Norra Kymlinge Norra Kymlinge

Norra Kymlinge

Söder om Kista och norr om Igelbäckens naturreservat ligger Norra Kymlinge. Ett obebyggt område i direkt anslutning till Järvakilen och Igelbäckens Naturreservat. Här, bara 15 minuter från Stockholm city med tunnelbana, stannade planeringen i mitten på 70-talet efter det att en ny tunnelbanestation längs den blå linjen stod klar. Här vill Vasakronan planera och bygga den mest hållbara stadsdelen för världen. En stadsdel som är en del av ekosystemet och som ger mer än den tar.

Nytt liv till bortglömt område

Norra Kymlinge ligger i Sundbybergs kommun, söder om Kista och norr om Igelbäckens naturreservat, och ägs sedan lång tid tillbaka huvudsakligen av Vasakronan. Området omfattar 55 hektar mark som gränsar till tre kommuner: Stockholm Stad, Sollentuna och Solna. Det är ett obebyggt och bullerstört område som upplevs som svårtillgängligt och bitvis till och med otryggt.

Vasakronan har en lång relation till både Norra Kymlinge och angränsande områden. I Kista i norr är vi en av de största fastighetsägarna och med ett stort engagemang i både Ursvik och Järvastaden så långt tillbaka som till 90-talet är vi en av de mest långsiktiga fastighetsutvecklarna i området.

Genom att utveckla och ta vara på de värden som Norra Kymlinge erbjuder, öppna tunnelbanestationen och bygga den mest hållbara stadsdelen för världen vill vi skapa kvalitativa platser för människor i stockholmsregionen, minska bullret i Igelbäckens naturreservat och göra det fina rekreationsområdet i Igelbäcken tillgängligt för fler

Norra Kymlinge och Igelbäckens naturreservat
Norra Kymlinge

15 minuter från Stockholm City

I Norra Kymlinge finns en tunnelbanestation som med relativt små medel skulle kunna tas i bruk. Det är en unik tillgång som Vasakronan anser behöver tas tillvara. Stationen ligger mellan Hallonbergen och Kista på den blå linjen. Det som i dag är känt som en spökstation skulle kunna bli en destination och fungera som en centralpunkt – en viktig del av en stadsbild.

Att bygga i området är ingen ny tanke. Planeringen startade redan i slutet av 70-talet när den blå tunnelbanelinjen byggdes och redan då var målsättningen att bygga en ny stadsdel i anslutning. Tanken var att statliga verk och myndigheter skulle utlokaliseras från Stockholms innerstad.

Istället beslutades att vissa centralt belägna myndigheter och verk skulle utlokaliseras till andra orter i Sverige och projektet föll. Platsen ansågs dock, redan då, vara en bra markreserv för ett kommande bostadsområde. Kommun och landsting beslutade att behålla den längre tunnelbanedragningen och samtidigt förbereda för en tunnelbanestation i Kymlinge.

Att återuppta den ursprungliga tanken och bebygga Norra Kymlinge samt öppna tunnelbanestationen skulle öka nyttan av Igelbäckens naturreservat och göra det tillgängligt för fler – 15 minuter från Stockholm city.

Se filmen om ”Spökstationen” by Stockholmshjärta.

Stockholm växer så det knakar

Urbaniseringen är här och nu. Det är bostadsbrist i Stockholms län, mer måste byggas och naturmark kommer att behöva tas i anspråk. Samtidigt är klimatförändringar ett faktum och vi människor måste dels ändra vårt sätt att planera och bygga stadsdelar men vi måste också ändra vårt sätt att leva och arbeta.

Som ensam markägare i Norra Kymlinge har Vasakronan en unik möjlighet att ta ett helhetsgrepp i utvecklingen av området. Potentialen i området är unik, tack vare kombinationen av ett antal faktorer. Bland annat naturen och närheten till Igelbäckens naturreservat, en tunnelbanestation som är så gott som färdig att tas i bruk och inte minst närheten till både Stockholm city, Kista med sina 30 000 arbetsplatser, Solna, Sollentuna och Järfälla.

Vasakronans bedömning är att 6 000-7 000 bostäder skulle kunna tillföras i Norra Kymlinge när man utvecklar området. Det löser inte bostadsbristen i Storstockholm men det skulle vara ett bra bidrag som dessutom kan kompletteras med både arbetsplatser, handel och service.

Flygbild över Stockholm city
28246_pmu00536.tif Foto: Patrick Miller
Norra Kymlinge

Ett världsledande exempel på hållbar stadsbyggnad

Norra Kymlinge är bullerstört, svårtillgängligt och upplevs bitvis som direkt otryggt. Företaget Spacescape har på uppdrag av Vasakronan utfört mätningar av gång- och cykelflöden samt gjort vistelseobservationer. Resultatet visar att Norra Kymlinge inte är en särskilt välbesökt plats. Det är inte det utflyktsmål det skulle kunna vara.

Därför prövar Vasakronan förutsättningarna för vad som skulle krävas för att bebygga Norra Kymlinge och göra det till en stad utöver det vanliga, en stad som ger mer än den tar och som samtidigt erbjuder invånarna hög livskvalitet.

Vi vet att det är en utmaning men vi tror också att det är fullt möjligt att bevara och förstärka befintliga naturvärden genom att planera och bygga på ett intelligent sätt. Genom att bygga på en plats där de infrastrukturella satsningarna redan gjorts skulle dessutom naturen kunna tillgängliggöras för många fler.

Norra Kymlinge skulle kunna bli ett världsledande exempel på hållbar stadsbyggnad, en stadsdel som levererar mer ekosystemtjänster än platsen gjorde före utbyggnaden. Rätt genomfört skulle en utveckling av området kunna bli det spjutspetsprojekt som sätter Sundbyberg och Sverige på den internationella kartan över världens mest hållbara städer.

Vasakronans bedömning är att 6 000-7 000 bostäder skulle kunna tillföras i Norra Kymlinge när man utvecklar området. Det löser inte bostadsbristen i Storstockholm men det skulle vara ett bra bidrag som dessutom kan kompletteras med både arbetsplatser, handel och service.

Korta fakta

  • I Norra Kymlinge vill Vasakronan bygga en helt ny stadsdel och ambitionen är hög – att bygga den mest hållbara staden för världen.
  • Stadsdelen skulle kunna ge upp emot 7 000 bostäder samt service och arbetsplatser.
  • Området ligger i Sundbybergs kommun, söder om Kista och norr om Igelbäckens naturreservat och omfattar 55 hektar mark.
  • Området gränsar till tre kommuner – Sundbyberg, Stockholm stad och Sollentuna – och avgränsas av de stora vägarna E4 och E18.
  • I Norra Kymlinge finns redan en tunnelbanestation som med små medel skulle kunna färdigställas och öppnas för trafik. Stationen ligger mellan Kista och Hallonbergen på den blå linjens Akalla-gren.
  • En bebyggelse i Norra Kymlinge och öppnandet av tunnelbanestationen skulle öka nyttan av naturreservatet Igelbäcken och göra det tillgängligt för fler.
  • Vasakronan är ensam ägare till området. Det ger unika förutsättningar att utveckla området på ett långsiktigt och bra sätt.

Vad händer nu?

Vasakronan har en tät och bra dialog med de styrande i Sundbybergs kommun men det finns idag inget politiskt stöd för att bebygga Norra Kymlinge. Vi fortsätter dock att ha siktet inställt på att området kommer att utvecklas. Därför fortsätter vi att undersöka och skissa – bildligt och bokstavligt – på hur den mest hållbara stadsdelen för världen skulle kunna se ut. I det arbetet använder vi Norra Kymlinge som en testbädd. Den kunskap vi samlar kan vi dra nytta av även i andra projekt.

Viktiga dokument

Längs resans gång har vi samlat på oss kunskap. Den delar vi gärna med oss av. Här hittar du delar av det underlag som är grunden till vårt arbete när vi undersöker förutsättningarna för att bygga den mest hållbara stadsdelen för världen.

Platsanalys (in English)
Naturvärdesinventering
Analys av ekosystemtjänster
Flödes-/vistelsemätning
Inbjudan till workshop 8-11 maj 2017 (in English)
Program Kymlinge workshop 8-11 maj 2017 (in English)
Team LINKs slutrapport
Team GRAUs slutrapport
Team Mandaworks slutrapport
Artikel i tidskriften PLAN publicerad januari 2017

Norra Kymlinge

Nyckeln till framgång stavas kunskap

Slutseminarium projekt Norra Kymlinge 11 maj 2017
Slutseminarium projekt Norra Kymlinge 11 maj 2017.

Vi har en hög ambition. Det kräver kunskap, engagemang, långsiktighet och idéer utöver det vanliga – från många olika individer inom en rad olika områden. Ingen sitter på alla svar men att ställa frågor, samla kunskap och sikta högt är avgörande för att åstadkomma förändring.

Därför jobbar vi inte ensamma. Istället har vi under en lång period tillsammans med många andra på olika sätt samlat, utvecklat och spridit kunskap för att få så många insikter som möjligt. Vi har haft en referensgrupp som utmanat våra tankar och idéer. Vi har haft ett advisory board som löpande granskat det pågående arbetet. Vi har gjort en gedigen platsanalys, en analys av ekosystemtjänsterna i området och vi har gjort en naturvärdesinventering. Vi har ställt oss frågan vad definitionen av stark hållbarhet innebär, vad den hållbaraste staden för världen egentligen är och om det finns några riktigt bra exempel på sådana.

Våren 2017 bjöd vi in ett stort antal team att delta i en workshop på temat starkt hållbara städer. Av de totalt 23 team som ansökte om att få vara med valde vi ut tre: Team Grau, Team Mandaworks och Team Link. Under perioden 8-11 maj jobbade dessa tre team bestående av arkitekter, hållbarhetsexperter och teknikkonsulter från en mängd olika länder intensivt med frågan hur vi kan forma städer och stadsdelar som erbjuder livskvalitet utan att vi överskrider de gränser som vår planet sätter. Workshopen avslutades med ett öppet seminarium där teamen redovisade sina tankar och idéer. Slutrapporterna av teamens arbete hittar du i länkarna lite längre ned på sidan.

Ett spetsprojekt med grunden i forskning

Det arbete vi gör, på egen hand och tillsammans med andra, tar avstamp i FNs globala mål för hållbar utveckling. De balanserar på ett bra sätt ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Men det räcker inte.

För att en stadsdel ska kunna kallas hållbar måste de människor som lever och vistas där kunna göra det utan att det påverkar planetens gränser negativt. Planetens gränser är en modell utvecklad av en grupp forskare under ledning av Johan Rockström vid Stockholm Resilience Center. Modellen definierar planetens gränser som miljöprocesser som skapar stabilitet för livet på jorden och definierar vad som är ett säkert utrymme för människor att leva inom, utan att det påverkar ekosystemen på ett negativt sätt. Det finns nio olika miljöproblem som vart och ett har sitt eget gränsvärde. Om våra samhällen håller sig innanför dessa gränsvärden så kan människor fortsätta leva gott utan att förstöra vår planet för framtida generationer. Planetens nio gränser är förlust av biodiversitet, klimatförändring, kväve- och fosforcykeln, stratosfärisk ozon, havsförsurning, global färskvattenanvändning, landanvändning, kemiska föroreningar och atmosfärisk aerosol.

Men ett samhälle måste också vara socialt hållbart och leva upp till mänskliga rättigheter och behov. Den brittiska forskaren, Kate Raworth, har därför kombinerat planetens miljömässiga gränser med nio sociala fundament för ett hållbart samhälle. De nio sociala fundamenten är vatten, inkomst, utbildning, resiliens, inflytande, jobb, energi, jämlikhet, jämställdhet och hälsa.

När ramverken för planetens gränser och de sociala fundamenten kombineras skapas en visuell modell formad som en munk, en doughnut.

I utrymmet mellan det sociala fundamentet och planetens gränser finns ett säkert och rättvist utrymme för människor att vistas i. Säkert för att det inte överskrider miljömässiga tröskelvärden och rättvist genom att det möjliggör en skälig nivå när det gäller hälsa, välstånd, inflytande och deltagande för varje människa. I det utrymmet kan samhällen helt enkelt fortsätta att leva och utvecklas utan att miljön eller människor påverkas negativt. Det är ett sådant samhälle vi vill skapa när vi undersöker förutsättningarna att bebygga Norra Kymlinge, den mest hållbara stadsdelen för världen.

Det säkra och rättvisa utrymmet för mänskligheten

Referensgrupp

Örjan Wikforss
Ordförande i referensgruppen, arkitekt och forskare Arkitekturanalys Sthlm AB

Stephan Barthel
Forskningsledare Stockholm Resilience Centre

Anders Hagson
Ansvarig för stadsbyggnad Chalmers Tekniska Högskola

Darja Isaksson
Vd Inuse och Ziggy Creative Colony

Åsa Minoz
Grundare/Senior Partner ModigMinoz

Nazem Tahvilzadeh
Forskare och föreläsare Mångkulturellt centrum

Anna Denell
Hållbarhetschef Vasakronan

Mats Enander
Fastighetsutvecklare Vasakronan

Peter Lindroos
(Extern) projektledare Urban Mind

Advisory board

Anna Denell
Hållbarhetschef Vasakronan

Pelle Envall
Vd Trafikutredningsbyrån och dr. i trafikplanering

Åsa Keane
Vd Landskapslaget

Jakob Lundberg
Fil. dr., informationsansvarig FAO Norden, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation

Norra Kymlinge

Fem frågor till Per Thiberg, chef affärsutveckling

Hållbarhet är på allas läppar, vad menar egentligen Vasakronan när man säger att man vill utveckla Norra Kymlinge till den mest hållbara stadsdelen för världen?

– I grunden handlar det om att bygga på ett intelligent sätt och med hänsyn till både miljö och människa. Målet är att skapa en plusstad, en stad som är en positiv del av ekosystemet och ger mer än den tar, samtidigt som vi bevarar och förstärker de naturvärden som redan finns. Det är naturligtvis oerhört komplext men vi tror att vi kan klara det.

Har Vasakronan den kompetens som behövs för att göra detta?

– Vi är duktiga på projektutveckling och vi är långsiktiga. Men det vore förmätet att tro att vi själva har all detaljkunskap. Därför har vi redan från början krokat arm med den spetskompetens som behövs och det kommer vi att fortsätta göra.

Norra Kymlinge är ett oexploaterat naturområde, hur ser du på det?

– Urbaniseringen är kraftfull och Stockholms län växer så det knakar. Vi vet att det kommer att behöva tas naturmark i anspråk för att klara att försörja den växande regionen med både bostäder, skolor och arbetsplatser. Då gäller det att använda den mark som finns på ett väldigt klokt sätt och utnyttja den infrastruktur som redan är byggd. Därför vill vi hellre utveckla Kymlinge än någon annan naturmark. Men när naturmark exploateras måste det göras med stor försiktighet och respekt för naturen och omkringliggande områden. Vi har den långsiktighet och de resurser som krävs för att göra detta.

Det finns många andra platser att bygga på, varför just här?

– I Norra Kymlinge är en miljardinvestering i både T-bana och station redan gjord. Det ligger dessutom granne med l Kista, ett utpräglat arbetsplatsområde med ungefär 30 000 arbetsplatser och en skriande brist på bostäder vilket skapar stora trafikrörelser. Området ligger dessutom i anslutning till grönområden – både Igelbäckens naturreservat och Järvafältet. Öppnandet av tunnelbanestationen skulle göra naturreservatet väsentligt mer lättillgängligt för de utan bil.  Det skulle gagna många människor och göra området otroligt attraktivt att bo och arbeta i.

När ska den nya stadsdelen stå klar?

– Vi har en tät och bra dialog med många berörda men i dagsläget finns inget politiskt stöd i Sundbybergs stad för en utbyggnad. Klart är dock att vi så snart som möjligt, givetvis tillsammans med Sundbybergs stad, skulle vilja påbörja ett programarbete för området. I avvaktan på det använder vi tiden till att bygga kunskap och utveckla en ”prototyp” för hållbart stadsbyggande vilket är väldigt spännande och utmanande.

Per Thiberg, chef affärsutveckling
Foto: fotograf@gustavkaiser.se

Kontakta Per eller Rebecca om du vill veta mer om Norra Kymlinge.

Kommunikationschef Rebecca L Thorell 072-222 15 09 · 08-566 205 09 rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se