Välkommen till Pärlan

Östra Hamngatan 33 / Kyrkogatan 46

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Jessica Ingelsbo Albaeus

Affärsansvarig kontor 070-968 16 11 · 031-743 42 48

Johanna Käck

Affärsansvarig handel 070-241 07 16 · 031-7434267

Kerstin Hogland

Förvaltningsassistent 076-789 56 13 · 031-743 42 45

Dler Najmadin

Teknikansvarig 031-743 42 55

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastighetenär ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs avVasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja attköpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör.Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andraIT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligtVasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltidAdvania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annanleverantör.
 
För dig som är kundhos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annatprojektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt ochinstallation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail,datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advaniaäven kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift viaAdvanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejlför samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte attberätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.
 
Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
Beställningav Internetaccess Fastighet och bygg | Advania
www.advania.se

Inomhusklimat

Inomhusklimatetpå kontoret engagerar. Vasakronan har tagit fram en app, lagom varmt, där man genom interaktivaval kan testa och förstå vad man själv kan göra för att påverka sin upplevelseav kallt eller varmt. Se också Vasakronans årstidstips för att förstå hurdu enkelt kan optimera ditt inomhusklimat, beroende på årstiderna. Se länkarlängst ned på sidan som länkas ovan.
 
Ventilation, värme och kyla
Fastighetenhar mekaniskt till- och frånluftssystem, komfortkyla och värms medfjärrvärme.
  
Var tredje årgenomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställaatt ventilationen uppfyller kraven från Boverket.
 
Snabba tips för ett bra inomhusklimat:

 • Se till att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcka
 • Öppna inte fönster när det är varmt ute om kylsystem finns i lokalen

  Rökning
  Rökning är intetillåten inne i fastigheten, på takterasser, på balkonger eller dylikt.
   
  From 1 juli 2019 ärdet förbjudet att röka vid entréer dit allmänheten har tillträde.
   
  Riksdagen harbeslutat om nya bestämmelser avseende tobakshantering. Den nya lagen innebäratt det blir förbjudet att röka till exempel på uteserveringar, perronger ochlekparker. Rökförbudet gäller även entréer för restauranger och butiker.Förbudet omfattar fler produkter än tidigare, till exempel elektroniskacigaretter, vattenpipor och annat som röks men som inte innehåller tobak, samtörtprodukter för rökning. Det är ägaren eller ansvarig för verksamheten somansvarar för att rökförbudet följs.
  Namnet på den nyalagen är lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Du kan läsa mer om denya bestämmelserna på Folkhälsomyndighetens sida.

  Så gör vi i fastigheten

  Avfall & källsortering

  Källsortering- en viktig del i vårt miljöarbete. 
  Som ett led iVasakronans miljöarbete finns, i samarbete med Ragn-Sells, en miljöstationi huset som nås från Kyrkogatan 46. Där kan du sortera avfall i olikafraktioner, se nedan.

  • Batterier
  • Lysrör/glödlampor
  • Pappersförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Ofärgat glas
  • Färgat glas
  • Wellpapp
  • Kontorspapper
  • Tidningar
  • Restavfall
  • Organiskt avfall

    
   Vasakronan ansvararför att miljöstationen är i funktion och att tömning sker regelbundet.
    
   Hyresgästen ansvararsjälv för att avfall sorteras och töms i miljöstationen. Vid kärlen finnsskyltning för att ytterligare vägleda vid sortering.
    
   Tomma tonerkasetter,färgband etc. återlämnar du till din leverantör för återvinning. Tänk på attgammal elektronik (t ex mikrougn, datorer, TV och videoapparater) tas om handav din leverantör, s k producentansvar.
    
   Vid större röjningareller onormalt stora kvantiteter kontaktas Ragn-Sells för att beställahämtning.
    
   Förkontakt med Ragn-Sells, ring 0771 88 88 88 eller besök www.ragnsells.se
    
   Tack för att du källsorterar!

   Snöröjning & istappstelefon

   Snöröjning ochhalkbekämpning utförs – på ytor tillhörande fastigheten eller enligt lokalaordningsstadgan – vid behov av Vasakronans markentreprenör. Angränsande ytorsskötsel ansvarar Göteborgs Kommun för.
    
   Omfarliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till kundservice på031-743 42 52 eller kundservice@vasakronan.se

   Utrymning & brandskydd

   Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
   Sedan 2001 skasystematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det ärhyresgästens ansvar att:

   • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen.
   • Släckutrustning finns till hands.
   • Eventuella egna brandlarm i den egna lokalen.
   • Utrymningsvägar hålls fria. Detta gäller även entréer, trappor samt grannars utrymning genom lokalen.
   • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.
   • Hålla i eventuella egna brandövningar.

    Läsmer om systematiskt brandskyddsarbete hos Myndigheten för samhällsskydd ochberedskap.
     
    Utrymning 
    Hyresgästernabestämmer själva plats för återsamling efter utrymning. För att underlättautrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmenalltid hållas fria från varuleveranser, emballage och annat som kan vara ivägen.
     
    Vill du veta mer omarbetsgivarens ansvar gällande utrymning, hittar du mer information hosArbetsmiljöverket.
     
    Brandtillsyn
    Brandtillsyn ska skeenligt ”Lag om skydd mot olyckor”. Mer information hittar du hos Myndighetenför samhällsskydd och beredskap.
     
    Vemansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästensrespektive Vasakronans ansvar    

    Miljöcertifiering

    Miljöcertifierad fastighet
    Fastigheten ärcertifierad på guldnivå enligt LEED, ettinternationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEEDbedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempelenergianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan fråntransporter.
     
    Att vara hyresgäst ien LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen ochbyggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten skakunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilkaramar och riktlinjer som gäller.
     
    Om du har frågor ärdu välkommen att kontakta dina kontaktpersoner på Vasakronan.
     
    Läsmer om LEED-certifiering här.
     
    Kontoret står för enstor del av verksamhetens miljöpåverkan. Genom att göra aktiva val kan ni somhyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning ochvår gemensamma miljöbelastning.
    När ni hyr lokal avVasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll. Många av våra hyresgästerredovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gördärför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningeni lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknardenna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi.Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.
     
    Grönel I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för erlokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av vårafärdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal meddem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ettkonkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt tillEnergi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se
     
    Vasakronans miljöarbete

    Om duär nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer på Vasakronanshemsida under Hållbarhet.

    Säkerhet & inpassering

    Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring. Observera att samtliga trapphus ska ses som publika miljöer och dörrar in till dessa ej ska betraktas som skalskydd.

    Nycklar till Era lokaler ombesörjer och ansvarar Ni själva för.

    Lastkaj & leveranser

    Gods tas in via entréer, särskild godsmottagning saknas. Om godset transporteras via hissen, observera maxvikten i hissen.

    Inget gods får ställas i trapphus eller nödutgångar.

    Allmänna uteplatser & terrasser

    Städning
    Städning utanför entréer och runt fastigheten utförs av Vasakronans markentreprenör. Städning av allmänna utrymmen, såsom entréer, trapphus, hissar m m utförs av Vasakronans städentreprenör. Städning och fönsterputsning av egna lokaler utförs av hyresgästen själv.
     
    Övrig markskötsel 
    Skötsel och underhåll av gräsytor, planteringar samt hårdgjorda ytor utförs av Vasakronans markentreprenör.

    Övrig service

               Vivill att det dagliga arbetet ska fungera så enkelt som möjligt! Därför finnsdet många olika kontorstjänster som kan underlätta. Via våra samarbetspartnerskan vi hjälpa er med allt ifrån vaktmästeritjänster och lokalvård tillfruktkorgar och kemtvätt. För mer information och kontaktuppgifter sesidan kontorsservice

    I närområdet

    Service i närområdet

    Fastigheten ligger mitt i centrala Göteborg, närmare bestämt inom Vallgraven. Ett stenkast från bland annat Domkyrkan, Brunnsparken och Kungsportsplatsen. På promenadavstånd nås Centralstationen, vilket möjliggör goda kommunikationer. Köpcentrum som Arkaden, Kompassen och Nordstan där du finner all tänkbar service, ligger på några minuters promenadavstånd. I området finns även Kungsgatans gångstråk eller den något längre bort belägna Kungsportsavenyn som även det har mycket att erbjuda.

    Att ta sig till och från fastigheten

    Kommunikationer

    Den närmastehållplatsen är Kungsportsplatsen där flertalet av buss- ochspårvagnslinjer passerar. Fastigheten ligger dessutomnära Brunnsparken och Centralstationen där du har nära till alla kommunalakommunikationer.
     
    Merinfo, tidtabeller m.m. finner du på Västtrafik och SJ.
     
    Cykelär ett enkelt sätt att ta sig runt på i centrala Göteborg. Runtfastigheten finns det flera Styr & ställ-stationer med cyklar atthyra.

    Parkering & laddplatser

    För att hyra p-platskan hyresgäster kontakta parkeringshuset i Nordstan eller APCOAs parkeringshusKungsgaraget och P-hus City.

     Besöksparkeringfinns i dessa P-hus samt i begränsad omfattning på kringliggande gator.

     Cykelparkering

     Cykelparkering finns på kommunal mark utanför fastigheten. Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.