Välkommen till Platinan

Vikingsgatan 1-9 / Gullbergs Strandgata 3-7 / Mårten Krakowgatan 2

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Cecilia Prick

Affärsansvarig kontor 073-067 68 58 · 031-743 42 58

Annie Ferraro

Affärsansvarig handel 031-74 342 72

Kerstin Hogland

Förvaltningsassistent 076-789 56 13 · 031-743 42 45

Torbjörn Pettersson

Teknikansvarig 031-743 42 27

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

IT-infrastrukturen i Platinan är skapad för att både datakommunikation och telefoni ska fungera så effektivt som möjligt i alla delar av byggnaden. Fastighetsnätet är ett redundant fibernät, vilket innebär att det alltid finns två kabelvägar fram till anslutningspunkterna.

Hyresgästerna får inte göra egna installationer i fastighetens elcentraler. Kontakta alltid Vasakronan om ni har behov av förändringar i elsystemet.

Inomhusklimat

I fastigheten finns både fjärrvärme och fjärrkyla samt ett stort centralt luftväxlingsaggregat som minskar energianvändningen. Glasfasaden med dubbla skal bidrar till både ett bättre inomhusklimat och lägre energianvändning, och de stora ljusgårdarna fungerar som effektiva ventilationsschakt. Ett ventilationssystem med tempererad tilluft, som styrs av hur många människor som är på plats i respektive yta, skapar ett behagligt klimat i lokalerna. Inomhustemperaturen får variera inom ett visst spann, som även tar hänsyn till temperaturen utomhus.

Vart tredje år genomförs en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fönsterputsning
Vasakronan ansvarar för utvändig fönsterputs, medan hyresgästen sköter invändig fönsterputs samt rengöring av sin egen entré. På dubbelglasfasaden svarar Vasakronan även för rengöring av de mellersta glasytorna. Fönsterputsning kommer ske en gång per år i Början av mars, eller vid behov, och tar runt 2 månader att putsa hela huset. Putsningen sker av repklättrare. 

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus eller på terrasser och uteplatser. Tänk också på att inte röka för nära entréer eller friskluftsintag, så att rök kommer in i fastigheten. För att kunna uppnå LEED Platinum, den höga nivå av miljöcertifiering som byggnaden siktar på, krävs också att rökning inte sker inom 8 meter från fastighetens fasad.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi kan uppleva värme och kyla helt annorlunda än kollegorna. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir ibland därför en utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behövs även din och er hjälp.

I den här artikeln från Vasakronan kan du läsa mer om inomhusklimat, kroppstemperatur, kall- och varmblodiga människotyper m.m. för att kunna skapa ett skönt klimat.

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del av vårt gemensamma miljöarbete
På Vasakronan strävar vi efter att utveckla miljöarbetet tillsammans med våra hyresgäster och andra partners, så att vi reducerar vår gemensamma miljöpåverkan. Vill du veta mer om hur ni som hyresgäst kan minska er miljö- och klimatpåverkan med hjälp av bättre avfallshantering eller andra åtgärder, är du alltid välkommen att fråga din kontaktperson på Vasakronan eller fastighetens avfallsentreprenör Ragn-Sells, 0709-27 21 72. Det går även bra att skicka ett mail till: platinan@ragnsells.com.

Kontor, butiker och gym
Hyresgästerna källsorterar sitt avfall och Ragn-Sells hämtar nedanstående fraktioner direkt från varje hyresgästs lokal. Avfall från WC töms av lokalens städare till kärl som Ragn-Sells hämtar. Efter hämtning vägs avfallet av Ragn-Sells i miljörummet så att du som hyresgäst kan följa er egen statistik per fraktion för att successivt minska era avfallsmängder.

Fraktioner:

 • Hushållsavfall
 • Matavfall
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Färgade glasförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Kontorspapper
 • Tidningar
 • Wellpapp
 • Brännbart avfall
 • Plastfolie
 • Träavfall
 • Batterier
 • Ljuskällor
 • Elektronik
 • Keramik och glas

Varje hyresgäst avtalar med Ragn-Sells om de ska få tillträde till hyresgästens lokal för att kunna hämta avfallet själva, eller om hämtning ska ske under avtalade tider då personal från hyresgästen släpper in Ragn-Sells för hämtning. Ragn-Sells ansvarar för att avfallskärlen hålls rena, fräscha och tydligt uppmärkta.

Tilläggstjänster som hantering av sekretessmaterial eller hämtning av extra emballage m.m. kan beställas av Ragn-Sells vid behov.

Vid behov av extra avfallstömning, kontakta Ragn-Sells.

Restauranger och caféer
Platinans restauranger har tillgång till fastighetens miljörum, dit de själva kör sitt källsorterade avfall på vagnar och där de har egna avsedda ytor och kärl. Frityrfett samlas upp i dunkar i den egna lokalen och dunkarna placeras i ett förvaringsskåp i anslutning till miljörummet. Matavfall (ej benrester) mals i avfallskvarnar i den egna lokalen och förs i ledning till en central slamtank. Ragn-Sells väger avfallet från respektive restaurang så att hyresgästerna kan ta del av sin egen statistik per fraktion.

Hotellet
Scandic har sitt eget miljörum i fastigheten och sköter i huvudsak sin avfallshantering själva. Ragn-Sells hämtar avfallet i Scandics miljörum samt komprimerar, väger och fraktar bort det.

Snöröjning & istappstelefon

Markytorna närmast huvudentréerna är vattenuppvärmda för att undvika snö, is och halka. Vasakronan ansvarar för att hålla fastighetens utvändiga utrymningsvägar framkomliga. Byggnadens plana tak med sarger är utformat så att istappar inte ska uppstå. Skulle du ändå upptäcka farlig isbildning på fastigheten ska du omedelbart ringa till Vasakronans kundservice. Göteborgs stad ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av omkringliggande gator.  

Utrymning & brandskydd

Fastigheten är helsprinklad och utrustad med räddningshissar för räddningstjänsten. Brandlarm ljuder lokalt i byggnaden och är vidarekopplat till räddningstjänsten, som vid brand tar beslut om vilka delar av fastigheten som ska evakueras.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

 • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen.
 • Släckutrustning finns till hands.
 • Utrymningsvägar hålls fria. Detta gäller även entréer, trappor, markerade gångstråk på terrasser samt utrymningsutgångar i dubbelskalsfasaden.
 • Följa hyresvärdens instruktioner och skyltning avseende maximal lagringshöjd i förråd och andra ytor för att sprinklersystemet ska fungera.
 • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utrymning 
Hyresgästerna bestämmer själva plats för återsamling efter utrymning. I fastigheten finns också dedikerade utrymningsplatser, där personer som behöver assistans vid utrymning kan komma i direktkontakt med personal från räddningstjänsten.

För att underlätta utrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen alltid hållas fria från varuleveranser, emballage och annat som kan vara i vägen.

Vill du veta mer om arbetsgivarens ansvar gällande utrymning, hittar du mer information hos Arbetsmiljöverket.

Brandtillsyn
Brandtillsyn ska ske enligt ”Lag om skydd mot olyckor”. Mer information hittar du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens respektive Vasakronans ansvar

Miljöcertifiering

Platinan är miljöcertifierad med Platinum, vilket är högsta nivån enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.
Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla sin certifiering är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller. Läs mer om LEED-certifiering hos Sweden Green Building Council eller kontakta Platinans affärsansvariga för mer information.

Några av Platinans hållbara lösningar

 • Dubbelskalsfasad sparar energi, ger bättre inomhusklimat och förbättrar ljudmiljön.
 • Stort centralt luftbehandlingsaggregat sparar energi.
 • Träd, planteringar, bikupor och andra ekosystem på och omkring byggnaden.
 • Solceller på taket.
 • Cykelgarage med tillhörande faciliteter för att underlätta hållbart resande.
 • Laddplatser för el- och hybridbilar i garaget.

Grönt hyresavtal
Vasakronan tecknar idag enbart gröna hyresavtal med sina hyresgäster. Hos branschorganisationen Fastighetsägarna kan du läsa mer om gröna hyresavtal, som är fastighetsbranschens gemensamma avtalsmall för minskad miljöpåverkan från lokaler. 
Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Ett grönt hyresavtal tydliggör vilka åtgärder hyresgästen och hyresvärden har kommit överens om för att minska sin miljöpåverkan inom olika områden.
När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör då en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Detta förutsätter dock att ni använder miljöriktig ”grön” el. Läs gärna mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete.

Säkerhet & inpassering

Platinan har två kontorsentréer; en på Mårten Krakowgatan 2 (våningsplan 3) och en på Vikingsgatan 3 (våningsplan 2). Dessa är öppna och har bemannade receptioner under kontorstid (helgfria vardagar 8–17). Inpassering under övriga tider sker med passerkort/tagg. Bredvid kontorsentrén på Mårten Krakowgatan 2 ligger också Scandics lobby och hotellreception, som är bemannad dygnet runt.

Om du är besökare använder du en QR-kod, som du antingen får via mejl av den hyresgäst som har bjudit in dig eller av receptionen i entrén. QR-koden avläses i panelerna utanför hissarna så att du kan åka till rätt våningsplan. Hissarna optimerar sina körningar baserat på antal passagerare och destination.

För besökare som blir avsläppta med taxi/färdtjänst eller annan bil är det entrén på Vikingsgatan 3 som gäller, eftersom det inte har varit möjligt att skapa motsvarande uppställningsplats vid entrén på Mårten Krakowgatan.  

Hyresgästernas eget skalskydd och inpassering
Generellt gäller att hyresgäster själva svarar för skalskyddet (lås, larm, läsare m.m.) i den egna lokalen. Kontakta ert försäkringsbolag för mer information om vilka villkor som gäller för er försäkring. Har du frågor kring er säkerhet och inpassering, eller om du har tappat och/eller behöver en ny passerbricka/tagg/kort, kontaktar du den lokal- eller säkerhetsansvariga i er organisation.

Lastkaj & leveranser

Godsmottagningen ligger bredvid garageinfarten på Gullbergs Strandgata 5 och medger en fordonshöjd om 3,8 meter och en fordonslängd om 10 meter. Utrymmet för mellanlagring är mycket begränsat så det är viktigt att gods hämtas eller levereras vidare till aktuell hyresgäst snarast efter lossning. Godsmottagningen är bemannad helgfria vardagar kl. 7-16 och personalen på plats hjälper till med mottagning, lossning, lastning m.m. Om du behöver komma i kontakt med godsmottagningen så når du dem på  tel. 0767-601973. Det går även bra att skicka ett mail till platinan@ragnsells.com.

Det finns även möjlighet att få gods levererat till ert valda våningsplan, kontakta Ragn-Sells på 0709-27 21 72. 

Fördelarna med en central godsmottagning är flera:

 • Förenkla godshanteringen för både transportörer och hyresgäster.
 • Maximal flexibilitet och service för hyresgästerna.
 • Ökad säkerhet i både godshanteringen och i lokalerna.
 • Minska antalet transporter till och från fastigheten.
 • En mer effektiv och hållbar hantering av emballage och annat avfall.
Allmänna uteplatser & terrasser

På 14:e våningen ligger Scandics härliga takbar med terrass, där du kan njuta av utsikten både ute och inne samt äta och dricka gott. Flera hyresgäster i fastigheten har också egna terrasser. Det finns även trevliga platser iordninggjorda utanför huset, dit du kan gå för en paus i friska luften. Grillning samt rökning är förbjuden på alla fastighetens uteplatser. 

Övrig service

Det finns ett brett utbud av service och tjänster i Platinan. Läs gärna mer i de kortfattade beskrivningarna nedan eller kontakta Vasakronan för mer information.

Restauranger, catering och take-away
Ingen behöver gå hungrig i Platinan. I anslutning till kontorsentrén och hotellobbyn på Mårten Krakowgatan finns ett kombinerat café och foodbar, som drivs av Scandic. Här kan du handla frukost, lunch, fika eller middag som du äter på plats eller tar med dig. Du kan även beställa mat till dina möten. Scandic står också bakom takbaren och restaurangen på plan 14, där du kan vara både ute och inne vid Göteborgs högst belägna trädgård. En annan spännande upplevelse blir Poppels citybryggeri Där kommer du att kunna äta både lunch och middag – och förstås knäcka en Platinan-öl.

Hotell och konferens
Scandic Göteborg Central är ett välkommet tillskott för Göteborg som destination och mötesplats. Med sina 451 rum är det ett av stans största hotell för både eventbesökare, affärsresenärer, turister, barnfamiljer och andra gäster. Hotellrummen är utformade med ett långtgående cirkulärt tänkande, där stora delar av inredningen är gjord av återvunnet material. Hotellet är också Svanen-märkt. Läs mer om Scandic Göteborg Central

Utöver att bo bra och äta gott kan du på Scandic Göteborg Central också arrangera möten och events i alla storlekar från mindre vardagsmöten upp till riktigt stora seminarier och mässor. Det allra största rummet, The Grand Container, har plats för 900 sittande eller 1000 stående gäster. Här finns också väl tilltagna breakout-ytor och genomtänkta flöden till restaurang, bar, café och garderober. Den stora mötesrestaurangen, där hotell- och konferensgäster blandas, är indelad i sex världsdelar så att du kan äta dig hela vägen från Asien till Sydamerika och vidare till Norden efter vad du är sugen på. Med glimten i ögat tolkas de olika världsdelarna interiört och menyn utformas efter säsong med lokala råvaror från västkusten. Här kan du uppleva hela världen mitt i Göteborg.

Du som är hyresgäst i Platinan kommer att erbjudas en grannrabatt när du bokar möten och övernattningar på Scandic Göteborg Central.

Gym och träning
I det dygnetruntöppna STC-gymmet kan du som medlem bland annat styrketräna och konditionsträna, och förstås ta en välförtjänt dusch efteråt. Gymmet är vanligtvis obemannat.

Omklädning, dusch och torkrum
För dig som är hyresgäst i Platinan och behöver byta om och/eller duscha – till exempel för att du har cyklat till jobbet eller kört en löprunda längs kajen på lunchen – finns fräscha omklädningsrum med ventilerade skåp och duschar för damer respektive herrar, samt ett gemensamt torkrum så att dina blöta plagg kan torka medan du jobbar. Skåpen är opersonliga och öppnas automatiskt efter 12 timmar, kvarglömda kläder samlas i en låda i torkskåpet.
De här bekväma faciliteterna hittar du på plan 2 i anslutning till cykelparkeringen, och du behöver passerkort/tagg för att komma in.

Arena – mer än coworking 
Vasakronans flexibla coworking-koncept Arena passar lika bra för egenföretagare som för hyresgäster som vill hyra en egen lokal, men ändå dra nytta av delade faciliteter och tjänster. Det är också en attraktiv lösning för större hyresgäster som, permanent eller tillfälligt, behöver erbjuda sina medarbetare eller konsulter välutrustade kontors- och mötesplatser i centrala och kommunikationsnära lägen. Arena är resultatet av många års arbetsplatsforskning och Vasakronans gedigna erfarenhet av att skapa bra kontorsmiljöer.

I Arena Platinan står välmående i fokus, med ergonomiska arbetsplatser och mycket annat som ökar din kreativitet och produktivitet; en inspirerande lounge, smarta arbetsplatser med den senaste tekniken, städning, internet och frukost varje dag. För den som så önskar finns även fullt möblerade lokaler för 5–12 arbetsplatser att hyra, där ni kan stänga och låsa om er när ni vill. Som medlem har du även fri tillgång till Arena Nordstan samt möjlighet att jobba i Arenor på andra orter några dagar per månad.

Utöver ett 90-tal flexibla arbetsplatser och härliga gemensamma ytor, erbjuder Arena Platinan också välutrustade och bokningsbara mötesrum för 8–40 personer. Dessa är till för både Arenans medlemmar och övriga hyresgäster i huset.

Digital fasadskyltning
På Platinans fasad finns det möjlighet för er som hyresgäst att exponera ert företags logotyp. Fastigheten har två digitala skyltband. Band 1 är placerat utefter fasaden mot Hisingsbron och band 2 är placerat utefter fasaden mot Vikingsgatan.
– För information om möjlighet till exponering kontakta affärsansvarig.

I närområdet

Service i närområdet

Platinans centrala läge gör att du har nära till det mesta i Göteborg. Allra närmast, bara cirka 300 meter bort, ligger Nordstan – ett av Sveriges största och mest populära köpcentrum. Här hittar du totalt cirka 200 butiker, restauranger, caféer och andra serviceställen samlade under ett tak. Utöver Nordstans breda utbud hittar du i de närmaste omgivningarna också flera trevliga restauranger i olika prisklasser, ett antal olika gymkoncept, flera hotell m.m.

Bilpool
I Platinans parkeringsgarage finns möjlighet att hyra en bil hos bilpoolsföretaget Volvo on Demand. 

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

För dig som åker kollektivt till jobbet är det förstås praktiskt att två av fastighetens närmaste grannar är Göteborgs centralstation och Nils Ericson-terminalen med alla sina busslinjer. Fem minuter efter att du har klivit av tåget eller bussen kan du hälla upp dagens första kopp kaffe på kontoret. Att ha så nära till Göteborgs största knutpunkt för lokal-, regional- och långdistanstrafik är så klart smidigt för alla, men kanske allra viktigast för dig som pendlar in från lite längre håll. Givetvis är det också guld (eller kanske snarare platina) värt för alla era besökare. Och än bättre kommer det att bli när Västlänken öppnar sin pendeltågsstation vid centralstationen, vilket planeras ske under 2026. När arbetena ovan mark för Västlänken är klara inom 1–2 år blir dessutom gångvägen till centralstationen ännu kortare. 

Parkering & laddplatser

Bilparkering i garage
Infarten till garaget ligger på Gullbergs Strandgata 5 och medger en fordonshöjd om 2,1 meter. Portöppning och registrering sker med hjälp av kameraavläsning av fordonets registreringsskylt på gatan. Det innebär att porten till garaget bara öppnas om ditt registreringsnummer är registrerat i systemet – oavsett om du är hyresgäst eller besökare i fastigheten. Läs mer under rubriken Parkering & laddplatser.

Garaget i Platinan inrymmer över 150 parkeringsplatser, varav 80 stycken platser för laddning av elbil, och är i första hand till för hyresgäster i fastigheten. Garaget är öppet dygnet runt. Parkeringsoperatören Apcoa sköter uthyrningen och den praktiska driften av garaget. Fördelningen av förhyrda parkeringsplatser ansvarar Vasakronan för, i dialog med respektive hyresgäst och Apcoa. För mer iformation kontakta Apcoa på mail: info@apcoa.se alternativt via deras kundchatt

Moped-/motorcykelparkering
Om du behöver parkera din moped/motorcykel så är det tills vidare tillåtet att parkera den på de särskilt avsedda motorcykelplatserna i fastighetens garage. Platserna är i dagsläget kostnadsfria.  Förare behöver uppsöka reception på Vikingsgatan plan 2 och lägga till behörighet för att kunna komma in genom porten till parkeringen på plan 1. Föraren parkerar på någon av parkeringsplatserna avsedda för moped/MC. Därefter mejlar man receptionen på mejl: reception.platinan@vasakronan.se och meddelar vilket registreringsnummer fordonet har.

Kameraövervakning
För ökad trygghet och säkerhet finns kameraövervakning i garage, trapphallar, cykelförvaring och utanför omklädningsrum.

Så här fungerar det
Vi tänker oss en exempelhyresgäst som hyr 10 parkeringsplatser i garaget. Det går att registrera upp till fem bilar/registreringsnummer per förhyrd plats, alltså max 50 bilar för exempelhyresgästen. Hyresgästen sköter själv registreringen av bilar/registreringsnummer i ett webbgränssnitt. När de 10 förhyrda platserna är nyttjade får eventuella ytterligare bilar som parkerar samtidigt betala korttidstaxa. Om hyresgästen får en bilburen besökare och registrerar fordonets registreringsnummer, kan besökaren köra in i garaget och parkera på hyresgästens bekostnad, förutsatt att hyresgästens 10 platser inte är använda. Hyresgästen kommer i realtid att kunna följa nyttjandet av sina platser för att optimera sin användning.

Besöksparkering
Besöksparkering finns i nära anslutning till fastigheten på Gullbergs kaj (Gullbergs Strandgatan 17) samt P-arken (Lilla Bommmens torg).

Cykelparkering

Cykelentréer/Cykelparkering
För dig som reser hållbart och hälsosamt till jobbet finns två cykelentréer; en på Gullbergs Strandgata 5 och en i anslutning till kontorsentrén på Mårten Krakowgatan 2. Här behöver du alltid passerkort/tagg för att komma in. Observera att alla typer av cyklar, inklusive elcyklar och egna elsparkcyklar, bara får parkeras i cykelrummen. Inga cyklar får tas in i fastighetens övriga utrymmen.

När du och din cykel väl har kommit innanför cykel-entrén välkomnas ni av ett genomtänkt cykel-koncept i framkant. I cykelparkeringen finns praktiska upphängningsplatser för 620 cyklar samt utrymme för ett 10-tal lådcyklar. Även andra cyklar som inte går att hänga upp kan parkeras på golvet i cykelrummet. Här hittar du också exempelvis cykel-tvätt, tryckluftspump och en mekstation för enklare reparationer.

Läs mer om hur cykel-upphängningen fungerar.

Utanför huset finns 20 vanliga cykelparkeringsplatser längs Vikingsgatan och lika många längs sidan mot Hisingsbron.

Men det är ju inte bara cykeln som har behov. För dig finns fräscha omklädningsrum (dam och herr) med dusch och ventilerade, låsbara förvaringsskåp. Det finns också ett gemensamt torkrum där du kan hänga blöta eller svettiga kläder så att de torkar medan du jobbar.

Skulle din cykel behöva mer service eller reparation än vad du klarar av eller hinner med, hittar du cykelproffsen från BikeFixx på plats vid cykelentrén på Gullbergs Strandgata. De hjälper dig gärna med service, inköp, tips och råd. Läs mer om BikeFixx erbjudanden här