Stark uthyrning första halvåret

Under perioden har omförhandlingar och förlängningar genomförts motsvarande 185 000 kvadratmeter (171 000) och en årshyra om 485 mkr (473). Det resulterade i en ny utgående hyra som översteg den tidigare med 8,3 procent (13,9). I Uppsala Science Park har Läkemedelsverket förlängt sitt hyresavtal om drygt 20 000 kvadratmeter i 6 år och i Godset i Sundbyberg har Försäkringskassan förlängt sitt avtal om 7 300 kvadratmeter på 6 år.

 

  • Hyresintäkterna ökade till totalt 3 467 mkr (3 439). I ett jämförbart bestånd var ökningen 2 procent (5). Intäkterna har påverkats negativt med 59 mkr till följd av lämnade hyresrabatter relaterade till Covid -19
  • Nyuthyrningar har gjorts av 84 000 kvadratmeter (129 000) med en årshyra på 389 mkr (473) och nettouthyrningen uppgick till 134 mkr (171)
  • Uthyrningsgraden ökade till 93,8 procent (93,1) vid periodens utgång. Vakansen förklaras till 1,7 procentenheter (2,6) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
  • Driftöverskottet uppgick till totalt 2 543 mkr (2 579). I ett jämförbart bestånd var ökningen 0,3 procent (6)
  • Resultat före värdeförändringar och skatt minskade till 1 540 mkr (2 781). Förändringen förklaras främst av ett lägre resultat från joint ventures, -290 mkr (891), till följd av minskad förväntad framtida byggrättsvolym
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till -1 208 mkr (4 626), vilket motsvarar en värdeförändring på -0,7 procent (3,4). Värdenedgången avser väsentligen segmentet butiksfastigheter
  • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 157 455 mkr (144 215)
  • Värdeförändring på derivat uppgick till 217 mkr (-1 268) framförallt till följd av sjunkande långa marknadsräntor i Norge
  • Resultat efter skatt uppgick till 360 mkr (5 030)

– Den starka hyresmarknad vi såg i början av året har förändrats och av naturliga skäl blivit mer avvaktande. Trots det har vi under andra kvartalet tecknat nya avtal för 111 mkr eller 35 000 kvadratmeter. Att i den här marknaden kunna presentera ett så starkt resultat i den underliggande verksamheten är en prestation värd att understryka. Vi har dessutom en betryggande uthyrningsgrad både i våra projekt- och förvaltningsfastigheter, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Under perioden har Vasakronan emitterat 6,6 mdkr i gröna obligationer och ett grönt låneavtal om
2 mdkr har tecknats med EIB. Lånet ska stödja nyproduktion och ombyggnation av fem fastigheter i Stockholm och Uppsala, alla med låg energiförbrukning och klimatpåverkan. Med obligationsemissionerna, nya banklån samt det återkallade utdelningsförslaget står Vasakronan finansiellt stabilt.

I juni färdigställdes Vasakronans solcellspark i Uppsala. Vid driftsättningen i augusti kommer den att leverera cirka 4 GWh el på årsbasis. Att öka andelen egenproducerad el är en viktig pusselbit i bolagets färdplan mot att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till år 2030.

Visionsbild över Sergelstan.
Sergelstan, mitt i Stockholms city. Stockholms nya scen.

Johanna Skogestig

Verkställande direktör 073-068 75 17

Christer Nerlich

Chef ekonomi och finans 070-968 15 40