Vasakronan skapar nytt cityhandelsindex

Kristina Petterson Post är regionchef i Göteborg. Hon har en gedigen handelserfarenhet och är en av dem som varit med att utveckla cityhandelsindexet. Vi ställde fyra snabba frågor till henne. Svaren får du här nedanför.

Kan du kort berätta vad det är ni har gjort?

Vi har tagit fram ett så kallat cityhandelsindex. Det har vi kunnat göra eftersom vi har en stor koncentration av butiker i citylägen.

Enkelt förklarat så är det ett omsättningsindex och det vi gör är att samla in omsättningssiffror från våra butiker i citylägen. Tillsammans har de en potential att omsätta uppemot 8 miljarder. Dessa omsättningssiffor analyseras och sätts i relation till läge, kundflöden, butikssammansättning med mera vilket gör att vi snabbt kan se hur handeln utvecklas i just dessa handelsstråk.

Vad är syftet med att ta fram ett cityhandelsindex? Räcker det inte med de handelsindex som redan finns idag?

Idag ger HUI ut Detaljhandelsindex och Köpcentrumbarometern. De ger en bra bild av köpcentrumutvecklingen och handelns utveckling i Sverige som helhet. Vårt index kan såklart inte ge en total bild av handelns utveckling, men den kan ge en fingervisning av hur handeln presterar i citynära lägen. Något som har saknats på marknaden.

Hur tänker ni använda er av det nya indexet?

Framförallt tänker vi oss att det är ett underlag som vi kan ge tillbaka till de kunder som lämnar sina omsättningssiffror. De, och även vi, får en uppfattning om hur citystråket utvecklas i relation till handeln i stort. De kan också se hur just deras butik går i förhållande till stråket. Det blir en värdefull parameter, både för dem och oss, att ta med i diskussionerna när vi tillsammans utvecklar våra handelslägen.

Är det bara de som lämnar omsättningssiffror som kommer att få ta del av indexet?

Inledningsvis är det de som omsättningsrapporterar som kommer att få ta del av indexet. Just nu är det drygt hälften av alla butiker i vårt bestånd som gör det. Men vårt mål är såklart att alla som hyr butikslokal hos oss ska vilja bidra med sin omsättning just för att det kan bidra till deras egen affär. I takt med att vi utvecklar Cityhandelsindex tror vi att det kommer att vara en välkommen information bland alla som är kunder hos oss.

Ett index som följer cityhandeln har saknats på marknaden. Vi och våra kunder får en uppfattning om hur citystråket utvecklas i förhållande till handeln i stort.

Kristina Pettersson Post, regionchef Göteborg