Stabilt resultat första kvartalet

Johanna Skogestig, vd på Vasakronan, ger sin syn på såväl företagets som marknadens utveckling årets tre första månader och konstaterar att Vasakronan redovisar ett stabilt resultat.

Ett år har passerat sedan pandemin bröt ut. Restriktionerna är fortsatt stränga för samhället i stort och det står klart att det är Sveriges största städer, Vasakronans marknader, som påverkats mest. Hemarbetet fortsätter och besöksflödena i citykärnorna är låga. Trots detta ökar våra intäkter och vi levererar ett starkare resultat för kvartalet jämfört med första kvartalet 2020.

Pandemins påverkan skiljer sig stort mellan verksamheter. För några har 2020 varit en tuff resa med stora nedskärningar som gör att de idag har en förändrad kostnadsbas som möjliggör överlevnad. Andra verksamheter är förhållandevis opåverkade eller går till och med bättre än tidigare. Vaccinationerna har kommit igång vilket på sikt möjliggör för samhället att öppna upp.

Det ger framtidstro hos både hushåll och företag och efter en period av få nyetableringar inom handel har vi under kvartalet tecknat flera nya avtal med bland andra Helly Hansen, Tiffany & Co. och Under Armour.

Starkt omförhandlingsresultat

Bland tjänsteföretagen funderar många över det vi kallar arbetsplatsstrategi. Det vill säga hur man klokast utformar kontoret för att ge verksamheten stöd och inspiration. Flexibla lösningar och väl utformade kontor i bra lägen är det som efterfrågas. Därför känns det bra att vi över lång tid byggt upp precis den portfölj, kunskap och produktpalett som nu eftersöks.

Vi noterar en ökad omflyttning inom vårt bestånd och jag kan bara konstatera att antalet uppsägningar för avflytt är ovanligt många under kvartalet. Det får effekt på nettouthyrningen och för vår del innebär det ett ännu större fokus på uthyrning framåt. Samtidigt är betalningsviljan för bra kontor i rätt läge god. Det syns tydligt i hyresnivåerna för de avtal som tecknats under perioden. Sammantaget har vi omförhandlat hyresavtal motsvarande 344 mkr i årshyra. Det har resulterat i en genomsnittlig prisförändring om knappt 16 procent där kontor står för större delen av volymen och en prisökning om 19,5 procent.

God finansiering till låg kostnad

Tillgången till finansiering är fortsatt god och vi erbjuds bra villkor. Jämfört med första kvartalet 2020 har våra totala räntekostnader sjunkit, trots att vi nu har en större skuld. Med 73 mdkr i lån håller vi fast vid den långsiktiga strategin att sprida upplåningen till fler marknader och har nu gett ut vår första gröna obligation i Hongkongdollar. Under kvartalet har vi lånat upp 5,5 mdkr på obligationsmarknaden med en genomsnittlig kreditmarginal om 0,5 procent och en snittlöptid på över sju år. Det är historiskt låga nivåer som tryggar låga räntekostnader en lång tid framöver.

Projektverksamheten rullar på enligt plan och hyresgäster börjar successivt flytta in. Det här kvartalet välkomnar vi bland andra EY och DLA Piper till Sergelhusen. Värdet på Vasakronans fastighetsbestånd är 165 mdkr och vi har en positiv värdeförändring på 1 procent. Uppgången är i första hand en effekt av projekten samtidigt som det är ett stort intresse från både inhemska och utländska investerare för våra typer av fastigheter det vill säga, bästa läge och högsta kvalitet. Det, tillsammans med god tillgång på finansiering, pressar ner avkastningskraven.

Prisat klimatarbete

2030 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Det är en tuff målsättning som kräver fokus, målmedvetenhet och skarpa KPIer. Mycket har vi redan gjort men mycket återstår. Uppmuntrande är då att Vasakronan under kvartalet tilldelades ”Miljöstrategipriset”. Bakom priset står tidningen Miljö och Utveckling och vi fick det med motiveringen att vi under lång tid haft ett klimatarbete med tydliga mål och åtgärder som visat på konkreta resultat.

Solid grund

Sammanfattningsvis; vi redovisar ett starkt resultat för kvartalet. Intäkterna ökade och finansieringskostnaderna sjönk. Hyresgäster börjar flytta in i våra projekt och vi noterar en något ökad efterfrågan på bra butikslägen. Frågan om kontorsutformning kopplat till nya arbetssätt är något som börjar engagera våra kontorskunder lika mycket som oss själva och vi möter frågorna väl med våra produkter och tjänster, vår kunskap och ett stort engagemang hos medarbetarna. 2021 kommer säkerligen att bjuda på utmaningar men vi har en mycket solid grund att stå på och vidareutveckla.

Stockholm 28 april 2021
Johanna Skogestig, Verkställande direktör