Vasakronans bokslutskommuniké 2023

2024-02-05

Starkt förvaltningsresultat i en osäker tid

 • Hyresintäkterna ökade med 12 procent (10) till totalt 9 157 mkr (8 167) Ökningen förklaras främst av indexuppräkning. I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 10 procent (6).
 • Nyuthyrningar har gjorts av 117 000 kvadratmeter (159 000) med en årshyra på 609 mkr (915). Nettouthyrningen uppgick till -65 mkr (279) för året och 14 mkr (-4) för kvartalet.
 • Omförhandlingar motsvarande en årshyra om 1 480 mkr (1 078) har genomförts under året med en genomsnittlig prisförändring på 1 procent utöver index (5).
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut uppgick till 90,9 procent jämfört med 91,2 vid utgången av 2022.
 • Driftöverskottet ökade med 15 procent (8) till totalt 6 862 mkr (5 968). I ett jämförbart bestånd var ökningen 12 procent (3).
 • Finansnettot uppgick till -1 730 mkr (-1 208), förklarat av högre korta marknadsräntor under året.
 • Räntetäckningsgraden för året minskade till 3,8 gånger (4,8), förklarat av högre räntekostnader.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 852 mkr (4 481), en ökning om 8 procent (7).
 • Värdeförändringen på fastigheterna uppgick för året till -16 550 mkr (4 917) motsvarande -8,7 procent (2,8), baserat på extern värdering av hela beståndet.
 • Fastighetsbeståndets värde uppgick till 175 mdkr (188) vid årets slut.
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -1 720 mkr (1 291), förklarat av nedgången i långa marknadsräntor.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 858 mkr (8 465).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning (0) lämnas.

– Vi levererar stabila siffror i den underliggande verksamheten och förvaltningsresultatet ökar med åtta procent, säger Johanna Skogestig, vd. Efterfrågan på lokaler av hög kvalitet i bästa läge är fortsatt stark. Det gynnar ett bolag som Vasakronan och bekräftas av årets nyckeltal där vi återigen redovisar en stark utveckling av både hyresintäkter och driftsöverskott.

För mer information, vänligen kontakta

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se  

Dokument och länkar

Media

Johanna Skogestig

Johanna Skogestig

Fotograf: Gustav Kaiser

Kaj 16

Kaj 16

Fotograf: Bild: Vasakronan/TMRW/Dorte Mandrup

Om Vasakronan

Denna information är sådan som Vasakronan AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2024 kl. 14.00 CET. Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 175 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se