Vasakronans delårsrapport januari-juni 2024

2024-07-09

Starkt förvaltningsresultat och ökade hyresintäkter

 • Hyresintäkterna ökade med 4 procent till totalt 4 704 mkr (4 504). Ökningen förklaras främst av indexuppräkning. I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 4 procent.
   
 • Nyuthyrningar har gjorts om 65 000 kvadratmeter (66 000) med en årshyra om 370 mkr (342). Nettouthyrningen uppgick till -92 mkr (-95).
   
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut uppgick till 90,0 procent jämfört med 90,9 vid utgången av 2023.
   
 • Driftöverskottet ökade med 5 procent till totalt 3 493 mkr (3 311). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent.
   
 • Räntenettot uppgick till -954 mkr (-841). Ökningen förklaras av högre korta marknadsräntor under perioden.
   
 • Räntetäckningsgraden för den senaste tolvmånadersperioden försämrades till 3,7 gånger (4,0), förklarat av högre räntekostnader.
   
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 376 mkr (2 330), en ökning om 2 procent. Ökningen förklaras av det högre driftöverskottet men motverkas av högre räntekostnader.
   
 • Värdeförändringen på fastigheterna uppgick för perioden till -203 mkr (-7 679), motsvarande -0,1 procent..

– Hyresintäkterna fortsätter att öka under kvartalet och vi redovisar ett fortsatt starkt förvaltningsresultat, säger Johanna Skogestig, vd. Kvartalet har präglats av ett stort antal kunddialoger och både omförhandlings- och nyuthyrningsvolym ligger på höga nivåer. Samtidigt är hyresmarknaden kräsen och vi vet att många ser över sina lokalbehov och effektiviserar sina ytor vilket syns i vår nettouthyrning. Min bedömning är att detta är en trend som kommer att hålla i sig under ett antal kvartal framöver men jag känner mig trygg med vår position. Kombinationen av vår finansiella styrka, våra lägen och ett starkt erbjudande gör att vi har goda förutsättningar att fortsätta generera en hög avkastning

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se

Johnny Engman
Chef ekonomi och finans 
Tel: 070-355 59 27
E-post: Johnny.engman@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media

Johanna Skogestig vd Vasakronan

Johanna Skogestig vd Vasakronan

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 176 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se