Vasakronans delårsrapport januari – juni 2022

2022-07-08

Stark nettouthyrning på 187 mkr

  • Hyresintäkterna ökade med 6 procent (6) och uppgick totalt till 3 892 mkr (3 660). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 4 procent (2).
  • Nyuthyrningar har gjorts av 89 000 kvadratmeter (59 000) med en årshyra på 519 mkr (260). Nettouthyrningen uppgick till 187 mkr (-194) för perioden.
  • Prisförändringen vid omförhandlingar uppgick till i genomsnitt 6 procent att jämföra med 10 procent föregående år. Totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 603 mkr (632) genomförts under perioden.
  • Uthyrningsgraden vid periodens slut uppgick till 91,6 procent (92,1). Vakansen förklaras till 1,6 procentenheter (1,5) av vakanser i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.
  • Driftöverskottet ökade med 7 procent (6) och uppgick totalt till 2 899 mkr (2 702). I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 3 procent (2).
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade med 2 procent till 2 223 mkr (2 174). Exklusive resultat från andelar i intresseföretag och joint venture ökade resultatet med 12 procent (10).
  • Värdeförändringen på fastigheter uppgick till 13 168 mkr (5 526), vilket motsvarar en värdeökning på 7,3 procent (3,4). Värdeförändringen förklaras av sänkta avkastningskrav samt stigande marknadshyror.
  • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 195 809 mkr att jämföra med 181 575 vid årsskiftet.
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 1 763 mkr (525) till följd av uppgång i längre marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt uppgick till 13 618 mkr (6 528).

– Vi visar ett starkt resultat för halvåret. I verksamheten har vi stort fokus på det vi verkligen kan påverka; våra projekt och vårt erbjudande. Genom aktiv förvaltning och nära dialoger med våra kunder fortsätter vi att förbättra resultatet. Vi håller en hög takt i nyuthyrningen och vår nettouthyrning för första halvåret är 187 mkr. Det är uppenbart att efterfrågan är som allra störst för de bästa produkterna i de mest centrala delarna av Stockholm, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se  

Media

Johanna Skogestig DSF7672 2

Johanna Skogestig DSF7672 2

Fotograf: Gustav Kaiser

Platinan

Platinan

Fotograf: Felix Gerlach

magasinX DSF4277

magasinX DSF4277

Fotograf: Gustav Kaiser

Nattugglan DSF9972

Nattugglan DSF9972

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 196 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 168 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se