Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Vasakronan värnar om miljön. Därför samverkar vi med hyresgästerna i fastigheten för att minska mängden avfall genom tjänsten med miljövärdar.

Miljövärden hämtar det sorterade avfallet i lokalen och ser till att det hamnar rätt.
Som hyresgäst ska man sortera sitt avfall i de fraktionerna som finns i lokalen. Vilka fraktioner det är bestäms tillsammans med Vasakronan och miljövärden.

Större mängder av grovsopor och elektronik får du som hyresgäst själv ombesörja borttransport av. Prata med din miljövärd om du vill ha hjälp med detta.

Snöröjning & istappstelefon

Snöröjning
Markentreprenör ansvarar för snöröjningen vintertid.

Istappar
Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 20 600.

Istappstelefonen, telefon 08-503 802 80, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Inne i er lokal ansvarar ni för skyltning av nödutgångar, att brandsläckare finns till hands, att lås och öppning av nödutgångar fungerar och nödutrymningsövningar. Ibland utför t.ex. brandmyndigheten en översyn av lokalen. Om de kräver en förändring med anledning av er verksamhet är det ert ansvar att åtgärda det. Vasakronan ansvarar för detta i gemensamma utrymmen, t.ex. i trapphus och entréer.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
• Släckutrustning finns till hands
• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 2004.01.01 läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hemsida » www.msb.se

Utrymning
Hyresgästerna bestämmer själva plats för återsamling efter utrymning. För att underlätta utrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen hållas fria från varuleveranser och skräp.

Vill du veta mer om arbetsgivarens ansvar gällande utrymning, läs informationen angående utrymning » arbetsmiljöverket

Övrigt
Kom ihåg att rökdetektorer kan utlösas av damm från sågning eller borrning – meddela alltid drifttekniker via kundtjänst i förväg.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
Under Servicetjänster Kontor på vår hemsida kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Inpassering
Huvudentrén till fastigheten är vid Solna Strandväg 84. Entréer är öppna vardagar mellan kl. 07.30-17.00, övrig tid behövs bricka för inpassering.

För att komma in genom fastigheten skalskydd, exempelvis, garaget och cykelrummet, används fastighetens passerbricka.
Vid inflyttning tillhandahålls brickor av Vasakronan. För borttappad bricka debiteras en avgift på 120 kr.

Säkerhet
Generellt gäller att du som hyresgäst svarar för ditt företags eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen). Kontakta ert försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för er försäkring.

Bevakning
Bevakningen i området sker av allmänna ytor i kvarteret och ronderas dygnet runt. Ska ni ha evenemang som pågår kvällar och helger? Se till att informera oss på Vasakronan och vakten i god tid.

Hjärtstartare
Har ni en hjärtstartare på kontoret? Glöm inte att registrera den på Hjärtstartarkartan så finns den sökbar i nödsituationer.

Beställning av brickor som ny hyresgäst
För nya hyresgäster i huset behövs brickor till fastighetens skalskydd beställas. Innan tillträdet, minst tio arbetsdagar för att garantera leverans, behövs beställning läggas över antal brickor ni som företag önskar. Brickorna används för tillträde till; fastighetens allmänna ytor, samt genom skalskyddet efter kontorstid. Vid beställning och/eller integrering finns två möjligheter för er. Antingen;

– integrera ert egna passersystem med era egna brickor i vårt system, eller,
– ta del av oss framtagna brickor specifika för skalskyddet och de allmänna ytorna.

Oberoende av val görs beställning till vår kundservice på: kundservice@vasakronan.se. Till kundservice ska följande meddelas.

Integrerat system:
– Meddela att ni vill ha ett integrerat system och behöver access till allmänna ytor.
– Kontaktperson till den som hanterar ert egna passagesystem
– Inflyttningsdatum
– Vilket/vilka plan och huskropp ni ska flytta in i.

Eget passagesystem:
– Meddela antal brickor ni behöver
– Inflyttningsdatum
– Vilket/vilka plan samt huskropp ni ska flytta in i.

Lastkaj & leveranser

Inga pallar får tas in via entrén på Solna strandväg 78-82. Tyngre varuleveranser ska ske genom garaget och dess mottagnignar på Solna strandväg 72, 74, och 76.

Leveranser till kontorshyresgäster
Gods på pall ska omlastas till kärra med gummihjul innan det tas in i hisshallen, för att inte förstöra stengolv i hisshall och hisskorg.

Allmänna uteplatser & terrasser

Kring fastigheten har Vasakronan ett avtal med markentreprenör som sköter gångstråk, gräsmattor och rabatter.
Terrassen är tillgänglig för alla hyresgäster i fastigheten, och ligger vid Solna Strandväg 84, plan 8. Access till takterrassen sker genom era tilldelade passerbrickor för fastighetens skalskydd, och utanför kontorstid behövs både bricka och kod.Välkommen upp! 

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Inomhusklimat

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) utförs i fastigheten vart tredje år. Kontrollen har som syfte att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det innebär att en besiktningsman kontrollerar att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som finns och att dess egenskaper fortfarande består.

Ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. Drifttider för hyresgäster är vardagar kl. 07.00-18.00. Temperaturen kan även justeras via termostat i hyresgästernas lokaler. Fastigheten värms och kyls med fjärrvärme respektive fjärrkyla, samt med fastighetens egna geoenergianläggning.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå nära entréer så att rök kommer in i fastigheten. Rökning är ej tillåten på gården.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bra inomhusklimat:

  • Öppna inte fönster när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen.
  • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite. Tänk på att sommarklädda medarbetare kan frysa om inomhustemperaturen är för låg. Låt därför inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturen.
  • Tillse att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcks.
  • Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför huset eller till egen terrass. Tänk på att inte stå för nära entréer så att rök kommer in i huset.

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Tips vid placering av personalen i lokalen:
Placeras fler människor i lokalerna än vad som var bestämt i vid inflyttningen och/eller angivet i kontraktet kan luften och mängden kyla bli undermålig vilket kan medföra att klimatet upplevs som dåligt.

Det åligger er som hyresgäst att ni vid omdisponering, ökning och minskning av personal i lokalerna också säkerställer att luftmängder och kyla justeras anpassas efter de nya förutsättningarna. Kontakta Vasakronans kundtjänst för mer information.

Service i fastigheten

Coor – Vasakronans servicepartner
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t ex telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering. Coor kan även hjälpa till med att arrangera kemtvätt, bilservice, frukt till kontoret, lokalvård, fönsterputs, kaffemaskiner, växter till kontoret, entrémattor och brandutbildning.

För mer information, kontakta Coor Service Management på telefon 070-672 37 32 eller maila till amie.gracia@coor.com.

Länk till Vasakronans servicetjänster

Butiker, restauranger och caféer
I husets finns ett antal restauranger och caféer – ROE Sushi, Citysallad, och Thelins konditori, samt även en frisör. Beställ catering, lunch, eller kaffe, vilket passar perfekt till lunchmötet!

Gym, Cykelrum & Omklädningsrum
Vid fastigheten, mot Bällstaån och strandkanten, kommer ett utomhusgym uppföras inom kort. Vidare information kommer.

Då Vasakronan vill uppmuntra och underlätta för våra hyresgäster att ta cykeln jobbet finns ett stort antal cykelplatser tillgängliga. Läs mer under fliken Kommunikationer och Cyklar kring tillvägagångssätt för att hitta till cykelparkeringen och för att hyra låsbart skåp i huset.

I fastigheten finns totalt sex stycken gemensamma omklädningsrum, samtliga ligger på plan 3 i anslutning till cykelrummen. Önskar man även hyra ett eget skåp finns möjlighet. Läs mer under fliken Kommunikationer och Cyklar.

Mobilitet och mikro-mobilitet
Vasakronan förespråkar resursdelning mellan företag, och ett steg mot en grönare framtid är resursdelning genom bl.a. ”gröna” fordonspooler. I Strand erbjuder vi mobilitetslösningar i flera olika former.

Vid Solna Strandväg 96 finns två olika sorters bilpooler tillgängliga; Elbilio, vilket erbjuder miljövänliga elbilar, och M, fd. Sunfleet. Bilpoolerna kan nyttjas som företag eller som privatperson.

För att inleda ett samarbete med Elbilio, och möjliggöra resor för medarbetare i tjänst, kontakta hej@elbilio.se eller 08-410 038 70.

I området erbjuder vi även mikromobilitet, det vill säga, fordon lämpade för kortare distanser och andra former av möten. I dagsläget finns elcyklar och elsparkcyklar tillgängliga i ljusgården vid Solna Strandväg 96 att boka till ett förmånligt pris. Cyklarna bokas via Elbilios app.

Kajaker
Under 2021 lanseras kajaker i Strand. Mer information kommer under 2021.

Stigkarta och ”Walk-and-Talk”
En mötesform som passar perfekt i Strand är Walk-and-Talk. Metoden lämpar sig för att göra möten mer kreativa och effektiva. Stigkartor för området hittar du i receptionen i huset bredvid, Solna strandväg 96.

Förråd & Lager
I fastigheten finns ett antal förråd av olika storlekar. Hör av er till biträdande fastighetschef under fliken ’Kontaktpersoner’ om ni är intresserade av att hyra ett förråd för företagets räkning.

Service i närområdet

Solna Strand är ett uppskattat kontorsområde med det mesta du behöver för en fungerande kontorsvardag. Välj mellan ett 15-tal lunch-restauranger i området och kreativa food trucks när säsongen tillåter. En liten bit från Solna Strand ligger Sundbybergs Centrum där du hittar banker, Systembolaget, detaljhandel och apotek mm.

Restaurang & Café
Kantin
Solna Strandväg 98

ROE Sushi
Solna Strandväg 74

Thelins konditori
Solna Strandväg 74

Citysallad
Solna strandväg 74

Se flera härliga och bra tips till restauranger för närområdet i bifogad broschyr.

Butiker & service
Systembolaget
Landsvägen 53B, öppettider månd-lörd 10:00-19:00

Pressbyrån
Korta gatan 7 (T-banan), öppetider: månd-fred 07:00-18:30

Hälsa & motion
Sats
Sundbybergs torg 1 G, Sundbyberg, öppettider: månd-tors 6:30-22:00, fred 6:30-21:00, lörd-sönd 10:00-18:00

Fitness 24 seven
Torggatan 8, bemannat: månd-tors 16:00 – 19:00

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Cykel
Längst med vattnet löper en cykelväg hela vägen till Stockholms City.

Bil
Området är lättillgängligt med bil genom närheten till bl.a. Huvudstaleden och E4. Parkeringsplats i husets garage finns att hyra, se mer under fliken parkering.

Tunnelbana
T-banans blå linje 10 stannar mitt i området vid stationen Solna Strand. Stationen ligger endast ett gångavstånd på 3 minuter bort. Därifrån tar man sig in till T-centralen på 10 minuter.

Buss
Flera busslinjer trafikerar nära fastigheten, bl.a. 512 Spånga Station – Solna centrum, 113 Blackebergs gård – Solna Centrum samt 176 Ekerö – Mörby. För mer information, besök SL.

Pendeltåg
Pendeltåg finns i det närbelägna Sundbybergs centrum som trafikeras av linje 43. Med denna resväg tar man sig till Stockholm City på endast 8 minuter.

Tvärbana
I Sundbybergs Centrum hittas även tvärbanan. Resan till Alvik tar 8 minuter, till Solna centrum 4 minuter och Solna Station 7 minuter.

Flyg
Med bil når man Bromma flygplats på 9 minuter. Flygbussen till Arlanda stannar vid en hållplats 500 meter bort.

Båtkort
Under sommaren är pendelbåtstrafiken igång igen med vår båt E/S Movitz, som är världens första eldrivna, snabbladdade pendelbåt. Båten går mellan S. Riddarholmshamnen, Lilla Essingen, Alviks Strand, Hornsbergs Strand, och Solna Strand. Passa på att båtpendla till jobbet, upplev Solna Strand från sitt allra bästa håll. Vasakronan gillar fossilfria bränslen, och bjuder därför våra hyresgäster på båtkorten. Dessa distribueras genom din arbetsgivare.

www.movitz.info ges omedelbar info om trafikläget. Den uppdateras av besättningen (Twitter). Båten utgår från Klara Mälarstrand vid T-centralen. Du går under Centralbron och första kajen på vänster sida.

Båttrafiken sköts av Green City Ferries. Läs gärna mer om fördelarna med eldriven båttrafik på webben: www.greencityferries.com.

Mobilitet och mikro-mobilitet
Vid Solna Strandväg 96 finns två olika sorters bilpooler tillgängliga; Elbilio, vilket erbjuder miljövänliga elbilar, och M, fd. Sunfleet. Bilpoolerna kan nyttjas som företag eller som privatperson.

Inom kort kommer vi att erbjuda mikromobilitet i området, det vill säga, fordon lämpade för kortare distanser och andra former av möten. Det kommer då att finnas elcyklar och elsparkcyklar tillgängliga i ljusgården vid Solna Strandväg 96 att boka till ett förmånligt pris. 

Parkering & laddplatser

I området finns goda parkeringsmöjligheter för er som hyresgäst eller besökare. Längs gatan och i garaget finns besöksparkering tillgängligt. Fastighetens tre garageplan har infarter på Solna Strandväg 62, 64, och 66. Garagen erbjuder en variation av olika lösningar; fast plats, poolplats och besöksparkering.

Solna Strandväg 62, plan 3:
Översta garageplanet är endast för företagen i fastigheten. Här finns fasta reserverade platser. Access sker med passagebricka. 

Solna Strandväg 64, plan 2 (besöksgarage):
Mittersta garageplanet är besöksparkering, öppet för besökare vardagar kl. 8-17, övriga tider är porten och dess dörr låst. Övrig tid sker access endast med passagebricka. 

Solna Strandväg 66, plan 1:
Nedersta garageplanet har fasta laddplatser för företag, samt Easypark/Parkando oreserverade platser för personal med månadstillstånd. Access sker med passagebricka. 

Hyra parkeringsplats
Vasakronan har gett Parkando uppdraget att förvalta garage och parkering i denna fastighet. För dig som hyresgäst innebär det att:

– du kontaktar Parkando vid frågor kring fastighetens parkering.
– du tecknar parkeringsavtal direkt med Parkando. Vasakronan kvarstår som hyresvärd.
– Parkando sköter hyresaviseringar, p-tillstånd, eventuella kölistor, m.m.

Vid förhyrning eller information, kontakta Parkando.

Parkando
Telefon: 08-408 396 38 (öppettider mån-tor 09-14)
Jour, öppet dygnet runt om du har problem att öppna porten 08-410 835 20
E-post: kundservice@parkando.se  
Hemsida: https://www.parkando.se/kundservice/

Avtal avseende fast plats och poolparkering skrivs med Parkando. Det finns även möjlighet att lösa poolparkering på plats via EasyParks app genom köp av månadsbiljett.


Cykelparkering

Vi på Vasakronan vill göra det enkelt för våra hyresgäster att ta sig till och från jobbet på ett klimatsmart sätt.

Fastigheten har två cykelrum, vilka hittas på garageplan 3, Solna Strandväg 62. Tillträde sker med passagebricka. I garaget finns även en spolplats för rengöring av cykeln och en mindre station med pump och verktyg. Allmänna cykelställ finns utomhus omkring fastigheten och på entrétorget.

Tänk på att det inte är tillåtet att parkera din cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid en eventuell brandutryckning.

Under cykelsäsongen kommer Cykloteket till området och erbjuder, i samarbete med Vasakronan, cykelservice till rabatterat pris. Information skickas ut till hyresgästernas kontaktpersoner inför besöket.

Omklädningsrum och hyra skåp
I fastigheten finns totalt sex stycken gemensamma omklädningsrum, samtliga ligger på plan 3. Två av dessa finns i korridoren direkt till höger efter infarten. Resterande fyra hittas vid det stora cykelförrådet längst in till höger på planet.
Utanför omklädningsrummen finns ett gemensamt torkrum.

Önskar man boosta cykelkänslan ytterligare finns möjligheten att hyra ett eget omklädningsskåp. Avtal tecknas som privatperson genom receptionen på Solna Strandväg 96.

Mer info om konceptet, priser, m.m., finns uppsatt vid omklädningsrummen, och tillgängligt vid receptionen samt bifogat här på webben.

Mikro-mobilitet
Vasakronan förespråkar resursdelning mellan företag, och ett steg mot en grönare framtid är resursdelning genom bl.a. ”gröna” fordonspooler. I området kommer vi på sikt erbjuda mikromobilitet, det vill säga, fordon lämpade för kortare distanser och andra former av möten, så som elcyklar och elsparkcyklar.