KUNDSERVICE & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
  • Dra filer hit eller

Dina kontaktpersoner

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Hyresvärden ansvarar endast för de i miljörummet uppmärkta fraktionerna. Hyresgästen kan även beställa egen hämtning via hyresvärdens entreprenör Ragn-Sells.

Tillträde till miljörummet sker alltid med bricka. Rummet finns vid lastkajen på Hornsbergsvägen 17.

Länk till Ragnsells webbplats

Nuvarande fraktioner:

Rum för hushållsavfall
Hushålls-/pentryavfall

Lastkaj
Wellpapp
Övriga plastförpackningar
Trä-obehandlat

Källsorteringsrum
Småbatterier
Glödlampor
Lysrör
Lågenergilampor
Elektronik
Hårda plastförpackningar
Metallförpackningar
Färgade glasförpackningar
Ofärgade glasförpackningar
Brännbart avfall
Ej brännbart(Porslin, dricksglas, fönsterglas mm)
Blandskrot
Kontorspapper
Tonerkassetter

Utomhusmiljö & snöröjning

Kommunen ansvarar för utvändig städning kring fastigheten. Vid brister eller önskemål kontakta fastighetschefen.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 20 600.

Istappstelefonen, telefon 020-47 82 77 är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Byggnaden är försedd med brandlarm samt till vissa delar sprinkler. Brandlarm och sprinklerlarm är vidarekopplat till SOS.

I kontorslokalerna ansvarar hyresgästen för brandlarmet.

Funktionsbeskrivning över byggnadens brandlarm, se nedan.

 
Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

• Släckutrustning finns till hands

• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Bilagor:

Skyltning

Hänvisningsskyltar
I fastigheten finns det ett skyltsystem för hänvisning till de olika hyresgästerna. Detta system ansvarar Vasakronan för. Vid inflyttning tillser Vasakronan att med hyresgästen avstämd text monteras på aktuella skyltar. Textens typsnitt är på förhand bestämt och är lika för alla hyresgäster.

Om hyresgästen under förhyrningen önskar förändra texten ombesörjs detta av Vasakronan men hyresgästen står för kostnaden.

Hyresgästen har endast efter särskild överenskommelse med Hyresvärden rätt att disponera del av byggnadens fasad eller annan yta för ljusreklam, skyltning, antenner, markiser, jalusier m m.

För mer information kontakta din fastighetschef.

Miljö & energi

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på Fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under https://vasakronan.se/om-vasakronan/hallbarhet/vart-ansvar/

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Vid inflyttning tillhandahålls brickor av Vasakronan. För borttappad bricka debiteras en avgift på 200 kr.

Hyresgästen svarar alltid för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m m i de egna lokalerna).

Ronderingar och låsronder genomförs av bevakningsbolag.

Entrén från Hornsbergsvägen är alltid låst och passagebricka krävs för att komma in. Huvudentrén på Lindhagensgatan 126 är öppen mellan 7.30 och 17.30. För att komma åt trapphus, garage och hissar behövs alltid passagebricka. Kontakta receptionen för utkvittering av passerbrickor.

Posthantering

Den närmaste postlådan finns vid Lindhagensgatan 120. 

Närmaste företagscenter finns vid Strandbergsgatan 59.

Om ni önskar hjälp med posthämtning och leverans, kontakta vår tjänstepartner Coor.

Länk till Postens webbplats

Länk till Coors webbplats

Godshantering

Inga pallar får tas in via huvudentrén vid Lindhagensgatan 126. Tyngre varuleveranser ska gå via lastkaj med infart från Hornsbergsvägen 19. 

Gods på pall ska omlastas till kärra med gummihjul innan det lämnar lastkajen, för att inte förstöra stengolv i korridorer och hissar mm. 

För hjälp med godshantering kontakta vår tjänsteleverantör Coor.

Länk till Coors webbplats

Din lokal

El & belysning

Du som är hyresgäst hos Vasakronan och har eget elabonnemang har möjlighet att teckna avtal för miljömärkt el med Vasakronanas elleverantör. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Den el som Hyresvärden upphandlar till fastigheten är märkt Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningens kriterier (i dagsläget el från vatten, vind och biobränslen). I de fall Hyresgästen enligt hyresavtalet erhåller sin el via Hyresvärden erhåller Hyresgästen således enbart el som är märkt Bra Miljöval.

Belysningen i trapphus och entréer är tidsstyrd och påslagen vardagar kl. 07.00-20.00.

Data, telefoni & TV

Internet-access och övriga IT-tjänster
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolit kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Hyresgästen ansvarar själv för sitt data- och telenät inom sin lokal. 

TV
I fastigheten finns kabel-TV indraget. Det som erbjuds är Com Hems basutbud, www.comhem.se, vilket ingår i hyran. Dock bekostar hyresgästen själv anslutning till den närmaste avlämningspunkten. Kontakta Vasakronans fastighetstekniker för mer information.

Inomhusklimat & rökning

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. I restaurangerna är drifttiderna för ventilationssystemet alla dagar kl. 07.00-24.00. Drifttider för övriga hyresgäster är vardagar kl. 07.00-18.00. Temperaturen kan även justeras via termostat i hyresgästernas lokaler.

Fastigheten värms och kyls med fjärrvärme respektive fjärrkyla.

Generella tips för ett bra inomhusklimat:

  • Öppna inte fönster när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen.
  • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite,
  • eftersom den relativa fuktigheten då ökar.
  • Tänk på att sommarklädda medarbetare kan frysa om inomhustemperaturen är för låg.
  • Låt därför inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturen.
  • Tillse att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar
  • i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcks.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus eller utomhus intill entréer. Rökare hänvisas till rökplats som finns längst in på gården vid Lindhagensgatan 122. Rökplatsen kan även nås inomhus antingen via trapphus eller direkt från hiss 2 och via utrymningskorridor, se nedan ritning. Tänk på att använda knappsatsen längst in i hissen så att rätt dörr öppnas i entréplan.  

Bilagor:

Skötsel & underhåll av lokalen

Hyresgästerna ansvarar för underhållet i den egna lokalen, till exempel golvvård, målning av tak och väggar, lampbyten m m. Se även hyreskontraktet eller kontakta fastighetschefen för mer information.

Vid inflyttning överlämnas städ- och skötselinstruktioner för de material som finns i lokalen. Särskild omvårdnad om golven krävs då dessa är utsatta för hård belastning. En ordentlig entrématta stoppar den värsta smutsen. Titta också efter märken från stolar som kan undvikas med möbeltassar eller skyddande plastunderlägg.

Service i närområdet

Gallerian Lindhagen
Galleria Lindhagen ligger någon minuts promenad bort på Lindhagensgatan. Gallerian bjuder på en varierad service med hyresgäster som Ica Maxi Stormarknad, Systembolaget, Apotek, m.m.

Restauranger och service 
På Lindhagensgatan 126 finns Fazers restaurang Tastory.
I närområdet hittar du ett flertal restauranger, Pressbyrån, biltvätt, serviceverkstad och bensinstation.

Konferens
I entréplanet på Lindhagensgatan 126 ligger konferensanläggningen Lindhagen Mat & Möten. Här finns 10 rum med plats för 6-70 personer.

Motion
Flera möjligheter till träning finns i omgivningen. Kristinebergs IP ligger bara några minuter bort och på Elersvägen ner mot vattnet hittar du Stockholms tennishall. På Nordenflychtsvägen 62, bredvid den nya gallerian som byggs, finns träningsanläggningen Club Lindhagen.

Friskis&Svettis hittar du på Lindhagensgatan 90-92/Ulriksborgsgatan 5c. Här erbjuder man jympa i grupp, spinning och styrketräning.

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Lindhagensgatan 126 ligger på Kungsholmen. Hit kan du ta dig med bil, tunnelbana, buss eller cykel.

Med bil
Essingeleden skär rakt genom området. Välj avfarten Hornsberg.

Med tunnelbana
Lindhagensgatan 126 ligger mitt mellan två tunnelbanestationer: Kristineberg och Stadshagen. En promenad från tunnelbanan tar cirka 7-10 minuter.

•  T-station: Stadshagen, blå linje
•  T-station: Kristineberg, grön linje

Med buss
Buss nr 49 trafikerar området. Se SL:s reseplanerare för tider och ytterligare information.

Med cykel
Området har gott om cykelvägar vilket gör det enkelt att cykla till och från området.

Båtpendla till jobbet!
Under sommaren är pendelbåtstrafiken igång med E/S Movitz, som är världens första eldrivna, snabbladdade pendelbåt. Båten går mellan S. Riddarholmshamnen, Klara Mälarstrand, Lilla Essingen, Alviks Strand, Hornsberg och Solna Strand. Ett riktigt härligt sätt att börja och sluta arbetsdagen på, har du inte provat tidigare så är det väl hög tid nu.
”Movitz” utgår från Klara Mälarstrand vid T-centralen. Du går under Centralbron och första kajen på vänster sida är Klara Mälarstrand. På ca 20 minuter är du i Alviks strand.

Båtkort
Eftersom Vasakronan gillar fossilfria transporter bjuder vi våra hyresgäster på båtkorten. Dessa distribueras genom din arbetsgivare.

Tidtabell och trafikinfo
www.movitz.info ges omedelbar info om trafikläget. Den uppdateras av besättningen (Twitter).

Båttrafiken sköts av Green City Ferries. Läs gärna mer om fördelarna med eldriven båttrafik på webben:http://www.greencityferries.com

Parkering

För hyresgäster finns parkering utomhus och i garage.

Vasakronan har anlitat Estate som parkeringsoperatör. För hyra av plats vänligen kontakta fastighetschefen.

Cyklar

Cykelparkering finns i husets garage med infart från Lindhagensgatan 130.  Bricka behövs dygnet runt, kvitteras ut vid receptionen.

Cykelparkering finns även utomhus vid hörnet av Lindhagensgatan och Hornsbergsvägen.