Vasakronans delårsrapport januari – september 2022

2022-10-28

Starkt resultat och fortsatt hög nettouthyrning

  • Hyresintäkterna ökade med 9 procent (5) till totalt 6 024 mkr (5 512). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 6 procent (2).
  • Nyuthyrningar har gjorts av 124 000 kvadratmeter (83 000) med en årshyra på 741 mkr (374). Nettouthyrningen uppgick till 278 mkr (-187) för perioden.
  • Prisförändringen vid omförhandlingar blev i genomsnitt 6 procent att jämföra med 9 procent föregående år. Totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 802 mkr (917) genomförts under perioden.
  • Uthyrningsgraden vid periodens slut uppgick till 90,8 procent (91,0). Vakansen förklaras till 1,2 procentenheter (1,7) av vakanser i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.
  • Driftöverskottet ökade med 7 procent (6) till totalt 4 411 mkr (4 120). I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 3 procent (2).
  • Räntenettot uppgick till -827 mkr (-807).
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade med 3 procent (3) till 3 352 mkr (3 257). Exklusive resultat från andelar i intresseföretag och joint venture ökade resultatet med 9 procent (10)
  • Värdeförändringen på fastigheterna uppgick till 11 028 mkr (8 079) motsvarande 6 procent (5) för perioden januari till september. För tredjekvartalet uppgick värdeförändringen till -1,1 procent till följd av höjda avkastningskrav. Fastighetsbeståndets värde uppgick därmed till 194 037 mkr vid periodens utgång.
  • Värdeförändringen på finansiella instrument blev 1 715 mkr (856) till följd av uppgång i längre marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt uppgick till 12 786 mkr (9 678).

– Vi fortsätter redovisa ett starkt resultat med ett ökat driftsöverskott och vi håller ett fortsatt högt tempo i nyuthyrningen. Trycket är som störst på lokaler av hög kvalitet i riktigt bra lägen. Det är en efterfrågan vi har goda förutsättningar att möta vilket också syns i nettouthyrningen för kvartalet. Samtidigt är osäkerheten i marknaden stor och det finns all anledning att vara ödmjuk inför det faktum att det kommer att vara oroligt under en tid framöver, säger Johanna Skogestig, vd.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se  

Dokument och länkar

Media

Johanna Skogestig DSF7672 2

Johanna Skogestig DSF7672 2

Fotograf: Gustav Kaiser

Hastskopalatset visionsbild

Hastskopalatset visionsbild

Fotograf: Bild: Vasakronan/Equator/BAS

Vasakronan-Sodra city-Lumi 2

Vasakronan-Sodra city-Lumi 2

Fotograf: Vasakronan/Walk The Room

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 194 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 167 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se