Ansökan om elstöd till företag stängde den 25 september 2023. Vad händer nu?

Under våren fattade regeringen beslut om reglerna för elstöd till företag. Stödet gäller framtida kostnader hos företag men beräknas utifrån den elförbrukning företag hade mellan den 1 oktober 2021 och den 30 september 2022.

Alla företag i elområde 3 och 4 har kunnat söka elstöd hos Skatteverket och sista dag för ansökan var den 25 september.

Regelverket är komplext och för dig som är hyresgäst hos Vasakronan innebär regelverket något av följande:

  • Har ni eget elnätsabonnemang så har ni själva kunnat ansöka om elstöd. Det gjorde ni i så fall via Skatteverkets e-tjänst före den 25 september.
  • Köper ni el via Vasakronan (via avräkning) så har ni inte kunnat ansöka om elstöd själva. Det har Vasakronan gjort för er räkning. Vasakronan har nu fått sin ansökan beviljad. Eftersom regeringen satte ett maxtak om 20 mkr per koncern för elstödet och Vasakronan är en stor inköpare av el så kommer vi inte att få full kompensation för våra ökade elkostnader utan endast ett begränsat bidrag. Den kompensation vi ändå får för den del av elstödet som avser vår egen fastighetsel kommer vi att avstå från till förmån för er hyresgäster. Det slutliga bidraget till er hyresgäster för verksamhetsel blir därför strax under 50 öre per kWh, vilket är nära det generella elstödet.

Mer information om detta får du via din kontaktperson. Du kan också kontakta Vasakronans Kundservice, de hjälper dig att komma i kontakt med rätt person i bolaget. Kundservice når du per e-post kundservice@vasakronan.se eller per telefon 08-566 206 00.

Läs mer om elstöd i vår tidigare artikel

Foto: Svenska kraftnät / Tomas Ärlemo

Frågor och svar

Vi köper el från Vasakronan – får vi det utlovade stödet om 50 öre/kWh (79 öre/kWh i Malmö)?

Eftersom regeringen satte ett maxtak om 20 mkr per koncern för elstödet och Vasakronan är en stor inköpare av el så kommer vi inte att få full kompensation för våra ökade elkostnader utan endast ett begränsat bidrag. Den kompensation vi ändå får för den del av elstödet som avser vår egen fastighetsel kommer vi att avstå från till förmån för er hyresgäster. Det slutliga bidraget till er hyresgäster för verksamhetsel blir därför strax under 50 öre per kWh, vilket är nära det generella elstödet.

Det generella stödet i Malmö är 79 öre/kWh. Vasakronan kommer dock inte att ge kunder i Malmö ett högre elstöd. Detta eftersom Vasakronan handlar upp el gemensamt i Sverige vilket innebär att ni som är kunder i Malmö inte har haft ett högre elhandelspris än Vasakronans kunder på övriga orter.

Varför får stora företag och myndigheter inte ta del av Vasakronans elstöd?

Regeringen har undantagit myndigheter från rätten att söka elstöd och vi följer regeringens undantag. På samma sätt undantas koncerner som slår i maxtaket för bidraget på sina samtliga anläggningar, då de enligt Regeringens förordning redan har fått sin rättmätiga del.

Får alla som köper el från Vasakronan ta del av elstödet?

Huruvida man som hyresgäst har rätt till elstöd beror på flera saker. Grundprincipen är att alla som köper el via avräkning från Vasakronan ska få ta del av det elstödet.  Vi kommer dock att behöva göra vissa undantag för till exempel statliga myndigheter eller företag som slår i maxtaket om 20 mkr per koncern på egen hand. De kommer inte att få ta del av elstödet från Vasakronan i enlighet med regelverket.

Hyresgäster som köper el via ett fast schablonbelopp får inte ta del av elstödet.

Hur fördelar ni elstödet mellan hyresgästerna?

Elstödet utfördelas utifrån andelen använd verksamhetsel av den totala verksamhetselen (kWh) i berörda fastigheter. För er som köper el av Vasakronan och är berättigade till elstöd innebär detta att er del av elstödet kommer att vara i princip detsamma som för de kunder som själva har ansökt om och beviljats elstöd.

Varför kan vi inte teckna ett eget elabonnemang? Varför måste vi köpa el av Vasakronan?

I Sverige finns det ett antal fastigheter som i vissa överenskommelser med nätägare är så kallade Högspänningsfastigheter. Det innebär att nätägaren levererar in högspänning i fastigheten som vi som fastighetsägare sedan transformerar till lågspänning. Det här gäller ofta, men inte alltid, stora fastigheter.

Huruvida en fastighet är så kallad Högspänningsfastighet eller inte beror lite på när fastigheten är byggd och vilka regelverk och rekommendationer som gällde vid tidpunkten då fastigheten uppfördes.

När och hur betalas vår del av elstödet ut?

Om ni uppfyller kriterierna för utbetalning av elstöd så kommer er del av elstödet att betalas ut i form av en kredit på nästa kvartalsfaktura.

Vi har fått information från Vasakronan om att vi inte omfattas av elstöd, vem kan jag kontakta för att överklaga?

Har du fått information om att du inte omfattas av elstöd så kan det bero på olika saker. I regelverket satte regeringen till exempel ett maxtak för elstödet om 20 mkr per koncern. Vasakronans bedömning är sannolikt att ni är en stor inköpare av el och redan har slagit i maxtaket för elstöd. Stämmer inte detta ber vi er att återkomma med underlag som vidimerar hur mycket stöd ni erhållit och att ni inte slagit i maxtaket på 20 mkr per koncern, t ex genom en bekräftelse från Skatteverket.

Jag har fler frågor som jag inte har fått svar på – vem vänder jag mig till?

Du kan alltid kontakta Vasakronans Kundservice, de hjälper dig att komma i kontakt med rätt person i bolaget. Kundservice når du per e-post kundservice@vasakronan.se eller per telefon 08-566 206 00.