Vasakronans delårsrapport januari–mars 2023

2023-04-28

Stabilt resultat och ökade hyresintäkter

 • Hyresintäkterna ökade med 17 procent (5) till totalt 2 221 mkr (1 902). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 14 procent (3). Ökningen förklaras främst av färdigställda projekt och index.
 • Nyuthyrningar har gjorts av 23 000 kvadratmeter (44 000) med en årshyra på 121 mkr (260). Nettouthyrningen uppgick till -46 mkr (125) för kvartalet och 99 mkr (230) för rullande 12 månader.
 • Prisförändringen vid omförhandlingar blev i genomsnitt 5 procent utöver index (7). Totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 354 mkr (285) genomförts under kvartalet.
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut uppgick till 91,7 procent (91,2). Vakansen förklaras till 1 procentenhet (1,2) av vakanser i pågående projekt- och utvecklingsfastigheter.
 • Driftöverskottet ökade med 16 procent (5) till totalt 1 620 mkr (1 400). I ett jämförbart bestånd var ökningen 12 procent (3).
 • Finansnettot försämrades till -409 mkr (-243), förklarat av en högre räntebärande skuld och högre räntekostnader under perioden.
 • Räntetäckningsgraden för den senaste tolvmånadersperioden minskade till 4,4 gånger (5,4), främst förklarat av ett sämre finansnetto.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 147 mkr (1 088), en ökning om 5 procent (3).
 • Värdeförändringen på fastigheterna uppgick för kvartalet till -5 048 mkr (2 922) motsvarande -2,7 procent (1,6). Värdeförändringen förklaras främst av höjda bedömda avkastningskrav. Fastighetsbeståndets värde uppgick till 184 mdkr (185) vid perioden utgång.
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -229 mkr (901).
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 309 mkr (3 895).

– Vi redovisar ett ökat förvaltningsresultat för årets första kvartal, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan. Rörelsen i marknaden är stor men efterfrågan på bra produkter i våra lägen står sig. Högst tryck är det på de bästa lokalerna i Stockholm innerstad.

– De makroekonomiska signalerna är svårtolkade men helt klart är att vi går en mer osäker marknad tillmötes. Trots detta känner jag tillförsikt. Vi har fina fastigheter i de bästa lägena och goda finansiella nyckeltal. Detta bekräftar även Moody’s och vi behåller vårt höga betyg A3 stabila utsikter.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se  

Media

Johanna Skogestig, vd

Johanna Skogestig, vd

Hötorgshus 1

Hötorgshus 1

Foto Ronnie Forsberg Wester+Elsner

Foto Ronnie Forsberg Wester+Elsner

Fotograf: Foto Ronnie Forsberg Wester

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 184 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se