Vasakronans delårsrapport januari – september 2023

2023-10-27

Starkt förvaltningsresultat i en osäker tid

 • Hyresintäkterna ökade med 13 procent (9) till totalt 6 826 mkr (6 024). Ökningen förklaras främst av index. I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 11 procent (6).
 • Nyuthyrningar har gjorts av 85 000 kvadratmeter (124 000) med en årshyra på 437 mkr (741). Nettouthyrningen uppgick till -79 mkr (278) för perioden och -85 mkr (341) för rullande 12 månader.
 • Omförhandlingar motsvarande en årshyra om 1 046 mkr (802) har genomförts under perioden med en genomsnittlig prisförändring på 2 procent utöver index (6).
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut uppgick till 91,1 procent jämfört med 91,2 vid utgången av 2022.
 • Driftöverskottet ökade med 16 procent (7) till totalt 5 110 mkr (4 411). I ett jämförbart bestånd var ökningen 11 procent (3).
 • Finansnettot försämrades till -1 294 mkr (-827), förklarat av högre räntor under perioden.
 • Räntetäckningsgraden för den senaste tolvmånadersperioden ­minskade till 3,8 gånger (5,3), förklarat av ett sämre finansnetto.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 608 mkr (3 379), en ökning om 7 procent (7).
 • Värdeförändringen på fastigheterna uppgick för perioden till -9 160 mkr (11 028) motsvarande -4,8 procent (6,1). Värdeförändringen förklaras främst av höjda bedömda avkastningskrav. Fastighets­beståndets värde uppgick till 181 mdkr vid perioden utgång.
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -855 mkr (1 715).
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 209 mkr (12 786).

– Trots ett turbulent marknadsläge fortsätter vi att öka vårt kassaflöde och utvecklingen av förvaltningsresultatet är positiv, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan. Det förklaras av ökade hyresintäkter i kombination med ett relativt stabilt räntenetto. Vi har dessutom en fastighetsportfölj som är rätt positionerad. Efterfrågan på miljöcertifierade fastigheter med lokaler av riktigt hög kvalitet i kollektivtrafiknära lägen är stor och trycket är som allra högst i våra citylägen.
För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se  

Media

Johanna Skogestig DSF3214 2

Johanna Skogestig DSF3214 2

Fotograf: Gustav Kaiser

Visualisering exteriör Hästskopalatset 1

Visualisering exteriör Hästskopalatset 1

Fotograf: Vasakronan

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 181 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se