Kommuniké från Vasakronans årsstämma 2024

2024-04-26

Den 26 april hölls årsstämma i Vasakronan. Årsstämman hölls i Stockholm. Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade vidare att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
 

Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Kristin Magnusson Bernard, Ann-Sofi Danielsson, Niklas Ekvall, Ulrika Francke, Eva Halvarsson, Hannes Hasselrot, Staffan Hansén och Magnus Meyer.

Till styrelseordförande omvaldes Ulrika Francke.

Till ny revisor valdes KPMG AB som revisionsbolag med Johanna Hagström Jerkeryd som huvudansvarig revisor.

För ytterligare information hänvisas till Vasakronans Års- och hållbarhetsredovisning 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 175 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se