastigheten och lämna heller inte ut portkoden om det inte är absolut nödvändigt.

Posthantering

De närmaste postlådorna för avgående post finns vid Valhallavägen 126 och Karlavägen 65.

Närmsta företagscenter ligger på
Nybrogatan 57
Öppet Må-Fr 8.30-18.00

Karlavägen 102
Öppet Må-Fr 8.30-10.30 samt 11.30-14.00.

Postadressen är:
Östermalmsgatan 87 A-E, Skeppargatan 61, 114 59 Stockholm Artillerigatan 62, 114 45 Stockholm

Samtliga hyresgäster har ett mindre postfack i entrén. Vissa hyresgäster har även postbox i närliggande postkontor. Ta kontakt med din fastighetstekniker om du har frågor kring postlådorna.

Godshantering

Lastzon finns utanför Östermalmsgatan 87 samt vid Skeppargatan 63 där det även finns varuhiss till källarplan. Inga pallar eller leveranser får stå i trapphus eller korridorer på grund av brandutrymning.

Din lokal

El & belysning

El
Hyresgästerna i fastigheten får sin el levererad via Vasakronan. Mätning av förbrukning sker via separata mätare för var hyresgästs lokal. Vasakronan köper alltid in miljövänlig (grön) el. Det innebär att det inte är någon miljöbelastning att ta upp i eventuella miljöredovisningar för våra hyresgäster avseende verksamhetsel.

Belysning
Belysningen i trapphus och entréer samt korridorer i hyresgästernas lokaler är timerstyrd. Belysningen samt ventilationen är igång mellan 06:00 till 19:00. För att köpa mer tid, tryck då på närmsta strömbrytare. Då köps ytterligare två timmar av belysning och ventilation.

Data, telefoni & TV

Internet-access och övriga IT-tjänster
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Hyresgästen ansvarar själv för data- och telenät i egna lokaler.

Inom telefoni erbjuder Coor flera olika lösningar, både gällande teknik och bemanning, se fliken Tjänster på Vasakronans hemsida.

Hyresgäster som önskar TV-uttag i den egna lokalen kan beställa detta mot självkostnad. Tillgängliga analoga kanaler:
SVT1
SVT2
SVT24 /BK
TV4

Kanalerna är gratis och tillgängliga med en digitalbox som hyresgästen själv står för. Kanalerna ligger på kanalplats 5-8.
Vid behov av fler kanaler måste abonemang tecknas med Boxer. Dock får endast privatpersoner teckna avtal med dem.

Inomhusklimat & rökning

Fastigheten värms och kyls med klimatriktig fjärrvärme respektive fjärrkyla. För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen/lokalerna. Ventilationen styrs i samråd med respektive Hyresgäst.

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) utförs i fastigheten vart tredje år. Kontrollen har som syfte att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det innebär att en besiktningsman kontrollerar att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som finns och att dess egenskaper fortfarande består.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. Drifttider för ventilationssystemet är vardagar kl. 07.00-18.00 och övrig tid kan systemet sättas igång genom en knapptryckning i den egna lokalen.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Skötsel & underhåll av lokalen

Hyresgästerna ansvarar för underhållet i den egna lokalen, till exmpel målning av tak och väggar, lampbyten m.m. Se även hyreskontraktet eller kontakta fastighetschefen för mer information. 

Tänk på att speciellt golven kräver särskild omvårdnad då dessa dagligen utsätts för hård belastning. En ordentlig entrématta stoppar den värsta smutsen och var noga med att rengöra golven på korrekt sätt. På trägolv är det bra att använda möbeltassar och skyddande plastunderlägg under arbetsplatsen.

Tänk även på att rengöra filter till de cirkulationsfläktar som finns inom lokalen. För detaljerad information och sköteselinstruktioner kontakta Vasakronan.

För övriga detaljerade städ- och skötselinstruktioner, kontakta fastighetsteknikern.

Kontakta  även Vasakronan vid minsta osäkerhet rörande placering av tyngre föremål, t.ex. kassaskåp, i lokalerna.

Service i närområdet

Närservice finns på flera ställen i närområdet bland annat i Fältöverstens köpcentrum som ligger alldeles intill med ett stort utbud av butiker, restauranger m.m. Utöver detta finns ett antal närliggande mindre restauranger och caféer bland annat Restaurang Kontoret, Tössebageriet och Tomtebageriet. Passa även på att besöka Maximteatern, som ligger strax söder om den vackra allégatan Karlavägen.

 • Historiskt hus

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Kommunikationerna är goda, såväl med tunnelbanans röda linje vid Karlaplan och Stadion samt buss 1, 4, 42, 44 och 72.

Länk till SL:s webbplats

Parkering

Besöksparkering finns på gatorna runt fastigheten samt bakom huset. Inga motorfordon får parkeras på fastighetens gård.

Hyresgäster kan kontakta Parking Partner AB på telefon 08-120 305 90 eller besöka www.parkingpartner.se för att hyra p-plats på parkeringen. Parkeringen är dock mycket populär vilket innebär att viss kötid för att få hyra p-tillstånd kan förekomma. På andra sidan Valhallavägen, vid fastigheten Svea Artilleri, finns även ett garage med många lediga platser. Ta kontakt med Parking Partner AB om du är intresserad av att hyra där.

Cyklar

Cyklar parkeras i cykelställ som finns på innergården.

På gården finns även ett ställ med Stockholm City Bikes. För mer info om hyra och tillgänglighet se www.citybikes.se

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning.

Kom ihåg att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte i något fall för eventuella stölder. Vi vill även påminna om att ta in cykeln inför vintern så att den inte blir skadad vid ev. snöröjning.