Se staden som ett köpcentrum

Cityhandeln är i dag utsatt för en konkurrens som är betydligt tuffare än tidigare. Utöver det stålbad som digitaliseringen har medfört har konkurrensen också hårdnat från externa handelsplatser.

Vi gjorde i februari en undersökning där vi frågade 2000 medborgare hur de upplever sin stadskärna. Den visar tydligt att stadskärnan är viktig för trivsel och upplevelser. Man upplevelseshoppar, går gärna på restaurang, café, träffar vänner och tittar på folk. Men ska man vara tidseffektiv – då väljer man externhandelscentrumet för sin shopping.

Vi som är verksamma i stadskärnan måste därför arbeta med förutsättningarna för handeln på samma professionella sätt som man gör i köpcentrumen. Det måste finnas en övergripande funktion som tar ansvar för att hyresgästmixen är den rätta, att rätt butiker är lokaliserade tillsammans, att öppettiderna förlängs och att förnyelse av butiker och koncept garanteras.

När vi på Vasakronan ser över stråkstrategier, logistiklösningar, öppettider och butiksmix så försöker vi ha köpcentrumperspektivet med oss. Vi konstaterar samtidigt att det krävs ett aktivare samarbete med andra aktörer för att lyckas. Idag har vi bra samarbete med andra fastighetsägare och citysamverkans-organisationer. Det är bra, men jag känner att vi måste ta nästa steg om våra stadskärnor ska fortsätta att vara det vi alla vill att de ska vara.

På flera håll i världen organiseras samverkansarbetet i stadskärnan via så kallade BID:s, Business Improvement Districts. Gemensamt för många av de områden där man framgångsrikt verkat i BID:s är att handeln stimulerats, kriminaliteten minskat och områdenas attraktivitet har ökat kraftigt. Med den här typen av samarbetsform sätts ramar och det blir möjligt att ta tillvara på all den handlingskraft som finns i svenska stadskärnor.

Konkret går det till så att aktörer i ett tydligt avgränsat geografiskt område – en gata, ett kvarter eller en hel stadskärna – går samman för att finansiera underhåll och utvecklingsarbete i området. Samarbetet involverar både privat och offentlig sektor, där fastighetsägare och handeln ofta är drivande privata aktörer. Medlemskapet är obligatoriskt för samtliga aktörer i det givna området så länge en majoritet har gått med på att delta i sammanslutningen. På så vis säkerställs att alla blir delaktiga och känner ägandeskap för området.

BID:s kommer ursprungligen från Kanada men förekommer i alla världsdelar. Än så länge finns det inte formella BID:s i Sverige, eftersom det kräver en lagstiftning som stödjer samverkansformen. Jag tror att det är dags att vi introducerar BID:s även i Sverige.

Jesper Örtengren, Head of Retail

PS. Missa inte Vasakronans rapport om staden. Vi har intervjuat 2000 medborgare, talat med experter och gjort internationella utblickar. Vad ska vi satsa på för att skapa attraktiva stadskärnor som bubblar av handlingskraft? Vi hittar många svar och exempel i rapporten. DS.

Jesper Örtengren