Bygginfo Sergelgatan

stadsutvecklingsprojekt i
Stockholm city

Vasakronan utvecklar Sergelgatan och den så kallade ”lågdelen” som binder samman Hötorgshus 1-4. Byggprojektet är uppdelat i två etapper och påbörjas september 2019. Läs mer om Sergelgatan och Sergelstan här.

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Maila ditt namn och e-postadress till emma.borgman@vasakronan.se

Aktuell bygginfo

Uppdaterat 30 mars 2020

Projektet Sergelgatan är igång. Läs här vad det innebär för dig som arbetar i Hötorgshusen eller i området.For information in English click here.

Planerade driftavbrott
Vad?
Avstängning vatten
Var?
Hus 1
När?
Torsdag 2/4 kl.22-06

Vad? Elavbrott
Var? Hus 1
När? v.17 (mer detaljerad info kommer)

14/4 Öppning tillfällig entré Hus 2
Tisdag 14/4 öppnar den tillfälliga entrén till Hus 2. Denna nås från Sergelgatan. Befintlig ingång stängs, samtliga hissar fungerar om vanligt. Entrén beräknas vara i bruk till mars 2021.
Entrén är öppen vardagar kl.07-19, övriga tider används passerkort.

Avstängda hissar Hus 1
Under våren kommer arbeten i Hiss A & B att utföras i Hus 1. Under arbetet kommer endast en hiss att vara avstängd åt gången, resterande hissar fungerar som vanligt. Preliminär start för detta arbete är v.17.

Arbeten entrén Hus 1
Arbetet i taket i entrén på Sveavägen 17 fortsätter. Entrén och hissarna går att använda som vanligt men avspärrningar kommer att finnas på plats som skydd för hyresgäster och besökare. Detta är förberedande arbeten inför en ny stålbalk skall monteras uppe i taket.

Omläggning telenät Hus 1
Omläggning av telenätet i Hus 1 beräknas äga rum i v.16. Mer detaljerad information om datum och tider kommer. Ett separat mail har gått ut till hyresgäster som anmält användande av telefoni.
Vänligen återkom till Emma Borgman i vändande mejl om ni nyttjar telefonin (t.ex. fax).

Nya utrymningsvägar Hus 1
För hyresgäster på våning 4 och uppåt i Hus 1 gäller ny utrymningsväg närmast Sergelgatan.
– Utrymningsvägen närmast Sveavägen är oförändrad. Följ utrymningsskyltarna i trapphuset ned till markplan och ut på Sveavägen.
Sergelgatan: För utrymning närmast Sergelgatan följ utrymningsskyltar i trapphuset ned till våning 3 och sedan ut på terrassen. Se bild nedan.

Avstängning garage under Hus 3 &4
Från och med 1/4 kommer garagesektionerna B, E och F stängas. Detta innebär att samtliga garagesektioner placerade under Hötorgshus 1-4 då är stängda.

Arbeten Hus 3-4
Under våren 2020 påbörjas rivningsarbetet på garageplanen under Hus 3-4.

Geoborrningar 
Den första etappen av geoborrningen pågår och beräknas pågå i ca 3 månader.  Vibrationsmätare är utplacerade för att säkerställa gränsvärden.
Själva geoborrningen innebär att vi ska borra oss ned berget för att bygga en geoenergianläggning. Denna anläggning möjliggör att berget kan förse våra hus med värme och kyla.

 • Vad innebär detta för hyresgäster & grannar?
  Vi ska borra oss långt ned i berget och när en borrning är påbörjad går den inte att avbryta. I dagsläget vet vi inte i vilken omfattning detta kan komma att påverka er. Vibrationsmätningar, riskinventeringar och utredningar har utförts i området och vi har försäkrat oss om att arbetet är säkert både      för er som jobbar i Hötorgshusen men även för grannar som befinner sig runt omkring.
 •  Tider
  Geoborrningarna kommer att utföras i tre etapper. Första etappen är belägen under Hus 2 och beräknas ta ca 3 månader. Andra etappen är belägen under Hus 3 och sista etappen är under Hus 4.

Informationsmöte Hus 3 & 4 2020
Vi kommer även vid ett separat tillfälle att bjuda in hyresgäster i Hus 3 & 4 till ett informatinsmöte inför ombyggnation av hissar samt starten av etapp 2. Mer information med datum och tider kommer!

Pågående arbeten Hus 1
Rivningsprocessen i hus 1 fortsätter. Rivnings- och saneringsarbetet fortsätter.  Första etapped av fasadarbetet pågår.

Pågående arbeten Hus 2
Tyngre rivningsarbeten fortsätter i de gamla butikslokalerna på våning -1 och 0. Lättare rivning har påbörjats uppe på våning 1 och 2. Under april beräknas rivning av golv starta på garageplan 1 (våning -2).

Kommande arbeten Hus 3 & 4
Under våren kommer rivningsarbeten i garagedelarna under Hus 3-4 att påbörjas.

Besök från projektet
Framöver kan det vara så att projektet behöver komma in hos er hyresgäster för utredning av installationer eller liknande. Det är då mycket viktigt att detta är aviserat i förhand av Emma Borgman. Det är även viktigt att era besökaren visar upp giltig identifikation i form av ID06 där namn och företag framgår. Släpp inte in någon som utger sig för att vara från projektet eller Vasakronan om detta ej är aviserat i förväg.

Inför kommande driftavbrott
Inga inplanerade driftavbrott.
Kontakta Emma Borgman om ni har känslig utrustning i er lokal. Med känslig utrusning syftar vi till exempel på medicinskåp som kräver kyla, egna servrar, UPS:er till datanät eller liknande.

Asbestsanering
Hötorgsskraporna byggdes under 50- och 60-talet då det var vanligt att använda asbest i byggkonstruktioner. I detta projekt utförs därför en del asbestsanering. Arbetsmiljöverket har bestämda regler för hur en asbestsanering skall gå till. Området som skall saneras spärras av och säkerhetsslussar sätts upp. Inom det avspärrade området skapas ett undertryck för att partiklarna ej skall ta sig vidare till andra lokaler. De som jobbar med saneringen har speciella skyddskläder och masker. Skyddskläderna lämnas i säkerhetsslussen.
Just nu pågår sanering i garaget samt på vissa butiksplan i Hus 1.

Garage & Hissar
Parkeringsplatserna i sektion 100 på garageplan 1 samt sektion G på garageplan 2 är avstängda.  En del av sektion F på garageplan 2 kommer under vecka 37 att användas för montage av ventilation. Detta område är markerat och parkering där kommer ej att vara möjlig.

Hissar som tar er ned till garage och förrådsplan har låsts av bygget då obehöriga äger ej tillträde till dessa arbetsområden.

Leveranser & sophantering
Lastning och lossning är inte tillåten på markplan. Enligt avtal skall samtliga leveranser ske via lastplanet. Notera att det är begränsad höjd för bilar som skall ned där. För att säkerställa era leveranser behöver ni därför ta kontakt med ert/era fraktbolag och informera dem om maxhöjder på bilar och liknande information. Ni hittar direktiven i era avtal.

Lastplatserna på lastplan är öppna som vanligt. Vid hus 1 & 2 kommer det dock vara extra högt tryck på kajplatserna då bygget får leveranser samt hanterar byggsopor vid dessa. Har ni leveranser till kajplats 8 och 9 är det bra att förvarna era leverantörer att det finns risk för lite väntetid.

Sophanteringen via Ragnsells fungerar som vanligt och befintliga soprum är öppna.

Avlämningszoner
För er som har besökare som anländer med taxi hänvisar vi till avlämningszon på Sveavägen 5-9. På grund av linjetrafiken får denna zon ej blockeras på vardagar kl.06-09 och kl.15-18.

Förråd
Det är begränsad åtkomst till förråden på våning 0, -1 och -2. För er som fortfarande har kvar era förråd på dessa plan vänligen kontakta Emma Borgman inför önskat besök . Detta då tillfartsvägarna ligger inom byggarbetsområdet och flera arbeten kommer att pågå runt omkring.

Cykelrum
Det nya cykelrummet nås enklast via garagenedfarten från Sveavägen. När du cyklar ned från Sveavägen håller du vänster. När du passerat Ragnsells finns en lila skylt markerad med ”Cykelrum” på din vänstra sida i färdriktningen.
Du kan även nå cykelrummet via nedfarten från Slöjdgatan. Se karta nedan.

När du lämnat din cykel tar du dig lättast upp till entréplan i hus 3 via hissen som ligger mitt emot cykelrummet. För att kunna använda hissen behöver du ditt passerkort eller tagg. Passerkort eller tagg behövs även för att komma in från lastplan och vidare in i fastigheten. Samtliga hyresgäster i hus 1 och 2 har access till dessa dörrar. För att sedan komma in till själva cykelrummet används samma kod som för tidigare cykelrum.

 

Vägbeskrivning till nytt cykelrum. Röd pil visar ingång från Sveavägen ned till Hötorgsgaraget. Planritningen visar lastplan på vån -1.

 

Om byggprojektet

Vilka delar är det som byggs om?

Det är de så kallade ”lågdelarna” till Hötorgshus 1-4 som byggs om, det vill säga från källare upp till terrassen. Det innebär att alla handels- och entréytor vid både Sergelgatan och Sveavägen omfattas av projektet. Det är anledningen till att butikslokalerna i kvarteret har tomställts.

Hur blir det när det är klart?

När hela projektet är klart 2022 är det både ny yta och innehåll. Fasaderna byts ut och utbudet blir något helt nytt. Det blir mer service, fler restauranger och mötesplatser. Även shoppingutbudet blir något helt annat.

Två nya entrélobbys till kontoren gör det enklare att hitta till Hötorgshusen. En entré mellan hus 1 och 2, och en entré mellan hus 3 och 4 ökar tydligheten i kvarteret. Entréerna blir bemannade med receptioner och får direktaccess upp till terrassen.

Illustration över flöden via två nya entrélobbys till Hötorgshusen.

Hur genomförs byggprojektet?

Vi har delat upp byggprojektet i två etapper för att alla butiker och restauranger inte ska behöva stänga samtidigt. Etapp 1 omfattar i grova drag lågdelen till Hötorgshus 1 och 2, medan Hötorgshus 3 och 4 tillhör etapp 2.

Hur ser projektets tidplan ut?

Etapp 1 planeras utföras Q3 2019 – Q1 2021 och Etapp 2 Q3 2020 – Q4 2022.

Illustration över projektets omfattning. Det är den s.k. lågdelen som byggs om, från plan -4 upp till terrassen. Byggprojektet delas upp i två etapper.

Hur  påverkas området av byggprojektet?

Det kommer att vara byggplank, byggställningar och bygghiss runt fastigheten. Eftersom det ska skapas ett entrétorg mellan Hötorgshus 1 och 2 blir det utrymmet en avstängd byggarbetsplats. Det innebär att Hötorgets tunnelbaneuppgång mot Sergelgatan hålls stängd under hela Etapp 1. Närmaste tunnelbaneuppgång blir då på Kungsgatan, bakom Konserthuset.

Vi planerar att ha delar av Hötorgsterrassen öppen  under de sommarsäsonger då byggprojektet pågår, men då troligtvis under lite andra former.

 

English Summary

Planned outages
What?
Shutting off water
Where?
House 1
When?
Thursday 2/4

What? Planned power failure
Where? House 1
When? Week 17

Construction work in entrance House 1
We have ongoing construction work in the roof in the main entrance in House 1. The entrance, hallway and elevators is open as usual. Barriers will separate the ongoing work from tenants and visitors.

Temporary entrance House 2
The temporary entrance to House 2 will open on Tuesday April 14th. The entrance is located on Sergelgatan and will be open during weekdays at 7am-7pm. For entrance during evenings and weekends use your access card.

Closing garage section B, E, F
From April 1st garage section B, E and F will be closed.

Elevators House 1
During this spring elevators A and B in House 1 will be under construction. Only one elevator will be closed down at the time and the rest will function as usual. Estimated job start is week 17.

Subway Entrance closed
The subway entrance between House 1 & 2 is closed. To reach the subway station use the entrances on Kungsgatan or Sveavägen.

Drilling for Geothermal Energy 
The first stage of the drilling for geothermal energy has started, estimated duration is three months. The drilling rig is placed on level -3 below house 1 and 2 . 

 • How will this affect our tenants and neighbors?
  We will drill well into the rock below House 1 & 2. When a drilling has begun it cannot be interrupted. At present, we do not know to what extent this may affect you. Vibration measurements, risk inventories and further investigations have been carried out in the area and we have ensured that the work is safe for both tenants and neighbors.
 • Time schedule
  The drilling will be carried out in three stages. The first stage is located under House 2 with the estimated timescale of 3 months. The second stage is located under House 3 and the third stage is located under House 4.

Work in progress
At this stage of the project we are mainly doing demolition work in house 1 and 2. We are tearing down walls, removing the surface of the floors, taking out old escalators and disassemble old installations. To the extent possible we try to perform work that result in unwanted or unpleasant noise outside of office hours. However, you will notice the reconstruction during ordinary office hours too. Vasakronan’s phone for disturbance calls is always open.
The renovation of the facades House 1 has begun.

The passage between Sveavägen and house 1 & 2 is closed. You will reach the entrance to house 1 from Sergelgatan.

New emergency routs House 1
The emergency routes in house 1 is changed. Routes that used to exit out on to the terrace is closed.
– Tenants who exit thru the stairwell closest to Sveavägen: Follow the emergency exit signs in the stairwell down to floor 0 and exit out on to Sveavägen.
Tenants who exit thru the stairwell closest to Sergelgatan: Follow the emergency exit signs in the stairwell down to floor 3 and exit out to the terrace. From the terrace use either the stairwell down to Sveavägen or walk further to House 4 and use the stairwell ro reach Mäster Samuelsgatan. See map here.

Garage & Elevators
The parking spots in section 100 on garage floor 1 and section G on garage floor 2 is now closed.

Bike room
We have built a new bike room. The easiest way to reach it is to bike down the garage entrance from Sveavägen, keep left and keep your eyes open for a purple sign on your left side that says “Cykelrum”. See map above. Use your tag or passage card to entrance the first door. Use the same code as before for the second door. .

Taxi Zone & Deliveries
A drop-off zone is located in front of house 3 on Sveavägen 5-9 . 

Bigger deliveries should be sent to floor -1 and guided to drop-off zone 9 for house 1 and drop-off zone 8 for house 2.

Storage rooms
For tenants who still have storage rooms under house 1 and 2 the access will be limited. Please contact Emma Borgman if you wish to visit your storage.

Visitors from the project
You may have visitors from the project who needs to inspect existing installations. Before you let them in please make sure that they have announced their visit beforehand and that they carry valid identification in form of ID06. The ID06 card will show full name and executing Company.

Kontakt

Felanmälan och störningsanmälan
Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från byggprojektet är att kontakta Vasakronans kundservice. tel: 08-566 206 00 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Emma Borgman, projektkommunikatör
emma.borgman@vasakronan.se
Emma hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till 
Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg