KUNDSERVICE & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
 • Dra filer hit eller

Dina kontaktpersoner

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan. Avfallshanteringen i kvarteret Garnisonen går till på följande sätt:

Sorteringen börjar vid varje arbetsplats
Källsorteringens väg påbörjas inne på kontoret. En källsorteringsmöbel för ändamålet kan köpas av Coor. Möbeln finns att se vid återvinningscentralen. Upphämtning av avfallet kan även köpas som en tjänst av Coor (kontakta Coor på telefon 08-783 10 00).

Miljöstationerna i Garnisonen
Det finns fyra miljöstationer i området. Den största miljöstationen ligger vid godsmottagningen med infart från Banérgatan 30 och har 18 olika avfallsfraktioner.

Sorteringsfraktioner i stora miljöstationen:
– Glödlampor
– Lysrör
– Lågenergilampor
– Elektronik
– Ofärgade glasförpackningar
– Färgade glasförpackningar
– Hårda plastförpackningar
– Kontorspapper
– Metallförpackningar
– Småbatterier
– Toner/färgband
– Wellpapp
– Pappersförpackningar
– Målarfärg vattenbaserad
– Målarfärg lösningsmedelbaserad
– Pallemballage, krymp- och sträckfilm
– Pentrysopor
– Brännbart

Ytterligare återvinningsrum finns på Karlavägen 108 hissgrupp III plan 2. På innergårdarna finns även två mindre miljöstationer, en vid Linnégatan 89C, samt en fristående källsorteringsstuga vid Banérgatan 16. Dessa miljöstationer har sju fraktioner vardera.

Matavfall

Matavfallsrummet ligger i samband med miljöstationen vid godsmottagningen i Karlahuset. Bredvid den röda dörren till Coors godsmottagning finns ett miljörum uppmärkt med ”matavfall” på dörren. Detta rum är samlingsplats för allt matavfall i kvarteret. Genom att sortera ut ditt matavfall reducerar du miljöpåverkan och gör en insats för miljön. Möjlighet finns nu att slänga matavfall i en separat behållare i miljörummet. Sortering av matavfall ska ske i de bruna matavfallspåsarna. Påsarna finns hos de flesta kontorsmaterialsleverantörerna men beställs enklast via ditt eget städbolag. De bruna avfallspåsarna finns i såväl små som stora påsar anpassade för kontorsmiljö.

Vad är då matavfall? Matavfall är precis vad det låter – rester från mat.

 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Pasta, ris
 • Rester av bröd, äggskal
 • Rester av grönsaker, frukt
 • Teblad, kaffesump, filter och ofärgat hushållspapper

Närmare 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna istället sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel. Tillsammans kan vi ge matresterna ett nytt liv! Läs mer arbete på Stockholm Vatten och Avfall.

Kontorsmöblemang
Observera att vi inte har kapacitet att ta emot större kvantiteter av kontorsinredning. Ska t.ex. ett helt kontorsmöblemang bytas ut rekommenderar vi att ni hyr en container via t.ex. Ragnsells, Suez eller BigBags. Kontakta Coor för hänvisning till plats för uppställning av containern. Alternativt kontakta Kompanjonen, https://www.kompanjonen.se/, som köper upp begagnad kontorsinredning. 

Närmaste återvinningscentral ligger på Lidingö. Se mer info på Stockby ÅVC.

Välsorterat avfall betalar sig!
Avfallshanteringen finansieras genom att hyresgästerna betalar enligt självkostnadsprincipen. God källsortering bidrar till att kostnaderna sjunker genom att vissa fraktioner ger intäkter. Detta gäller tex. papper, wellpapp och plast. Det är följaktligen en ekonomisk fråga att sortera rätt. Utseparerat vitt papper ger t.ex. en större intäkt än papper som är blandat. 

Tack för att du källsorterar!

Utomhusmiljö & snöröjning

Det ska vara fint mellan husen! Vi ser till att planteringar, städning av innergårdar samt snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

Om farliga istappar upptäcks på Garnisonen, ring omedelbart till Vasakronans kundservice, 08-566 206 00.

Istappstelefonen, telefon 08-50 380 280, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:

– att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
– att släckutrustning finns till hands
– att utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
– att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Stockholms brandförsvars hemsida.

Vår servicepartner Coor erbjuder även rådgivning för SBA. Även Securitas erbjuder hjälp med det systematiska brandskyddsarbetet.

Utrymning
Hyresgästerna bestämmer själva plats för återsamling efter utrymning. Återsamling för hyresgäster med adress Linnégatan eller Banérgatan rekommenderas till slänten bortom utomhusparkeringen intill Linnégatan. Hyresgäster med adress Karlavägen återsamlas förslagsvis i allén på Karlavägen. Vill du veta mer om arbetgivarens ansvar gällande utrymning, läs informationen angående utrymning » arbetsmiljöverket.

För att underlätta utrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen hållas fria från varuleveranser och skräp.

Utrustning
Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos ett antal leverantörer. Kontakta någon av våra drifttekniker för vidare information, se rubriken Kontaktuppgifter.

Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 2004.01.01 läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hemsida » www.msb.se

Övrigt
Kom ihåg att rökdetektorer kan utlösas av damm från sågning eller borrning – meddela alltid drifttekniker via kundtjänst i förväg.

Rökmaskiner på fest kan ge en trevlig atmosfär – men de kan även innebära en onödig kostnad om rökdetektorerna utlöses och brandkåren rycker ut. Rådslå med din kontaktperson på Vasakronan innan

Skyltning

Skyltning måste alltid ske i samråd med hyresvärden.

Hänvisningsskyltar
Vid inflyttning ser Vasakronan till att skyltning kommer upp i entré och hiss. Vid namnändring bekostas ny skyltning av hyresgästen.

Andrahandshyresgäster
Underhyresgäster får, i mån av plats, skylt med sitt namn i entré och hiss och bekostas av dig som hyresgäst.

Fasadskyltar
För reklamskyltar på fastighetens fasad kontaktas hyresvärden för information och godkännande. Därefter söker hyresvärden bygglov från kommunen. Vid avflyttning ska skyltar demonteras och fasaden återställas av hyresgästen.

Miljö & energi

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller. Läs mer om LEED-certifiering här.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

Solceller!
Sedan våren 2016 har vi även en av stadens största solcellsanläggningar som finns på taken längs med Karlahusets sträckning vid Karlavägen samt på taket på Port 108. Solcellerna har kapacitet att generera 139 MWh/år, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av 850 kylskåp! Denna solcellsanläggning planerar vi att fördubbla kapaciteten av.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Grön el
Hyresgäster i fastigheten erhåller el via Vasakronan. Mätning av förbrukning sker via separata mätare för var hyresgästs lokal. Vasakronan köper alltid in miljövänlig (grön) el. Det innebär att det inte är någon miljöbelastning att ta upp i eventuella miljöredovisningar för våra hyresgäster avseende verksamhetsel.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Säkerhet i kvarteret Garnisonen
Området är låst kvällar och helger och ronderas av Securitas. Efter kontorstid krävs passerbricka för att komma in i husen. Passerbrickorna kvitteras ut av hyresgästen vid inflyttning. Behöver ni fler brickor eller ändra kod till någon bricka? Hör isåfall av er till er kontaktperson på Vasakronan samt reception.garnisonen@vasakronan.se. Brickutlämning sker i receptionen på Karlavägen 100.

Passerkort till parkeringsabonnenter administreras av vår parkeringsoperatör Apcoa Parking, nås på vasakronan@apcoa.se.

Garaget är öppet mellan 06-24 alla dagar. Inpassering till godsmottagningen sker mellan 06-19.00 på vardagar. Övriga tider krävs passerbricka och personlig kod.

Stationerade vakter dygnet runt – alltid tillgängliga för våra hyresgäster!
Bevakningen i området sköts av Securitas på uppdrag av Vasakronan. Allmänna ytor i kvarteret ronderas dygnet runt. Våra hyresgäster har alltid möjlighet att komma i kontakt med vakterna på telefonnummer 08-783 10 16.

Säkerhet i den egna lokalen
Generellt gäller att du som hyresgäst svarar för ditt företags eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen). Synliga larminstallationer på dörrar och fönster skrämmer bort de flesta tjuvar. Kontakta gärna ert försäkringsbolag för mer information om skalskyddsvillkoren för er försäkring.

Allmän information
Området är låst kvällar och helger och ronderas av Securitas. Efter kontorstid krävs passerkort för att komma in i husen. Passerkorten kvitteras ut av hyresgästen vid inflyttning. Kontakta er fastighetschef för mer information. Passerkort till parkeringsabonnenter administreras av Apcoa Parking.

Maxhöjden för infart till godsmottagningen är 3,10 meter. Maxhöjden för infart till garaget är 2 meter. Garaget är öppet mellan 06-24 alla dagar. Inpassering till godsmottagningen sker mellan 06-19.00 på vardagar. Övriga tider krävs passerkort och kod.

Säkerhet
Generellt gäller att du som hyresgäst svarar för ditt företags eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen). Kontakta ert försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för er försäkring.

Inpassering
På vardagar mellan 07-18.00 är alla entréer öppna, övriga tider är det låst och krävs passagebricka och kod.

Grindarna i området är öppna vardagar mellan 07.00-21.00 på vardagar, stängda dygnet runt på helger med ett undantag, se nedan. För utpassering från gården efter kl 19.00 utan kort, gå till Banérgatan 28 och passera ut genom ”snurrgrinden”. Utpassering från samtliga husentréer under låsta tider sker genom att trycka på utpasseringsknapp vid entrédörren. Grinden vid Oxenstiernsgatan 15 är öppen mellan 07-22.00 samt även på helger. 

Har du frågor gällande passerkort, vänligen kontakta Receptionen på Karlavägen 100 via telefon 08-783 10 17.

En sammanfattning av passerrutinerna
Brickan och koden behövs: vardagar 18-07 och på helgen dygnet runt.

För att byta kod, skicka bricknummer och den önskade nya (fyrsiffriga) koden till reception.garnisonen@vasakronan.se. Kodbyte är kostnadsfritt. Nya brickor beställs via samma mailadress och kostar 100 kronor. Brickan hämtas sedan ut och betalas i receptionen på Karlavägen 100. Receptionen är öppen vardagar 08-17, 08-13 dag före röd dag. Glöm inte att meddela receptionen om en bricka tappas bort, så att vi kan ta bort den ur systemet. 

För att underlätta för våra hyresgäster har vi breddat den allmänna accessen till att omfatta samtliga husentréer i kvarteret. Detta innebär att man kan ta den snabbaste vägen till tunnelbanan eller parkeringen utan att behöva gå runt kvarteret på kvällen, morgonen och under helgen.

För att säkerställa att borttappade brickor inte kan användas så kommer accessen att inaktiveras om man inte har använt brickan på 6 månader. Dvs. om man t.ex. är ledig eller inte har anledning att använda brickan under en längre period så kommer man att behöva gå förbi receptionen på Karlavägen 100 för att få sin access aktiverad igen. Alternativt, om man vet att man sällan behöver besöka kvarteret utanför kontorstid så kan hålla accessen aktiv genom att nudda brickan mot en läsare dagtid med kortare intervall än 6 månader, för att undvika att accessen inaktiveras.

Hur förhåller sig passersystemet till GDPR?
Dataskyddsförordningen (GDPR) är det nya regelverket för behandling av personuppgifter. I och med bytet till det nya passersystemet har vi bett om att få förnamn och efternamn på era anställda. Anonymiseringen ställer högre krav på er interna hantering av brickorna. Tappar man bort en bricka så är det viktigt att ni internt har noterat vilket bricknummer respektive person har, så att ni kan meddela oss vilken bricka som ska plockas bort ur systemet. Här finns en generell sammanfattning om hur vi jobbar med GDPR: https://vasakronan.se/om-vasakronan/foretaget/gdpr/.

Hjärtstartare
Har ni en hjärtstartare på kontoret? Glöm inte att registrera den på hjärtstartarkartan http://www.hjartstartarregistret.se/, så finns den sökbar i nödsituationer.

Posthantering

Posthanteringen i fastigheten kan ske på tre olika sätt.

Brevlåda
Posten kan levereras som vanligt till en brevlåda vid dörren. Vid uppsättning av brevlåda, be då först om förslag och godkännande från din hyresvärd.

Postbox
Din post kan också levereras till en postbox. Närmaste Postcenter (Företagscenter) finns på Karlavägen 102. Postboxar finns att hyra, kan beställas online via postnord.se eller via telefon 0771-33 33 10.

Service från Coor
Coor erbjuder hämtning och lämning av post till kontoret. Om ni köpt posttjänsten av Coor får ni posten hämtad och lämnad morgon och kväll till er egen lokal. De hjälper er med posthanteringen enligt era specifika behov. Tjänsten kan delas upp i flera individuella tjänster för att anpassas till just er. Det kan exempelvis innefatta hämtning, lämning av post, frankering och intern postservice.

Flera servicetjänster som erbjuds återfinns här: www.vasakronan.se/tjanster/.

Godshantering

På Banérgatan 30 finns kvarterets gemensamma godsmottagning där allt gods till alla företag i kvarteret kan lämnas. Maxhöjden inne på godsmottagningen är 3,10 m. Godsmottagningen är bemannad mellan kl 08.00 och 16.30 och tar hand om allt gods, pallar och större paket som kräver pirra.

Syftet med en gemensam godsmottagning är att säkerställa en bekväm och smidig godshantering samt att minska skador och slitage i kvarteret. Det är inte tillåtet att köra med pallyft inom byggnaderna.

Coor tar emot godset, kvitterar och kopierar leveranskopian och meddelar företaget när gods kommit. Företagen kan även utöver ovanstående bastjänst beställa tilläggstjänster för olika grader av besvärsfrihet vad gäller godshantering.

Ring till personalen på Coors godsmottagningen telefonnummer 08-783 10 07 för mer information. Eller maila till hyresgastservice.garnisonen@coor.com.

Flera servicetjänster som erbjuds återfinns här: www.vasakronan.se/tjanster/.

Din lokal

El & belysning

El
Hyresgästerna i fastigheten får sin el levererad via Vasakronan. Mätning av förbrukning sker via separata mätare för var hyresgästs lokal. Vasakronan köper alltid in miljövänlig (grön) el. Det innebär att det inte är någon miljöbelastning att ta upp i eventuella miljöredovisningar för våra hyresgäster avseende verksamhetsel.

Belysning
Den allmänna belysningen i trapphus och entréer i kvarteret styrs med timer och med sensorer som känner av ljusmiljön. Generellt gäller att belysningen, med undantag för ledbelysning, är släckt vardagar mellan 23.00 och 06.00 samt helger mellan 21.00 och 07.00.
Belysningen i hyresgästernas egna lokaler är till viss del tidsstyrd. Övriga tider fungerar vanliga lysknappar.

Data, telefoni & TV

IT-infrastruktur
Eftersom vi vill ha ordning och reda i IT-infrastrukturen i kvarteret måste alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten samordnas av vår IT-partner Visoli. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Fiberanslutning
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Inom telefoni erbjuder Coor flera olika lösningar, både gällande teknik och bemanning. Läs mer om de tjänster som erbjuds här.

Inomhusklimat & rökning

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Kontrollera ifall det finns temperaturreglerande utrustning i er lokal. Många arbetsrum och konfersrum är utrustade med dosor på väggen med vred som reglerar kylan från kylelementen. Vissa lokaler har även knappar märkta med ”forcerad ventilation” eller ”förlängd drifttid ventilation” som ökar luftmängden och som sätter igång ventilationen utanför ordinarie drifttider.
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) utförs i fastigheten vart tredje år. Kontrollen har som syfte att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det innebär att en besiktningsman kontrollerar att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som finns och att dess egenskaper fortfarande består.

Markiser & solfilm
För att minska värmeinstrålningen från solen sitter markiser på de flesta fönster i söderläge. Majoriteten av markiserna styrs automatiskt efter en sensor på fasaden som känner av om det är soligt eller mulet. Vissa markiser kan man även styra på egen hand från lokalen. Kontakta din drifttekniker via Kundtjänst om ni har några frågor om just era markiser. Solfilm finns även på vissa fönster i området. Solfilm är ett effektivt sätt att stänga värmeinstrålningen ute men ändå behålla utsikten och ljuset in i lokalen. Fönsterputsning kan ske som vanligt på fönster med solfilm.

Rökning
Generellt rökförbud råder i Vasakronans lokaler. Vi hänvisar våra hyresgäster till de askkoppar som finns placerade en bit utanför entreérna. Observera att rökning inte får ske inom 10 meter från entréerna.

Skötsel & underhåll av lokalen

Inre underhåll
Till skillnad från att hyra en bostad, ansvarar man som hyresgäst i en kontorslokal för mycket av det inre underhållet. Det innefattar till exempel reparation av utrustning i kök och på toaletter, rensning av vattenlås och avlopp, byte av lampor, underhåll av väggar och tak samt skötsel av golv.

Vasakronan har ansvar för att sådant som rör fastighetens installationer och stomme fungerar, såsom el, avlopp, ventilation och markiser*.

Alla detaljer kring ansvarsfördelningen hittar ni i ert hyresavtal. Kontakta oss gärna för tolkning av specifika ansvarsfrågor.  

* har ni manuell styrning av markiser? hjälp oss gärna att hålla markiserna uppfällda vintertid så undviker vi att de skadas av vind och tung snö.

Coor – fixar det ni inte vill göra själva
Coor Service Management är vår samarbetspartner i området. De kan hjälpa till med det mesta av det som ni hyresgäster själva har ansvar för. Kontakta Coor på hyresgastservice.garnisonen@coor.com eller 010-559 65 12.

Coor tillhandahåller bland annat tjänsten Städupphandling och städkontroll samt en rad andra tjänster så som lampbyten och returpappershantering. Se fliken Kringtjänster på Vasakronans hemsida.

Service i närområdet

Kvarteret Garnisonen
Kvarteret Garnisonen ligger på Östermalm i Stockholm, mitt emellan City och grönytorna på Kungliga Djurgården. Kvarteret består av byggnaderna Svea Livgarde, Göta Livgarde, Karlahuset samt Port 108.

Restaurang & café
Combo – Karlavägen 106, Telefonnr: 08-545 875 30
Panini – Karlavägen 100, Telefonnr 08-660 88 15
K-märkt – Karlavägen 100, Telefonnr 08-466 88 90
DC Catering – Karlavägen 100, Telefonnr 08-660 72 72
Café Marrakech – Karlavägen 100, Telefonnr: 08-33 98 39
FAVO – Karlavägen 110, Telefonnr: 0735-03 86 35

Närservice
Nordic Wellness, Gym & träning – Karlavägen 100
Pitstop Biltvätt & Meca Verkstad – Banérgatan 30
Coop Nära – Karlavägen 102
Posten – Karlavägen 102
Systembolaget – Karlavägen 100A
Lloyds Apotek – Karlavägen 100A

Receptionerna
Garnisonens två receptioner på Karlavägen 100 och 108 fungerar som nav i vårt stora kvarter. Genom vår servicepartner Coor kan du beställa det du behöver när du behöver det, till exempel telefoni, vaktmästeri eller catering. Läs mer på Coors hemsida. Se även mer här på Hyresgästinfo under fliken ”Service i fastigheten”.

Takterrasserna
I kvarteret finns även en terrass med vidsträckt utsikt över staden. Med ingång från Karlavägen 108, via hiss 3, når man terrassen på 15:e våningen där det på sommaren finns stolar och bord för den som vill äta sin lunchlåda med hela Stockholm som bakgrund. Terrassen på Karlavägen 108 kan bokas för evenemang av kvarterets hyresgäster mot en avgift. Bokning sker genom att maila till reception.garnisonen@vasakronan.se.
För den höjdrädde så finns en terrass på lägre altitud på Karlavägen 100. Här har Bee Urban anlagt en fantastisk stadsodling där man kan vandra runt bland hallonbuskar, solrosor och samtidigt lära sig om stadens ekosystem. Här finns också Garnisonens egen bikupa Läs mer på Bee Urbans hemsida.

Konsten
I Garnisonen finns även en konstsamling av rang. Längs med pelargången mot Karlavägen finns konstverk i alla entréer, och inne på Karlavägen 100 finns olika konstverk som spänner över flera hundra år. Här syns kända konstnärer som Hertha Hillfon, Torsten Renqvist och Mats Åberg. Ofta ordnas konstvandringar i området, kontakta receptionerna på Karlavägen 100 och 108 för mer information. Där finner du även vår konstbroschyr och boken om Garnisonens konst.

Kvarteret Garnisonen i siffror
Lokalarea ca 180 000 kvm
Tomtarea ca 85 000 kvm
Större företag ca 170 st.
Antal som arbetar i kvarteret uppgår till ca 5 000 personer
Garageplatser ca 650 st.
Markparkering ca 250 st.
Antal fönster bara på Karlahuset (byggnaden längs med Karlavägen) uppgår till ca 4 500 st.
Visste du att Karlahuset har en av Sveriges längsta fasader, ca. 350 meter lång!

 • Militärhistoria, stenkast från Gärdet och Djurgården

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Garnisonen ligger på Östermalm, nära såväl city som Kungliga Djurgården.
T-banestationen Karlaplan, som tillhör tunnelbanans röda linje, ligger cirka fem minuters promenad bort.
Stombusslinjen 4 har ändhållplats i kvarteret. Andra bussar som trafikerar Garnisonen är 67, 69 och 76.
– Vid Djurgårdsbron, endast några minuters promenad bort, når man Spårväg City.

SL:s tidtabeller

På markparkeringen (infart via Linnégatan) finns poolbilar från M, varav en laddhybrid, som är tillgängliga för alla. För medlemskap och villkor se www.sunfleet.se.

Parkering

Parkeringsmöjligheter finns dels i garaget med infart från Banérgatan 30 samt vid Linnégatan 87-89 där det finns en större markparkering. Maxhöjden för fordon i garaget är 2,10.

I garaget finns en öppen del med ca. 500 platser där vi erbjuder oreserverade tillstånd. Vi har även två stycken inre garage som nås med passerkort med ca. 150 platser tillsammans där man kan hyra en fast plats.

Garagets öppettider
Alla dagar 06.00-24.00. Utöver dessa tider är garaget stängt för allmänheten, nås med kort och kod för parkörer som abonnerar på parkeringstillstånd.

Hyr parkeringsplats
Apcoa Parking ansvarar för uthyrningen av parkeringsplatser. Vill du hyra en p-plats eller abonnera på ett parkeringstillstånd med oreserverad plats? Kontakta Apcoas kundtjänst på telefonnummer 08-556 306 70, maila till uthyrning@apcoa.se eller gå in på hemsidan www.apcoa.se.

Biltvätt/verkstad
I garaget finns även en biltvätt/verkstad, Pitstop Servicecenter Östermalm som är en ansluten Meca-partner. För mer information om öppettider och kontaktuppgifter, besök deras hemsida.

M biluthyrning
På parkeringen vid Linnégatan 87 har M en bilpool där man genom telefonen loggar in och hyr en av deras bilar som står på parkeringen. Perfekt för företaget som bara behöver bil ibland. Betala bara för tiden du använder bilen – drivmedel och parkering ingår i priset. Bilarna kan även hyras till fast pris över helgen. Läs mer på M’s hemsida om vilka bilar som finns på Garnisonen och hur man går vidare för att boka dem.

Elladdplatser
Vi vill underlätta miljövänligt resande för både hyresgäster och besökare. En viktig del i detta är våra laddplatser för alla som kör el-/hybridbil till jobbet. Eller som skulle vilja..

I garaget finns 14 parkeringsplatser utrustade med laddstolpar för laddning av elfordon. Platserna har laddstolpar som erbjuder laddeffekt på 7,4 kW med Typ 2 uttag.

På markparkeringen finns ytterligare fem parkeringsplatser utrustade med laddstolpar. Dessa laddstolpar erbjuder laddeffekt på 7,4 kW och har Typ 2 uttag.

Laddplatsbiljett gäller för parkering på samtliga laddplatser och betalas via parkeringsautomaten eller Easy Park. I parkeringsgaraget kan man även teckna ett särskilt parkeringstillstånd för laddplatserna via parkeringsoperatören Apcoa. Kontakta Apcoas uthyrningsavdelning för mer information, 08-556 306 70 eller uthyrning@apcoa.se.

På markparkeringen finns även en snabbladdare som erbjuder DC laddning på 50 kW med uttag för CCS resp. Chademo samt ett Typ 2 uttag för AC laddning på 43 kW. Betalning görs via RFID-kort, sms eller webbapp. Mer utförliga instruktioner för de olika betalmetoderna finns att läsa på snabbladdaren samt på Fortums sida om Charge & Drive.

Cyklar

Cykelgarage och omklädningsrum
Vasakronan erbjuder låst cykelgarage och tillgång till omklädningsrum med duschar, på plan 2 Karlavägen 100 (hissgrupp II). Ytterligare ett cykelgarage finns vid Karlavägen 108, på plan 2. Avtal för tjänsten tecknas i receptionen vid Karlavägen 100. För en tilläggsavgift kan man även hyra ett eget ventilerat skåp där man kan förvara sina saker.

Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer. 


Cykelservice

På våren och på hösten kommer Cykloteket till området och erbjuder reparation och uppfräschning till rabatterat pris. Fastighetsinfo-mail skickas ut till våra kontaktpersoner med info om tider och plats för inlämning. Cykelpumpar finns året om vid Karlavägen 96 och 112.