Strömshuset

En välkänd byggnad i centrala Göteborg som moderniserats men som bevarat de arkitektoniska värdena och fått en påbyggnad helt i trä.

Vision

Visionen för Strömshuset var att skapa en modern, smart och hållbar fastighet med mångsidiga lösningar i en historisk miljö. De ursprungliga arkitektoniska värdena bevarades och de ytterligare våningsplan som lades till byggdes helt i trä. Dessutom skapades takterrasser med utsikt över innerstaden. Strömshuset ska vara en plats för nytänkande och innovation, men även kvalitet och tradition. Helt enkelt ett mångsidigt hus på en helt unik plats i centrala Göteborg.

Strömshuset uppfördes 1935 åt just C H Ström & Co som ett affärshus för herr- och dammode. Arkitekten Ove Gormsen hade amerikanska affärspalats som förebild när han ritade huset. Husets bärande pelare sitter ett par meter innanför fasaden som ett stålskelett, vilket gjorde det möjligt att ha obrutna skyltfönster. På bottenvåningen hade fönstren en bredd på hela 7,5 meter vilket var europeiskt rekord på den tiden.

Snabbfakta

 • Fastighet – Inom Vallgraven 22:15
 • Kommun – Göteborg
 • Byggstart – April 2020
 • Inflytt – Succesiv inflyttning under projektgenomförande. Sista inflytt 1 april 2022
 • Lokalytor – Uthyrningsarean 10 567 kvm är fördelad på ca 5 800 kvm kontor, ca 4 000 kvm butik och ca 770 kvm förråd och övrigt
 • Miljöcertifieras enligt LEED med målsättningen att nå nivå Platina (Certifiering sker efter avslutat projekt i förvaltningsskedet).Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitekt – Ove Gormsen (Kungsgatan 1935)
 • Arkitektkontor – Erik Thelaus Arkitektkontor (V:a Hamngatan 1971), FKI-konsulter (Vallgatan 2006), KUB Arkitekter/ Arkitema (2021)
 • Entreprenad – Totalentrepenad i samverkan med Veidekke

 

Ett mångsidigt hus med påbyggnad helt i trä

Strömshuset, den välkända funkisbyggnaden från 1935, har fått en varsam uppdatering där de ursprungliga arkitektoniska värdena bevarats och ytterligare våningsplanen, helt byggda i trä, lagts till. Dessutom skapades takterrasser med utsikt över innerstaden.

Om projektet

Strömsprojektet omfattade totalt tre byggnader i Göteborgs innerstad, Strömshuset, Bankhus 17 och Bankhus 12. Projektet genomfördes som en totalentreprenad i samverkan med Veidekke.

Målet med projektet var att modernisera fastigheten och skapa attraktiva, effektiva kontorslokaler. Lokalytan i fastigheten utökades genom en påbyggnad med trästomme (ca 1250 kvm LOA), och fastighetens identitet förstärktes ytterligare genom att återställa fastighetens ursprungliga karaktär. En omfattande investering i nya tekniska installationer togs med i projektet för att minska fastighetens energiförbrukning.

Projektet byggstartades i april 2020 och genomfördes inom befintlig detaljplan med kvarsittande hyresgäster under produktionstiden. Det centrala läget, mitt i Göteborgs gamla stadskärna krävde stor omsorg under hela projektgenomförandet för att minimera påverkan för alla de tusentals människor som dagligen passerar här.

Hållbarhet

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

 • Flera hållbarhetsmål i projektet har överträffat förväntningarna, exempelvis genom träpåbyggnad, förnyelsebart bränsle för transporter, minskat avfall och sänkt energiförbrukning.
 • Aktivt arbete med återbruk i hela projektet.
 • Haft som målsättning att bygga en hel lokal av återbrukat material, vilket gett lärdomar om nya arbetsprocesser och skalat upp återbruksarbetet.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Resultat

Strömshuset, en redan välkänd profilbyggnad i Göteborg har stärkts ytterligare. Fastigheten har fått en återställd och uppgraderad fasad, utökade kontorsytor med trästomme samt två nya takterrasser tillgängliga för alla hyresgäster samt uppgraderade, attraktiva restaurang- och butikslokaler i gatuplan. Investeringen i nya tekniska installationer har minskat fastighetens totala energianvändning.

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

En välkänd byggnad i centrala Göteborg

Här möts Vallgatan, Kungsgatan och Västra Hamngatan, varje gata med sin karaktär och utbud. Den vackra Domkyrkan precis utanför liksom buss- och spårvagnshållplats. På gångavstånd finns innerstadens hela utbud med allt från klädshopping till apotek.

Vill du veta mer om projekt Strömshuset?

Kontakta Magnus. Är du intresserad av kontor? Hör av dig till Daniel.

Magnus Tengberg

Chef stads- och fastighetsutveckling Gbg, Mlm, Upp 070-562 11 94 · 031-743 42 11

Daniel Jighede

Uthyrningschef 070-453 01 42 · 031-743 42 24