Kommentar till medias rapportering om oegentligheter i Sergelhusen

Onsdagen den 17 februari publicerade ETC, Byggnadsarbetaren, Arbetaren och TV4 inslag om hur sex arbetare sägs ha utfört arbeten i delar av Vasakronans projekt Sergelhusen utan att ha fått erforderlig ersättning. Här är Vasakronans kommentar med anledning av uppmärksamheten.

Vasakronan har som byggherre ingått ett avtal med M3 Bygg som huvudentreprenör för att genomföra vissa lokalanpassningar i Sergelhusen. M3 Bygg har i sin tur anlitat underentreprenörer i två led. Det är en av dessa underentreprenörer som nu anklagas för att inte ha betalat ut erforderlig ersättning.

Arbetarna företräds av fackförbundet Stockholms LS SAC Syndikalisterna som anser att leverantören har en löneskuld om 160 000 till arbetarna. Detta är en uppgift som Vasakronan ännu inte fått bekräftad.

Exakt vad som har inträffat i det här specifika fallet vet vi alltså ännu inte. Just nu samlar vi in mer fakta. Vår huvudentreprenör hanterar frågan i förhållande till fackförbundet och kommer att sätta sig vid förhandlingsbordet tillsammans med berörda parter för att gå till botten med vad det är som har hänt och därefter rätta till eventuella felaktigheter. Sist men inte minst, tittar vi på vilka ytterligare åtgärder vi kan vidta framöver för att säkerställa att något liknande inte inträffar igen.

Vad vi kan säga är att Vasakronan har nolltolerans mot oseriösa, och i värsta fall kriminella, aktörer och metoder. Därför vidtar vi också en rad olika åtgärder för att stävja dessa, både i upphandlingsskedet och därefter i form av bland annat revisioner och platsbesök. I det här fallet har det uppenbarligen inte räckt och vi kommer därför att titta på vilka ytterligare åtgärder vi kan vidta. Vi kan aldrig acceptera att en part inte följer gällande lagar och avtal eller fullföljer sina åtaganden och skyldigheter.

Blås i visselpipan

Trots ett omfattande arbete för att stävja mutor, korruption och andra oegentligheter så förekommer de och det är viktigt att eventuella misstankar kommer till vår kännedom. Det ger oss en möjlighet att gå till botten med tveksamheter och bidra till att driva branschen i en positiv riktning. Målet är att allt ska gå rätt till i alla led. På Vasakronan och hos våra leverantörer.

Har du en känsla av att någonting inte är i linje med gällande lagar, regler, avtal eller Vasakronans uppförandekoder? Använd gärna vår externa visselblåsarfunktion.

Visselblåsarfunktionen är en instans dit både medarbetare och externa aktörer som t. ex. kunder och leverantörer, kan vända sig anonymt.  Information om hur du gör en anmälan hittar du här.

Anna Denell

Hållbarhetschef 070-968 15 81 · 08-566 205 81

Rebecca L Thorell

Kommunikationschef 072-222 15 09 · 08-566 205 09