Välkommen till Klara C

Vasagatan 14 - 18 / Klara Västra Kyrkogatan 9-15 / Klara Vattugränd 1 / Klarafaret 4

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Niklas Sjögren

Affärsansvarig kontor 070-557 59 85

Mikaela Åldstedt

Affärsansvarig handel 070-860 07 88 · 08-56620608

Molly Stockenstrand

Bitr. affärsansvarig 076-130 63 75

Torbjörn Backlund

Teknikansvarig 08-782 03 06

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Allmänt 

Byggnadens miljöstation finns på våningsplan 2 precis intill garageinfarten. 

Följande fraktioner sorteras i respektive rum:

Lilla miljörummet (våta sopor)

 • Hushållsavfall.
 • Organiskt

Stora miljörummet

 • Wellpapp.
 • Kartong, Brickman.
 • Batterier (små).
 • Lysrör och ljuskällor.
 • Brännbart avfall.
 • Glas, Färgat och Ofärgat.
 • Plastförpackningar.
 • Metall.
 • Deponi.

Snöröjning & istappstelefon

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundservice, 08-566 206 00.

Istappstelefonen, telefon 08-50 380 280, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

UTRYMNING 

Allmänt

Från arbetsplatserna kan man nå minst två utrymningsvägar och dessa får inte blockeras. Utrymningsvägarna är markerade med gröna, lysande hänvisningsskyltar som alltid är tända, även vid strömavbrott.

Vid brand går hissarna till entréplan och släpper av eventuella passagerare. Hissarna får inte användas vid brand.

Hyresgästens ansvar, SBA

Hyresgästen ansvarar för verksamhetens systematiska brandskyddsarbete, SBA. Det gäller t.ex. utrymningsrutiner, ansvar, återsamlingsplats, personalinformation, uppsatta utrymningsplaner och brandsläckare samt att hålla utrymningsvägarna fria. Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

BRANDSKYDD

Utrymningslarm vid brand

I byggnaden finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm. Signal till utrymning ges via siren och ljuder lokalt hos den hyresgäst där rök indikerats. I vissa utrymmen, t.ex. fläktrum, är utrymningslarmet kompletterat med rött blixtljus.

För att tillkalla Räddningstjänsten ska brand larmas via telefon 112, detta då utrymningslarmet inte är vidarekopplat till Räddningstjänsten. Utlöst larm går som fastighetslarm till Vasakronan.

Du kan själv utlösa utrymningslarmet med hjälp av röda tryckknappar placerade i utrymningsvägarna. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar.       

Sprinkler

I byggnaden finns en heltäckande automatiskt vattensprinkleranläggning installerad. Vid utlöst sprinkler går larm direkt till Räddningstjänsten.

Ett sprinklerhuvud består av en glasbulb som brister vid 68 °C eller skadegörelse och automatiskt startar vattenspridning från aktuellt sprinklerhuvud.

Sprinklerhuvudena i fastigheten är lågt placerade i tak. Notera därför att det finns risk för att stöta i dessa vid transporter. Vid intransport är detta särskilt viktigt

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade bjälklag, väggar och dörrar. I huvudsak är respektive hyresgästlokal, trapphus, hiss- och installationsschakt, garage, förråd, fläktrum och avfallsrum egna brandceller.

Dörrar i brandcellsgränser som är uppställda mot magnet kan stängas manuellt via tryckknapp märkt ”branddörrstängning”. Dörrarna stängs automatiskt vid brand och får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt.

Miljöcertifiering

LEED Platinum

Byggnaden är certifierad enligt LEED, ett amerikanskt miljöcertifieringssystem. LEED bedömer bland annat hållbart platsval, vattenanvändning, energianvändning och påverkan på växthuseffekt, material och resursanvändning samt inomhusmiljö. För dig som hyresgäst innebär ett LEED-certifikat ett ansvar i brukandet av lokalen, detta för att byggnaden ska fungera som det är tänkt och skapa minsta möjliga miljöbelastning.

Fastigheten har fått den högsta klassificeringen LEED Platinum, vilket vi är mycket stolta över

Energi

Nedanstående funktioner och utformning ger byggnaden ett bra inomhusklimat och en låg energianvändning:

* Vasakronan köper endast miljömärkt el till fastigheten.

* Ventilationen går ner i drift efter ordinarie kontorstider.

* Ventilationen styrs automatiskt efter personantalet.

* Fönster har energiglas.

* Värmen i luften från ventilationen återvinns.

* Byggnaden har en så kallad tung stomme som motverkar snabba klimatväxlingar.

* Lokalerna har stora ljusinsläpp som minskar behovet av belysning .

* Belysningen styrs via detektorer för närvaro och dagsljusinsläpp.

* Byggnadens ljuskällor är energieffektiva.

* Vattenblandare är snålspolande vilket sparar både vatten och energi för varmvatten.

Sedumtak

Stora delar av byggnadens tak är grönt och täcks av fetbladsväxter (sedum) och örter. Det gröna taket inverkar positivt på miljön genom att:

* Öka den biologisk mångfalden, skapa nya biotoper för fåglar, fjärilar, insekter etc

* Sänka temperaturen på taket under varma dagar och därmed ge ett behagligare klimat på våningsplanen under tak.

* Skydda tätskiktet mot UV-ljus (bryter ner ytskiktsmaterialet) och skydda underliggande takmaterial mot temperaturväxlingar.

* Reducera och fördröja dagvattenflöden.

* Ta upp och binder luftföroreningar.

* Dämpa buller och ge ett estetiskt tilltalande intryck.

Gröna hyresavtal och miljöriktig el

Vasakronan erbjuder, som Sveriges första fastighetsbolag, sina hyresgäster att teckna gröna hyresavtal. Kontakta oss gärna för mer information.

Gröna hyresavtal

http://media.vasakronan.se/dokument/Miljo_&_energi_14232_1_Grona_hyresavtal_A4.PDF

Inköp av miljöriktig el

http://media.vasakronan.se/dokument/Miljo_&_energi_14232_2_Inkop_av_miljoriktig_el.PDF

Allt materialval är godkänt enligt Byggvarubedömningen;

https://www.byggvarubedomningen.se/

Säkerhet & inpassering

Passerkontroll

Entrén på Vasagatan 16 är bemannad och öppen vardagar 07.30-17.30. Övrig tid krävs bricka och kod för inpassage via enkeldörr/nödutgångsdörr.

På Klara Västra Kyrkogata samt Cykelrummet gäller passerkort vardagar 7.30-17.30 och övrig tid gäller passerkort och kod.

Hyresgästerna svarar för sina egna inre skalskydd så som lås, lokala kortläsare, galler m.m. till den egna lokalen. Hyresgäster som väljer egna system som är kompatibla med byggnadens system kan använda samma passerbricka till båda systemen. Passerbricka skaffas av respektive hyresgäst som därefter kontaktar Vasakronan för programmering för access till byggnadens entrédörrar m.m. 

Passerkort till fastigheten via er kontaktperson Vasakronans kundservice

Gröna nödhandtag får enbart användas vid nödutrymning. Använd öppnaknapp för daglig passage.

Bevakning

Bevakning av fastigheten sker med rondering av väktare.

Lastkaj & leveranser

Godshantering

Gods förs in via garageentrén på Klarafaret och maximal takhöjd är 3,0 meter.

Byggnaden har två varuhissar som nås via faret. I dokumenten ”Inför inflytt” kan ni också hitta en ritning över var dessa hissar är lokaliserade.

Hyresgäster ansvarar själva för mottagande av gods och borttransportering av lastpallar.

Allmänna uteplatser & terrasser

Vasakronan ser till att planteringar och städning av takterrass samt att snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör.

För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.

Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se 
Beställning av Internetaccess: Fastighet och bygg | Advania
www.advania.se 

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. Drifttider för hyresgäster är vardagar kl. 07.00-19.00. Temperaturen kan även justeras via termostat i hyresgästernas lokaler.

Fastigheten värms och kyls med fjärrvärme respektive egentillverkad kyla.

Rökning

Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat

Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med många av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t.ex. telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

 • Reception
 • Cykelrum
 • Omklädningsrum
 • Förråd finns att hyra, kontakta Bitr. Fastighetschef 

Kontaktuppgifter till Receptionen;

Den gemensamma receptionen är bemannad och öppen vardagar 07.30-17.30 och drivs av Coor Service Management. Receptionen hjälper till med frågor rörande, posthantering, avisering av besökare, bokning av omklädningsskåp, takterrassen och mycket mer.

Front Desk Manager

Telefon 010 55 80 337

mail: reception.klarac@coor.com  

Konferensrum

För att boka konferensrum, kontakta CONVENDUM Conference Telefon: 010-5100888
E-mail: Conference@convendum.se

Service i närområdet

Kongress och evenemang
Många närliggande hotell erbjuder goda konferensmöjligheter, till exempel Stockholm Waterfront som ligger mellan World Trade Center och Stockholms stadshus. Centret har kapacitet att genomföra allt från stora kongresser och andra evenemang till möten för mindre grupper.

Kontorshotell

I fastigheten erbjuder Convendum coworking/kontorshotell och konferensmöjligheter. Se mer under rubriken Kontorshotell

Hotell

– Hotell Continental, Vasagatan 22.
Scandic Continental

– Sheraton Hotel, Tegelbacken 6.                                                                                                             Sheraton Stockholm– Hotel Terminus, Vasagatan 20.
– Hotel Nordic Sea, Vasaplan.
– Hotel Nordic Light, Vasaplan.
– Royal Viking, Vasagatan/Klara Vattugränd 4/Wallingatan 15.

Restauranger
I området finns flera restauranger för både snabbluncher och representationsmiddagar. I huset finns restaurang Vapiano och Vigårda.

I närheten hittar du Aquavit Grill & Raw Bar, Griffin´s, Jensen Bofhus, O’Learys Bar & Restaurant, Restaurang Seikoen, Luzette och Stockholm Fisk.

Träning och hälsa
–  Centralbadet, Drottninggatan 88 ö.g. Centralbadet
– SATS, Mäster Samuelsgatan 60. Sats
– Selma CitySpa, Clarion Hotel Sign. Selma Cityspa Stockholm

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Kollektivtrafik      

Sj.se  

Tåg

Sl.se  

ArlandaExpress                                                                                                                                                                

Taxi
Vid Centralen finns en taxistation. Här behöver du sällan vänta mer än någon minut på din taxi och du har även möjlighet att aktivt välja en miljöbil.

Parkering & laddplatser

Garage finns i fastigheten, med nedfart från Klara Västra Kyrkogata.

Vasakronan uppdrar åt Nordic Level Group att förvalta garaget och parkeringar på denna fastighet.

För dig som hyresgäst innebär det att du är välkommen att kontakta Nordic Level Group vid frågor kring förhyrda platser samt tecknande av parkeringsavtal. Nordic Level Group sköter även hyresaviseringar, p-tillstånd, eventuella kölistor m.m.

Vid uthyrning, eller behov av ytterligare information, kontakta Nordic Level Parking AB på 08-588 018 00 eller InfoParkering@nordiclevelgroup.com. 

Cykelparkering

Cykelrum finns i fastigheten. Nås via dörr från Klara Västra Kyrkogata och access in i huset, nära husets omklädningsrum.

Tänk på!

* Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. * Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.