Vasakronan deltar i sthlmflex för bättre balans i elnätet

Sänkta effekttoppar i fastigheter hjälper till att minska trängseln på elnätet. Under vintern deltar Vasakronan med elbilsladdning i projektet sthlmflex.

Sverige blir allt mer elektrifierat och i takt med att elförbrukningen ökar, ökar också pressen på elnätet. Framför allt under kalla och vindstilla vinterdagar när elanvändningen är som högst men energin från sol och vind låg.

Kapacitetsbrist

Även om vi oftast producerar mer el än vi själva använder i Sverige krävs att den kan överföras dit den behövs. Efterfrågan på el, särskilt i våra storstadsregioner, växer snabbt men dimensioneringen av elnätet har inte riktigt hängt med i samma takt.

Då uppstår något som kallas för kapacitetsbrist. Förenklat kan man säga att det är för trångt i elnätet. Det gör att det bildas flaskhalsar i elnätet där förmågan att transportera den inmatade effekten är begränsad. För att lösa det ökande elbehovet i samhället och kapacitetsbristen i vårt elnät behövs både kort- och långsiktiga lösningar kring olika energisystemfrågor – det vill säga hur vi använder energi, hur energin tillförs till systemet (via kraftverk) och hur den distribueras (via elnätet).

Foto: Svenska kraftnät / Tomas Ärlemo
Ulf Näslund, chef för teknikutveckling på Vasakronan

Reducering av effekttoppar

Det finns många sätt att angripa utmaningarna på. Ett område som under senare år hamnat i fokus för fastighetsbolag är reducering av effekttoppar i fastigheter. Det efterfrågas flexibilitetslösningar för att möta de ökade kostnaderna och samtidigt minska klimatpåverkan från köpt energi.

Vasakronan är med i ett forsknings- och utvecklingsprojekt på den lokala flexmarknaden för el i Stockholm. Projektet, som går under namnet sthlmflex, handlar om att avlasta kraftnätet under vissa kritiska perioder.

Det är andra året som sthlmflex-marknaden kommer att testas. Under vintern är marknaden öppen från 1 december 2021 till 31 mars 2022. Behovet av flexibilitet bedöms vara störst under vardagar kl. 7-11 samt kl. 15-21.

Några enkla frågor på ett komplext tema

Ulf Näslund, chef för teknikutveckling på Vasakronan, är djupt engagerad i projektet sthlmflex och den bästa att förklara mer.

Beskriv sthlmflex, vad är det?

– Det handlar om att Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution har gått samman i ett forskningsprojekt som ska skapa och pröva en marknad för effektflexibilitet i Storstockholm. Enkelt beskrivet innebär det att elanvändare och elproducenter som är kopplade till elnätet bidrar till att motverka att kapacitetsbrist uppstår i elnäten för att på så sätt öka leveranssäkerheten.

Varför är det intressant för Vasakronan att vara med?

– Effekt- och kapacitetsbrist är en viktig samhällsutmaning som vi vill hjälpa till att lösa. Utvecklingen av marknaden kan också vara en potentiell inkomstkälla för oss. Därför har vi designat lösningarna som testas på ett sätt som gör det möjligt för oss att skala upp dem om de visar sig fungera bra. Att kapa effekttoppar är också en viktig del i vårt miljöarbete och kan bidra till högre LEED-poäng i framförallt våra projekt.

Och på vilket sätt deltar Vasakronan?

– Rent konkret innebär det att vi under vissa kritiska perioder kan sänka förbrukningen från ett antal installationer i våra fastigheter. Med ett för stunden lägre energibehov kan vi sedan sälja den elförbrukning vi avstår för att stabilisera kraftnätet. På så sätt bidrar vi till att jämna ut obalansen mellan produktion och användning. Förra året testade vi att delta med ventilation och värmepumpar i våra hus. Nytt för i år är att vi deltar med våra elbilsladdningsstationer.

Hur görs då testet med elbilsladdning?

– Under vissa tider när effektbehovet i elnätet är som störst så kan vi dra ner uttaget av effekt för laddstolpar i våra fastigheter. Det är en funktion vi har utvecklat i samarbete med Epspot – vår partner för elbilsladdning. Styrningen sker med hjälp av plattformen Proptech OS som hjälper till att aggregera vårt bestånd och på så sätt möjliggör volym i det vi tillför till marknaden.

Hur påverkar det hyresgästerna?

– Vi fördelar om vilka tider elen används och vi sänker laddningseffekten försiktigt under en eller ett par timmar. Det innebär att det kommer att ta lite längre tid att få den enskilda bilen fulladdad, men det kommer göra stor nytta för elnätet. De flesta elbilar har oftast laddat fullt långt innan arbetsdagen är över och de lämnar våra parkeringar så vi ser inte att det här ska störa.

Pågår det liknande initiativ i Vasakronans andra regioner?

– Ja, det finns marknadsplatser för elflexibilitet som forsknings- och utvecklingsprojekt även i Göteborg, Malmö (CLUE) och Uppsala (CoordiNet). Projekten har kommit olika långt och vi är med i dialoger kring dem.

Och hur ser möjligheterna ut framåt?

– Dels bidrar vi som sagt till den större samhällsutmaningen. I förlängningen kommer vi sannolikt också att kunna göra bra affärer kopplat till detta. Det är ytterligare ett exempel på att hållbara lösningar är lönsamma. Och det hänger väl ihop med vårt systematiska arbete kring hela energifrågan. Vi har redan halverat energianvändningen en gång. Nu ska vi göra det en gång till. På sikt är målet att alla våra fastigheter ska vara självförsörjande och vi är på god väg dit.

Illustrationen visar system hos Vasakronan är planerade att testas inom sthlmflex.

Länkar

Proptech OS möjliggör sammankoppling av system i fastigheter och gör data tillgänglig för bättre kontroll och styrning.

För dig som är nyfiken och vill veta mer, läs mer här:

https://idunrealestate.com/

Sthlmflex
https://www.svk.se/sthlmflex