Vasakronans Bokslutskommuniké 2021

Starkt resultat och ökade intäkter

 • Hyresintäkterna ökade med 6 procent (0) och uppgick totalt till 7 425 mkr (7 006). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 2 procent (-1)
 • Nyuthyrningar har gjorts av 124 000 kvadratmeter (119 000) med en årshyra på 592 mkr (535). Nettouthyrningen uppgick till 132 mkr (-136) för kvartalet och -56 mkr (-18) för helåret
 • Prisförändring vid omförhandlingar uppgick till i genomsnitt 8 procent att jämföra med 7 procent föregående år. Totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 1 326 mkr (977) genomförts under året
 • Uthyrningsgraden uppgick till 91,4 procent (91,9) vid periodens utgång. Vakansen förklaras till 1,1 procentenheter (2,0) av vakanser i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
 • Driftöverskottet ökade med 7 procent (0) och uppgick totalt till 5 533 mkr (5 189). I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 2 procent (0)
 • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 4 391 mkr (3 577)
 • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 15 255 mkr (1 083), vilket motsvarar en värdeökning på 9,5 procent (0,8). Värdeförändringen förklaras framförallt av sänkta avkastningskrav
 • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 181 575 mkr (162 420)
 • Värdeförändring på derivat uppgick vid periodens utgång till 938 mkr (167)
 • Resultat efter skatt 16 359 mkr (3 714)
 • Vinstutdelning om 4 000 mkr (2 000), föreslås årsstämman

– Jag är nöjd med driftöverskottet som ökade med hela 7 procent vilket förklaras av hög uthyrningsgrad i färdigställda projekt och framgångsrika omförhandlingar. Efter en avvaktande inledning på året kan jag konstatera att verksamheter och företag nu går bra och vågar fatta framtidsinriktade beslut. Det märks i den stora volymen nytecknade avtal under fjärde kvartalet som resulterade i en positiv nettouthyrning på 132 miljoner kronor. Även volymen omförhandlade avtal är större än vanligt och summerar till 1,3 miljarder kronor på helåret, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet

Click here to access the press release in English

Click here to access the report in English

 

Nya Kronan i Sundbyberg, där Skatteverket flyttade in under det fjärde kvartalet 2021.

För mer information,
vänligen kontakta:

Verkställande direktör Johanna Skogestig 073-068 75 17 johanna.skogestig@vasakronan.se
Chef ekonomi och finans Christer Nerlich 070-968 15 40 christer.nerlich@vasakronan.se