Nya Kronan

Mitt i Sundbyberg, längs med huvudgatan omvandlades ett helt kvarter till en sammanhållen modern fastighet med hållbarhet i fokus.

Vision

Visionen för Kronan var att öppna upp kvarteret, och skapa en naturlig fortsättning på den småskaliga småstadskänslan som finns på övriga Sturegatan. Med synliga verksamheter i öppna bottenvåningar som skapar trygghet. En del i det nya kommande Sundbyberg.

Området runt Kronan var tidigare slutet mot omgivande gator, och hade en helt annan karaktär än den levande handelsgatan Sturegatan. Området uppfattades otryggt med bakgården och parkeringsdäcket på baksidan av kvarteret.

Nya Kronan passar inte bara in, utan bidrar aktivt till en tryggare och bättre stadsmiljö i Sundbyberg. I och med att Skatteverket flyttar in fylls huset och kvarteren med människor.

Kronan 1 har funnits i olika former sedan 1906. Till en början brukades Kronan som en knäckebrödsfabrik. Där producerades så mycket som 25 ton bröd om dagen som exporterades till hela världen. Drygt 30 år senare gick knäckebrödsfabriken i konkurs och lämnade plats för nya verksamheter att ta form.

Snabbfakta

 • Fastighet – Kronan 1
 • Kommun – Sundbyberg
 • Byggstart – 2019 Januari
 • Inflytt – 2021 November
 • Lokalytor – 59 000 kvm BTA, 40 000 kvm LOA
 • Miljöcertifierad enligt LEED, nivå Platina. Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitekt – Åke Östlin, 1981
 • Arkitektkontor – Reflex, CF Möller och Equator (för om- och nybyggnation)
 • Entreprenad – Totalentreprenad. Byggnad 1 och 3 i samverkan med Skanska. Byggnad 2 i samverkan med Veidekke
 • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer om vår gröna finansiering

Nya Kronan – från bilgarage till solcellspanel

Ett framgångsrikt projekt trots sin komplexitet. Mitt i Sundbyberg, längs med huvudgatan omvandlades ett helt kvarter till en sammanhållen modern fastighet med hållbarhet i fokus. Ett öppet gatuplan skapar liv och rörelse ut mot gatan och bjuder in såväl förbipasserande som hyresgäster till Sundbybergs hjärta.

Om projektet

Redan 2014 påbörjades planarbete och förstudie för kvarteret Kronan. Och 2017 vann detaljplanen laga kraft vilket gav Vasakronan möjlighet att omvandla en svårtillgänglig del av Sturegatan till en öppen och levande del av staden.

Byggnaden längs med Sturegatan bedömdes uttjänt och revs tillsammans med parkeringsgaraget längs med Prästgårdsgatan och ersattes av byggnad 1 och 3. Byggnad 2, mot Ekensbergsvägen genomgick en omfattande renovering. Alla tre byggnader är sammanlänkade och bidrar till ett enhetligt och attraktivt kvarter.

Några av projektets utmaningar var till exempel den centrala platsen, mitt i Sundbybergs stadskärna, och med viss vårdverksamhet som fortfarande bedrevs i byggnad 2. Tack vare det nära samarbetet och samverkan mellan projektorganisationen, entreprenörerna, förvaltningen och Skatteverket så kunde såväl projektbudget som tidplan hållas.

Alla tre byggnader var en totalentreprenad där nybyggnation av byggnad 1 och 3 genomfördes i samverkan med Skanska och renoveringen av byggnad 2 i samverkan med Veidekke.

Solcellspanel på tak och fasad

Hållbarhet

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

 • Betongstommen har behållits i det hus som renoverats.
 • Innovativa och effektiva lösningar gällande energiförsörjning. Husen har en gemensam geoenergianläggning som försörjer fastigheterna med värme och kyla. Därtill finns solceller i både fasad och på taket som bidrar med el till fastigheten.
 • På taken finns olika arter av örter och gräs samt sedumtak som bidrar till förbättrad dagvattenhantering och biologisk mångfald.
 • Delar av byggmaterialet är återbruk från andra fastigheter. Till exempel har plattor från Hötorgshusens terrass använts till takterrassen och i de två ljusgårdarna finns återbrukat tegel från Danmark.
 • I det här projektet har Vasakronan samarbetat med Tryggare Sverige och Stipo för att stärka den sociala hållbarheten och tryggheten i området.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Resultat

Den uppdelade fasaden med olika fasadmaterial, indragna våningarna som trappas upp mot byggnadens kärna ger en känsla av småskalighet och överensstämmer med övriga karaktären på Sturegatan. Inte mindre än åtta takterrasser ger Kronans hyresgäster möjlighet till avkoppling under dagen. Restaurangen i hörnet med sin uteservering bidrar till liv både dagtid och kvällstid.

Skatteverkets publika entré och restaurang/jobbtorg bidrar till flöden på gatan och en ökad trygghetskänsla. Mindre parker är anlagda runt kvarteret. Till exempel Tallgatan, som tidigare vette mot parkeringsdäcket har nu omvandlats till ett parkstråk med konstverk i form av Avatarer som gjutits av återvunnet aluminium från Hötorgshus 2 fasad. Här ligger även entrén till cykelförvaringen och omklädningsrum.

Nya Kronan utsåg till Årets bygge 2022 i kategorin kontor och hotell.

Återvunna avatarer kröner Nya Kronan

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Är du intresserad av att veta mer om projektet Nya Kronan?

Hör av dig till Susan. Är du intresserad av lokal? Kontakta Philip.

Susan Strömbäck

Affärschef kontor 073-920 10 49 · 08-782 04 02

Philip Lagelius

Uthyrningschef 070-602 87 73 · 08-566 207 73