Vasakronan Göteborg korad till Årets återbrukare!

Priset delas ut av Business Region Göteborg och Vasakronan lyfts fram som en pionjär inom cirkulärt byggande.

I maj förra året tog Göteborgs stad och fastighetsbranschen ett storkliv mot återbruk genom det så kallade ”Handslaget”. Med Handslaget vill aktörerna höja omställningstempot markant med syftet att nå de miljömål man har satt upp för sina respektive verksamheter. Handslaget gav eko i branschen och 40 aktörer inom fastighets- och byggsektorn tog i hand för cirkulärt byggande. För Vasakronan handlar det om att nå två högt satta mål; klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2030 och att enbart använda återbrukat, återvunnet eller förnybart material i sina projekt.

Bakgrunden till Handslaget är att fastighets- och byggsektorn enligt Boverket står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, 40 procent av materialanvändningen och ungefär 40 procent av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återbrukas och återvinns en försvinnande liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut. Som stor fastighetsägare och byggherre är Vasakronan tillsammans med andra fastighetsägare en nyckelaktör för att driva frågor inom cirkulärt byggande.

På bild från vä. till hö. Magnus Tengberg, chef stads- och fastighetsutveckling Göteborg, Malmö och Uppsala, Amanda Höjer, Projektchef Göteborg Patrik Andersson vd Business Region Gothenburg Kristina Pettersson Post, chef Göteborg, Patrik Andersson vd Business Region Gothenburg, Robin Skantze, chef projektgenomförande Göteborg, Malmö och Uppsala Business Region Göteborg, Foto. Anna Kuylenstierna
Business Region Göteborg, Foto. Anna Kuylenstierna

Igår, tisdag 16 maj, var Vasakronans medarbetare Robin Skantze, chef projektgenomförande Göteborg/Malmö/Uppsala, och Amanda Höjer, projektchef i Göteborg, på plats för att ta emot utmärkelsen. Motiveringen är fin och lyfter både Vasakronans roll som påverkansmotor men även användningen av klimatberäkningskalkyler:

”Vasakronan tilldelas utmärkelsen Årets återbrukare för att genom hög mognadsgrad, systematisk implementering i den egna organisationen och genom aktiv spridning och påverkan mot andra, såväl i de egna entreprenörsleden som mot staden, bidragit till förflyttning av hela marknaden.

Med en tydlig förankring på högsta nivå i företaget utvecklar Vasakronan ständigt sin process för att nå de egna målen om klimatneutralitet, bland annat genom en offensiv satsning på återbruk i allt från ombyggnationer till rivningsprojekt.

Den största förändringen det senaste året är införande av klimatberäkningskalkyl som genomförs i samtliga projekt. Detta ökar kompetensen på bredden i företaget kring material och CO2-påverkan och bidrar till att beslut inte enbart fattas utifrån ekonomiska incitament.”

Magnus Tengberg, chef stads- och fastighetsutveckling Göteborg/Malmö/Uppsala, var också på plats under ceremonin och han är stolt över utmärkelsen:

– Med Handslaget är vi många som är överens om vad som behöver göras, nämligen att få cirkulära affärsmodeller på plats. Det är en nödvändighet av både miljömässiga och affärsmässiga skäl men det finns fortfarande många hinder vi behöver ta oss över både praktiskt, juridiskt och kunskapsmässigt. För att klara det behöver vi arbeta tillsammans. Den här utmärkelsen sporrar oss och kan förhoppningsvis inspirera även andra att ta nästa kliv.

Även Kristina Pettersson Post, chef Göteborg, var på plats vid prisutdelningen och hon poängterar värdet av att motiveringen lyfter fram just klimatberäkningskalkylerna:

– Det känns extra roligt eftersom vi tydligt märker att klimatberäkningskalkylerna är väldigt användbara i samtalen med våra kunder. Kalkylerna tydliggör på ett pedagogiskt sätt, och skapar en förståelse för, vilka effekter olika val får. Sammantaget ger det oss en möjlighet att ha en konstruktiv faktabaserad dialog med våra kunder så att vi tillsammans kan fatta kloka beslut för människa och miljö.

Läs mer om Handslaget

Business Region Göteborg, Foto. Anna Kuylenstierna

Initiativ vi tagit och utmärkelser vi är extra stolta över

Under årens lopp har vi tagit en rad olika initiativ för att driva både oss själva och branschen framåt och uppåt. Alltid med utgångspunkt i vårt uppdrag och med högt ställda mål och vår vision i sikte. Många gånger har det varit tufft, men det har också varit lärorikt och lönsamt. Listan på framgångar kan göras lång men här hittar du ett axplock.

  • 2008 identifierar Vasakronans ledningsgrupp miljöfrågan (fokus på material, avfall, transporter och energi) som en av de viktigaste strategiska frågorna i bolaget och vi miljöcertifierar oss enligt ISO 14001.
  • 2009 blir fastigheten Pennfäktaren i Stockholm Sveriges första LEED-certifierade byggnad och tillsammans med 12 andra företag grundar vi Sweden Green Building Council. Per den sista mars är 88 procent av förvaltningsbeståndet certifierat.
  • 2010 lanserar Vasakronan som första bolag i Sverige gröna hyresavtal, något som 2012 blir branschstandard.
  • 2011 deltar bolaget för första gången i den globala hållbarhetsrankingen för fastighetsbolag – GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) och har sedan dess placerat oss stadigt i världstoppen.
  • 2013 ger Vasakronan ut världens första gröna företagsobligation, det kan man göra tack vare ett välskött fastighetsbestånd med låg miljöpåverkan. 2018 emitterar man världens första gröna certifikat. 2023 är Vasakronans Sveriges största emittent av gröna företagsobligantioner och andelen grön finansiering uppgår till 83 procent av den totala låneportföljen.
  • 2015 är Vasakronan med som en av grundarna till CC Build, Centrum för cirkulärt byggande med syftet att öka återbruk av material i byggbranschen.
  • 2016 prisas bolaget av Climate Bonds Initiative och London Stock Exchange för att man med sin gröna finansiering tydligt visar på kopplingen mellan ett framgångsrikt hållbarhetsarbete och hur man agerar på kapitalmarknaden. Det anses banbrytande.
  • 2019 renoverar Vasakronan sin första lokal med målsättningen att göra det med 100 procent återbruk och når nästan hela vägen – 91 procent. Sedan dess har man tagit sig an ytterligare lokaler med samma höga målsättning och har i dagsläget ambitionen att arbeta med återbruk i alla projekt. Läs mer om den första återbrukslokalen på Kyrkogatan i Göteborg.
  • 2021 belönas Sergelhusen i Stockholm med Årets miljöpris av tidningen Betong. Vasakronan får priset för sitt beslut att behålla betongstommen vid omdaningen. Samma byggnad tilldelas också priset Årets LEED-byggnad/projekt av Sweden Green Building Council (SGBC).  Samma år demonterar vi fastigheten Kromet i Göteborg med målsättningen att återvinna och återbruka hela huset. Resultatet blev 95 procent återvinning och 5 procent återbruk samt stora insikter om både utmaningar men framför allt möjligheter. Läs mer om Kromet.