Folkungagatan 44

På Folkungagatan har Vasakronan utvecklat en ny kontorsbyggnad med hög miljöprofil och ett livligt gatuplan, till förmån för såväl hyresgäster som söderbor.

Vision

Med det nya huset på Folkungagatan 44 har vi skapat ett nytt publikt stadsrum. Ett av byggnadens huvudsyften var att bidra till platsen kring Södra Medborgarplatsen, och ”ta för sig” även utanför husväggarna. Det har blivit ett helt nytt inslag i stadsbilden och en skön, gemytlig mötesplats mitt i Södermalms puls. Huset har en aktiv bottenvåning med restaurang- och caféverksamhet som håller öppet på kvällar och helger. Vi har skapat ett nav i kvarteret med möjlighet till både lunchmöten, snabba mellanmål och afterworks.

Området har uppfattats som stängt och otryggt. Vår fastighet bidrar nu med liv och rörelse.

Snabbfakta

 • Fastighet – Kvarteret Nattugglan 14 hus 02
 • Kommun – Stockholm
 • Byggstart – 2019
 • Inflytt – 2022
 • Lokalytor – 23 000 kvadratmeter
 • Miljöcertifierad enligt LEED, nivå Platina. Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitektkontor – Equator arkitekter AB
 • Entreprenad – Delad entreprenad
 • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer om vår gröna finansiering

Folkungagatan 44 – Medis nya stadsrum

Här skapade vi ett helt nytt inslag i stadsbilden och en skön, gemytlig mötesplats mitt i Södermalms puls. Huset har fått en aktiv bottenvåning med restaurang- och caféverksamhet som håller öppet på kvällar och helger.

Om projektet

I kvarteret Nattugglan på Södermalm i Stockholm har vi skapat en ny byggnad på 22 000 kvadratmeter som främst rymmer kontor men även restaurang- och konferensytor. Den befintliga byggnaden var tekniskt uttjänt. Vi har skapat moderna kontorsytor men vi har även utvecklat platsen. Huset har tydligare entréer och tillsammans med sin restaurang kopplas området bättre samman med Medborgarhuset, Katolska kyrkan och Söder hallarna.

Utmaningar med projektet var att fastigheten grundlades delvis på Söderledstunneln och i en innerstadsmiljö med bostäder, kontor, kyrka och förskola i omgivningen. Projektet var en delad entreprenad i samverkan med bland annat Contiga, UPB, Bravida, Sallén och ÅC Bygg.

Hållbarhet

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

 • Det första projektet inom Vasakronan som arbetade med en klimatkalkyl, något som minskat koldioxidutsläppet med 15 procent under byggnationen. Denna minskning grundar sig exempelvis i åtgärder för användning av en minskad mängd betong, inköp av klimatförbättrad betong samt armering tillverkad av återvunnen råvara.
 • Fastigheten har gröna sedumtak, solceller och dagvattenhantering.
 • Rivningsmassorna har återbrukats och används som väggfyllnad.
 • Utemiljön är utvecklad tillsammans med Tryggare Sverige, där fokus har varit belysning, parkbänkar och siktlinjer.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Resultat

Ombyggnaden har gjort fastigheten till ett levande kontorshus med många lokaler av varierande storlek. Fastigheten har fått en fasad av föroxiderad mässingsplåt där detaljering och val av färgsättning har anpassats till omgivningen. Det har blivit en tryggare plats med effektiva, energisnåla och trevliga kontor. Fastigheten erbjuder laddplatser för elfordon samt cykelparkering både inne och ute.

Fasaden längs gatuplan har öppnats upp vilket gör att aktivitet i huset spiller ut på gatan och skapar en känsla av liv och rörelse året runt. På taket finns en större takterrass som hyresgästerna kan använda.

Det har blivit ett gångstråk med grönska och ett designat belysningsprogram. Detta gör att belysningen följer med där man går för att skapa en känsla av trygghet.

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Södermalms bästa kommunikationsläge?

Granne med Medborgarplatsen har du tillgång till de bästa kommunikationerna. Här finns tunnelbana, pendeltåg och buss. Välordnade cykelbanor underlättar för de som tar cykeln till kontoret. Utbudet av restauranger och matställen är mycket stort och på bara någon minut är du i Skrapan, känt för bra shopping och upplevelser.

Är du nyfiken på Folkungagatan 44?

Hör av dig till Thomas. Är du intresserad av kontor? Kontakta Linda.

Thomas Lindström


Linda Boman

Uthyrare 072-732 02 44