Alviks strand, ett område under omdaning

Strax väster om Stockholms city, beläget vid vattnet och Tranebergsbron, ligger Alviks strand. Här är Vasakronan en stor fastighetsägare. Området domineras för närvarande av kontor men har stor potential att utvecklas till mer av en blandstad med bostäder, kontor, handel och service. Därför pågår sedan några år tillbaka ett planarbete där Vasakronan tillsammans med Stockholms stad tittar på möjligheterna med området.

Susanne Bäckström, chef fastighetsutveckling Stockholm, Vasakronan.

Susanne Bäckström om framtidens Alviks strand

I december 2022 fattade Vasakronan ett modigt beslut som till viss del förändrade spelplanen. Med anledning av det passade vi på att ställa några frågor till Susanne Bäckström, chef fastighetsutveckling Stockholm, Vasakronan.

Vad händer i Alviks strand?

Det pågår ett detaljplanearbete för området sedan flera år tillbaka. Tillsammans med Stockholms stad tittar vi på hur vi bäst kan gå tillväga för att skapa en tätare, sammanhållen mer mångsidig och levande stadsmiljö. Det vattennära läget, närheten till Tvärbanan och naturområden som Alviksberget i väster och Mälarparken i söder, ger unika förutsättningar att skapa en mer attraktiv och levande stad.

Alla som jobbar med stadsutveckling pratar om ”att skapa attraktiva och levande städer”, vad betyder det mer specifikt för Alviks strand?

Det betyder att vi har som ambition att tillföra både bostäder och nya funktioner som inte finns i området i dagsläget. Idag är Alviks strand ett relativt slutet område som inte är särskilt livfullt kvällstid. Det vill vi ändra på.

Ingenting är hugget i sten ännu men för att göra området till en levande stadsdel behöver vi tillföra funktioner som till exempel förskola, restauranger och service. Vi tittar också på hur vi kan utveckla stråk, torg, parker och skapa kopplingar med omgivningen. Allt sådant som hör stadsutveckling till.

Att utveckla en plats eller ett område tar tid, var i planprocessen befinner ni er nu?

Just nu jobbar vi med ett förslag som ska ut på granskning. Exakt när det blir kan jag inte svara på. Den ursprungliga tidplanen är något förskjuten. Det beror på att vi på Vasakronan i december 2022 fattade ett nytt inriktningsbeslut för vår del av detaljplanen.

Vad är det för nytt inriktningsbeslut ni har fattat?

I korthet kan man säga att överenskommelsen med Stockholms stad ligger fast. Det betyder att utgångspunkten för utvecklingen fortsatt är att vi ska skapa en tät, sammanhållen, mångsidig och levande stadsmiljö. Men, det tidigare förslaget byggde på att vi var tvungna att riva stora delar av den befintliga bebyggelsen. Det nya förslaget innebär motsatsen – det vill säga att vi behåller huvuddelen av den befintliga bebyggelsen inklusive de så kallade ”Bananhusen”, den gamla ”Tvålfabriken” och det gamla ”Laboratoriet”.

Så, från rivning till att bevara? Vad var det som gjorde att ni ändrade uppfattning?

Jag skulle säga att det är en kombination av omvärldsfaktorer, både miljömässiga och ekonomiska. Vasakronan har ett stort uppdrag. Vi ska å ena sidan generera en långsiktigt hög avkastning till våra ägare, en avkastning som kommer Sveriges pensionärer tillgodo. Å andra sidan ska vi inte bedriva verksamheten på bekostnad av människa och miljö och vi ska vara ett föredöme inom hållbarhet.

Vi gjorde helt enkelt en sammanvägd bedömning och kom fram till att rivning inte var rätt väg att gå, varken av ekonomiska eller miljömässiga skäl. Det var ett modigt beslut som vi är stolta över och som har visat sig vara mer rätt för varje dag som går.

Alviks Strand
Så vad är nästa steg?

Nästa steg är att fila vidare på hur vi ska lösa de utmaningar som finns. Platsen har bland annat väldigt speciella topografiska förutsättningar. Där gäller det till exempel att hitta lösningar som på ett bra sätt balanserar huvudgatans lutning och stadens krav om en breddning av gatan. Vi behöver också lösa tillgängligheten till Tvärbanans station, till exempel med en hiss som komplement till de trappor som finns.

Och när kommer Alviks Strand att vara den där sammanhållna, mångsidiga och levande stadsmiljön?

Att skapa en ny stadsdel utifrån befintlig bebyggelse ställer helt andra krav på oss som byggherre, våra arkitekter och även staden men beslutet att behålla merparten av fastigheterna känns både bra i magen och som en spännande och kul utmaning! Förhoppningen är att nya Alviks Strand ska stå klart 2030 och då erbjuda bostäder, kontor, förskola, service och fina grönytor. En bra livsmiljö helt enkelt.

Vill du veta mer om Alviks strand?

Hör av dig till Susanne.

Susanne Bäckström

Chef stads - och fastighetsutveckling Sthlm 073-412 95 10