Vasakronans delårsrapport januari–juni 2023

2023-07-07

Starkt förvaltningsresultat

 • Hyresintäkterna ökade med 16 procent (6) till totalt 4 504 mkr (3 892). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 13 procent (4). Ökningen förklaras främst av index och att fler färdigställda projekt ger hyresintäkter.
 • Nyuthyrningar har gjorts av 66 000 kvadratmeter (89 000) med en årshyra på 342 mkr (519). Nettouthyrningen uppgick till -95 mkr (187) för perioden och -12 mkr (341) för rullande 12 månader.
 • Prisförändringen vid omförhandlingar blev i genomsnitt 3 procent utöver index (6). Totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 851 mkr (603) genomförts under perioden.
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut uppgick till 91,5 procent 91,2 vid utgången av 2022. Vakansen förklaras till 1,0 procentenhet (1,2) av vakanser i pågående projekt- och utvecklingsfastigheter.
 • Driftöverskottet ökade med 14 procent (7) till totalt 3 311 mkr (2 899). I ett jämförbart bestånd var ökningen 11 procent (3).
 • Finansnettot försämrades till -841 mkr (-508), förklarat av högre räntekostnader under perioden.
 • Räntetäckningsgraden för den senaste tolvmånadersperioden minskade till 4,0 gånger (5,3), förklarat av ett sämre finansnetto.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 330 mkr (2 253), en ökning om 3 procent (12).
 • Värdeförändringen på fastigheterna uppgick för perioden till -7 679 (13 168) motsvarande -4,1 procent (7,3). Värdeförändringen förklaras främst av höjda bedömda avkastningskrav. Fastighetsbeståndets värde uppgick till 182 mdkr vid perioden utgång.
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -225 mkr (1 763).
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 562 mkr (13 618).

– Vi redovisar ett starkt förvaltningsresultat för första halvåret, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan. Rörelsen i hyresmarknaden är fortsatt hög och efterfrågan på bra produkter i våra lägen står sig väl. Min uppfattning är att vi aldrig tidigare har sett så stora skillnader i betalningsvilja mellan bra och dåliga lägen men också mellan hög och låg kvalitet.

– De makroekonomiska signalerna är svårtolkade men helt klart är att vi går en mer osäker marknad tillmötes. Trots det känner jag tillförsikt, vi har fina fastigheter i de bästa lägena och god finansiell ställning.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se  

Dokument och länkar

Media

Johanna Skogestig DSF3675 2

Johanna Skogestig DSF3675 2

Fotograf: Fotograf

Kaj 16

Kaj 16

Fotograf: Bild: Vasakronan/TMRW/Dorte Mandrup

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 182 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se