Kundservice & felanmälan

031-743 42 52
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering- en viktig del i vårt miljöarbete.
Som ett led i Vasakronans miljöarbete finns, i samarbete med Ragn-Sells, en miljöstation där du kan sortera sopor i olika fraktioner, se nedan.

Miljöstationen nås antingen genom att ta varuhissen till källaren eller från utsidan, Kungsgatan 63-65.

 • Batterier
 • Brännbart avfall
 • Ofärgat glas
 • Färgat glas  
 • Hårda plastförpackningar
 • Mjukplast/LDPE
 • Lysrör, ljuskällor
 • Wellpapp/kartong
 • Deponi
 • Hushållsavfall
 • Mindre elavfall
 • Kompost/organiskt
 • Metallförpackningar
 • Tidningar, journaler

Hyresgästen ansvarar själv för att sopor sorteras och töms i miljöstationen. Sorteringen börjar redan på kontoret eller i butiken. Vår källsorterings-guide är en bra hjälp.

Tomma tonerkasetter, färgband etc. återlämnar du till din leverantör för återvinning. Tänk på att gammal elektronik (t ex mikrougn, datorer, TV och videoapparater) tas om hand av din leverantör, s k producentansvar.Vid större röjningar eller onormalt stora kvantiteter kontaktas vår fastighetsansvarige teknik, se kontaktpersoner.
Pallar och varuvagnar skall i första hand tas tillbaka av leverantören, dessa får inte förvaras i miljörummet. Separat utrymme finns i källaren. Inget byggavfall, inredning eller farligt avfall får ställas i miljörummet utan godkännande av Vasakronan eller Ragn-Sells AB.
Hyresgästen ansvarar själv för att sopor sorteras och töms i miljöstationen. Sorteringen börjar redan på kontoret eller i butiken. Vår källsorterings-guide är en bra hjälp.
Vasakronan ansvarar för att miljöstationen är i funktion och att tömning sker regelbundet.

Miljörummet är en utrymningsväg och får inte blockeras eller belamras.

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Snöröjning
Snöröjning och halkbekämpning utförs – på ytor tillhörande fastigheten eller enligt lokala ordningsstadgan – vid behov av Vasakronans markentreprenör. Angränsande ytor sköts av Göteborgs Kommun.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till kundservice på 031-743 42 52 eller kundservice@vasakronan.se.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Enligt lag från 2003 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är således varje hyresgästs ansvar att säkerställa brandskyddsarbetet inom sin verksamhet. Du kan läsa mer om ditt ansvar som hyresgäst och få vägledning i brandskyddsarbetet via Räddningstjänsten Storgöteborgs hemsida.

Räddningstjänstens råd enligt ovan innebär bl.a. att SBA dokumentationen samlas under följande rubriker:

 • Ansvar och policy
 • Byggnadsbeskrivning och tekniskt brandskydd
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Organisation
 • Egenkontroll, rutiner och fasta installationer
 • Utbildning

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Nedan finns förslag på företag som kan hjälpa till med att upprätta rutiner för SBA-arbetet. Kidde Sweden AB tel. 031-89 45 40 Prevecon AB tel. 010-703 70 00

Det är hyresgästen ansvar att:

 • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
 • Släckutrustning finns till hands
 • Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
 • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag
 • Eventuella egna brandlarm i egen lokal
 • Eventuella egna brandövningar

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet

Fastigheten är certifierad på silvernivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan. Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Grön el I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd På https://vasakronan.se/tjanster/de-har-servicetjansterna-erbjuder-vi/ kan du läsa mer om gröna servicetjänster.

Vasakronans miljöarbete Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar

Säkerhet & inpassering

Nycklar till Era lokaler ombesörjer och ansvarar Ni själva för.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring. Observera att samtliga trapphus ska ses som publika miljöer och dörrar in till dessa ej ska betraktas som skalskydd.

Vasakronan samarbetar med Securitas som ronderar samtliga fastigheter.

Hjärtstartare finns i fastigheten hos City-kliniken, Capio samt Aqua dental.

Lastkaj & leveranser

Gods till butiker tas in antingen via egna entréer eller via godsmottagningen på Kungsgatan 63-65. Om godset transporteras via hissen, observera maxvikten i hissen.

Gods till kontor tas in via entréer, särskild godsmottagning för dessa saknas. Om godset transporteras via hissen, observera maxvikten i hissen.

Observera lasthissen, går till våning 1, 2, och 3, samt källare.

Inget gods får placeras i trapphus eller vid nödutgångar.

Allmänna uteplatser & terrasser

Städning Städning utanför entréer och runt fastigheten utförs av Vasakronans markentreprenör.Städning av allmänna utrymmen, såsom entréer, trapphus, hissar m m utförs av Vasakronans städentreprenör.Städning och fönsterputsning av egna lokaler utförs av hyresgästen själv.
Övrig markskötselSkötsel och underhåll av gräsytor, planteringar samt hårdgjorda ytor utförs av Vasakronans markentreprenör.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
 
Fastigheten har fiberanslutning via e-net. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Advania. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Advania Servicedesk.

Kontakta din fastighetschef eller läs mer på www.advania.se

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Advania. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Advania. Kontakta Advania kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.re@advania.se eller 08-545 726 16.

I fastigheten finns även bredbandsanslutning genom ett samarbetsavtal mellan Vasakronan och Göteborg Energis dotterbolag GothNet. De är en oberoende nätleverantör, vilket innebär att ni som hyresgäst fritt kan välja operatör på marknaden.

Om ni önskar ansluta er till Internet via denna bredbandslösning eller funderar på att förändra det ni har idag ber vi er, efter att ha valt operatör, kontakta Vasakronans husansvarige fastighetstekniker för samordning med GothNet och för anvisning om var i fastigheten ni kan dra er egen lokala anslutning.

Inomhusklimat

Inomhusklimatet på kontoret engagerar. Vasakronan har tagit fram en app, lagom varmt, där man genom interaktiva val kan testa och förstå vad man själv kan göra för att påverka sin upplevelse av kallt eller varmt.

Se Vasakronans årstidsblad för att förstå hur du enkelt kan optimera ditt inomhusklimat, beroende på årstiderna. Se bifogad artikel nedan.

Ventilation, värme och kyla
Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fastigheten har frånluftssystem. Drifttider för ventilationssystemet är vardagar mellan kl 07.00 och 19.00. Fastigheten värms med fjärrvärme. Framledningstemperaturen för radiatorerna styrs via utetemperatur.
För mer information kontakta ansvarig drifttekniker.

Miljöcertifierade
Vasakronan är ett miljöcertifierat företag, vi arbetar kontinuerligt med att se över våra förbrukningar på fjärrvärme, el och vatten m.m.

Generella tips för ett bra inomhusklimat:

 • Öppna inte fönster när det är varmt ute om kylsystem finns i lokalen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite, eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Låt inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturen
 • Tillse att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcks


Rökning Rökning är inte tillåten inne i fastigheten, på takterasser, på balkonger eller dylikt.

From 1 juli 2019 är det förbjudet att röka vid entréer dit allmänheten har tillträde.

Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser avseende tobakshantering. Den nya lagen innebär att det blir förbjudet att röka till exempel på uteserveringar, perronger och lekparker. Rökförbudet gäller även entréer för restauranger och butiker. Förbudet omfattar fler produkter än tidigare, till exempel elektroniska cigaretter, vattenpipor och annat som röks men som inte innehåller tobak, samt örtprodukter för rökning. Det är ägaren eller ansvarig för verksamheten som ansvarar för att rökförbudet följs.
Namnet på den nya lagen är lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Du kan läsa mer om de nya bestämmelserna på Folkhälsomyndighetens sida.
Bra information finns även att läsa under länken här: Rökforbud införs

Service i fastigheten

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t.ex. telefoni, kaffemaskiner, fruktkorgar och städning.

Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster via våra samarbetspartners. För mer information och kontaktuppgifter se sidan Servicetjänster eller kontakta fastighetschefen.

Service i närområdet

Fastighet belägen mitt i City i stadsdelen Fredstan. Området har en internationell karaktär med butiker, hotell, restauranger och caféer några trappor ner från kontoret och kommunikationerna är utmärkta. Precis vid fastigheten ligger de stora köpstråken Kungsgatan och Fredsgatan och inte avlägset ifrån fastigheten finns även Brunnsparken, Nordstan och Centralstationen.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Den närmaste hållplatsen är Kungsportsplatsen där flertalet av buss- och spårvagnslinjer passerar. Fastigheten ligger dessutom nära Brunnsparken – kollektivtrafikens knutpunkt – och Centralstationen där du har nära till alla kommunala kommunikationer.

Mer info, tidtabeller m.m. finner du på Västtrafik.

Cykel är ett enkelt sätt att ta sig runt på i centrala Göteborg. Runt fastigheten finns det flera Styr & ställ-stationer med cyklar att hyra.

Parkering & laddplatser

För att hyra p-plats kan hyresgäster kontakta parkeringshuset i Nordstan eller P-hus City.

Parkeringshuset i Nordstan

• P-hus City på Östra Larmgatan 3-7

Besöksparkering finns i dessa P-hus samt i begränsad omfattning på kringliggande gator.

Cykelparkering

I fastigheten finns ingen plats för cyklar tyvärr. Cykelställ finns på kommunal mark i anslutning till fastigheten.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.