Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
  • Dra filer hit eller
    Max filstorlek: 128 MB.

Dina kontaktpersoner

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Hand som håller i en mobil för att visa hur appen HG-info ser ut

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan. Avfallshanteringen i fastigheten går till på följande sätt:

Hyresvärden ansvarar endast för de i miljörummet uppmärkta fraktionerna. Hyresgästen kan även beställa egen hämtning via hyresvärdens entreprenör Ragn-Sells.

Tillträde till miljörummet sker alltid med bricka. Rummet finns vid lastkajen på Hornsbergsvägen 17.

Länk till Ragnsells webbplats

Nuvarande fraktioner:

Rum för hushållsavfall
Hushålls-/pentryavfall

Lastkaj
Wellpapp
Övriga plastförpackningar
Trä-obehandlat

Källsorteringsrum
Småbatterier
Glödlampor
Lysrör
Lågenergilampor
Elektronik
Hårda plastförpackningar
Metallförpackningar
Färgade glasförpackningar
Ofärgade glasförpackningar
Brännbart avfall
Ej brännbart(Porslin, dricksglas, fönsterglas mm)
Blandskrot
Kontorspapper
Tonerkassetter

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Kommunen ansvarar för utvändig städning kring fastigheten. Vid brister eller önskemål kontakta fastighetschefen.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 20 600.

Istappstelefonen, telefon 020-47 82 77 är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Byggnaden är försedd med brandlarm samt till vissa delar sprinkler. Brandlarm och sprinklerlarm är vidarekopplat till SOS.

I kontorslokalerna ansvarar hyresgästen för brandlarmet.

Funktionsbeskrivning över byggnadens brandlarm, se nedan.

 
Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

• Släckutrustning finns till hands

• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Bilagor:

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på Fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under https://vasakronan.se/om-vasakronan/hallbarhet/vart-ansvar/

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Vid inflyttning tillhandahålls brickor av Vasakronan. För borttappad bricka debiteras en avgift på 200 kr.

Hyresgästen svarar alltid för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m m i de egna lokalerna).

Ronderingar och låsronder genomförs av bevakningsbolag.

Entrén från Hornsbergsvägen är alltid låst och passagebricka krävs för att komma in. Huvudentrén på Lindhagensgatan 126 är öppen mellan 7.30 och 17.30. För att komma åt trapphus, garage och hissar behövs alltid passagebricka. Kontakta receptionen för utkvittering av passerbrickor.

Lastkaj & leveranser

Inga pallar får tas in via huvudentrén vid Lindhagensgatan 126. Tyngre varuleveranser ska gå via lastkaj med infart från Hornsbergsvägen 19. 

Gods på pall ska omlastas till kärra med gummihjul innan det lämnar lastkajen, för att inte förstöra stengolv i korridorer och hissar mm. 

För hjälp med godshantering kontakta vår tjänsteleverantör Coor.

Länk till Coors webbplats

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolit kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Hyresgästen ansvarar själv för sitt data- och telenät inom sin lokal. 

TV
I fastigheten finns kabel-TV indraget. Det som erbjuds är Com Hems basutbud, www.comhem.se, vilket ingår i hyran. Dock bekostar hyresgästen själv anslutning till den närmaste avlämningspunkten. Kontakta Vasakronans fastighetstekniker för mer information.

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. I restaurangerna är drifttiderna för ventilationssystemet alla dagar kl. 07.00-24.00. Drifttider för övriga hyresgäster är vardagar kl. 07.00-18.00. Temperaturen kan även justeras via termostat i hyresgästernas lokaler.

Fastigheten värms och kyls med fjärrvärme respektive fjärrkyla.

Generella tips för ett bra inomhusklimat:

  • Öppna inte fönster när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen.
  • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite,
  • eftersom den relativa fuktigheten då ökar.
  • Tänk på att sommarklädda medarbetare kan frysa om inomhustemperaturen är för låg.
  • Låt därför inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturen.
  • Tillse att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar
  • i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcks.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus eller utomhus intill entréer. Rökare hänvisas till rökplats som finns längst in på gården vid Lindhagensgatan 122. Rökplatsen kan även nås inomhus antingen via trapphus eller direkt från hiss 2 och via utrymningskorridor, se nedan ritning. Tänk på att använda knappsatsen längst in i hissen så att rätt dörr öppnas i entréplan.  

Bilagor:

Service i fastigheten

Receptionen i fastighetens huvudentré, Lindhagensgatan 126, är bemmanad mellan kl 07:30 – 17:30.

I huset finns en stor restaurang, Tastory, som drivs av Fazer. Läs mer här.

Coor Service Management
Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom Coor Service Management. En rad olika tjänster erbjuds, såsom exempelvis reception, posthantering och vaktmästeri. Läs mer på Coors serviceportal för Lindhagensgatan.

Det finns också en konferensanläggning i fastigheten som drivs av Coor Service Management. Läs mer eller boka rum på Lindhagen Mat & Möten.

För mer information, kontakta Coor på telefon 08-553 964 82 eller mejla till servicetjanster@vasakronan.se eller hyresgast@coor.com.

Flytthjälp
Coor hjälper er med er flytt och hanterar allt från små flyttar inom det befintliga kontoret till stora flyttar av hela kontoret, inklusive flyttprojektledning. Vi erbjuder gröna flyttar genom bland annat cykelbud eller flytt där alla restprodukter dokumenterat återvinns, säljs eller ges vidare via 4Cycle. Kontakta Coor för mer information.

Ytterligare service i fastigheten
Sushirestaurang
Kiosk
Deli
Swedbank

Service i närområdet

Hornsbergs strand är en levande blandstad med arbetsplatser, bostäder, förskolor, restauranger, service, idrottsplatser och mycket mer. Här finns allt du behöver i din jobbvardag. 
En uppsjö av nya trendiga restauranger finns på gångavstånd från huset. I närheten finns också Ica Maxi och Lindhagenhuset, en galleria med butiker och caféer. 

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Lindhagensgatan 126 ligger mitt mellan två tunnelbanestationer: Kristineberg och Stadshagen. En promenad från tunnelbanan tar cirka 7-10 minuter. För den bilburne är det mycket enkelt att ta sig hit via Essingeleden. Buss 74 trafikerar också området, den går mellan Hornsbergs strand och Sickla/Hammarby Sjöstad, via Södermalm. 

Båtpendla till jobbet! 
Under sommaren är pendelbåtstrafiken igång med E/S Movitz, som är världens första eldrivna, snabbladdade pendelbåt. Båten går mellan S. Riddarholmshamnen, Klara Mälarstrand, Lilla Essingen, Alviks Strand, Hornsberg och Solna Strand. Ett riktigt härligt sätt att börja och sluta arbetsdagen på, har du inte provat tidigare så är det väl hög tid nu. Eftersom Vasakronan gillar fossilfria transporter bjuder vi våra hyresgäster på båtkorten. Läs mer här, eller i bifogad broschyr. 

Parkering & laddplatser

Parkering finns i anslutning till huset samt i garage. 

Cykelparkering

Cykelparkering finns i husets garage med infart från Lindhagensgatan 130.  Bricka behövs dygnet runt, kvitteras ut vid receptionen.

Cykelparkering finns även utomhus vid hörnet av Lindhagensgatan och Hornsbergsvägen.