Välkommen till Hötorgshus 2

Sergelgatan 16-18 / Sveavägen 13 / Läkarhuset

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Youssef Mehnaoui

Affärsansvarig kontor 073-397 85 79 · 08-782 03 79

Silvia Neveris

Affärsansvarig handel 072-510 64 17

Caroline Gustafsson

Bitr. affärsansvarig 076-776 95 90 · 08-566 207 45

Bengt Strand

Teknikansvarig 08-566 207 06

Nyheter

2024-05-23

Kvartalsprov av brandlarm 31/5

Fredag 31/5 så är det dags för kvartalsprov av brandlarmet. Brandlarmet kommer testas med ljud i kortare intervaller mellan 09:00 till ca 12:00. Securitas kan komma att behöva få tillgång till era lokaler. Vid frågor går det bra att kontakta kundservice. 

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten har ett fibernät som ägs avVasakronan men som du som hyresgäst kan nyttja för att ansluta din lokal tillinternet oavsett vilken internetleverantör du har. 
 
IT-TJÄNSTER
Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övrigaIT-tjänster via valfri leverantör.  Teliaoch Advania är exempel på två leverantörer som har förberett anslutningar tillfastigheten för att snabbare kunna leverera internet och IT-tjänster.
 
Advania
Tel:08-545 726 16
Mejl:  support.re@advania.se
 
Telia
Tel:  076-101 40 17
Mejl:  fiberbestallningar@teliacompany.com
 
 
FIBERINSTALLATIONER
Eftersom säkerhet är en viktig del i IT-leveransen så måste samtligainternetleverantörer och deras installationstekniker föranmäla besök med godframförhållning.  Oavsett vilkenleverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer ifastigheten alltid genomföras i samråd med Vasakronans nätadministratör(Advania) och enligt Vasakronans anvisning för IT-installationer.  För mer information kontakta:
 
Nätadministratör, Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs i kvarteret så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. Du kan i viss mån själv reglera temperaturen i din lokal. Detta görs med hjälp av den reglerbara rumstermostaten på väggen.

Drifttiden för ventilationssystemet är hyresgästanpassat men generellt gäller kontorstider. Fjärrvärme och fjärrkyla finns i fastigheten.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del av vårt gemensamma miljöarbete
På Vasakronan strävar vi efter att utveckla miljöarbetet tillsammans med våra hyresgäster, så att fastigheten får en god miljöstatus och vi reducerar vår gemensamma miljöpåverkan.

Om du vill veta mer om hur ni som hyresgäst kan minska er miljö- och klimatpåverkan via er avfallshantering är du välkommen att kontakta någon av Vasakronans teknikansvariga i Hötorgsskraporna.

Ragn-Sells sköter Hötorgsskrapornas praktiska avfallshantering
Praktiska vardagsfrågor om Hötorgsskrapornas avfallshantering besvaras bäst av avfallsoperatören Ragn-Sells.

För kontakt med Ragn-Sells, ring 08-795 46 30 kundtjänst alt 0771 88 88 88 växel.

Miljöstationen är bemannad på vardagar mellan 07:00 – 16:00

För butiks- och restauranghyresgäster

Butikshyresgäster slänger sitt avfall i anvisat miljörum i anslutning till lastfaret på garageplan. Vid miljörummet identifierar sig hyresgästen med sin passerbricka, varpå avfallet vägs och registreras för att sedan sorteras i rätt fraktion.

För kontorshyresgäster
I Hötorgsskrapa 2 har Vasakronan tillsammans med Svensk Avfallsrådgivning och Ragn-Sells utvecklat ett koncept som kallas våningsplanshämtning. Det innebär att Ragn-Sells, för att skapa en effektiv och obruten kedja, hämtar avfallet hos er som hyresgäst och tar det till husets miljörum och sedan vidare i avfallets kretslopp.

Sorteringen börjar på varje kontor
Källsorteringen påbörjas inne på kontoret, där pentryinredningen är utrustad med sorteringsmöjlighet i flera fraktioner. För tömning av avfallet kommer en miljövärd från Ragn-Sells till era lokaler, med en frekvens som bestäms i samråd med er.

Alla lokaler är utrustade med pentryinredning för sortering av avfall i de fraktioner som i huvudsak uppkommer på kontor. Extra avfallsmöblering kan utredas och köpas in med hjälp av Svensk Avfallsrådgivning. För konsultation och inköp av extra möblering kontaktar du enklast vasakronan@svenskavfallsrådgivning.se.

Större mängder eller ovanligt avfall
Merparten av det avfall som uppstår på arbetsplatsen hämtas av Ragn-sells miljövärdar, men ibland kan det finnas andra typer av avfall eller avfall som inte får plats i avsedda behållare. Det kan exempelvis handla om:

 • Större mängder avfall i samband med till exempel flyttning eller utbyte av möbler.
 • Farligt avfall, till exempel färgburkar, oljor, lösningsmedel och större elektronikprodukter.
 • Blandat avfall, till exempel inredning, gips, isolering och icke brännbart från en ombyggnad eller lokalanpassning.

För sådant avfall ska en specialbeställning göras hos Ragn-Sells kundtjänst på telefon 0771-88 88 88. Kostnader för hämtning och omhändertagande av avfallet betalas av hyresgästen. Det är alltid möjligt att kontakta Ragn-Sells kundtjänst eller Hötorgsskrapornas lokala kontakt hos Ragn-Sells om det uppstår frågor kring hur avfallet ska sorteras eller förvaras. Det är också möjligt att beställa extrahämtningar av avfall.

För kontakt med Ragn-Sells, ring 08-795 46 30 kundtjänst alt 0771 88 88 88 växel.

Tack för att ni källsorterar.

Snöröjning & istappstelefon

Vasakronan ser till att snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

Istappning:

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring till Vasakronans kundservice, 08-566 20 600.
Det går även bra att kontakta istappstelefonen som är en tjänst dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar, snö/is på tak och mark.
Ring då 020-47 82 77 eller anmäl via hemsidan Istappstelefon

Utrymning & brandskydd

Utrymningslarm finns i trapphuset. Larm ljuder på det utlösta våningsplanet samt våningen ovanför. 

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

• Släckutrustning finns till hands

• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

För att underlätta utrymning och minska brandrisken skall samtliga fastighetsgemensamma utrymmen hållas fria från varuleveranser och skräp. Skräp och emballage som legat längre än 48 timmar kommer att kastas på hyresgästens bekostnad. Varuleveranser och övrigt materiel borttransporteras och förverkas på hyresgästens bekostnad tidigast 48 tim efter att det påträffats och märkts upp av Vasakronan.

Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos ett antal leverantörer. Kontakta Vasakronan för vidare information.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på platinumnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Affärsansvarige på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Boo Energi. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du kontakta Boo Energi på 08-747 51 70 // post@booenergi.se, alternativt via booenergi.se/teckna-elavtal. Ange rabattkod ”VASAKRONAN”.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Huvudentrén från lobbyn kräver mobilappen Accessy eller passerbricka för inpassering. För inpassering med passerbricka utanför normala kontorstider (vardagar kl. 07.00 – 18.00) krävs även din personliga kod.  

Porttelefoni är inkopplad till de hyresgäster som valt detta.

Passerbricksärenden tas hand om i receptionen på Lobby 1. Kontakt kan också ske via reception.lobby1@coor.com samt på tel.nr 070-108 86 33.

Lastkaj & leveranser

Ragn-Sells sköter Hötorgsskrapornas centrala godsmottagning i garageplanet. Godsmottagningen är öppen vardagar 7.00 – 16.00, lunchstängt mellan 11:00 – 12:00, och nås enklast på 010-723 03 00. Godshantering sker via garaget med infart från Sveavägen 17 eller Slöjdgatan 12. På lastgatan är högsta tillåtna totalvikt för fordon tolv ton med en maximal bredd av 2,2 m och maximal höjd av 2,8 meter. Garaget är öppet för infart Måndag – Lördag kl. 6.00 – 23.00 och Söndag kl. 8.00 – 23.00.

Som hyresgäst i fastigheten väljer ni själva vilken servicenivå och vilka tjänster ni vill köpa av Ragn-Sells. Ring 070–772 38 61 eller mejla till hotorgetvarumottagning@ragnsells.com för att få mer information. Du kan också läsa mer i informationsbladet nedan.

Fördelarna med en central godsmottagning är flera:

 • Förenkla godshanteringen för både transportörer och hyresgäster
 • Maximal flexibilitet och service för hyresgästerna
 • Säkerhet i både godshantering och lokaler
 • Minska antalet transporter till och från fastigheten
 • En mer effektiv och hållbar hantering av emballage och annat avfall

Vid leveranser är det bra att ha hissarnas mått i åtanke. Om er varusändning inte får plats i hissen går den heller inte att ta upp i trapphuset. Måtten (BxDxH) för största hissen i fastigheten finner ni nedan:
Skrapa 2, Hiss A: 158 x 148 x 242 cm  

Allmänna uteplatser & terrasser

Vasakronan ser till att planteringar och städning av innergårdar sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

Grillning är inte tillåten (vare sig med kol eller gasol).

Terrasserna kan användas både av hyresgäster och allmänheten.  

Övrig service

Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom vår servicepartner Coor Service Management. En rad olika tjänster erbjuds, såsom exempelvis reception, posthantering och vaktmästeri.

Läs mer om vad just ditt företag kan få hjälp med på http://www.coor.se/Vara-tjanster/ 

För mer information, kontakta Coor Service Management på telefon 08-783 14 60 eller maila till reception.lobby1@coor.com

I Lobby 1 finns Hötorgsskrapa 1 & 2 gemensamma reception. Öppettider Måndag – Fredag: 08.00 – 17.00

Konferens- och Evenemangsanläggningar.
I Hötorgsskraporna driver Vasakronan Sergelkonferensen där ni som hyresgäst i Hötorgsskraporna har en exklusiv möjlighet att bli medlem. Medlemskapet är kostnadsfritt och som medlem får ni rabatterat pris om 20% och får tillgång till kundappen där ni själva kan boka mötesrum samt beställa mat och dryck snabb och smidigt. 

För att bli medlem fyller ni i bifogat formulär och skickar till Biträdande Affärsansvarig. 

Vill ni veta mer om Sergelkonferensen kan ni besöka vår hemsida på Sergelkonferensen – Vasakronan.     

Cykelrum
Ta hand om dig själv och din cykel! I Hötorgsskraporna erbjuds Vasakronans omfattande koncept Cykelservice, med entré från Sveavägen 17 & Slöjdgatan 12. Läs mer under rubriken Cykelparkering under Kommunikationer  eller på Cykelservice i Hötorgsskraporna.

I närområdet

Service i närområdet

Generellt
Läget mitt i Stockholm city är det bästa tänkbara och erbjuder en mångfald av bra restauranger, butiker, banker, biografer och saluhall. Strax intill ligger Hötorgshallen som erbjuder en kulinarisk rundresa över hela världen. På själva Hötorget finns Stockholms mest välbesökta torghandel. Bara ett par steg bort ligger Kungshallens matpalats.

Hotell
Scandic Klara – Ett 4-stjärnigt hotell beläget på Slöjdgatan 7.
Haymarket By Scandic – Ett 4-stjärnigt hotell beläget på Hötorget 13-15.

Konferens- och Evenemangsanläggningar.
I Hötorgsskraporna driver Vasakronan Sergelkonferensen där ni som hyresgäst i Hötorgsskraporna har en exklusiv möjlighet att bli medlem. Medlemskapet är kostnadsfritt och som medlem får ni rabatterat pris om 20% och får tillgång till kundappen där ni själva kan boka mötesrum samt beställa mat och dryck snabb och smidigt. 

För att bli medlem fyller ni i bifogat formulär och skickar till Biträdande Affärsansvarig. 

Vill ni veta mer om Sergelkonferensen kan ni besöka vår hemsida på Sergelkonferensen – Vasakronan.       

Restauranger
På gatuplan mot Sveavägen 17 hittar ni de populära hamburgarna från Bastard burgers. I fastighetens andra hörn, mot Sergelgatan, finner ni det nyöppnade Hötorgets kvarterskrog som serverar lunch, brunch och middag. En våning upp ligger Italienskan med en egen terrass och utsikt över Hötorget. Mellan Hötorgsskrapa 3 och 4 finner ni även restaurang Atriet. Fler restauranger kommer att öppna successivt på Sergelgatan och Sveavägen. 

I området finns två stora Foodcourt i närheten, Kungshallen samt Hötorgshallen. Utöver det ligger den populära sushirestaurangen Sushiyama i gallerian mellan det tredje och fjärde hötorgsskrapan. Här är det alltid full fart både på lunch och middag.

Handel och shopping.
När det gäller shopping finns det mesta, inte minst i gallerior och varuhus strax utanför dörren. På samma gata som fastigheten, ett stenkast bort ligger gågatan Sergelgatan som erbjuder ett varierat utbud av handelsaffärer. En bit bort men relativt nära finns Gallerian och NK. En bit längre upp på Regeringsgatan ligger Mood Stockholm, en galleria fylld med mode, kaféer och restauranger. Vid Hamngatan/Regeringsgatan sätter nyetableringar en ny prägel på stråket med Under Armour, Helly Hansen och Mango i spetsen.

Träning och Hälsa
Fitness24seven – Beläget på Sveavägen 13-15
Sats Hötorget – Beläget på Sveavägen 20
Crossfit Solid – Beläget i Hötorgsgaraget  

Hötorgets vårdcentral AB – Beläget på Kungsgatan 48
Cityakuten Husläkarmottagning – Beläget på Apelbergsgatan 48

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Promenadavstånd till några viktiga kommunikationsplatser i Stockholm city.
Arlanda Express – 7 min
Citybanan och T-centralen – 5 min
Stockholms centralstation – 7 min

Tunnelbana

Närmsta T-banestationär Hötorget, men det är även nära till T-Centralen.

Bussförbindelser

Bussar avgår från flera hållplatser i närområdet, bland annat från Kungsgatan och Sveavägen vid Hötorget.

Parkering & laddplatser

Hötorgsgaraget har infart från Sveavägen 17 och Slöjdgatan 12. Maxhöjd för infart är 2,80 meter. Till Vasakronans garage i källarvåningarna råder dock maxhöjd på 2,10 meter.

Parkeringsplatser finns att hyra i garaget. Garageytorna finner ni på plan -2 och -3 efter att ha passerat Aimo Parks anläggning. För att anmäla ert intresse för en parkeringsplats så gör ni det här. Om du har frågor kring fastighetens parkeringsplatser är du välkommen att kontakta biträdande Affärsansvarig eller Vasakronans kundservice. 

Laddplatser
Garaget under Skrapa 1 är utrustat med 60 laddplatser. Laddplatserna kan nyttjas av den som vill ladda sin elbil och som har ett aktivt parkeringstillstånd. Laddning betalas genom löpande tariff utefter förbrukning (för närvarande 3 kr/kWh) och kan ske via EpSpot-appen eller webbläsaren. Parkerar du tillfälligt är det smidigt att betala via Swish, men är du återkommande rekommenderar vi att använda dig av appen EpSpot för smidig hantering av din elförbrukning. Mer detaljerade instruktioner finns vid varje laddstolpe.

För felanmälan, kontakta Vasakronans kundservice: 08-506 206 00 eller kundservice@vasakronan.se

Öppettider Hötorgsgaraget:  
Mån- Lör 06:00-23:00
Söndagar 08:00-23:00
Utfart dygnet runt.

Det finns två alternativ för att komma ned till garaget och hämta bilen när garaget är stängt.
Genom hissen på Sergelgatan: Det finns en hiss på Sergelgatan, mittemot Designtorget, som leder till garaget. För att få tillgång till hissen och därigenom till garaget krävs att bilens registreringsnummer matas in i kortläsaren.
Genom kontorshissarna: Det är möjligt att använda kontorshissarna för att komma ner till garaget. För att få tillgång till dessa hissar krävs egen passerbricka och personlig kod.   

Cykelparkering

Cykelrum
På garageplan (-2 tr finns det ett gemensamt cykelrum där alla hyresgäster kostnadsfritt kan förvara sin cykel under arbetsdagen. Passerbricka eller kod krävs för tillgång till cykelrummet. Kontakta biträdande Affärsansvarig för vägbeskrivning till cykelrummet.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.

Cykelservice – ta hand om dig själv och din cykel
I Hötorgsskraporna erbjuds Vasakronans koncept Cykelservice – fullmatat med tjänster som gör din cykling eller löprunda enkel och säker. Trygg och kameraövervakad cykelförvaring, omklädningsrum, duschar, förvaringsskåp, torkrum med eget skåp, servicestation, spolplatta, proffsservice m.m. Du hittar konceptet i garageplanet, med entré från Sveavägen17 & Slöjdgatan 12. BikePath är Vasakronans operatör av Cykelservice, och erbjuder följande tjänster:

Cykelförvaring
Du får tillgång till säker och lättillgänglig cykelförvaring i ett bemannat och kameraövervakat cykelrum i garageplan. Rummet är utrustat med olika varianter av cykelställ, med stöd för framgaffeln och möjlighet till fastlåsning i cykelns ram. Här finns även eluttag för laddning av elcyklar, fast installerade verktyg och luftpumpar för egenservice samt spolplatta för rengöring.

Omklädning/dusch/torkrum
Du får tillgång till omklädningsrum och duschar samt ett låsbart skåp med kodlås, som du kan använda under arbetsdagen. Här finns även strykbräda och strykjärn. Vid behov finns även låsbara gallerskåp (ta med eget hänglås) i ett torkrum där du kan förvara dina fuktiga kläder och handdukar. Skåpen töms varje vardagskväll klockan 19, för att så många som möjligt ska kunna använda dem.

Eget förvaringsskåp
Du hyr eget skåp i omklädningsrummet för kläder, skor och annan personlig utrustning. Skåpet har kodlås och du hyr det så länge du vill, vilket innebär att du inte behöver tömma det varje dag. I omklädningsrummet finns även strykjärn och strykbräda.

BikePath butik
BikePath har en servicebutik på Mäster Samuelsgatan 58. I butiken kan BikePaths personal utföra alla typer av reparationer och service av din cykel. Där blir det även försäljning av cyklar, reservdelar, olika typer av utrustning m.m

Abonnemang och priser
Du skapar ditt eget personliga abonnemang och väljer de tjänster som passar dig. För mer information och priser, se länk och kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter och mer info
Telefon: 073-503 75 62 (BikePath)
E-post: info@bikepath.se
Cykelservice i Hötorgsskraporna