Välkommen till Nattugglan 14

Västgötagatan 1-7 / Folkungagatan 44

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Michael Wäneskog

Affärsansvarig kontor 070-576 71 48 · 08-782 04 19

Louise Eklund

Bitr. affärsansvarig 076-145 75 49 · 08-566 206 41

Bo Berggren

Teknikansvarig 08-566 207 31

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten har ett fibernät som ägs av Vasakronan men som du som hyresgäst kan nyttja för att ansluta din lokal till internet oavsett vilken internetleverantör du har. 
 
IT-TJÄNSTER
Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via valfri leverantör. Telia och Advania är exempel på två leverantörer som har förberett anslutningar till fastigheten för att snabbare kunna leverera internet och IT-tjänster.
 
Advania
Tel: 08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
 
Telia
Tel: 076-101 40 17
Mejl: fiberbestallningar@teliacompany.com
 
FIBERINSTALLATIONER
Eftersom säkerhet är en viktig del i IT-leveransen så måste samtliga internetleverantörer och deras installationstekniker föranmäla besök med god framförhållning. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer i fastigheten alltid genomföras i samråd med Vasakronans nätadministratör (Advania) och enligt Vasakronans anvisning för IT-installationer. För mer information kontakta:
 
Nätadministratör, Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se

Inomhusklimat

Allmänt
För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för lokalerna. Under mycket varma sommardagar tillåts innetemperaturen stiga något och samma princip för vintern gäller.

För värme och att motverka kallras finns konvektorer placerade under fönster. Dessa går inte att reglera manuellt utan styrs automatiskt och tillsammans med rumsregulatorn.

Förlängd drifttid av ventilation
Efter ordinarie kontorstider går ventilationen i byggnaden ner i drift för att spara energi. Ventilationen kan startas manuellt via utplacerade tryckknappar märkt ”förlängd drift av ventilation’’. Ventilationen ökas då till normalt luftflöde under inställd tid i aktuell zon.

Kontor, kontorslandskap och mindre mötesrum
Tilluftstemperaturen kan påverkas något via en rumsregulator placerad på vägg alternativt pelare.
Aktuell temperatur visas i displayen och via tryckknapparna plus och minus ökas respektive sänks temperaturen. 

Tänk på att en manuell förändring av temperaturen kan ta tid på grund av byggnadens värmetröghet.

Mötesrum och konferensrum
Lufttillförseln i mötesrum och konferensrum styrs automatiskt via koldioxidgivare. Det innebär att luftomsättningen anpassas automatisk efter personantalet i lokalerna.

Tänk på att inte placera möbler för nära fönster eller framför givare som känner av och reglerar lufttillförseln.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.
 
Klicka här för att läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera. 

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus utan Vasakronan hänvisar rökare utanför byggnaden. Vänligen visa hänsyn och stå inte närmare än 10 meter från fasad, detta för att inte rök ska komma in i byggnaden via entréer och luftintag.

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar att i samverkan med hyresgäster och leverantörer minska mängden avfall, skapa förutsättningar för återvinning av avfall och hantera avfallet som en viktig resurs för att minska påverkan på miljön.

Hyresgästen sorterar sitt avfall i de avfallsfraktioner som hyresvärden tillhandahåller i avfallsrummet. Hyresgästen transporterar ned till avfallsrummet och Vasakronan ombesörjer därefter borttransport för fortsatt källsortering.

Hyresgästen ansvarar på egen bekostnad för borttransport av emballage och inredning som uppkommer i samband med större leveranser av varor till hyresgästen t.ex. vid inflyttning och avflyttning eller när hyresgästen byter ut inredning eller utrustning samt när det uppkommer avfall som inte får lämnas i avfallsrummet. Sådan särskild hämtning kan bokas via avfallsentreprenören direkt.

Kvarterets miljöstation finns på våningsplan 2 precis intill garageinfarten. Följande fraktioner sorteras i respektive rum:

Inre rummet

 • hushållsavfall
 • matavfall
 • glasförpackningar, färgat
 • glasförpackningar, ofärgat


Yttre rummet

 • träavfall, Obehandlat, omålat
 • wellpapp
 • batterier, blandat
 • elavfall
 • lysrör
 • ljuskällor
 • brännbart avfall
 • kontorspapper
 • blandskrot
 • toner och färgpatroner
 • deponi
 • plastförpackningar, hårda och mjuka

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Vasakronan ombesörjer snöröjning på fastigheten vid behov. Omkringliggande gator ansvarar kommunen (Stockholms stad) för.

Upptäcks farliga istappar på fastigheten ring omedelbart till Vasakronans kundservice tel. 08 566 206 00.

Utrymning & brandskydd

Denna fastighet
Från arbetsplatserna kan man nå minst två utrymningsvägar och dessa får inte blockeras. Utrymningsvägarna är markerade med gröna, lysande hänvisningsskyltar som alltid är tända, även vid strömavbrott.

Vid brand går hissarna till entréplan och släpper av eventuella passagerare. Hissarna får inte användas vid brand.

Tillfällig utrymningsplats vid brand Västgötagatan 5
I hisshallen våning 4-10 finns en tryckknapp med tvåvägskommunikation för att påkalla hjälp vid evakuering. Larm vidarekopplas till brandförsvarstablån i entré Västgötagatan 5, där anropet lokaliseras och kvitteras av Räddningstjänsten. ”Kvittens” visas på anropsapparatens display och därefter sker undsättning av den nödställde.

Utrymningslarm vid brand
I byggnaden finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm. Signal till utrymning ges via siren och ljuder lokalt hos den hyresgäst där rök indikerats. I vissa utrymmen, t.ex. fläktrum, är utrymningslarmet kompletterat med rött blixtljus.

För att tillkalla Räddningstjänsten ska brand larmas via telefon 112, detta då utrymningslarmet inte är vidarekopplat till Räddningstjänsten. Utlöst larm går som fastighetslarm till Vasakronan.

Du kan själv utlösa utrymningslarmet med hjälp av röda tryckknappar placerade i utrymningsvägarna. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar.

Sprinkler
I byggnaden finns en heltäckande automatiskt vattensprinkleranläggning installerad. Vid utlöst sprinkler går larm direkt till Räddningstjänsten.

Ett sprinklerhuvud består av en glasbulb som brister vid 68 °C eller skadegörelse och automatiskt startar vattenspridning från aktuellt sprinklerhuvud.

Brandceller
Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade bjälklag, väggar och dörrar. I huvudsak är respektive hyresgästlokal, trapphus, hiss- och installationsschakt, garage, förråd, fläktrum och avfallsrum egna brandceller.

Dörrar i brandcellsgränser som är uppställda mot magnet kan stängas manuellt via tryckknapp märkt ”branddörrstängning”. Dörrarna stängs automatiskt vid brand och får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt.

Hyresgästens ansvar, SBA, Systematiskt brandskyddsarbete
Hyresgästen ansvarar för verksamhetens systematiska brandskyddsarbete, SBA. Det gäller t.ex. utrymningsrutiner, ansvar, återsamlingsplats, personalinformation, uppsatta utrymningsplaner och brandsläckare samt att hålla utrymningsvägarna fria.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar här.  

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Miljöcertifiering

LEED
Byggnaderna är certifierade enligt LEED, ett amerikanskt miljöcertifieringssystem. LEED bedömer bland annat hållbart platsval, vattenanvändning, energianvändning och påverkan på växthuseffekt, material och resursanvändning samt inomhusmiljö. För dig som hyresgäst innebär ett LEED-certifikat ett ansvar i brukandet av lokalen, detta för att byggnaden ska fungera som det är tänkt och skapa minsta möjliga miljöbelastning.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Energi
Nedanstående funktioner och utformning ger byggnaden ett bra inomhusklimat och en låg energianvändning:

 • Vasakronan köper endast miljömärkt el till fastigheten 
 • ventilationen går ner i drift efter ordinarie kontorstider
 • i vissa rum styrs ventilationen automatiskt efter personantalet 
 • fönster har energiglas 
 • energin i byggnaderna återvinns via värmepumpar och ventilationssystem 
 • byggnaden har en så kallad tung stomme som motverkar snabba klimatväxlingar 
 • lokalerna har stora ljusinsläpp som minskar behovet av belysning 
 • belysningen styrs via detektorer för närvaro och dagsljusinsläpp
 • byggnadens ljuskällor är energieffektiva
 • vattenblandare och WC är snålspolande vilket sparar både vatten och energi för varmvatten

Sedumtak
Stora delar av byggnadernas tak är gröna och täcks av fetbladsväxter (sedum), ängsblomster och örter. Det gröna taket inverkar positivt på miljön genom att:

 • öka den biologiska mångfalden, skapa nya biotoper för fåglar, fjärilar, insekter etcetera
 • sänka temperaturen på taket under varma dagar och därmed ge ett behagligare klimat på våningsplanen under tak
 • skydda tätskiktet mot UV-ljus (bryter ner ytskiktsmaterialet) och skydda underliggande takmaterial mot temperaturväxlingar
 • reducera och fördröja dagvattenflöden
 • ta upp och binder luftföroreningar
 • dämpa buller och ge ett estetiskt tilltalande intryck


När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen nära noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni redovisa låga utsläpp under denna post eftersom vi förser samtliga av våra byggnader med klimatneutral energi. Dock förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se rubrik nedan.
 
Gröna hyresavtal
Sedan 2017 är alla Vasakronans hyresavtal gröna, vilket innebär att vi samarbetar med våra hyresgäster och hjälper dem att minska energianvändningen i lokalen. Läs mer om gröna hyresavtal på Fastighetsägarnas hemsida

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.  

Säkerhet & inpassering

Öppettider 
Entréerna på Folkungagatan 44 och Västgötagatan 5 är öppna vardagar mellan kl. 08.00 och kl. 17.00. Övriga tider används porttelefon eller passagebricka.
I övriga entréer används porttelefon eller passagebricka dygnet runt.   

Entrén på Västgötagatan 5 är bemannad mellan kl. 08.00 och kl. 17.00. 

Hyresgästerna ansvarar för den egna lokalens lås, larm och passagebrickor. Passerbricka införskaffas av respektive hyresgäst. Vasakronan erbjuder, genom Coors reception på Västgötagatan 5 inläsning av hyresgästens passagebrickor i fastighetens passagesystem för access till allmänna utrymmen och entréer om tekniken tillåter. 

Gröna nödhandtag får enbart användas vid nödutrymning. Använd istället öppnaknapp för daglig passage.

Bevakning
Fastigheten bevakas av Securitas. 

Lastkaj & leveranser

Allt gods till kvarteret tas in via Västgötagatan 3. Detta gäller leveranser till både Västgötagatan och Folkungagatan.

För leverans till Folkungagatan 44 används garageport eller gångdörr till höger om garageport. Gå rakt fram till trapphus 1 och tag hiss upp till önskad våning. Porttelefon finns vid respektive dörr på vägen.

För leverans till Västgötagatan 1-7 används dörr till vänster om garageport där porttelefon finns. Tag hiss till plan 1 (källare) och följ skyltarna till önskad adress samt ta hiss till önskad våning.

Hyresgäster ansvarar själva för mottagande av gods och borttransportering av lastpallar.

För hjälp med godshantering kontakta vår tjänsteleverantör Coor.

Allmänna uteplatser & terrasser

Vasakronan ombesörjer hantering av planteringar och städning av parkstråket mellan husen. Omkringliggande gator ansvarar kommunen (Stockholms stad) för.

I byggnaderna finns endast förhyrda terrasser.

Övrig service

Coor Service Management
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet.
Som kund hos Vasakronan har du därför alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom vår samarbetspartner Coor Service Management. Tack vare samarbetet med Coor kan vi erbjuda våra kunder prisvärda och lättillgängliga servicetjänster, t ex telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och catering.

Kontakt och mer information
hyresgast@coor.com
Besök även Coor Service Managements hemsida.

För mer information kontakta receptionen, Coor Service Management
Telefon: 010- 559 66 05
E-post: VG5konferens@coor.com

I närområdet

Service i närområdet

Fastighetens läge på Södermalm innebär bara några minuters gångavstånd till det mesta i form av närservice. På Medborgarplatsen ligger Söderhallarna som kan erbjuda flera butiker, restauranger och saluhall. Även Götgatan och Folkungagatan har ett stort utbud av service av olika slag. Utbudet i Skrapan erbjuder det mesta inom sport, mode och media, café och restaurang.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Kvarteret ligger nära allmänna kommunikationer så som tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Närmaste T-banestation är Medborgarplatsen (uppgång Folkungagatan) längs den gröna linjen på bara någon minuts gångavstånd. Från fastigheten till Södra Stations pendeltågsstation är det cirka 7 minuters promenad. SL-bussar avgår från flera hållplatser i närområdet.

Mer info och tidtabeller finner du på www.sl.se.

Parkering & laddplatser

Garage Nattugglan
Kvarteret har ett garage med infart från Västgötagatan 3 med förhyrda parkeringsplatser för bil, MC, elbil och rörelsehindrade.

Kontakta Vasakronans parkeringsoperatör Nordic Level Parking AB på 08-588 018 09 eller www.nordiclevelgroup.com om ni önskar hyra parkeringsplats.

Bilparkering i närområdet
Besökare till fastigheten kan parkera i flertalet P-hus i närområdet samt på gatorna runt fastigheten. För mer information om parkeringsmöjligheter, besök Stockholm Parkering.

Cykelparkering

Cyklar
Det finns två låsta utrymmen för hyresgäster att parkera sin cykel i. Cykelrummen, med plats för ca 150 cyklar, nås via ingångar på var sida om garageinfarten på Västgötagatan 3. Cykelställ för besökare finns vid ett flertal ställen runt kvarteret.

Tänk på!

 • Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.
 • Lås din cykel och ta med ev. cykelbatteri! Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.

Klädskåp i omklädningsrum
Personliga skåp finns för uthyrning i omklädningsrum. Även skåp för dagutlåning finns.

Hyra av personliga skåp
Personliga skåp kan hyras via receptionen vid Västgötagatan 5. Hyrestiden är 3 månader för 330 kr inkl moms (110 kr/månad). Nyckel till hänglås erhålls av receptionen på Västgötagatan 5. Hyrda skåp kan också förses med egna lås om så önskas och ordinarie lås lämnas i så fall tillbaka till receptionen.
Borttappad eller ej återlämnad nyckel debiteras med 150 kr inkl moms.

Dagutlåning
Det finns även klädskåp som kan lånas över dagen. Nyckel mot kvittens lånas vid receptionen Västgötagatan 5, under ordinarie öppettider. Efter dagens slut återlämnas nyckel vid receptionen alternativt läggs i de key-drop lådor som sitter på vägg i respektive omklädningsrum. Borttappad eller ej återlämnad nyckel debiteras med 150 kr inkl moms.

För mer information kontakta receptionen, Coor Service Management:
Telefon: 010- 559 66 05
E-post: VG5konferens@coor.com