LINK Arkitektur, LTH och Vasakronan får utvecklingsstöd för cirkulär fastighetsutveckling

Vinnova har beviljat drygt två miljoner i medel för utvecklingsprojektet ”Cirkulär och värdeskapande fastighetsutveckling för en resurseffektiv bygg- och fastighetsbransch över tid”. Syftet är att öka fokus på cirkulär design och cirkulärt byggande i tidiga skeden av en stads- och projektutvecklingsprocess. Projektet genomförs av LINK Arkitektur i samarbete med Lunds Tekniska Högskola och Vasakronan.

– Värden motsvarande 19 miljarder per år går till spillo till följd av det linjära materialflödet i byggbranschen. Ett mer cirkulärt fokus i designskedet kommer att leda till bättre resursutnyttjande i branschen. Detta är en central fråga för oss. Parallellt med transformation och återbruk behöver vi säkra de bästa förutsättningarna för våra byggnaders hela livscykel, säger Per Olsson, hållbarhetschef på LINK Arkitektur.

Att öka fokus på cirkulärt byggande i stads- och projektutvecklingsprocessen säkerställer en mer resurseffektiv och klimatsmart byggbransch över tid. När denna aspekt tas in i tidiga skeden kan byggnader placeras, planeras, utformas och byggas mer resurseffektivt över flera livscykler. De får dessutom en längre teknisk och ekonomisk livslängd.

Om vi inte designar för en mer cirkulär ekonomi klarar inte byggnaderna av förändrade krav på funktion och användning. Dessutom blir det allt för kostsamt att transformera, demontera och återbruka för kommande generationer.

Arkitekter och projektutvecklare har ett ansvar att i tidiga skeden uppmärksamma denna fråga och säkerställa att vi gör rätt från början. Just därför tar LINK Arkitektur, LTH och Vasakronan ett tydligt grepp om frågan och utvecklar nu en process som tydliggör och underlättar arbetet med att förbereda byggnader för en alltmer cirkulär ekonomi.

– En 100 % cirkulär bygg- och fastighetsbransch är nödvändig i omställningen till ett koldioxidneutralt och hållbart samhälle. Risken med att inte göra rätt från början är att det även i framtiden kommer att rivas hus, vara svårt och kostsamt att transformera, återbruka och återvinna. Vårt nya Vinnovafinansierade projekt är en utmärkt plattform för att driva på frågan kring cirkularitet redan i det tidiga design- och planeringsskedet, där vi har störst möjlighet att påverka hur väl en byggnad kommer att vara en del av ett cirkulärt system” säger Emma Färje Jones, stadsutvecklare på Vasakronan.

Metod för cirkulär design tas fram

Arbetet inleds med att kartlägga litteratur och forskning inom projektets olika kunskapsområden. Med detta som underlag och med fokus på resursoptimering, livslängd och demonterbarhet utvecklas en process med kritiska metoder för cirkulär design och byggande. Här identifieras också incitament och värden som kan ge drivkraft till ett ökat fokus på cirkulär design.

Även digitalisering och dess betydelse för cirkulär design kommer att utredas. Därefter testas processen och verktyg i ett konkret projekt. Utvecklingsprojektet ”Cirkulär och värdeskapande fastighetsutveckling för en resurseffektiv bygg- och fastighetsbransch över tid” sätter i gång omgående och kommer att pågå i två år.