Bygginfo Sergelgatan

Stadsutvecklingsprojekt i Stockholm city

Vasakronan utvecklar Sergelgatan och den så kallade ”lågdelen” som binder samman Hötorgshus 1-4. Byggprojektet är uppdelat i två etapper och påbörjades september 2019. Läs mer om Sergelgatan och Sergelstan här.

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Mejla ditt namn och e-postadress till rebecca.eineljung@vasakronan.se

Aktuell bygginfo

Uppdaterat mars 2021

Projektet Sergelgatan rullar på enligt övergripande tidplan. På den här sidan finns information om vad det innebär för dig som arbetar i Hötorgshusen eller i området. For information in English click here.

Torsdag 18 mars höll projektteamet för Sergelgatan ett informationsmöte om nuläget för projektet på Sergelgatan. För att ta del av informationen från informationsmötet, klicka här (länk som öppnas i Teams).

Planerade driftavbrott

Hus 3: Hiss A och B avstängda tillsvidare
Hiss A och B är avstängda tillsvidare, mer info kommer inom kort.

Ändrad besöksadress v.43 Hus 3 skjuts upp.
Vi har tidigare informerat om att besöksadressen till Hus 3 ändras f.r.om. vecka 43. Vi har nu bestämt att senarelägga den avstängningen tillsvidare.
Entré via Sveavägen, Sergelgatan och Mäster Samuelsgatan kommer därför fortsätta att vara öppna som vanligt tillsvidare. Mer information kring detta kommer inom kort.

Tillfälliga entréer Hus 1 och 2
Entrén till Hus 1 nås nu från Hötorgsfaret mitt emot Konserthuset. Passersystem och hissar kommer att fungera som vanligt. Entrén beräknas att vara i bruk till Q2 2021. Entrén till Hus 2 är belägen på Sergelgatan. Entrén är öppen vardagar kl.07-19, övriga tider används passerkort. Entrén beräknas att vara i bruk till Q2 2021.

 

Hus 3 & 4: Pågående arbeten
Rivningsarbetet på garageplanen under Hus 3-4 pågår.

Hus 1: Placering dörr postrum
Dörren till postrummet i hisshallen har flyttats och är nu placerad mitt emot Hiss D.
Det kommer alltid gå att ta sig in till postrummet.

Hus 1: Utrymningsvägar
För hyresgäster på våning 4 och uppåt i Hus 1 gäller ny utrymningsväg närmast Sergelgatan.
– Utrymningsvägen närmast Sveavägen är oförändrad. Följ utrymningsskyltarna i trapphuset ned till markplan och ut på Sveavägen.
Sergelgatan: För utrymning närmast Sergelgatan följ utrymningsskyltar i trapphuset ned till våning 3 och sedan ut på terrassen. Se bild nedan.

Geoborrningar

Arbetet med den första etappen av geoborrningen är något försenat. Förberedande arbeten för etapp 2 pågår. Vibrationsmätare är utplacerade för att säkerställa gränsvärden. Själva geoborrningen innebär att vi ska borra oss ned berget för att bygga en geoenergianläggning. Denna anläggning möjliggör att berget kan förse våra hus med värme och kyla.

 • Vad innebär detta för hyresgäster & grannar?
  Vi ska borra oss långt ned i berget och när en borrning är påbörjad går den inte att avbryta. I dagsläget vet vi inte i vilken omfattning detta kan komma att påverka er. Vibrationsmätningar, riskinventeringar och utredningar har utförts i området och vi har försäkrat oss om att arbetet är säkert både      för er som jobbar i Hötorgshusen men även för grannar som befinner sig runt omkring.
 •  Tider
  Geoborrningarna kommer att utföras i tre etapper. Första etappen är belägen under Hus 2 och beräknas ta ca 3 månader. Andra etappen är belägen under Hus 3 och sista etappen är under Hus 4.

Läs gärna vår artikel om geoenergi.

Besök från projektet

Framöver kan det vara så att projektet behöver komma in hos er hyresgäster för utredning av installationer eller liknande. Det är då mycket viktigt att detta är aviserat i förhand av Rebecca Eineljung. Det är även viktigt att era besökaren visar upp giltig identifikation i form av ID06 där namn och företag framgår. Släpp inte in någon som utger sig för att vara från projektet eller Vasakronan om detta ej är aviserat i förväg.

Inför kommande driftavbrott

Kontakta Rebecca Eineljung om ni har känslig utrustning i er lokal. Med känslig utrusning syftar vi till exempel på medicinskåp som kräver kyla, egna servrar, UPS:er till datanät eller liknande.

Asbestsanering

Hötorgsskraporna byggdes under 50- och 60-talet då det var vanligt att använda asbest i byggkonstruktioner. I detta projekt utförs därför en del asbestsanering. Arbetsmiljöverket har bestämda regler för hur en asbestsanering skall gå till. Området som skall saneras spärras av och säkerhetsslussar sätts upp. Inom det avspärrade området skapas ett undertryck för att partiklarna ej skall ta sig vidare till andra lokaler. De som jobbar med saneringen har speciella skyddskläder och masker. Skyddskläderna lämnas i säkerhetsslussen. Just nu pågår sanering i garaget samt på vissa butiksplan i Hus 1.

Leveranser & sophantering

Lastning och lossning är inte tillåten på markplan. Enligt avtal skall samtliga leveranser ske via lastplanet. Notera att det är begränsad höjd för bilar som skall ned där. För att säkerställa era leveranser behöver ni därför ta kontakt med ert/era fraktbolag och informera dem om maxhöjder på bilar och liknande information. Ni hittar direktiven i era avtal.

Lastplatserna på lastplan är öppna som vanligt. Vid hus 1 & 2 kommer det dock vara extra högt tryck på kajplatserna då bygget får leveranser samt hanterar byggsopor vid dessa. Har ni leveranser till kajplats 8 och 9 är det bra att förvarna era leverantörer att det finns risk för lite väntetid.

Sophanteringen via Ragnsells fungerar som vanligt. Soprummet i Hus 2 är under ombyggnad. Sopkärl har placerats vid Hus 2:s leveransmottagning på vån -1.

Avlämningszoner

 • För er som har besökare som anländer med taxi hänvisar vi till avlämningszon på Sveavägen 5-9. På grund av linjetrafiken får denna zon ej blockeras på vardagar kl.06-09 och kl.15-18.
 • Besökare till Hus 1 kan hänvisas till avlämningszon på hörnet av Konserthuset i korsningen Sveavägen/Hötorgsfaret.

Förråd

Det är begränsad åtkomst till förråden på våning 0, -1 och -2. För er som fortfarande har kvar era förråd på dessa plan vänligen kontakta Rebecca Eineljung inför önskat besök . Detta då tillfartsvägarna ligger inom byggarbetsområdet och flera arbeten kommer att pågå runt omkring.

Cykelrum

Det nya cykelrummet nås enklast via garagenedfarten från Sveavägen. När du cyklar ned från Sveavägen håller du vänster. När du passerat Ragnsells finns en lila skylt markerad med ”Cykelrum” på din vänstra sida i färdriktningen. Du kan även nå cykelrummet via nedfarten från Slöjdgatan. Se karta nedan.

När du lämnat din cykel tar du dig lättast upp till entréplan i hus 3 via hissen som ligger mitt emot cykelrummet. För att kunna använda hissen behöver du ditt passerkort eller tagg. Passerkort eller tagg behövs även för att komma in från lastplan och vidare in i fastigheten. Samtliga hyresgäster i hus 1 och 2 har access till dessa dörrar. För att sedan komma in till själva cykelrummet används samma kod som för tidigare cykelrum.

Om byggprojektet

Vilka delar är det som byggs om?

Det är de så kallade ”lågdelarna” till Hötorgshus 1-4 som byggs om, det vill säga från källare upp till terrassen. Det innebär att alla handels- och entréytor vid både Sergelgatan och Sveavägen omfattas av projektet. Det är anledningen till att butikslokalerna i kvarteret har tomställts.

Hur blir det när det är klart?

När hela projektet är klart 2022 är det både ny yta och innehåll. Fasaderna byts ut och utbudet blir något helt nytt. Det blir mer service, fler restauranger och mötesplatser. Även shoppingutbudet blir något helt annat.

Två nya entrélobbys till kontoren gör det enklare att hitta till Hötorgshusen. En entré mellan hus 1 och 2, och en entré mellan hus 3 och 4 ökar tydligheten i kvarteret. Entréerna blir bemannade med receptioner och får direktaccess upp till terrassen.

Hur genomförs byggprojektet?

Vi har delat upp byggprojektet i två etapper för att alla butiker och restauranger inte ska behöva stänga samtidigt. Etapp 1 omfattar i grova drag lågdelen till Hötorgshus 1 och 2, medan Hötorgshus 3 och 4 tillhör etapp 2.

Hur ser projektets tidplan ut?

Etapp 1 planeras utföras Q3 2019 – Q1 2021 och Etapp 2 Q3 2020 – Q4 2022.

Hur  påverkas området av byggprojektet?

Det kommer att vara byggplank, byggställningar och bygghiss runt fastigheten. Eftersom det ska skapas ett entrétorg mellan Hötorgshus 1 och 2 blir det utrymmet en avstängd byggarbetsplats. Det innebär att Hötorgets tunnelbaneuppgång mot Sergelgatan hålls stängd under hela Etapp 1. Närmaste tunnelbaneuppgång blir då på Kungsgatan, bakom Konserthuset.

Vi planerar att ha delar av Hötorgsterrassen öppen  under de sommarsäsonger då byggprojektet pågår, men då troligtvis under lite andra former.

English Summary

Planned outages

Shutting off water
Where? House 1, 2, 3, 4
When? 17/9 8pm – 6 am

House 3: Elevator A & B closed from week 33 
Elevator A and B in House 3 is closed for renovation during week 33 until later this year. More info to come. Elevator C and D is in service as usual.

Temporary entrances  House 1 & 2
The ordinary entrance to House 1 is closed and a temporary entrance is placed at Hötorgsfaret opposite the concert hall. Please see map above.
The temporary entrance to House 2 is  located on Sergelgatan and will be open during weekdays at 7am-7pm. For entrance during evenings and weekends use your access card.

Construction work in entrance House 1
We have ongoing construction work in the roof in the main entrance House 1. The entrance, hallway and elevators is open as usual. Barriers separate the ongoing work from tenants and visitors. 

Closed garage sections 
All garage sections below house 1-4 is now closed.

Subway Entrance closed
The subway entrance between House 1 & 2 is closed. To reach the subway station use the entrances on Kungsgatan or Sveavägen.

Drilling for Geothermal Energy

The second stage of the drilling for geothermal energy has started.

 • How will this affect our tenants and neighbors?
  We will drill well into the rock below House 1 & 2. When a drilling has begun it cannot be interrupted. At present, we do not know to what extent this may affect you. Vibration measurements, risk inventories and further investigations have been carried out in the area and we have ensured that the work is safe for both tenants and neighbors.
 • Time schedule
  The drilling will be carried out in three stages. The first stage is located under House 2 with the estimated timescale of 3 months. The second stage is located under House 3 and the third stage is located under House 4.

Work in progress

The demolition work in house 1 and 2 continues. We are removing the surfaces of the floors, taking out old escalators and disassemble old installations. To the extent possible we try to perform work that result in unwanted or unpleasant noise outside of office hours. However, you will notice the reconstruction during ordinary office hours too. Vasakronan’s phone for disturbance calls is always open.

 • The renovation of the facades House 1 has begun.
 • The passage between Sveavägen and house 1 & 2 is closed. You will reach the entrance to house 1 from Sergelgatan.
 • The passage between Sveavägen and house 2 & 3 is closed.

New emergency routs House 1
The emergency routes in house 1 is changed. Routes that used to exit out on to the terrace is closed.
– Tenants who exit thru the stairwell closest to Sveavägen: Follow the emergency exit signs in the stairwell down to floor 0 and exit out on to Sveavägen.
Tenants who exit thru the stairwell closest to Sergelgatan: Follow the emergency exit signs in the stairwell down to floor 3 and exit out to the terrace. From the terrace use either the stairwell down to Sveavägen or walk further to House 4 and use the stairwell ro reach Mäster Samuelsgatan. See map here.

Bike room

We have built a new bike room. The easiest way to reach it is to bike down the garage entrance from Sveavägen, keep left and keep your eyes open for a purple sign on your left side that says “Cykelrum”. See map above. Use your tag or passage card to entrance the first door. Use the same code as before for the second door.

Taxi Zone & Deliveries

A drop-off zone is located in front of house 3 on Sveavägen 5-9.
Visitors to House 1 can be referred to a drop-off zone placed on the corner of the Concert Hall in the crossing of Sveavägen/Hötorgsfaret.

Bigger deliveries should be sent to floor -1 and guided to drop-off zone 9 for house 1 and drop-off zone 8 for house 2.

Storage rooms

For tenants who still have storage rooms under house 1 and 2 the access will be limited. Please contact Rebecca Eineljung if you wish to visit your storage.

Visitors from the project

You may have visitors from the project who needs to inspect existing installations. Before you let them in please make sure that they have announced their visit beforehand and that they carry valid identification in form of ID06. The ID06 card will show full name and executing Company.

Kontakt

Felanmälan och störningsanmälan

Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från byggprojektet är att kontakta Vasakronans kundservice. tel: 08-566 206 00 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Rebecca Eineljung, projektkommunikatör
rebecca.eineljung@vasakronan.se
Rebecca hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till 

Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.
Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan

Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg