Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan. Avfallshanteringen i fastigheten går till på följande sätt:

Allmänt
Hyresgästen har egen källsortering lokalt på våningsplanen för bland annat returpapper och hushållsavfall. Hushållsavfall hanteras av hyresgästen själv och lämnas i soprummet för blöta sopor på plan 2. Vasakronan ombesörjer därefter borttransportering ett flertal gånger per vecka via entreprenör med årsavtal.

Önskas särskild hämtning och beställning av container kontaktas avfallsentreprenören direkt.

Byggnadens miljöstation finns på våningsplan 2 precis intill garageinfarten. Följande fraktioner sorteras i respektive rum:

Inre rummet (våta sopor)

 • Hushållsavfall
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar från hushåll
 • Färgade glasförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar

Yttre rummet

 • trä
 • wellpapp
 • batterier (små)
 • Elektronik
 • Lysrör
 • Brännbart avfall
 • Tidningar
 • Kontorspapper
 • Deponi

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Vasakronan ombesörjer snöröjning på fastigheten vid behov. Omkringliggande gator ansvarar kommunen (Stockholms stad) för.

Upptäcks farliga istappar på fastigheten ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst 08 566 206 00, eller till istappstelefonen. Istappstelefonen, 020 47 82 77, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

UTRYMNING 

Allmänt
Från arbetsplatserna kan man nå minst två utrymningsvägar och dessa får inte blockeras. Utrymningsvägarna är markerade med gröna, lysande hänvisningsskyltar som alltid är tända, även vid strömavbrott.

Vid brand går hissarna till entréplan och släpper av eventuella passagerare. Hissarna får inte användas vid brand.

Tillfällig utrymningsplats vid brand
I mittrapphusets hisshall finns en tryckknapp med tvåvägskommunikation för att påkalla hjälp vid evakuering. Larm vidarekopplas till brandförsvarstablån i entré Västgötagatan 5, där anropet lokaliseras och kvitteras av Räddningstjänsten. ”Kvittens” visas på anropsapparatens display och därefter sker undsättning av den nödställde.

Hyresgästens ansvar, SBA, Systematiskt brandskyddsarbete 
Hyresgästen ansvarar för verksamhetens systematiska brandskyddsarbete, SBA. Det gäller t.ex. utrymningsrutiner, ansvar, återsamlingsplats, personalinformation, uppsatta utrymningsplaner och brandsläckare samt att hålla utrymningsvägarna fria.
Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar


BRANDSKYDD

Utrymningslarm vid brand
I byggnaden finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm. Signal till utrymning ges via siren och ljuder lokalt hos den hyresgäst där rök indikerats. I vissa utrymmen, t.ex. fläktrum, är utrymningslarmet kompletterat med rött blixtljus.

För att tillkalla Räddningstjänsten ska brand larmas via telefon 112, detta då utrymningslarmet inte är vidarekopplat till Räddningstjänsten. Utlöst larm går som fastighetslarm till Vasakronan.

Du kan själv utlösa utrymningslarmet med hjälp av röda tryckknappar placerade i utrymningsvägarna. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar.       

Sprinkler
I byggnaden finns en heltäckande automatiskt vattensprinkleranläggning installerad. Vid utlöst sprinkler går larm direkt till Räddningstjänsten.

Ett sprinklerhuvud består av en glasbulb som brister vid 68 °C eller skadegörelse och automatiskt startar vattenspridning från aktuellt sprinklerhuvud.

Brandceller
Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade bjälklag, väggar och dörrar. I huvudsak är respektive hyresgästlokal, trapphus, hiss- och installationsschakt, garage, förråd, fläktrum och avfallsrum egna brandceller.

Dörrar i brandcellsgränser som är uppställda mot magnet kan stängas manuellt via tryckknapp märkt ”branddörrstängning”. Dörrarna stängs automatiskt vid brand och får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt.

Miljöcertifiering

LEED
Byggnaden är certifierad enligt LEED, ett amerikanskt miljöcertifieringssystem. LEED bedömer bland annat hållbart platsval, vattenanvändning, energianvändning och påverkan på växthuseffekt, material och resursanvändning samt inomhusmiljö. För dig som hyresgäst innebär ett LEED-certifikat ett ansvar i brukandet av lokalen, detta för att byggnaden ska fungera som det är tänkt och skapa minsta möjliga miljöbelastning.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Energi
Nedanstående funktioner och utformning ger byggnaden ett bra inomhusklimat och en låg energianvändning:

 • Vasakronan köper endast miljömärkt el till fastigheten. 
 • ventilationen går ner i drift efter ordinarie kontorstider
 • ventilationen styrs automatiskt efter personantalet 
 • fönster har energiglas 
 • värmen i luften från ventilationen återvinns
 • byggnaden har en så kallad tung stomme som motverkar snabba klimatväxlingar 
 • lokalerna har stora ljusinsläpp som minskar behovet av belysning 
 • belysningen styrs via detektorer för närvaro och dagsljusinsläpp
 • byggnadens ljuskällor är energieffektiva
 • vattenblandare är snålspolande vilket sparar både vatten och energi för varmvatten.

Sedumtak
Stora delar av byggnadens tak är grönt och täcks av fetbladsväxter (sedum) och örter. Det gröna taket inverkar positivt på miljön genom att:

 • öka den biologisk mångfalden, skapa nya biotoper för fåglar, fjärilar, insekter etcetera
 • sänka temperaturen på taket under varma dagar och därmed ge ett behagligare klimat på våningsplanen under tak.
 • skydda tätskiktet mot UV-ljus (bryter ner ytskiktsmaterialet) och skydda underliggande takmaterial mot temperaturväxlingar.
 • reducera och fördröja dagvattenflöden.
 • ta upp och binder luftföroreningar.
 • dämpa buller och ge ett estetiskt tilltalande intryck.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I detta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtalmaila direkt till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Passerkontroll
Entrén på Västgötagatan 5 är bemannad. I övrigt kräver byggnadens passersystem passerbrickor/kod.

Hyresgästerna svarar för sina egna inre skalskydd så som lås, lokala kortläsare, galler m.m. till den egna lokalen. Hyresgäster som väljer egna system som är kompatibla med byggnadens system kan använda samma passerbricka till båda systemen. Passerbricka skaffas av respektive hyresgäst som därefter kontaktar Vasakronan för programmering för access till byggnadens entrédörrar m.m. 

Gröna nödhandtag får enbart användas vid nödutrymning. Använd istället öppnaknapp för daglig passage.

Nattlåsning med förregling
För att utrymningsdörrar ska vara låsta om natten men inte när personer befinner sig i lokalerna, har nattlåsningen en s.k. förregling. Förreglingen styrs via aktivering och avstängning av t.ex. inbrottslarm eller belysning. Kontakta er lokalansvariga för information om interna rutiner vid nattlåsning.

Bevakning
Bevakning av fastigheten sker med rondering av väktare.  

Lastkaj & leveranser

Gods förs in via garageentrén på Västgötagatan 3 och maximal takhöjd är 2,10 meter.

Byggnaden har varuhissar vid entréerna Västgötagatan 1 och 7 vid tunga transporter.

Hyresgäster ansvarar själva för mottagande av gods och borttransportering av lastpallar.

För hjälp med godshantering kontakta vår tjänsteleverantör Coor.

Allmänna uteplatser & terrasser

Vasakronan ombesörjer hantering av planteringar och städning av gården mellan husen. Omkringliggande gator ansvarar kommunen (Stockholms stad) för.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Full mobiltäckning med fastighetsgemensamt nät
Byggnaden är utrustat med ett modernt, fastighetsgemensamt mobilnät som når ut till alla hyresgäster och fungerar lika bra oavsett vilken mobiloperatör du anlitar. Det gemensamma inomhusnätet garanterar bra mobiltäckning i hela byggnaden, även i hissar och garage.

Inomhusklimat

INOMHUSKLIMAT

Allmänt
För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för lokalerna. Under mycket varma sommardagar tillåts innetemperaturen stiga något och samma princip för vintern gäller.

För värme och att motverka kallras finns konvektorer placerade under fönster. Dessa går inte att reglera manuellt utan styrs automatiskt och tillsammans med rumsregulatorn.

Förlängd drifttid av ventilation
Efter ordinarie kontorstider går ventilationen i byggnaden ner i drift för att spara energi. Ventilationen kan startas manuellt via utplacerade tryckknappar märkt ”förlängd drift av ventilation’’. Ventilationen ökas då till normalt luftflöde under inställd tid i aktuell zon.

Kontor, kontorslandskap och mindre mötesrum
Tilluftstemperaturen kan påverkas något via en rumsregulator placerad på vägg alternativt pelare.

Aktuell temperatur visas i displayen och via tryckknapparna plus och minus ökas respektive sänks temperaturen. När lysdioden är röd ”hämtas” temperaturen och när dioden är släckt har önskad temperatur erhållits.

Tänk på att en manuell förändring av temperaturen kan ta tid på grund av byggnadens värmetröghet.

Mötesrum och konferensrum
Lufttillförseln i mötesrum och konferensrum styrs automatiskt via koldioxidgivare. Det innebär att luftomsättningen anpassas automatisk efter personantalet i lokalerna.

Tänk på att inte placera möbler för nära fönster eller framför givare som känner av och reglerar lufttillförseln.

RÖKNING

Rökning är inte tillåten inomhus utan Vasakronan hänvisar rökare utanför byggnaden. Vänligen visa hänsyn och stå inte närmare än 10 meter från fasad, detta för att inte rök ska komma in i byggnaden via entréer och luftintag.

  

Service i fastigheten

Coor Service Management
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet.
Som kund hos Vasakronan har du därför alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom vår samarbetspartner Coor Service Management. Tack vare samarbetet med Coor kan vi erbjuda våra kunder prisvärda och lättillgängliga servicetjänster, t ex telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

Flytthjälp
Coor hjälper er med er flytt och hanterar allt från små flyttar inom det befintliga kontoret till stora flyttar av hela kontoret, inklusive flyttprojektledning. Vi erbjuder gröna flyttar genom bland annat cykelbud eller flytt där alla restprodukter dokumenterat återvinns, säljs eller ges vidare via 4Cycle. Kontakta Coor för mer information.

Kontakt och mer information
hyresgast@coor.com
Besök även Coor Service Managements hemsida.

Klädskåp i omklädningsrum
Personliga skåp finns för uthyrning i omklädningsrum. Även skåp för dagutlåning finns.

Hyra av personliga skåp
Personliga skåp kan hyras via receptionen vid Västgötagatan 5. Hyrestiden är 3 månader för 330 kr inkl moms (110 kr/månad). Nyckel till hänglås erhålls av receptionen på Västgötagatan 5. Hyrda skåp kan också förses med egna lås om så önskas och ordinarie lås lämnas i så fall tillbaka till receptionen. Borttappad eller ej återlämnad nyckel debiteras med 150 kr inkl moms.

Dagutlåning
5 st skåp i herrarnas omklädningsrum och 3 st skåp i damernas omklädningsrum kommer kunna lånas över dagen. Nyckel mot kvittens lånas vid receptionen Västgötagatan 5, under ordinarie öppettider. Efter dagens slut återlämnas nyckel vid receptionen alternativt läggs i de key-drop lådor som sitter på vägg i respektive omklädningsrum. Borttappad eller ej återlämnad nyckel debiteras med 150 kr inkl moms.

Skåp som ej lämnats tillbaka kommer tömmas av uthyraren och skåpets innehåll samlas i en påse som märks med namn, företag och skåpnummer. Den märkta påsen förvaras i särskilt låst utrymme och kan fås tillbaka efter legitimationskontroll. Observera att uthyraren ej ansvarar för personliga saker som förvaras på detta sätt.  

För mer information kontakta receptionen, Coor Service Management: Telefon: 010- 559 50 00 E-post: info@coor.com

Service i närområdet

Fastighetens läge på Södermalm innebär bara några minuters gångavstånd till det mesta i form av närservice. På Medborgarplatsen ligger Söderhallarna som kan erbjuda flera butiker, restauranger och saluhall. Även Götgatan och Folkungagatan har ett stort utbud av service av olika slag. Utbudet i Skrapan erbjuder det mesta inom sport, mode och media, café och restaurang.

Träning och Hälsa
-Friskis & Svettis, Götgatan 78. Gruppträningsklasser och utbildade instruktörer.

-SATS, Kocksgatan 12. Gruppträningsklasser och välutbildade instruktörer.

Länk till Friskis & Svettis webbplats

Länk till SATS webbplats

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Byggnaden ligger nära allmänna kommunikationer så som tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Närmaste T-banestation är Medborgarplatsen (uppgång Folkungagatan) längs den gröna linjen på bara någon minuts gångavstånd. Från fastigheten till Södra Stations pendeltågsstation är det cirka 7 minuters promenad. SL-bussar avgår från flera hållplatser i närområdet.

Mer info och tidtabeller finner du på www.sl.se.

Parkering & laddplatser

P-hus Nattugglan
Byggnaden har ett parkeringshus med infart från Västgötagatan 3 med förhyrda parkeringsplatser, MC-parkering och laddningsstation för elbil.

Kontakta Vasakronans parkeringsoperatör Estate på 08-588 327 00 eller www.estate.se om ni önskar hyra parkeringsplats.

Fordon med handikapptillstånd
Vid behov av parkeringsplats avsedda för fordon med handikapptillstånd vänligen kontakta parkeringsoperatör Estate på 08-588 327 00 eller www.estate.se.

Bilparkering i närområdet
Besökare till fastigheten kan parkera i P-hus under Medborgarplatsen, Söderhallarna samt på gatorna runt fastigheten. För mer information om parkeringsmöjligheter, besök Stockholm Parkerings hemsida.

Cykelparkering

Cyklar
Det finns två låsta utrymmen för hyresgäster att parkera sin cykel i. Cykelrummen, med plats för ca 150 cyklar, nås via ingångar på var sida om garageinfarten. Cykelställ för besökare finns vid garageinfarten.

Tänk på!

 • Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.
 • Lås din cykel! Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.

Klädskåp i omklädningsrum
Personliga skåp finns för uthyrning i omklädningsrum. Även skåp för dagutlåning finns.

Hyra av personliga skåp
Personliga skåp kan hyras via receptionen vid Västgötagatan 5. Hyrestiden är 3 månader för 330 kr inkl moms (110 kr/månad). Nyckel till hänglås erhålls av receptionen på Västgötagatan 5. Hyrda skåp kan också förses med egna lås om så önskas och ordinarie lås lämnas i så fall tillbaka till receptionen.
Borttappad eller ej återlämnad nyckel debiteras med 150 kr inkl moms.

Dagutlåning
5 st skåp i herrarnas omklädningsrum och 3 st skåp i damernas omklädningsrum kommer kunna lånas över dagen. Nyckel mot kvittens lånas vid receptionen Västgötagatan 5, under ordinarie öppettider. Efter dagens slut återlämnas nyckel vid receptionen alternativt läggs i de key-drop lådor som sitter på vägg i respektive omklädningsrum. Borttappad eller ej återlämnad nyckel debiteras med 150 kr inkl moms.

Skåp som ej lämnats tillbaka kommer tömmas av uthyraren och skåpets innehåll samlas i en påse som märks med namn, företag och skåpnummer. Den märkta påsen förvaras i särskilt låst utrymme och kan fås tillbaka efter legitimationskontroll. Observera att uthyraren ej ansvarar för personliga saker som förvaras på detta sätt.  

För mer information kontakta receptionen, Coor Service Management:
Telefon: 010- 559 50 00
E-post: info@coor.com